Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

Statut rozhodčí komise

§ I. Úvodní ustanovení

1. Rozhodčí komise RG je voleným orgánem RG, kterému přísluší řešit stížnosti členů RG, spory mezi jednotlivými kolektivními členy RG a jejich statutárními zástupci, spory a stížnosti mezi volenými orgány RG a podobně.

2. Rozhodčí komise je pětičlenná.
Za člena rozhodčí komise může být zvolen zástupce kolektivního člena RG nebo individuální člen RG.
Kandidát do rozhodčí komise RG nesmí být členem žádného z orgánů RG s výjimkou grémia RG.

3. V čele rozhodčí komise stojí předseda, volený delegáty sněmu ze zvolených členů komise (§ VIII, odst. 4 volebního řádu RG).

§ II. Podávání stížností a podnětů komisi

1. Podávání stížností a podnětů komisi se děje písemně prostřednictvím sekretariátu RG (do jeho ustavení prostřednictvím předsedy RG).

2. Sekretariát RG stížnost a podnět zaregistruje a do 1 týdne jej předá předsedovi rozhodčí komise RG.

3. Podnět k jednání rozhodčí komise může podat každý člen RG k předmětu sporu vyplývajícího z členství v RG.

§ III. Rozhodčí řízení

1. Rozhodčí řízení zahajuje předseda rozhodčí komise, a to nejpozději do tří týdnů od registrace podnětu k rozhodčímu řízení.

2. Rozhodčí komise projedná předmět sporu a nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení rozhodčího řízení rozhodne.

3. Rozhodnutí rozhodčí komise musí být písemné, podepsané všemi členy rozhodčí komise i v případě, že některý z členů komise s rozhodnutím nesouhlasí a předává se účastníkům rozhodčího řízení, jejichž práva a povinnosti jsou rozhodnutím dotčena a předsedovi RG. Rozhodnutí komise nesmí být v rozporu se zákony ČR a stanovami RG.

4. Rozhodčí komise má právo provádět úkony podstatné pro opatření podkladů pro rozhodnutí. Tyto úkony a jejich vyžadování nesmí být v rozporu s platným právním řádem ČR a stanovami RG.
Pod těmito úkony se rozumí zejména právo opatřovat si a vyžadovat písemné dokumenty a zprávy, požadovat vysvětlení od účastníků řízení, zvát je k jednání komise a pod.

5. Rozhodčí komise, je-li to třeba k jejímu rozhodování, může požádat nebo zadat předmět sporu k posouzení nezávislým odborným nebo právním expertízám. Náklady spojené s expertízou nese RG.

§ IV. Závaznost rozhodnutí komise a odvolací řízení

1. Proti rozhodnutí komise může být podáno účastníky sporu odvolání. Odvolání se podává předsednictvu RG. Předsednictvo RG ustaví komisi pro odvolací řízení ve složení:

předseda RG ČR
předseda rozhodčí komise RG
člen komory ředitelů RG
člen komory odborných pracovníků RG
člen komory individuálních členů RG
zástupce zřizovatele

2. Odvolací komise celé rozhodčí řízení přezkoumá. V přezkoumacím řízení může postupovat v rozsahu uvedeném v odstavci III. bodu 4–5 tohoto statutu.

3. O výsledku odvolacího řízení vydá komise písemné rozhodnutí, podepsané všemi členy odvolací komise, a to i v případě, že některý člen komise pro odvolací řízení s rozhodnutím nesouhlasí.. Rozhodnutí odvolací komise nesmí být v rozporu s platným právním řádem ČR a stanovami RG.

4. Rozhodnutí odvolací komise je konečné.

§ V. Závěrečné ustanovení

Zjistí-li rozhodčí komise nebo odvolací komise v průběhu rozhodčího nebo odvolacího řízení, že byly porušeny některým z účastníků řízení závažným způsobem platné právní předpisy ČR nebo byla jiným závažným způsobem porušena pravidla péče o spravovaný majetek, seznámí s touto skutečností neprodleně předsednictvo RG, které je povinno ve věci postupovat podle právního řádu ČR.

Archiv aktualit