Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Muzeum města Brna

Hrad Špilberk

Hrad Špilberk

Muzeum města Brna bylo založeno v roce 1904, první expozice byly umístěny v prostorách dnešní Nové radnice. Nejstarší sbírkové fondy vznikly z odkazů bohatých brněnských měšťanů, z nichž nejvýznamnější byla galerie Heinricha Gomperze, která obsahovala přes 400 obrazů z evropské malby 18. a 19. století převážně rakouské a německé provenience. Po první světové válce Muzeum města Brno přišlo v rámci dislokací městských sbírek o část svých fondů (kolekce H. Gomperze je dnes součástí sbírek Moravské galerie), naopak získalo mnohá brunensia – převážně sbírky uměleckých řemesel a cechovní předměty. Od 30. let 20. století až do roku 1960 sídlilo muzeum v tzv. městském dvoře na Šilingrově náměstí. Zásadní zlom pro rozvoj muzea přineslo jeho přestěhování na hrad Špilberk v roce 1960. Postupný nárůst počtu sbírkových fondů i nárůst kvalifikovaných odborných pracovníků vedl posléze k založení čtyř odborných oddělení – historického, archeologického, dějin umění a oddělení dějin architektury. Ředitel Oldřich Toman v letech 1960-1982 zaměřil sbírkotvornou a výstavní činnost muzea na dokumentaci brněnského výtvarného života ve 20. století a vytvořil dvě stálé expozice Galerie města Brna- SVU v Brně (1968) a Výtvarný život v Brně po 2. světové válce (1974). Historická expozice byla věnována brněnským vedutám ((Brno v obrazech pěti staletí, 1969). Dlouhodobá rekonstrukce Špilberku (1984-1997) zapříčinila stagnaci ve výstavní činnosti muzea, která byla překonána až v druhé polovině 90. let 20. století po částečné opravě hradu, byly obnoveny jak výstavní, vzdělávací a publikační aktivity instituce. Rekonstrukce celého objektu hradu byla dokončena na jaře 2013. Rekonstrukce celého objektu hradu byla dokončena na jaře 2013. Pro galerii tak byly získány prostory pro expozici, mapující výtvarnou scénu v Brně od období renesance až po přesah do začátku 21. století.

Zřizovatel

Statutární město Brno

Ředitel

Mgr. Zbyněk Šolc
telefon: 542 123 611
e-mail: solc@spilberk.cz

příspěvková organizace

Adresa

Špilberk 210/1, 662 24 Brno
telefon: 542 123 611 fax: 542 123 613
e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz
www.spilberk.cz

Muzeum města Brna je členem ICOM

Objekty Muzea města Brna:

Špilberk – hrad a pevnost NKP

Hrad Špilberk velký

Hrad Špilberk velký

Do objektu je možný bezbariérový přístup  

  Stáléexpozice:                                                                                 
Od renesance po modernu – výtvarné umění v Brně 1570 – 1945

Od moderny po současnost – výtvarné umění v Brně 1945 – 2013
O nové Brno – brněnská architektura 1919 – 1939

Brno na Špilberku – historická expozice města Brna Špilberk – žalář národů – dějiny žaláře habsburské monarchie v 18. a 19. století
Špilberk od hradu k pevnosti – dějiny hradu od 13. století

Otevřeno:
květen – září
úterý až neděle od 10 do 18 hodin
říjen – duben
středa až neděle od 9 do 17 hodin

Kasematy – barokní pevnostní stavitelství a vězeňství josefínské doby

Telefon: 542 123 614
e-mail: kasematy@spilberk.cz

Otevřeno:
letní sezóna: 1. květen – 30. září
pondělí až neděle 10:00 – 18:00 hodin
zimní sezóna: 1. říjen – 30. duben
úterý – neděle 9:00 – 17:00 hodin

Vila Tugendhat

Vila Tugendhat

Vila Tugendhat

postavena v letech 1929 – 1930 podle projektu architekta Ludwiga Mies van der Rohe
památka zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO

Černopolní 46, 613 00 Brno
telefon/fax: 545 212 118
e-mail: tugendhat-villa@tugendhat-villa.cz, www.tugendhat-villa.cz

Stálá expozice:
Vila Tugendhat – historie, architekt, stavebník

Otevřeno:
úterý – neděle od 10 do 18 hodin

Prohlídka s průvodcem každou celou hodinu, rezervace předem nutná

Měnínská brána

Měnínská brána

Měnínská brána

– jediná dochovaná brána středověkého městského opevnění v Brně

Měnínská 7, 602 00 Brno
telefon: 542 214 946
www.meninska-brana.cz

Stálá expozice:
Muzeum hraček – stálá expozice historických hraček ze sbírky Milady Kollárové

Otevřeno:
čtvrtek – pondělí 10:00 – 18:00 hodin

Sbírky

Muzea města Brna, které vznikaly z odkazů bohatých brněnských měšťanů od konce 19. století, mají multikulturní charakter. Historické oddělení spravuje různorodé fondy od historických zbraní a militárií přes písemnosti a textil až po uměleckořemeslné předměty dokumentující činnost cechů a spolkovou činnost v Brně. Uměnovědné oddělení má v současné době kolem pěti tisíc obrazů a plastik, objemný fond kresby a grafiky, dále fond historického uměleckého řemesla i nové sbírky současného užitého umění. K vzácným sbírkám patří monumentální veduty zaznamenávající Obležení Brna Švédy (Hieronymus Benno Bayer-Hans Jörg Zeiser, 1645-1646), Pohled na město od východu (Jan Křitel Spiess, 1675) a Průvod božího těla (František Vavřinec Korompay, 1750). K významným darům muzeu patřily i kolekce grafických listů brněnského rytce Josefa Axmanna, sběratele Eduarda Sykory a kreslíře a rytce Františka X. Rektoříka. Z kostela svatého Jakuba koncem 19. století získalo město, posléze muzeum, vzácný soubor čtyř renesančních epitafů- votivních obrazů, většinou neznámých nizozemských malířů. K vzácným souborům patří i oltářní barokní skulptury Ondřeje Schweigla z druhé poloviny 18. století. Početně rozsáhlý je v muzejní sbírce i fond brněnských malířů – portrétistů 19. století (Johann N.Gebhardt, Josef Ignaz Weidlich, Anton Johann Ferenz a další). Z rakouské malby 19. století jsou zastoupení malíři Josef Carl Puttner, Regina Leopoldine Blau-Lang, Eduard Kasparides, František Rudolf Feilhammer a další).
Od poloviny 60. let získává muzeum akvizicemi a dary díla významných moravských a českých umělců 20. století. Vznikají fondy děl Antonína Procházky a Linky Procházkové, Jaroslava Krále, Františka Foltýna, Josefa Kubíčka, Vincence Makovského, Františka V. Süssera, Eduarda Miléna, Petra Dillingera a dalších umělců činných ve Skupině výtvarných umělců v Brně (1922-1939). Z výtvarného umění druhé poloviny 20. století jsou bohatě zastoupeni malíři – Bohumír Matal, Bohdan Lacina, Jánuš Kubíček, Pavel Navrátil, Dalibor Chatrný, Miroslav Štolfa, Miroslav Šimorda, Leonid Ochrymčuk a Petr Skácel, z grafiků Antonín Odehnal, Emannel Ranný, Jaroslav Škarohlíd a Jiří Šindler, ze sochařů František Šenk, Sylva Lacinová, Zdeněk Macháček, z umělců střední generace Petr Kvíčala, Vladimír Kokolia, Petr Veselý a další. K významným fondům Muzea města Brna patří i ojedinělý soubor brněnské meziválečné architektury, který obsahuje plánové a písemné pozůstalosti významných architektů – Bohuslava Fuchse, Jana Víška, Josefa Poláška, Emila Králíka, Jindřicha Kumpošta, Ernsta Wiesnera, Bedřicha Rozehnala a dalších.
V roce 1994 bylo Muzeum města Brna pověřeno správou jedné z významných evropských památek moderní architektury – vily Tugendhat v Brně.

Archiv aktualit