Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR a způsoby jejího měření I. – III. etapa

V roce 2007 provedla RG ČR analýzu služeb a činností galerií pro 21. století, z níž vyplynula potřeba ustavení minimálních standardů pro hlavní služby a činnosti, které galerie poskytují současné společnosti. Od roku 2012 v rámci „Programu kulturní aktivity – podprogram D“ dotovaného MK ČR pracuje odborná skupina RG ČR na dlouhodobém projektu „Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR a způsoby jejího měření“ během něhož budou definovány nástroje, které umožní systémově popsat a zmapovat činnost muzeí umění i podmínek, ve kterých působí. Tyto pracovní skupinou připravené standardy by měly přispívat k rostoucí profesionalizaci českých muzeí umění a po důkladné mezioborové diskusi by se měly stát základem procesů akreditace, která je navrhována jako jeden z úkolů novelizace zákona o muzejních sbírkách. Zatím se uskutečnily tři etapy projektu, jejichž dílčí výsledky shrnují závěrečné zprávy. Čtvrtá etapa pro rok 2015 je zatím ve schvalovacím řízení MK ČR. Na realizaci projektu RG ČR spolupracuje i s Metodickým centrem pro muzea výtvarného umění v NG v Praze a nezávislou odbornou konzultantkou dr. Alexandrou Brabcovou.

 

  1. etapa 2012

Výstupem řízené diskuse o nutnosti a rozsahu formulování standardů v roce 2012 bylo zformulování dotazníku, který v deseti okruzích popisuje základní oblasti působnosti a odborné práce galerií.

 

  1. etapa 2013

Z provedených rešerší vyplynulo, že pro účely standardizace činností muzeí umění, sdružených v Radě galerií ČR je nejvíce vyhovující inspirace britskými akreditačními modely, jednak z důvodu jejich propracovanosti, a jednak z důvodu, že se jedná o evropský model. Priority pro navazující práci v roce 2013 musela Rada galerií vzhledem ke sníženému rozpočtu redukovat. Z původně plánovaných prací ve II. etapě pokračovala na tématu standardizace péče o sbírky pouze pracovní skupina pro správu sbírek, zahájení činnosti pracovní skupiny v oblasti standardizace edukačních činností muzeí umění byla odsunuta o rok. V této etapě byly přeloženy vybrané zahraniční materiály, členským galeriím RG ČR byl zadán dotazník připravený v roce 2012, jehož cílem bylo popsání výchozí situace členských galerií a ten byl sumárně vyhodnocen. Závěry dotazníkového šetření se stanou podkladem pro formulování minimálních standardů ve sledovaných okruzích.

 

III. etapa 2014

Pracovní skupina v oblasti péče o sbírky v rámci III. etapy zahájila vnitro oborovou diskuzi v RG ČR o základních standardech vydáním sborníku, shrnujícím dosavadní provedenou práci a výstupy v letech 2007 – 2013 a upravila vybraný britský benchmarkingový systém  Měřítka péče o muzejní, archivní a knihovní sbírky pro aktuální situaci muzeí výtvarného umění v ČR.

V tomto roce také zahájila svou činnost pracovní skupina v oblasti péče o návštěvníky a jejich zážitek, která také na základě dotazníkového šetření analyzovala výchozí situaci v členských galeriích. Z důvodu neexistence podobných dat v oblasti edukace, se tato pracovní skupina rozhodla rozdělit dotazník do dvou částí, aby byl pro dotazované přehlednější. V roce 2014 byly tudíž zkoumány otázky související s postavením edukátora v muzeu umění a prostorovým, finančním, organizačním a materiálně technickým zabezpečením jeho práce.   Samotná oblast edukační činnosti a náplní práce byla přesunuta jako předmět zkoumání na rok 2015.

 

V rámci III. a IV. etapy se projekt RG ČR „Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR a způsoby jejího měření“ dostal do synergie s projektem „Sociální dialog v prostředí kultury a sociálních služeb“. Nositelem projektu je Konfederace zaměstnavatelských svazů, na jejíž činnosti RG ČR participuje prostřednictvím svého členství v  Unii zaměstnavatelských svazů. Tento projekt č. CZ.1.04/1.1.01/B9.00015 dotovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který bude ukončen v červnu 2015, počítá také se získáním know-how ze tří evropských zemí (Velká Británie, Německo a Nizozemí), které se promítnou do nastavení standardů galerijní práce v projektu RG.

 

Standardizace práce se sbírkami – závěrečná zpráva 2012

Standardy -závěrečná zpŕáva 2013

Standardy – Závěrečná zpráva 2014

 

Archiv aktualit