Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Muzeum umění a designu Benešov.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Muzeum umění a designu Benešov.

Rada města Benešov usnesením číslo 278-9/2021/RM ze dne 28.04.2021 vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele Muzea umění a designu Benešov, příspěvkové organizace, se sídlem Malé náměstí 74, 256 01 Benešov

Charakteristika vykonávané činnosti:
Řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace města MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV


Požadavky :
 Vysokoškolské vzdělání
 Znalost právní, ekonomické a personální problematiky příspěvkových organizací (znalost zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů)
 Orientace v problematice muzeí a galerií
 Vysoké pracovní nasazení
 Samostatnost
 Flexibilita
 Komunikativnost
 Velmi dobré organizační a řídící schopnosti
 Znalost fungování příspěvkových organizací
 Schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem
 Zkušenosti s dotačním a grantovým systémem z pohledu žadatele a příjemce


Předpoklady:
 Zdravotní způsobilost
 Znalost českého jazyka
 Bezúhonnost
 Plná způsobilost k právním úkonům, úplná svéprávnost

Výhodou:
 Praxe v řídící činnosti alespoň 3 roky
 Orientace ve sbírkotvorné činnosti
 Zkušenosti s pořádáním výstav a doprovodných akcí

Obsahové náležitosti přihlášky:
 Jméno, příjmení a titul uchazeče, pozice, na kterou se uchazeč hlásí
 Datum a podpis uchazeče
 Ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 Strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
 Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (případně ověřená kopie)
 Osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (netýká se uchazečů narozených po 1. 12. 1971), případně potvrzení o podání žádosti o vydání osvědčení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
 Originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele
(ne starší 2 měsíců)
 Návrh „Koncepce řízení Muzea umění a designu Benešov“ obsahující předpokládaný rozvoj této organizace v oblasti ekonomické, finanční, personální, v oblasti spolupráce se zřizovatelem, veřejnou správou a dalšími institucemi na kulturním životě města a regionu, a to v rozsahu dvou normostran

Do výběrového řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami doručené poštou, na adresu město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, nebo doručené osobně na podatelnu města Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, a to nejpozději do 11.06.2021 do 12:00 hodin. Přihláška včetně příloh musí být v zalepené obálce označené slovy: „Výběrové řízení Muzeum umění a designu Benešov – NEOTVÍRAT“.

Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města v.r.

Archiv aktualit