V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.

— Paul Cézanne

Grémium

Grémium RG je konzultativním orgánem RG, jehož hlavním posláním je systematická odborná a metodická pomoc a podpora ochraně, správě, prezentaci a dalšímu rozšiřování sbírek galerií (muzeí umění).

Grémium tvoří předsednictvo RG a dále na základě dobrovolnosti delegovaní zástupci profesních, vědeckých a školských pracovišť oboru (např. Umělecko-historická společnost v Českých zemích, Ústav dějin umění ČAV, Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze, AICA), zástupci státní správy a samosprávy (VÚSC, MK ČR), případně i zástupci dalších právnických osob nebo i osoby fyzické.
Grémium RG se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za volební období určené sněmem RG. Grémium svolává předseda RG.

Zápisy z Grémia RGČR

Archiv aktualit