Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

Ve službách umění / Bilance 17 let činnosti Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR

Ve službách umění / Bilance 17 let činnosti Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR  
konference Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR  

Příprava projektu byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Konference musela být z důvodu zhoršené situace související s pandemií koronaviru přesunuta na r. 2021. Je kompletně připravená k realizaci v r. 2021.

Původní plánovaný termín: 19. 10. 2020

Náhradní plánovaný termín: 13. 9. 2021

Místo: Galerie hlavního města Prahy – Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

Konference Ve službách umění / Bilance 17 let činnosti Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR byla koncipovaná jako celodenní setkání, na kterém budou prezentovány výstupy dlouhodobé činnosti Komory edukačních pracovníků RG ČR. Systematická práce na profesionalizaci standardů a postupů edukační práce v muzeích umění probíhala v letech 2014 až 2020. V současné době řada výstupů splňuje ty nejnáročnější mezinárodní standardy veřejné služby, poskytované muzey umění veřejnosti. Většina z projektů byla podpořena grantem Ministerstva kultury ČR. Na konferenci budou představeny tyto výstupy:

•       Standardy pro muzejní vzdělávání (2014)

•       Metodika a výstupy: Strategické rozvojové plány vzdělávání a práce s veřejností v muzeu umění /GHMP, OGL, GASK/ (2017–2020)

•       Práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění, definování jednotlivých cílových skupin a jejich potřeb (2016)

•       Projekt Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb (s výstupem začlenění pozice edukátor v kultuře do katalogu prací, 2014)

Jako těžiště dopoledního bloku konference je naplánováno představení tří komplexních strategií edukační práce z Galerie hlavního města Prahy, Galerie Středočeského kraje a Oblastní galerie Liberec na pětileté období. V rámci systematické týmové práce došlo ke specifikaci cílových skupin pro edukační práci, ke stanovení základních okruhů činnosti a typizovaných forem jednotlivých druhů edukačních programů. Každá ze strategií zároveň zohledňuje specifika působení instituce v hlavním, krajském nebo okresním městě.

V odpoledním bloku konference bude věnována pozornost některým ukázkám edukační práce a dalším projektům z členských galerií. Je plánován i prostor pro zodpovězení dotazů účastníků. Touto konferencí má RG ČR v plánu splnit dlouhodobý závazek informovat odbornou veřejnost o výstupech činnosti, které byly součástí některých udělených grantů.

Na konferenci byli pozváni zástupci zřizovatelů, včetně MK ČR, profesních asociací, akademické obce a širší odborná veřejnost.

Kurátorkou konference je PhDr. Alexandra Brabcová, odborná konzultantka Rady galerií ČR, která většinu těchto projektů vedla od r. 2004.

Konferenci připravila Rada Galerií ČR ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy za podpory Ministerstva kultury.


Pracovní skupina:
Hlavní kurátorka a odborná garantka projektu: PhDr. Alexandra Brabcová
Administrativní podpora a spolupráce na organizaci: Ing. Magdalena Boušková
Příprava konference a organizace: Alice Lenská DiS., Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D., Mgr. Markéta Slachová Goldová, Mgr. Kateřina Prokopová

Autoři příspěvků:
PhDr. Olga Kubelková
PhDr. Dagmar Jelínková 
Mgr. Karin Vrátná Militká
Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D.
Mgr. Markéta Slachová Goldová
Mgr. Veronika Stojanovová
MgA. Petra Škachová
MgA. Lucie Kabrlová
Mgr. Lenka Tóthová
Mgr. Karolína Štefková
Mgr. Eva Kulková
Mgr. Marek Šobáň, Ph.D.
Mgr. Hana Lamatová
Mgr. Marcela Štýbrová
Mgr. Pavlína Pitrová
zástupci výboru ICOM

Cílová skupina:
pozvaní hosté z AMG, ICOM, INSEA a další podobné profesní organizace, asociace krajů, radní pro oblast kultury, zástupci státní správy a samosprávy, představitelé odborů kultury z měst, krajů, členové KEP RG ČR, zástupci kateder výtvarné výchovy významných českých univerzit

Výstupy: příspěvky budou publikovány na webu RG ČR (www.rgcr.cz) po novém termínu konference (13. 9. 2021)

Záštita: MgA. Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy

Hlavní organizátoři: Rada galerií ČR a Galerie hlavního města Prahy s podporou grantu Ministerstva kultury ČR

Archiv aktualit