Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Nesouhlasné stanovisko oborových pedagogických asociací a profesních skupin ke změně RVP ZV

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti s lednovým Opatřením ministra školství, mládeže
a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Malá revize tohoto kurikulárního dokumentu, jejímž záměrem je především zavedení nově pojaté informatiky, redukuje vzdělávací obsah a hodinovou dotaci v jiných předmětech.  

Jako zástupci profesních oborových organizací, reprezentujících pedagogickou veřejnost všech dotčených předmětů i zájmy žáků, jsme se vůči těmto změnám různými formami vymezili. Vzhledem k tomu, že dosavadní argumenty a odezvu MŠMT na naše výhrady nepovažujeme za uspokojivé, rozhodli jsme se formulovat stanoviska a požadavky společně.

Uvědomujeme si různorodost pohledů na problematiku RVP i složitost reformního procesu, avšak netransparentní způsob, jakým byl proveden, nemůžeme akceptovat. Ministerstvem schválená revize nereflektuje Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
Ta deklaruje, že proměny kurikula mají být v konsenzu s co nejširším spektrem odborníků. Změny v RVP však byly konzultovány pravděpodobně jen se zástupci Asociace ředitelů ZŠ. Revizní zásahy nezohledňují činnost odborných skupin pracujících na současně probíhající velké revizi vzdělávacích programů. Rovněž se zcela míjejí s výsledky realizovaného projektu „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366), který se zabýval rozvojem digitálních kompetencí žáků na všech stupních vzdělání, ve všech vzdělávacích oblastech a oborech. 

Na základě ministerského opatření dochází k posílení informatiky jako samostatného předmětu na úkor přírodních, společenskovědních a uměleckých oborů. V těchto oblastech byly sníženy hodinové dotace a provedeny nekoncepční redukce v obsahu učiva. Doposud také není zřejmé, kdo neodborné škrty v této předem neohlášené revizi provedl. Z pohledu oborových asociací se výsledek nejeví jako smysluplná a systémová inovace. Jedním
z možných řešení reformy bylo snížit disponibilní hodinovou dotaci a posílit vzdělávací oblast Informatika, případně implementovat informační technologie do jednotlivých předmětů tak,
jak bylo původně zamýšleno.

Nezpochybňujeme potřebu inovovat obsah vzdělávání ani důležitost rozvoje informatického myšlení a digitálních kompetencí, ale nikoliv na úkor ostatních oborů. Redukce v dotčených oblastech vzdělávání považujeme ve shodě za nepřijatelné a  nesystémové.  Klíčové zásahy do národního kurikula musí vycházet z široké odborné diskuze a opírat se
o pedagogický výzkum. Jedině tak lze dojít k vyváženému, ambicióznímu návrhu cílů vzdělávání ve 21. století, které budou na školách přijímány a respektovány v podobě závazných dokumentů. Současné změny směřují k ohrožení plnohodnotného fungování předmětů, mohou omezit harmonický rozvoj osobnosti dětí a vést k omezování komplexního
a soustavného základního vzdělání.  

Na základě těchto stanovisek Vás žádáme:

  1. Zneplatnění redukčních zásahů v obsahu učiva včetně očekávaných výstupů
    v revizí dotčených oblastech.
  2. Vydání metodického pokynu MŠMT, který ředitelům ZŠ ukládá, aby pro navýšení hodinové dotace v oblasti Informatika byly využity disponibilní hodiny.
  3. Zajištění transparentní, otevřené, vyvážené a konsensuální debaty o velkých revizích RVP ZV v souladu s principy deklarovanými ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
  4. Osobní jednání Vás, pane ministře, se zástupci níže jmenovaných oborových pedagogických asociací.

S úctou,

doc. Petra Šobáňová, Ph.D.
předsedkyně
Česká sekce INSEA
petra.sobanova@upol.cz 
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.
předsedkyně
Jednota českých matematiků a fyziků
Alena.Solcova@fit.cvut.cz 
PhDr. Milan Motl, Ph.D.
předseda
Asociace učitelů hudební výchovy Motl.Milan@seznam.cz 
Mgr. Tereza Vodičková
předsedkyně
Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd tereza.vodickova@obcankari.cz
Mgr. Pavel Martinovský
předseda výboru
Asociace učitelů dějepisu České republiky asudcr@seznam.cz 
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
člen odborné skupiny Chemické vzdělávání
Česká společnost chemická
martin.rusek@pedf.cuni.cz 
Mgr. Alena Hůrková
předsedkyně
Asociace výtvarných pedagogů info@avepe.cz
Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D.
předsedkyně komory
Komora edukačních pracovníků při Radě galerií České republiky lucie.haskovcova@ghmp.cz 


Stanovisko ke stažení zde.

Archiv aktualit