Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

Lidická galerie / Památník Lidice

Pohled na vchod do galerie

Pohled na vchod do galerie

Lidická galerie se nachází uprostřed nových Lidic, asi 500 m od areálu muzea Památníku Lidice.

Budova byla postavena podle projektu arch. Františka Marka a sloužila jako kulturní dům obce. Stavba byla započata v roce 1957. Po roce 1989 přešla do soukromých rukou a přestala sloužit svému původnímu účelu. Zchátralý objekt byl vykoupen státem a v letech 2002–2003 přestavěn k nynějšímu využití. Tato budova s dobově příznačnou architekturou s prvky dekorativismu zůstala přirozeným společenským centrem obce s přilehlou restaurací Lidická galerie a obchody.

Na prostranství před budovou stojí pomník Carrara Lidicím z roku 1962. Reliéf z carrarského mramoru je zasazen do žulové stély podle návrhu architekta Františka Marii Černého (známého úpravou průčelí kostela Na Slovanech v Praze). Zachycuje mužský akt, který pažbou pušky ubijí tři zmije, symbolizující (snad německý, italský, španělský či japonský) fašismus. Styl reliéfu, navracející se k římské antice, vychází ještě z oficiálního italského umění třicátých a čtyřicátých let 20. století. Je prvním uměleckým dílem věnovaným, jak hlásá nápis, partyzánskou Carrarou mučednickým Lidicím.

Prostor galerie je doplněn zahradou, v níž se za slunného počasí pořádají kulturní akce a kde se také nacházejí některá sochařská díla Lidické sbírky.

V areálu muzea Památníku Lidice se také nachází výstavní síň „Pod Tribunou“. Výstavní síň se nachází z parkoviště muzea Pod Tribunou, ke které se dá sejít dvouramenným schodištěm sestupujícím také na nádvoří muzea a do muzea.

Výstavní prostor je též využívaný k tematickým výstavám, např. o městech a vesnicích, které postihl obdobný osud jako Lidice.

Vstup zdarma.

Prostor pro výstavy a kulturní pořady

V přízemí budovy je možno zhlédnout stálou expozici Lidické sbírky, tvořenou dary umělců celého světa Lidicím. V 1. patře se pořádají pravidelně krátkodobé výstavy, od května do října je v prostorách mramorového sálu 1. patra instalován aktuální ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. V Lidické galerii se také konají kulturní pořady, koncerty a divadelní představení.

Zřizovatel

Ministerstvo kultury ČR

Ředitel

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA
telefon: +420 312 253 063

MgA. Petra Samberg Vargová
kurátorka výtvarné sbírky umění
telefon: +420 312 253 702, +420 775 850 271
e-mail: vargova@lidice-memorial.cz

Adresa

Památník Lidice / Lidická galerie
Tokajická č.p. 152
273 54 LIDICE
telefon: 312 253 063
fax: 312 253 063
e-mail: galerie@lidice-memorial.cz
http://www.lidice-memorial.cz/

Objekty

Galerie Lidice

Krátkodobé výstavy   

Pohled na vstup do budovy Lidické galerie

Pohled na vstup do budovy Lidické galerie


Stálá expozice Lidické sbírky

Otevírací doba
Březen denně od 9:00 do 17:00
Duben až říjen denně od 9:00 do 18:00
Listopad až únor denně od 9: 00 do 16:00

Zavírací dny: 24.12., 25.12., 26.12., 31.12., 1.1.

bezbariérový vstup zajištěn

Muzeum

Adresa:
ul. 10. června 1942, 273 54 Lidice

Březen denně od 10:00 do 17:00
Duben až říjen denně od 10:00 do 18:00
Listopad až únor denně od 10: 00 do 16:00

Sbírky

Lidická sbírka

Historie a charakter sbírky

Lidická sbírka výtvarného umění je významnou součástí Památníku Lidice a je vystavená v budově Lidické galerie. Mezi galeriemi a sbírkami výtvarného umění v České republice zaujímá zcela zvláštní a výjimečné postavení, což je dáno jak okolnostmi vzniku sbírky, tak i peripetiemi realizace myšlenky galerijní instituce. Tato ojedinělá sbírka moderního světového umění původně vznikla zcela spontánně, díky myšlence významného představitele hnutí „Lidice Shall Live“ (Lidice budou žít), anglického lékaře Sira Barnetta Strosse. Historická hodnota sbírky, její vznik a dopad nemají ve světě obdoby.

V roce 1966 vyzval Barnett Stross umělce celého světa, aby u příležitosti nadcházejícího pětadvacátého výročí lidické tragédie vyjádřili protest proti bestiální zvůli a násilí, a to darováním uměleckého díla. Jeho myšlenka nalezla silnou odezvu – hned v letech 1967–1969 zaslalo bezmála 350 prací 264 umělců z 28 zemí světa.

Všechna darovaná díla byla a jsou vyjádřením svobodné vůle umělců, nevázané tématem, druhem výtvarného díla, materiálem ani technikou provedení. Proto sbírku utvářejí artefakty nejrůznějších námětů, forem a zaměření. Vedle prací, bezprostředně reagujících na to, co se v Lidicích stalo, najdeme ve sbírce artefakty odrážející podobné násilné činy proti lidskosti, které jsou páchány i v naší současnosti. Shromážděný soubor však není jen svědectvím odporu umělecké fronty proti válce a násilí, ale otevírá pohled na celé spektrum uměleckých proudů především 2. poloviny 20. století.

Stálá expozice

Od doby svého vzniku v roce 1967 byla díla Lidické sbírky svěřena do správy Středočeské galerie, později Českého muzea výtvarného umění v Praze. Trvalo bezmála třicet let, než se dostalo Lidické sbírce důstojného umístění, a to s možností využít chátrající privatizovaný kulturní dům v centru obce Lidice. Budova byla vykoupena státem, zrekonstruována a v roce 2003 otevřena.

V přízemí Lidické galerie je možno v současné době zhlédnout vybraná díla z celého světa ve stálé expozici, jejímiž autorkami jsou Hana Prixová Dvorská a Luba Hédlová spolu s architektkou Irenou Brotánkovou. Zbývající výtvarná díla jsou zabezpečena v nově fungujícím depozitáři.

Vznikem galerie v Lidicích v roce 2003 a zveřejněním sbírky v podobě stálé expozice tak, jak bylo v počátcích plánováno, její známost vchází do širokého povědomí nejen zdejší veřejnosti, ale také zahraničních návštěvníků Lidic. Tím je naplňována myšlenka podnětu jejího vzniku, spolu s obecnější výzvou, odkazující k etickému imperativu zavazujícímu i následující generace k uchování památky lidických a nejen lidických obětí, aby projevy zvůle na naší planetě definitivně pominuly.

Muzeum

Budova muzea se nachází v sousedství východního křídla kolonády, asi 100 m od hlavní silnice Praha–Kladno. Muzeum bylo postaveno v roce 1962 podle projektu arch. Františka Marka.

V roce 2005 započala rozsáhlá rekonstrukce a rozšíření celého objektu. O rok později u příležitosti pietní vzpomínky k 64. výročí vyhlazení obce Lidice, bylo otevřeno zrekonstruované muzeum s novou multimediální expozicí pod názvem A nevinní byli vinni… Expozice seznamuje návštěvníky se životem a osudy obyvatel obce, jejím zničením a obnovou na pozadí klíčových dobových událostí.

Síň In memoriam

Síň je součástí areálu památníku, nachází se pod terasou dvouramenného schodiště sestupujícího k pietnímu území. Prostor je využívaný k tématickým výstavám, např. o městech a vesnicích, které postihl obdobný osud jako Lidice. Vstup zdarma.

Síň in Memoriam

Síň in Memoriam

Síň Pod Tribunou

Výstavní prostor, nacházející se pod bývalou řečnickou tribunou, je využíván k výstavám historického charakteru. Vstup zdarma.

Síň pod Tribunou

Síň pod Tribunou

Archiv aktualit