Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Legislativa

ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU GALERIÍ A MUZEÍ UMĚNÍ

ZÁKON Č. NÁZEV ZÁKONA
20/1987 Sb.

Zákon o státní památkové péči

37/1995 Sb.

Zákon o neperiodických publikacích

71/1994 Sb.

Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

97/1974 Ú.v.

Zákon o archivnictví

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /ve znění dle zákona
č 227/2000 Sb./
101/2001 Sb. Zákon o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon)
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
128/2000 Sb.

Zákon o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů (z.č. 273/2001 Sb.)

129/2000 Sb.

Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (z.č. 273/2001 Sb.)

130/2002 Sb.

O podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
185/2001 Sb.

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

214/2002 Sb.

Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenstev Více na: http://europa.eu.int./eur-lex/en/accession.html

218/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
(asi přímo nesouvisí, ale uvedeno u krizového plánování)
240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
241/2000 Sb.

Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých
souvisejících zákonů

254/2001 Sb.

Zákon o vodách a o změně některých zákonů /upravuje ochranu před povodněmi/

257/2001 Sb.

Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon)

563/1991 Sb.

Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

483/2004 Sb.

Vyhlášky k zákonům
275/2000 Sb. Vyhláška ministerstva kultury ze dne 28.7.2000, kterou se provádí zákon
č. 122/2000 Sb.
Č.j. 53/2001 Metodický pokyn ministerstva kultury k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi) ze dne 4.1.2001
Č.j. 14639/2002 Metodický pokyn ministerstva kultury k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí ze dne 14.10.2002
7/1975 Směrnice Ministerstva vnitra o využívání archiválií , ve změnách č. 343/1992 Sb.

172/2001 Sb.

nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády
č. 498/2002 Sb. částka 9/2001 Sb., Směrnice Ministerstva vnitra č.j. PO-4536/IZS-2001 ze dne 12. prosince 2001, kterou se stanoví organizační uspořádání krizového štábu kraje, okresu a obce, jeho uvedení do pohotovosti a vedení dokumentace.

246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci

267/2003 Sb.

Nařízení vlády Provádí zákon č. 130/2002 Sb.
328/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
36/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.462/2000 Sb., k provedení § 27
odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady.

461/2002 Sb.

Nařízení vlády Provádí zákon č. 130/2002 Sb.

462/2002 Sb.

Nařízení vlády Provádí zákon č. 130/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.

DOPORUČENÉ MATERIÁLY MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY (www.mkcr.cz)
Metodický pokyn k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými selky (kraji, obcemi)

PROFESNÍ ETICKÝ KODEX MUZEÍ

SBÍRKA ZÁKONŮ (www.mkcr.cz)

Archiv aktualit