V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.

— Paul Cézanne

Jednací řád RG ČR

Článek 1

Jednací řád Rady galerií České republiky (dále jen RG), stanoví pravidla jednání všech orgánů RG na demokratických zásadách.

Článek 2

Jednání sněmu a senátu RG řídí předsednictvo RG.

Článek 3

Pro jednání všech dalších orgánů RG platí stejné ustanovení, t.j., že jejich jednání řídí předsedové těchto orgánů.

Článek 4

Zahájení jednání orgánů RG stanoví jejich předsedové tak, aby členové měli možnost se jednání zúčastnit bez vynaložení mimořádného úsilí. Trváním jednání je obvykle jeden den. Delší dobu jednání musí členové orgánu RG schválit nadpoloviční většinou přítomných členů.

Článek 5

Jednání orgánů RG se řídí podle programu, který musí být členům orgánů sdělen v písemné pozvánce na jednání. Průběh jednání se řídí tímto programem, pokud nedojde ke změnám (viz článek 6 a 7 tohoto jednacího řádu).

Článek 6

Každý člen orgánu RG má právo předložit k projednání jakýkoliv návrh. Řídící jednání může požádat orgán RG o souhlas, zda má být o předloženém návrhu jednáno. O návrhu bude jednáno, vysloví-li souhlas nadpoloviční většina přítomných členů.

Článek 7

Každý člen orgánu má při jednání právo vyslovit svůj názor, stanovisko, připomínku nebo pozměňovací návrh. Může se dovolat zásahu řídícího jednání, je-li v tomto právu omezován.

Článek 8

K programu jednání je možné zaujímat názor či stanovisko technickou připomínkou nebo pozměňovacím návrhem. Vznesení technické připomínky má přednost před jinými vstupy do jednání a je jí vyhrazeno 2 minuty času. Ostatním vstupům do jednání je vyhrazeno 10 minut času jednání.

Článek 9

Jsou-li k navrhovaným závěrům a usnesením z jednání orgánu pozměňovací návrhy, hlasuje se o jednotlivých pozměňovacích návrzích tak, že o posledním vzneseném návrhu se hlasuje jako o prvním atd.

Článek 10

Hlasování v orgánech RG je veřejné, rovné a přímé pokud stanovy nebo volební řád RG nestanoví jinak. Hlasování se provádí zvednutím ruky. Sčítání hlasů provádí řídící jednání, nebo určená komise, kteří výsledek hlasování ihned oznámí a pořídí o něm zápis.

Článek 11

Způsobem uvedeným v článku 10 lze rozhodnout, že o některé konkrétní věci bude hlasováno tajně.

Článek 12

Před každým jednáním zjistí řídící počet přítomných členů orgánu RG a oznámí, zda je orgán RG schopný hlasovat a přijmout usnesení. Hlasovat a přijímat usnesení je orgán RG schopný, je-li přítomna nadpoloviční, případně dvoutřetinová většina členů orgánu.

Článek 13

Platně přijaté rozhodnutí orgánu RG je závazné pro všechny členy RG, jichž se předmět rozhodnutí týká.

Článek 14

Rozhodnutí přijaté orgánem RG není platné tehdy, je-li v rozporu s platnými zákony a právními předpisy ČR nebo stanovami RG.

Článek 15

Z každého jednání orgánů RG musí být pořízen zápis s uvedením dne jednání, programu jednání, prezenční listinou členů orgánu a závěry z jednání orgánu RG.

Článek 16

Jednání orgánů RG mohou být přítomni hosté. O přizvání hostů informuje předseda příslušného orgánu RG ostatní členy na písemné pozvánce. Hosté mohou být z jednání orgánu RG vyloučeni, požádá-li o to nadpoloviční většina členů orgánu RG. Hosté mohou do jednání vstupovat, vysloví-li s tím souhlas nadpoloviční většina členů příslušného orgánu RG.

Archiv aktualit