Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

MILNÍKY PROFESIONALIZACE RG ČR (2004 – 2018)

Profesionalizace RG ČR je mnoholetým procesem, zahájeným v letech 2004 – 2009. Od roku 2012 se jedná o samostatný kontinuální a systémový projekt, který je výsledkem práce několika týmů.
Vedoucí projektu: Jiří Jůza PhD., předseda RG ČR, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě
Hlavní manažer projektu: PhDr. Alexandra Brabcová (koncepce[1], konzultace, supervize a vedení odborných týmů)
Hlavní konzultant: PhDr. Dagmar Jelínková, Metodické centrum Národní galerie v Praze
Finanční management: ing. Magdalena Boušková
Členové týmů a účastníci projektu viz Závěrečné zprávy z grantů MK ČR

Milníky

2004

Nové metody výchovné práce s veřejností

Grantový projekt (dotace MK) připravený komorou kurátorů RG ČR, který zahrnoval:

  •  dvoudenní teoretický seminář, spoluorganizovaný MC NG
  • praktické exkurze za zajímavými projekty
  • neveřejnou webovou stránku k výměně zkušeností mezi edukátory

Výsledkem projektu bylo ustavení Komory edukátorů RG (KEP), kterému předcházel dotazníkový průzkum Komory odborných pracovníků ke stavu lektorské činnosti v členských galeriích.

2005

Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích

Celoroční vzdělávací projekt (dotace MK) připravený novou komorou edukátorů RG ČR  (10 výcvikových dnů pro 25 účastníků  v oblastech projektový management, strategické plánování, fundraising, nové pojetí výtvarného oboru v RVP pro základní vzdělávání).

2006 – 2007

Komunikace galerií s veřejnou správou

Celoroční vzdělávací cyklus, založený na týmové skupinové práci ve třech liniích (10 výcvikových dnů pro každou skuptinu):

  • strategické plánování pro Komoru ředitelů galerií (individuální a týmová práce na zpracování strategie rozvoje instituce)
  • projektový management pro Komoru kurátorů (KOP)
  • systémové základy edukační činnosti – případové studie vzdělávacích činností v galerii pro Komoru edukátorů (KEP)

Projekt byl zakončen konferencí, na níž byly prezentovány výstupy práce všech skupin všem členským institucícm RG ČR.

2007

V roce 2007 provedla RG ČR první analýzu služeb a činností galerií (muzeí umění) pro 21. století. Z výsledků zjištění vyplynula potřeba ustavení minimálních standardů jednak podmínek, v nichž galerie působí a jednak vnitrooborových standardů kvality jejich činnosti. V řadě případů se ukázalo, že situace je kritická, zejména v otázce stavu depozitářů či možnosti zajištění uživatelského komfortu, které jsou hluboko pod základním evropským průměrem. Některé instituce rovněž nesplňují přísná evropská pravidla výpůjčních protokolů, jimiž se řídí mezinárodní výpůjčky uměleckých děl. Studie Analýza služeb a činností galerií pro 21. století se stala východiskem pro další profesionalizaci Rady galerií ČR. Tento projekt byl financován RG ČR.

2009

Další projekt RG ČR vyplynul z nutnosti komunikovat novým zřizovatelům složitá a komplexní data, týkající se činnosti galerií ve formátu, odpovídajícím profesním standardům, obvyklým v podnikatelském prostředí nebo neziskovém sektoru. Pracovní tým, složený z různých profesí (ředitel, kurátor, edukátor, PR manažer), působících v institucích RG ČR navazoval na výsledky práce z let 2005 a 2007. Výstupem z celoroční práce, podpořeným grantem MK ČR, se stala metodika tvorby výročních zpráv galerií Výroční zpráva jako významný komunikační nástroj galerií a muzeí umění České republiky. Tento vnitroodborový dokument RG ČR významně přispěl ke zkvalitnění reportování o činnosti galerií zřizovatelům.

2012

Po průběžné vnitrooborové komunikaci k tématu standardizace galerijních činností zpracovala RG ČR první žádost na MK ČR o grant k této problematice. Jeho udělením v roce 2012 započala práce, která kontinuálně probíhá doposud. V rámci projektu Rozvoj a kvalita sbírkotvorné činnosti – základní nástroj galerijních činností zahájil pracovní tým Komory kurátorů ve spolupráci s Metodickým centrem NG celoroční práci na dílčím úkolu Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR a způsoby jejího měření I.Vrámci projektu došlo ke zpracování dotazníku mapujícího aktuální technický a materiální stav členských galerií RG ČR, který zjišťoval data o rozsahu péče o sbírky a jejich prezentaci veřejnosti a personálním zajištění činností. Další linií projektu v roce 2012 byl celoroční vzdělávací cyklus, určený k profesionalizaci Komory RG ČR Systematická prezentace edukační činnosti v muzeích a galeriích a její význam a přínos pro společnost.

Dokumenty ke stažení: Závěrečná zpráva z grantu MK ČR 2012

2013

Pracovní tým Komory kurátorů ve spolupráci s MC NG pokračoval v roce 2013 díky grantu MK ČR v projektu Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR a způsoby jejího měření II. V druhé etapě došlo k vyhodnocení výstupu z dotazníkového šetření na základě průběžné diskuze nad výsledky v této interní skupině. Práce skupiny byla odborně podpořena jednak Rešerší k standardizaci odborné práce v zahraničních muzeích umění (standardizace práce se sbírkami) a jednak rozborem zahraničních příkladů dobré praxe. Jako výsledek rozboru byly pro modifikaci v praxi RG ČR zvoleny základní dokumenty dvou organizací, které slouží jako modelová schémata i v ostatních evropských zemích.Jednalo se o Benchmarks in Collection Care for Museums Archives and Libraries, A Self-assessment Checklist 2,0 (Re:source. The Council for Museums, Archives, Libraries 2002) a Accreditation guidance – section two: Collections (Arts Council England, 2014). K oběma dokumentům byl pořízen český pracovní překlad. Dalšími dokumenty, které byly vzaty v úvahu, jsou závazně platné výpůjční protokoly, kterými se řídí mezinárodní výpůjčky uměleckých předmětů. Jedná se především o Action Plan for the EU Promotion of Museum Collections´Mobility and Loan Standards a Lending to Europe Recommendations on collection mobility for European museums.

Dokumenty ke stažení:
Měřítka péče o muzejní, archivní a knihovní sbírky 2.0(pracovní překlad)
Akreditační schéma 2: Sbírky (pracovní překlad)
Závěrečná zpráva z grantu MK ČR 2013

2014

V rámci další etapy projektu Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR a způsoby jejího měření III. pokračoval tým Komory kurátorů ve spolupráci s MC NG ve své práci úpravou přeloženého originálního dotazníku MLA Měřítka péče o muzejní, archivní a knihovní sbírky2,0na české zákonné předpisy. Výstupem byl dotazník, který byl pod názvem Měřítka péče o galerijní sbírky: Okruhy kontrolních otázek pro vlastní hodnocení členských galerií RG ČR rozeslán k vyplnění členským galeriím RG.

V roce 2014 zahájil svou činnost i pracovní tým Komory edukátorů RG ČR. Práce skupiny byla metodicky a odborně podpořena další rešerší akreditačních a registračních systémů Velké Británie a USA a zpracováním historie standardů pro muzejní vzdělávání. A dále rozborem zahraničních příkladů dobré praxe. Jako výsledek rozboru byl pro modifikaci v praxi RG ČR zvolen třetí díl Akreditačního schématu Velké Británie Accreditation guidance – section three: Users and thein Experiences (Arts Council England, 2014), k němuž byl pořízen český pracovní překlad.

Na základě těchto podkladů v porovnání s českou praxí tým edukátorů zpracoval a rozeslal elektronický dotazník Edukativní činnost Rady galerií – formulář dotazníku SURVIO se statisticky zpracovanými výsledky šetření a vyhodnotil z něj data o edukační činnosti v členských institucích RG ČR (materiálně technické, finanční a personální podmínky)Edukativní činnost Rady galerií, komentované shrnutí výstupů. Výstupy z dotazníku byly dále porovnány se zahraniční praxí, která byla zjišťována v rámci synergie s projektem Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb (Velká Británie, Nizozemí, Německo). I v roce 2014 byla práce obou skupin podpořena grantem MK ČR.

Do projektu Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb(CZ.1.04/1.1.01/B9.00015 se Rada galerií zapojila prostřednictvím svého členství v Unii zaměstnavatelských svazů (UZS). Náplní projektu byla definice kvalifikačních standardů a rámcových vzdělávacích plánů v pěti klíčových profesích v muzeu umění (kurátor sbírky, edukátor, správce depozitáře, registrator specialista, konzervátor/restaurátor uměleckých sbírek): Projekt, probíhající v letech 2014-2015 byl dotován grantem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podkladem pro získání dat v tomto projektu byl Strukturovaný dotazník pro oblast kultury – segment galerie, který byl vyplněn členskými galeriemi RG ČR. V dalším podkladovém materiálu pro tuto práci byla identifikována Specifika galerií – muzeí umění, která vyžadují vytvoření kvalitativních stand ardů jejich činnosti.

Některé dosavadní výstupy z práce týmů byly zveřejněny ve Sborníku závěrečných textů a překladových materiálů z grantových projektů RG ČR za léta 2007-2013, který byl rozeslán členským galeriím Rady.

Dokumenty ke stažení:

Průvodce procesem akreditace Arts Council England 3. Uživatelé a jejich zkušenosti (pracovní překlad)

Závěrečná zpráva z grantu MK ČR 2014

2015

V rámci poslední etapy projektu Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR a způsoby jejího měření IV. se tým Komory kurátorů zabýval vnitroodborovou diskuzí nad standardy v pracovní skupině. Jejím výstupem bylo zpracování a vyhodnocení druhého dotazníku pro členské instituce RG ČR Měřítka péče o galerijní sbírky: Okruhy kontrolních otázek pro vlastní hodnocení členských galerií RG ČR. Tento dotazník byl vytvořen na základě výsledku z šetření zjištěných v prvním zkušebním dotazníku a porovnán se zahraniční praxí a situací v ČR. Jeho výstupy byly prezentovány na Sněmu RG ČR v Roudnici nad Labem.

Pracovní tým Komory kurátorů se mimoto věnoval práci na osnově Manuálu dobré praxe v oblasti péče o sbírky výtvarného umění, zahrnující etické a odborné standardy ICOM, metodiku MK ČR a doporučení zjištěná porovnáním se zahraniční praxí.

Pracovní tým Komory edukátorů RG ČR v roce 2015 pokračoval v práci na dotazníkovém šetření.Členové týmu zpracovali a vyhodnotili dotazník Edukativní činnost galerií a muzeí umění RG ČR II. (cílové skupiny a vzdělávací programy), což umožnilo sjednocení terminologie a metodologie jednotlivých typů programů. Pro práci skupiny byl pořízen pracovní překlad zbývajících dvou vytipovaných materiálů z předchozího roku Standards for Museum Exhibition and Indicators of Excellence (American Alliance of Museum 2012) a The  ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites. Jako výstup z předchozí práce tým edukátorů rovněž připravil vnitroodborový návrh standardů edukační činnosti pro diskuzi v Komoře edukátorů RG ČR.

Ve spolupráci s Metodickým centrem NG došlo k vyhodnocení zahraničních zkušeností z Velké Británie a Německa získaných v rámci projektu Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb (CZ.1.04/1.1.01/B9.00015) a jejich promítnutí do závěrečných doporučení pro činnost RG ČR rovněž prezentovaných na Sněmu RG ČR (návrh vzorových pracovních náplní pro 5 hlavních galerijních profesí). Příklady nejlepších zahraničních praxí byly za RG ČR zapracovány do sborníku Zkušenosti s vedením sociálního dialogu ze zahraničních cest. Galerie, knihovny, sociální služby (oddíl Galerie), vydaného v rámci projektu Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky.

Pro budoucí návaznou prácí Komory ředitelů RG byl pořízen třetí poslední překlad Akreditačního schématu Accreditation guidance – section one: Organizational health (Arts Council England 2014).

Dokumenty ke stažení:

Standardy pro pořádání muzejních výstav a ukazatele vynikajících výsledků (pracovní překlad)

Charta ICOMOS pro interpretaci a prezentaci kulturního dědictví(pracovní překlad)

Průvodce procesem akreditace Arts Council England 1. Zdraví organizace (pracovní překlad)

Závěrečná zpráva z grantu MK ČR 2015

2016

Vzhledem k tomu, že všechny členské galerie prošly více kolovým sebeřídícím procesem vyplňování dotazníků došlo k profesionalizaci RG ČR a zkvalitnění komunikace se zřizovateli o podmínkách činnosti institucí. Zjištěné nedostatky jsou zapracovávány do rozvojových strategií a koncepcí činnosti.

V roce 2016 došlo mj. v důsledku projektu Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb k zahájení tripartitního dialogu o obsahové úpravě a doplnění nový pracovních pozic (edukátor v kultuře a registrátor specialista) a ke zpracování komentáře ke zdůvodnění pro novelu Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., O katalogu prací ve veřejných službách a správě. V tomto roce byla na MPSV zahájena práce na aktualizaci Katalogu prací.

Pracovní tým Komory edukátorů RG ČR pokračoval ve své práci identifikací nedostatečně obsloužených cílových skupin veřejnosti, do nichž se řadí všechny druhy zdravotních, psychických, sociálních a ekonomických znevýhodnění. V rámci této aktivity došlo sjednocení terminologie a typologie cílových skupin s obecně platným územ v sociálních službách a k vytvoření metodik práce s těmito cílovými skupinami v galeriích. Výstupem práce skupiny je manuál Práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění. Tento projekt byl podpořen grantem MK ČR.

Dokumenty ke stažení:

Závěrečná zpráva z grantu MK ČR 2016

2017

V roce 2017 došlo k završení tripartitního dialogu vydáním Nařízení vlády č. 399/2017 Sb. ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a Nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů se dvěma novými pracovními pozicemi edukátor v kultuře a registrátor specialista v části dílu 2.04 KULTURA. Oficiální zařazení těchto pracovních pozic do katalogu prací umožňuje lepší zařazování a sjednocení odměňování pracovníků muzeí vykonávajících příslušné práce v rozsahu daném konkrétní organizační strukturou příslušných muzeí a galerií.

Pracovní tým Komory edukátorů RG ČR zahájil v tomto roce práci na zapracování výstupů z veškeré činnosti z předchozích let do rozvojových strategií vzdělávací činnosti ve vybraných galeriích, sdružených v RG ČR. V rámci projektu Metodika zpracování strategického rozvojového plánu vzdělávání a práce s veřejností v muzeu umění I., podpořeného MK ČR, byly identifikovány všechny hlavní cílové skupiny veřejnosti, vůči kterým galerie naplňují výkon standardizované veřejné služby muzeí a galerií dle zákona č. 483/2004, s přihlédnutím k Metodickému pokynu MK ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb. Těžištěm práce byla analýza současného stavu edukační činnosti instituce v souvislosti s konkurencí na trhu vzdělávací a volnočasové nabídky dané lokality a partnerských vztahů instituce, zejména s vzdělávací soustavou.

Dokumenty ke stažení:

Závěrečná zpráva z grantu MK ČR 2017

2018

Pracovní tým Komory edukátorů RG ČR pokračoval v roce 2018 na projektu projektu Metodika zpracování strategického rozvojového plánu vzdělávání a práce s veřejností v muzeu umění II., v jehož rámci byla zejména rozpracovávána programová skladba pro jednotlivé cílové skupiny tak, aby došlo k vytvoření portfolia udržitelné a konkurenceschopné programové nabídky instituce. V rámci této práce se tým zabýval i otázkou dostupnosti této nabídky pro jednotlivé cílové skupiny, identifikované v předchozím roce. Pokračování projektu bylo financováno jednotlivými zapojenými galeriemi.

2019

V roce 2019 se završuje práce týmu Komory edukátorů posledním cyklem strategického plánování v rámci projektu Metodika zpracování strategického rozvojového plánu vzdělávání a práce s veřejností v muzeu umění III. V tomto roce je náplní činnosti skupiny zformulování systémových předpokladů rozvoje edukační činnosti instituce v příštích pěti letech tak, aby byla schopna obstát v konkurenci vzdělávací a volnočasové nabídky. Dalším cílem tohoto posledního cyklu je vytvoření strategických předpokladů pro udržitelnost rozvojových edukačních aktivit specifikováním prostorových, organizačních, finančních, personálních a materiálně technických podmínek pro vzdělávací činnosti v galeriích a nároků na jejich PR a marketing v souladu s pracovně definovanými vnitroodborovými standardy edukační činnosti. Pokračování tohoto projektu je financováno jednotlivými zapojenými galeriemi.

Zpracovala: PhDr. Alexandra Brabcová ve spolupráci s Jiřím Jůzou a Dagmar Jelínkovou (16.4.2019)


[1] Vyjma subprojektů Registr muzejních autorit, Rozvoj digitální evidence výtvarných sbírek.

Archiv aktualit