Členská přihláška

Galerie ………………………………………………………………..…
se sídlem v …………………………………………………………..….
bankovní spojení ……………………………………………………..…
číslo účtu ……………………………………… IČO …………….……
jejímž zřizovatelem je ……………………………………………….…
se sídlem v …………………………………… PSČ …………………
žádá touto přihláškou o přijetí za kolektivního člena Rady galerií České
republiky a zavazuje se dodržovat stanovy tohoto sdružení i řádně přijatá usnesení jeho orgánů.
V ………………………………. Dne …………………………..
………………………………………..
Razítko a podpis statutárního orgánu
Záznam o vyřízení žádosti v Senátu Rady galerií ČR:
Datum:………………………. Podpis: ………………………

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA

Pan, paní ……………………………………………………
bytem v ………………………………………………….…..
ulice a číslo …………………………………………………
PSČ …………………. rodné číslo…..……………….……
žádá touto přihláškou o přijetí za individuálního člena
Rady galerií České republiky a zavazuje se dodržovat stanovy tohoto sdružení i řádně přijatá usnesení jeho orgánů.
V ………………………………… Dne ……………………………….
……………………………………
podpis
Záznam o výsledku projednání přihlášky v Senátu Rady galerií ČR:
Datum: ………………………….. Podpis: …………………………..

Archiv aktualit