Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Výroční zpráva za rok 2005

Zpráva o činnosti a hospodaření Rady galerií České republiky 2005

Výroční zpráva za rok 2005 [PDF]

Úlohou RG je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého muzejnictví a v duchu platných právních úprav a předpisů podporovat a koordinovat základní směry jejich činnosti: péči, ochranu, prezentaci a rozšiřování jejich uměleckých sbírek jako jedinečné součásti národního movitého kulturního dědictví České republiky. Základem společného zájmu členských institucí je udržení profesionality postavené na vědecké práci při veškeré práci s uměním. (Stanovy RG ČR)

Rok 2005 byl prvním rokem nového volebního období Rady galerií, a proto se na jeho počátku vedla diskuse o hledání nových cílů a smyslu další existence sdružení, které předsednictvo vyvolalo položením těchto klíčových otázek: · Co je muzeum umění ? · Co může nabídnout veřejnosti v 21. století? · Je estetická povaha galerijních sbírkových předmětů dostatečně silným prvkem vydělujícím galerie z obecných problémů muzejnictví? · Jak získat pravidelného návštěvníka?.

Dílčí odpovědi na některé z otázek se členové pokusili hledat ve dvou hlavních projektech roku 2005. Grantovými prostředky MK ČR byl podpořen projekt “Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích”- zaměřený na možnosti spolupráce galerií a muzeí se školami v rámci nové reformy našeho školství. Naopak žádnou podporu nezískal projekt “Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek”, který se v omezeném rozsahu realizoval z prostředků RG ČR a jehož cílem bylo začít diskusi o dalším rozvoji programu pro digitální dokumentaci muzejních sbírek DEMUS a mezioborové spolupráci a využití této digitální evidence k informování veřejnosti a další propagaci galerií.

Předsednictvo připravilo na 24. květen exkurzi do Vídně, jejímž cílem bylo seznámit se s novými principy udržování stabilního klimatu v muzejních prostorách pomocí temperace stěn a řízené výměny vzduchu. Účastníci exkurze navštívili zámek Schönbrunn, depozitář obrazů Kunsthistorisches Musea a depozitář Národopisného muzea. Druhá část exkurse – návštěva Řezna – byla pro pracovní vytížení zájemců přesunuta z října na jaro 2006 (podrobnější informace o této vídeňské exkursi viz příloha zápisu č.1).

I. SENÁT RG ČR

Senát RG ČR tvořený členy všech samostatných komor se sešel na svém pravidelném jednání 21. 4. 2005 v Muzeu města Brna. Hlavní náplní jeho jednání bylo schválení výroční zprávy za rok 2004, zprávy o hospodaření a účetní závěrky za rok 2004, odsouhlasení členů nově ustavené komory edukačních pracovníků a změn v zastoupení komory ředitelů, schválení složení redakční rady pro správu webu RG ČR, změny rozpočtu na projekt “Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek” a projednání další organizačních náležitostí podle programu. Usnesení senátu je přílohou č. 2. této zprávy. Na závěr jednání si účastníci prohlédli expozice Muzea města Brna.

II. PŘEDSEDNICTVO

Předsednictvo jednalo v roce 2005 ve složení – předseda: PhDr. Ivan Neumann; místopředseda: Mgr. Petr Beránek; členové: Mgr. Marek Pokorný, PhDr. Hana Nováková, PhDr. Ludvík Ševeček (za KŘ), PhDr. Dagmar Jelínková, Mgr. Michal Soukup, Mgr. Jiří Jůza, Mgr. Božena Vachudová (za KOP), Mgr. Marcela Štýbrová, (za KEP), PhDr. Jan Sekera (za KIČ), Ing. Iva Habichová (za kontrolní komisi).

Předsednictvo se sešlo na čtyřech schůzkách – 15.2., 6. 4., 22.6. a 1.11., na nichž projednalo zejména tyto úkoly související s činností rady: výroční zprávu za rok 2004, přípravu senátu, spoluúčast RG na Muzejní noci (organizátor AMG) a charitativní akci Českého komitétu Modrého štítu na pomoc jihovýchodní Asii postižené tsunami, odborné příspěvky na konferenci AMG Muzeum a změna II., přípravu exkurze do Vídně, uvolnění finančních prostředků na seminář “Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek I a II.” a na grantový projekt KEP “Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích”, aktualizaci webových stránek RG, stanovisko k situaci MMB a komerčnímu využití hradu Špilberk a převodu galerie Benedikta Rejta v Lounech, připomínky k novele autorského zákona a návrhy témat společné výstavy RG ČR v roce 2007. Řadu aktuálních úkolů předsednictvo řešilo telefonicky nebo mailovou poštou, protože pracovní vytížení členů předsednictva v domovských institucích, komplikovalo shodu na termínech společného jednání.

III. KOMORA ŘEDITELŮ

V roce 2005 se scházela KŘ ve složení: Mgr. Tomáš Fassati, Muzeum umění, Benešov; Mgr. Marek Pokorný, Moravská galerie, Brno; PhDr. Pavel Ciprián, Muzeum města Brna; Mgr. Hana Nováková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (předsedkyně komory); PhDr. Hynek Rulíšek, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín; PhDr. Tomáš Rybička, Galerie moderního umění, Hradec Králové; PhDr. Jiří Vykoukal, Galerie výtvarného umění, Cheb; Ing. Iva Habichová, od 2. 3. Mgr. Aleš Seifert Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Mgr. Mgr. Jan Samec, Galerie umění, Karlovy Vary; Mgr. Marcel Fišer, Galerie Klatovy – Klenová; PhDr. Aleš Rezler, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; PhDr. Věra Laštovková, Oblastní galerie, Liberec; PhDr. Jan Štíbr, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; PhDr. Alica Štefančíková, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Mgr. Jan Kapusta, Galerie výtvarného umění, Náchod; PhDr. Josef Chalupa, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Doc.PhDr. Pavel Zatloukal, Muzeum umění, Olomouc; Mgr. Petr Beránek, Galerie výtvarného umění, Ostrava; Mgr. Martin Dostál, Východočeská galerie, Pardubice; PhDr. Jana Potužáková, Západočeská galerie, Plzeň; Prof. Milan Knížák, Dr.A., Národní galerie, Praha; PhDr. Ivan Neumann, České muzeum výtvarných umění, Praha; Ak.mal. Václav Zoubek, Rabasova galerie, Rakovník; PhDr. Miroslava Hlaváčková, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; PhDr. Ludvík Ševeček, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín.

Komora ředitelů se sešla v roce 2005 celkem čtyřikrát – 12.1., 2.3., 11.10. a 7.12. Na svém prvním jednání po směnu si ředitelé zvolili novou předsedkyni komory, jíž se stala Mgr. Hana Nováková. Ředitelé se věnovali hlavně finančním otázkám rady – vyúčtování grantového úkolu za rok 2004 a novým grantovým projektům pro rok 2005. Dále KŘ ustavila pracovní skupinu pro stanovení minimálních standardů v galeriích podle novely zákona 122/2000 Sb. Projednala program senátu, organizaci Muzejní noci a podílu RG ČR a jednotlivých členských galerií na jejích programech, připojila se k pomoci postiženým oblastem jihovýchodní Asie. Zabývala se otázkou prezentace RG na konferenci Muzeum a změna II. a na Regiontouru 2006 případně 2007 v Brně. V neposlední řadě diskutovala o možných tématech společné výstavy v roce 2007 a podílela se na přípravě grantových projektů pro rok 2006. (Podrobněji viz příloha č.3).

IV. KOMORA ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

KOP se v roce 2005 scházela ve složení: Anna Fassatiová, Muzeum umění, Benešov; Mgr. Ivo Binder (do podzimu 2005), Moravská galerie, Brno; PhDr. Marcela Macharáčková, Muzeum města Brna; Mgr. Daniela Havlíčková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod; Mgr. Vlastimil Tetiva, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; PhDr. Ilona Tunklová, Galerie výtvarného umění, Hodonín; Mgr. Petra Finfrlová, Galerie moderního umění, Hradec Králové; Jiří Gordon, Galerie výtvarného umění, Cheb; PhDr. Jiří Hyliš, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Mgr. Božena Vachudová, Galerie umění, Karlovy Vary; Mgr. Magdalena Krejčová, Galerie Klatovy – Klenová; zástupce nejmenován, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; Anna Strnadová M.A., Oblastní galerie, Liberec; PhDr. Eva Neumannová, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; Mgr. Andrea Löblová, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Iva Dvořáčková, Galerie výtvarného umění, Náchod; PhDr. Jaroslava Pelikánová, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Mgr. Michal Soukup, Muzeum umění, Olomouc; Mgr. Jiří Jůza, Galerie výtvarného umění, Ostrava; Mgr. Marcela Chmelařová, Východočeská galerie, Pardubice; Mgr. Petra Kočová, Západočeská galerie, Plzeň; PhDr. Dagmar Jelínková, Národní galerie, Praha (předsedkyně komory); Richard Drury, České muzeum výtvarných umění, Praha; Mgr. Dalibor Blažek, Rabasova galerie, Rakovník; Mgr. Vladimíra Drahozalová, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; Marie Martykánová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; Mgr. Ladislava Horňáková, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín.

KOP se v tomto roce sešla čtyřikrát – 8. 3., 28. 6., 20. 9. a 13. 12. Hlavním úkolem komory pro tento rok byl projekt připravovaný ve spolupráci s Metodickým centrem pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) při MZM v Brně a nazvaný “Analýza možností rozvoje digitální evidence sbírek”, jenž byl zaměřen na shrnutí zkušeností s prací s DEMUS 01 – VUM a nastínění možností jeho budoucího rozvoje, který by odpovídal technickým možnostem v 21. století. Byť na tento projekt RG ČR neobdržela žádaný grantový příspěvek z MK ČR, podařilo se uspořádat dva tématické dvoudenní semináře.

První část se konala v NG v Praze 7. – 8. 6. a byla zaměřena na analýzu naplněnosti dat v DEMUS – VUM a využívání možností této databáze, dále na obrazovou dokumentaci sbírkového fondu a jeden blok byl věnován informacím o zkušenostech knihovníků s digitalizací, vzájemným sdílením dat a se systémem národních autorit a jejich možným využitím pro muzejní práci. Druhý seminář se konal 22. – 23. 11. v MZM v Brně a byl zaměřen na praktické otázky práce s DEMUSem 01-VUM a obrazovou dokumentací. CITeM také nastínil své představy dalšího rozvoje programu DEMUS a možnosti spolupráce s národními autoritami spravovanými Národní knihovnou ČR. S obsahem jednotlivých příspěvků z obou částí projektu “Analýza možností rozvoje digitální evidence sbírek” se zájemci mohou seznámit na www.citem.cz – archiv zpráv. Podrobněji o činnosti KOP viz příloha č. 4.

Členové komory individuálních členů se spolupodíleli na práci KOP.

V. Komora edukačních pracovníků

Komora edukačních pracovníků, která byla ustavena na V. sněmu RG ČR, pracovala v roce 2005 ve složení: Markéta Skotáková, MG Brno, Alena Novotná, MM Brna, Šárka Satrapová, GVU Havlíčkův Brod, Ivana Johnová, AJG Hluboká n.V., Romana Navrátilová, GVU Hodonín, Lenka Tóthová, GU Karlovy Vary, Petra Křečková Mg.A, OG Liberec, PhDr. Olga Kubelková, SČGVU Litoměřice, Bc. Helena Müllerová, GVU Náchod, Jitka Nováková, HG Nové Město na Moravě, Mgr. Marek Šobáň, MU Olomouc, Bc. Andrea Weglarzyová, GVU Ostrava, Mgr. Petra Lášková, VČG Pardubice, Mgr. Marcela Štýbrová, ZČG Plzeň, (předsedkyně komory), Mgr. Adéla Holubová, NG Praha, PhDr. Claudine Končinská, ČMVU Praha a Mgr. Václav Mílek, KGVU Zlín. Ostatní galerie zatím z různých důvodů své zástupce nejmenovaly.

Komora se sešla celkem čtyřikrát – 5. 1., 3. 3., 27. 4. a 6. 10. (podrobněji viz příloha č. 5) a hlavní náplní její činnosti byla realizace grantového projektu RG ČR “Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích”. Cílem projektu bylo osvojení si všeobecných i specifických lektorských dovedností a nalezení vyhovujícího vztahu mezi muzeem/galerií a školami. Hlavním výstupem vzdělávacího cyklu se staly projekty jednotlivých účastníků, které budou sloužit jednak jako nabídka pro školu ke spolupráci, zároveň jako podklad pro žádost o finanční prostředky na veřejné správě, a které jsou účastníkům celého cyklu k dispozici na CD. Vzdělávacího projektu se zúčastnilo 24 odborných pracovníků muzeí a galerií ČR, byl realizován prostřednictvím cyklu 10 výcvikových dní (5 dvoudenních lekcí) složených z teoretických přednášek a praktických dílen (podrobnosti v Závěrečné zprávě a vyúčtování projektu – viz příloha č. 6.).

VI. HOSPODAŘENÍ RG ČR

Příjmy uskutečněné v roce 2005 425 756,26 Kč

Výdaje uskutečněné v roce 2005 347 893,10 Kč

Závazky k 31.12. 2005 (uhrazeny 23.1.2006) – 15 516,00 Kč Pohledávky k 31.12. 2005 + 18.600,00 Kč

R e k a p i t u l a c e příjmů a výdajů k 31. 12. 2005

Počáteční zůstatek účtu k 01. 01. 2005 216 652,09 Kč

Celkové příjmy + 425 756,26 Kč

Celkové výdaje – 347 893,10 Kč

Zůstatek účtu k 31.12.2005 294 515,25 Kč

Podrobnosti o hospodaření RG ČR v roce 2005 najdete v příloze této zprávy č. 7.

Příloha č. 1 výroční zprávy RG ČR za rok 2005

Zpráva z exkurze RG ČR do Vídně

RG ČR zorganizovala za účinné pomoci Michaela Kotterera M.A. (konzervátora Kunstfora Ostdeutsche Galerie v Řezně) dne 24. 5. 2005 exkurzi do Vídně.

Během této exkurze jsme si v doprovodu účastníků projektu EUREKA 1383 PREVENT p. M. Kotterera, Marie Ranacher (restaurátorky KHM) a Jochena Käferhause (odborníka podílejícího se na prezentovaných technických úpravách) navštívili západní křídlo zámku Schönbrunn, které je přirozeně “klimatizováno” pomocí temperace stěn a řízené výměny upravovaného vzduch, což jim i při maximální návštěvnosti 8.000 lidí denně dovoluje udržet stabilní klima bez velkých teplotních a vlhkostních výkyvů a minimalizovat náklady na topení a regulaci klimatu v budově.

Druhou zastávkou byly obrazové depozitáře Kunsthistorisches Musea na Traviatagasse, což je bývalá montovaná průmyslová hala, dodatečně upravená pro potřeby muzea. Zde také díky temperování stěn a kontrolované výměně vzduch bylo docíleno dlouhodobých optimálních klimatických podmínek pro uložení obrazů a textilu. Rovněž za podstatné úspory nákladů na provoz (asi 20%). Kromě toho se v této budově podařilo vybudovat vakuovou komoru pro hubení hmyzu a mikroorganismů dusíkem.

Poslední zastávkou byl depozitář Národopisného muzea vybudovaný v bývalém bunkru z druhé světové války. Zde se práce teprve dokončují. Stěny vzhledem k podzemnímu umístění (zem jako teplotní izolace) nejsou plně temperovány, pouze pomoci elektrokabelů rozvedených v obvodových zdech bunkru je bráněno vzlínání vody do stěn, klima se upravuje řízeným rozvodem předupraveného vzduchu. Depozitář slouží hlavně k uložení sbírkových předmětů ze dřeva a kůže.

Do objektu Landesverteidigungakademie v rámci Stiftskasaren jsme nebyli jako cizinci vpuštěni.

Na závěr prohlídky proběhla velmi podnětná diskuse s rakouskými kolegy o situaci v Rakousku i o prezentované metodě udržování stabilního klimatu.

Shrnutí získaných informací:

 • existuje nový standard ASHRAE pro muzea, knihovny a archivy, který zohledňuje celoroční výkyvy teplot a vlhkosti podle klimatického pásma, ale více kontroluje rozsah kolísání v krátkodobém výkyvu (fluctuation kontrol level);
 • kulturním statkům i osobám nejvíce škodí sezóně se vracející kondenzace na zdech budov, kapilární kondenzace na objektech u chladných zdí a prach s biologickými částicemi (zvláště sporami plísní, které při špatném zacházení s technikou stále výrazně ohrožují sbírky i zdraví lidí pracujících v muzejnictví);
 • zvýšená prašnost je důsledkem neustálého víření díky vytápění pomocí přenosu tepla vzduchem a zbytečné mnohonásobné výměny vzduchu v místnosti dané technickými parametry klimatizací;
 • špatně udržovatelnou technickou klimatizací se i nekontrolovatelně šíří spory plísní;
 • normy pro výměnu vzduchu v místnosti dané pro klimatizační jednotky jsou z hlediska muzejnictví naprosto nevhodné;
 • po 30 letech se musí celé systémy technické klimatizace zcela vyměnit, předělat rozvody apod. – to ještě zvyšuje náklady;
 • pomocí temperace stěn (kterou lze modifikovat i do památkových objektů) a řízeného větrání je možné docílit optimálního klimatu za významné úspory nákladů na provoz, a tak revitalizovat kulturní objekty pro potřeby muzejnictví, aniž by došlo k jejich masivnímu znehodnocení moderní technikou, tato metoda je však plně funkční i v moderních stavbách;
 • temperace je vždy levnější než složité chlazení prostor, její pomocí lze udržovat stabilní klima i v létě, proto je doporučováno budovat podzemní depozitáře;
 • temperace stěn zabraňuje vzlínání podzemní vlhkosti, chrání trvanlivost fasády, protože díky ní venkovní vlhkost neaktivuje soli nasáklé do zdiva v minulosti;
 • z dlouhodobého provozu se ukazuje nevhodnost skleněných budov pro muzejní instituce – rychlé přelévání externích klimatických výkyvů do interiérů, zvýšená cirkulace vzduchu v budovách, víření prachu, vysoké náklady na provoz, vysoké nebezpečí kritických hodnot při výpadku klimatizace, trvalé krátkodobé kolísání teploty a vlhkosti v závislosti na vypínání a zapínání klimatické jednotky (v rozporu s fluctuation kontrol level), negativní vlivy denního světla na sbírky, proto se preferuje návrat k tlustostěnným budovám, minimalizace oken, využití přirozené výměny vzduchu pomocí komínů atd.;
 • při zadávání projektů na muzejní depozitáře a budovy trvat na požadavcích – maximální stabilizace klimatických podmínek v závislosti na ročním období (nestačí zadat jen jednu průměrnou hodnotu teploty a vlhkosti s povoleným výkyvem), zabránit problémovému koloběhu studených stěn, minimalizovat cirkulaci prachu, minimalizovat výměnu vzduchu v místnosti (maximálně do 1,5 objemu za hodinu), zabránit krátkodobým výkyvům teploty a vlhkosti, minimalizovat negativní vlivy světla (ať již denního nebo umělého – UV záření, lokální zvyšování teploty atd.);
 • nestačí měřit klima v jednom bodě, vždy by se měly získávat informace z více míst, (pro techniky je přirozené klima průměrem hodnot na obvodových stěnách a uvnitř místnosti);
 • nastavovat klimatické hodnoty podle nejcitlivějších exponátů;
 • v depozitářích udržovat stabilně nižší teploty, kontrolovat i umělé osvětlení (bývá předimenzováno a zbytečně ohřívá prostory, čímž komplikuje regulaci);
 • vedení měděných trubek pro vyhřívání zdí nesmí být příliš hluboko ve zdi, maximálně 1,5 cm pod omítkou, aby teplo vyzařovalo i do místnosti, kde to esteticky nevadí, může být vedeno i povrchově;
 • na uvedených příkladech realizací lze ověřit, že systém funguje, i když počítačové modelace projekčních kanceláří vykazují toto řešení jako nedostatečné, výsledný efekt tohoto řešení nejde zatím počítačově nasimulovat.

V Praze 26. 5. 2005 Dagmar Jelínková


Příloha č. 2. výroční zprávy RG ČR za rok 2005

USNESENÍ SENÁTU RG ČR ZE DNE 21. 4. 2005

Senát Rady galerií ČR

 1. schvaluje:
 • zprávu o hospodaření za rok 2004 včetně účetní závěrky a zprávu kontrolní komise RG ČR;
 • proplacení roční odměny účetní RG ČR za rok 2004 ve sjednané výši;
 • výroční zprávu RG ČR za rok 2004;
 • prominutí členského příspěvku individuálním členům – bývalým pracovníkům galerií pobírajícím starobní důchod do konce tohoto volebního období;
 • v grantovém projektu KEP poskytnout volná místa členům AMG;
 • upravený rozpočet a účastnický poplatek na seminář “Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek ” 7. – 8. 6. 2005;
 • účast členských galerií RG ČR na sbírce na pomoc jihovýchodní Asii formou navrženou Modrým štítem.
 1. bere na vědomí:
 • aktuální stav financí RG ČR;
 • složení nové komory edukačních pracovníků a změny v komoře ředitelů
 • informace o přípravě a realizaci obou projektů na rok 2005 – “Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek ” a “Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích”;
 • informaci o připravované konferenci Muzeum a změna II.
 1. ukládá:

a) předsednictvu RG ČR:

 • uzavřít na základě analýzy GVU v Chebu smlouvu o správě webových stránek RG ČR;
 • připravit exkurzi do Vídně v jednodenní variantě na termín 24. 5. 2005;
 • projednat na příštím zasedání se zástupci firmy Terasoft možnou spolupráci RG ČR na projektu Artopedie III.

b) Mgr. M. Soukupovi:

­- dojednat jednorázovou aktualizaci webu RG ČR.

Jednomyslně schváleno senátem RG ČR v Brně dne 21. 4. 2005.


Příloha č. 3 výroční zprávy RG ČR za rok 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY ŘEDITELŮ RG ČR V ROCE 2005

Komora ředitelů se v roce 2005 sešla celkem 4 x /12.1., 2.3., 11.10.,7.12./.

Na prvním jednání 12.1. proběhla volba předsedy komory ředitelů RG ČR. Poté projednala žádosti na MK ČR ohledně připravovaných grantových projektů a to:

1. projekt: Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek

2. projekt: Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích – vzdělávací cyklus.

Podala informace o předsednictvem formulovaných hlavních cílech činnosti RG ČR, které vyplynuly z diskuse na sněmu ” Muzeum umění v 21. století v podmínkách střední Evropy ”. Stanovit proporce základních činností v galeriích v nových podmínkách. Galerie jako správce kulturního bohatství, péče o hmotné kulturní dědictví, jako priorita činností galerií vše ostatní by se od sbírek mělo odvíjet. Edukační činnost v galeriích spíše v poloze kultivace uměním a vizuální gramotnosti. Otázky hodnocení galerií – RG ČR by měla iniciativně vypracovat kritéria pro porovnávání činností v galeriích (profesní i etické standardy). Diskuse na tato témata by se mohla odehrávat na webových stránkách RG ČR, Mgr. Fassati opět nabídl jako platformu Rady Bulletin MU v Benešově, dr. Ciprián za AMG nabízí pravidelnou stránku ve věstníku AMG. Profilace galerií jako odborných pracovišť i intenzivnější odbornou spoluprací na přípravě výstav – společné odborné texty v katalozích. Zlepšit také propagaci činností RG ČR – angažovat pracovníka PR (problém s jeho ohodnocením). Bude nutné provést analýzu administrativních a ekonomických možností RG. Zkušenosti galerií s různými agenturami PR – námět na některé z jednání KŘ.

Dále se zabývala návrhy předsednictva na stanovení minimálních standardů služeb v galeriích a propagaci činnosti RG ČR společným dnem otevřených dveří. Tří členná pracovní skupina připravila návrh minimálních standardů a e-mailem jej rozeslala členům KŘ k připomínkám. V různém projednala podmínky smlouvy o správě stránek RG ČR. KŘ odsouhlasila návrh dr. Vykoukala na zvýšení čtvrtletní odměny za vedení účetní agendy RG ČR a požádala ředitele o sdělení výše ročních příspěvků na činnost, aby mohla být vypočítána výše členského příspěvku RG.

Na jednání 2.3. byla hlavním bodem programu příprava a konání senátu RG ČR koncem dubna 2005 v Muzeu města Brna. Program:

 • Výroční zpráva o činnosti RG ČR za rok 2004
 • Změny v zastoupení jednotlivých členských institucí v komorách
 • Informace ing. Křížové o možnostech tématického zaměření na financování a granty EU
 • Informace Dr. Žalmana o novele zákona 483/2004
 • Téma a koncepce oborové výstavy RG pro volební období 2004 až 2007;

Dále se začala řešit otázka společné výstavy RG ČR a jejího tématu, které by vyprovokovalo odborné reflexe. K výstavě by proběhla i konference, je možné spojit i s jednáním grémia.

Téma výstavy a diskuse by mělo být podnětné i dovnitř pro zpracování sbírek – např. barva a světlo v malířství 20.stol. Obecné téma by mělo vést ke zpracování konkrétních částí sbírek. Výstava by mohla být reprízovaná např. Moravě nebo v západních Čechách. Předběžně by mohla být propagovaná rozhlasem – stanice Vltava -spolu s našim profesním sdružením při interview s předsedou na senátu.

Komora ředitelů se zabývala i návrhem PhDr. Ševečka, aby větší prostor své činnosti zaměřila na oborová setkání, sympozia apod. a nabídl možnost takového setkání v rámci akce Prostor Zlín spojené s prohlídnou rekonstruované administrativní budovy Baťových závodů. Návrh zaměřit sympozium na problematiku ojedinělého areálu průmyslových závodů a současného umění.

Dále nabízí možnost pravidelné informace o činnostech RG v rámci jejich periodika.

Více v RG využívat specifika spravovaného předmětu – umění – na rozdíl od více oborových muzeí máme lepší možnosti domluvy a měli bychom metodicky uvažovat o společných projektech, které přesahují naše uzemí. Měli bychom fungovat jako integrující článek a odborné sdružení.

Projednala výzvu Českého komitétu Modrého štítu a připojila se k pomoci postiženým oblastem jihovýchodní Asie. Rovněž se připojila k akci Muzejní noc.

V Různém se mimo jiné opět zabývala podobou webových stránek RG. Zvolila redakční radu, do níž každá komora deleguje 2 své členy. Za KŘ návrh: T. Fassati, P.Beránek

KŘ byla seznámena s návrhem na distribuci ”Manuálu první pomoci” vydanému ČKMŠ. Byla seznámena s textem právníka OOA-S ohledně kolektivní správy výtvarných děl a reakcí Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků pro připravovanou novelu autorského zákona. Dále projednala otázku exkurze do Řezna a Vídně. Informovala o novele archivního zákona a k němu vydané vyhlášce č. 646/2004 – změny ve spisové službě.

Na jednání 11. 10. se zabývala Konferencí Muzeum a změna II. Vyslechla informaci předsedy RG o Setkání s ministrem kultury. Dále se zabývala otázkou prezentace RG na Regiontour 2006 a zvolila přípravný výbor, který si vezme přípravu na starost – Mgr. Pokorný, Seifert, Nováková.

Vyslechla a schválila návrh na přesunutí termínu exkurze do Řezna na jaro 2006.

Opět řešila Web RG ČR. Dala mandát zvolené redakční radě, která bude zodpovídat za aktualizaci a domluví roční odměnu na správu stránek. Vyslechla diskusi o grafické podobě, zda aktualizovat stávající nebo vytvořit nové – Mgr. Pokorný slíbil dodat nabídky cca od 4 firem na příští KŘ.

V různém vyslechla informaci o seminář KOP v Brně ve spolupráci s CITeM zaměřené na novou verzi Demus 01-VUM a jeho možnosti správy sbírek včetně digitální fotodokumentace. Zabývala se Grantovým projektem na rok 2006 pracovně nazvaným – ”Rozvoj komunikace” a výstavním projektem na rok 2007 – Česká grafika 60.let. 20.stol. nebo Lokální kontexty – výraznější umění 2.poloviny 20.stol. – místní jádra, přesouvání důrazů umění v čase.

Přítomní byli seznámeni s návrhem na změnu zákona o oceněních MK ČR. Domluvili si prezentaci digitální podoby archivu pozvánek a tiskovin pana Hůly. Vyslechli nabídku výstavy fotografií Gerarda Rondau – Réunion Musée Nationale a informaci o přípravě akcí k 80. výročí otevření Domu umění v Ostravě.

Na svém jednání 7. 12. se zabývala otázkou novely zákona 122/ 2000 Sb. a zvolila Mgr. Petra Beránka do přípravné komise MK. Vyslechla informaci Dr. Jelínkové o průběhu konference Muzeum a změna II.

Vyslechla informaci předsednictva o neúčasti RG na Regiontour 2006 z důvodu neschopnosti v tak krátkém čase připravit kvalitní prezentaci, neexistuje společný propagační materiálu, kterým by se RG prezentovala; chybí koncepce prezentace. Zabývala se grantovými projekty RG na rok 2006 a to:

 • návrh společného vzdělávacího grantového projektu na rok 2006 s názvem ”Komunikace kulturních institucí s veřejnou zprávou”, který je zaměřen na strategické plánování, projektový management a systematickou práci s veřejností
 • Regiontour 2007.

Přítomní byli seznámeni se smlouvou s webmasterem z Olomouce o pravidelné aktualizaci a informováni, aby případné změny textů o svých institucích zasílali Mgr. Soukupovi do Olomouce.

Dále KŘ vyslechla nabídku spolupráce od ing. Psohlavce AIP Beroun, která se zabývá digitalizací rukopisů pro Národní knihovnu ČR. V rámci červnového semináře KOP k digitalizaci sbírek připravili ve spolupráci s ČMVU prezentaci děl Vladimíra Boudníka, jako ukázku, jak by mohla vypadat galerijní dokumentace nejvyšší kvality a její využití pro webové prezentace.

V různém vyslechla informaci Dr. Potužákové ze Západočeské galerie v Plzni o projektu nového objektu galerie, který bude k diskusi a připomínkám rozeslán všem členským galeriím, a informace z jednání tripartitní skupiny pro kulturu, které se věnovalo přípravě státní kulturní politiky, připomínkám UZS ohledně nutnosti provázat státní kulturní politiku s krajskými dokumenty.

Zpracovala: Mgr. Hana Nováková


Příloha č. 4 výroční zprávy RG ČR za rok 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ ZA ROK 2005

Komora odborných pracovníků se v roce 2005 sešla na čtyřech pravidelných schůzkách – 8. 3.; 28. 6.; 20. 9. a 13. 12. Hlavním úkolem komory pro tento rok byl projekt připravovaný ve spolupráci s Metodickým centrem pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) při MZM v Brně a nazvaný Analýza možností rozvoje digitální evidence sbírek, jenž byl zaměřen na shrnutí zkušeností s prací s DEMUS 01 – VUM a nastínění možností jeho budoucího rozvoje, který by odpovídal technickým možnostem v 21. století. Byť na tento projekt RG ČR neobdržela žádaný grantový příspěvek z MK ČR, podařilo se uspořádat dva tématické dvoudenní semináře.

První část se konala v NG v Praze 7. – 8. 6. a byla zaměřena na analýzu naplněnosti dat v DEMUS – VUM a využívání možností této databáze, dále na obrazovou dokumentaci sbírkového fondu a jeden blok byl věnován informacím o zkušenostech knihovníků s digitalizací, vzájemným sdílením dat a se systémem národních autorit a jejich možným využitím pro muzejní práci.

Druhý seminář se konal 22. – 23. 11. v MZM v Brně a byl zaměřen na praktické otázky práce s DEMUSem 01-VUM a obrazovou dokumentací. CITeM také nastínil své představy dalšího rozvoje programu a DEMUS a možnosti spolupráce s národními autoritami spravovanými Národní knihovnou ČR. S obsahem jednotlivých příspěvků z obou částí projektu “Analýza možností rozvoje digitální evidence sbírek” se zájemci mohou seznámit na www.citem.cz – archiv zpráv. Z ankety uspořádané mezi účastníky vyplynula potřeba věnovat zvýšenou pozornost zvláště digitalizaci obrazové dokumentace sbírek a KOP by se této problematice měla systematicky věnovat i v následujících letech.

Vedle této hlavní akce komora na svých schůzkách projednala následující úkoly a problémy:

· 8. 3. 2005 – program projektu “Analýza možností rozvoje digitální evidence sbírek I.” v Praze, přípravu na jednání senátu RG ČR, nové směřování RG ČR, jak je nastínilo předsednictvo a komora ředitelů, možnosti publikování v prostoru Zlín vydávaném KGVU ve Zlíně, organizaci Muzejních nocí, aktualizaci webu RG ČR, sbírku na pomoc jihovýchodní Asii, minimální standardy podle novely č. 483/2004 Sb. zákona 122/2000 Sb., téma a koncepci oborové výstavy RG v roce 2007, přípravu MK ČR k novelizaci Autorského zákona, nový archivní zákon č. 499/2004, o distribuci metodického materiálu “Kolečka 1. pomoci a záchranných prací”, které vydal Český komitét Modrého štítu ve spolupráci v Českým výborem ICOM, exkurze do Vídně a spolu organizační podíl RG ČR na konferenci AMG Muzeum a změna II.

· 28. 6. 2005 – vyhodnocení dotazníku k  analýze dat v DEMUS –VUM; rozpracování závěrů z 1. části semináře “Analýza možností rozvoje digitální evidence sbírek” – spolupráce s Národní knihovnou na národních autoritách, novela Autorského zákona, burza výstavních projektů na rok 2006, seminář AMG Muzea a dobrovolníci a možné začlenění dobrovolníků do galerií, závěry z exkurze do Vídně a její pokračování do Řezna na podzim, doporučení na nákup do galerijních knihoven – sborník z konference “Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004”.

· 20. 9. 2005 – program projektu “Analýza možností rozvoje digitální evidence sbírek II. v Brně ”, další jednání o tématu výstavy RG ČR na rok 2007, koncept grantového projektu na rok 2006 zaměřený na projektový management, který nastínila přizvaná dr. A. Brabcová, a ustavení přípravné skupiny pro jeho realizaci.

· 13. 12. 2005 – příprava nového grantového projektu pro rok 2006 “Komunikace galerií s veřejnou správou” a jeho rozpočtu, informace o druhém grantovém projektu KŘ na prezentaci RG ČR na Regiontouru 2007, informace o konceptu projektu Muzeum a dobrovolníci, který D. Jelínková v rámci workshopu AMG rozpracovala pro galerijní podmínky, návrh výstavního projektu od Mgr. Fišera, jednání o spolupráci s AIP Beroun na projektu virtuální galerie děl Vladimíra Boudníka ve sbírkách členských galerií RG ČR, který by ukázal nové možnosti prezentace uměleckých děl na Internetu, problematika obrazové dokumentace galerijních sbírek – filozofie přístupu, záměry CITeM na další rozvoj Demusu, možné granty EU a základní informace o nich, web RG ČR.

Zpracovala: dr. Dagmar Jelínková


Příloha č. 5 výroční zprávy RG ČR za rok 2005

KOMORA EDUKAČNÍCH PRACOVNÍKŮ RG ČR – ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZA ROK 2005

KEP RG ČR se v roce 2005 věnovala hlavnímu okruhu činnosti, který si stanovila při svém vzniku v r. 2004: vytvořit systém dalšího profesionálního vzdělávání edukátorů v galeriích a muzeích umění.

Členové KEP se sešli čtyřikrát; 5.ledna 2005 se věnovali přípravě koncepce vzdělávacího projektu (zaměřeného na získání všeobecných lektorských dovedností a spolupráci se školami v souvislosti s přijetím Rámcového vzdělávacího programu pro základní a gymnaziální vzdělávání) a zpracování návrhu pro grantové řízení MK ČR. Zároveň byli vybráni odborní lektoři jednotlivých částí programu: PhDr. A. Brabcová, PaedDr. M. Pastorová a PhDr. J. Vančát. Na dalším setkání dne 3. března 2005 byli členové KEP seznámeni se zprávou o jednání předsednictva RG, projednali stručný koncept činnosti na nejbližší 3 roky a připravili zprávu jako podklad pro jednání senátu RG. Zároveň jmenovali ze svých řad 2 členy do ediční rady (Mgr.Mílek a Mgr.Šobáň) a projednali navrženou koncepci grantového cyklu “Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích.” Současně se dohodli na tom, že příštího setkání dne 27.4.2005 se zúčastní pracovní skupina KEP (Mgr.A.Holubová, Mgr.M.Štýbrová, Bc. A.Weglarzyová, Mgr. Š.Satrapová a PhDr. C. Končinská.). Na tomto dubnovém setkání byla připravena organizační stránka semináře, zhotoven dotazník pro účastníky vzdělávacího cyklu a vyjasněny termíny jednotlivých setkání včetně obsahové stránky a materiálního zabezpečení, spolu s místem konání, kterým byl vždy Veletržní palác – auditorium v 6.patře či jednací sál v 5.patře.

Termíny jednotlivých dvoudenních setkání :

 1. seminář 5. a 6. května 2005 / Projektový management/
 2. seminář 26. a 27. května 2005 /Koncepce oblasti Umění a kultura v RVP/
 3. seminář 8. a 9. září 2005 /vzdělávací nabídka v Projektech muzeí a galerií a jejich uplatnění ve školních vzdělávacích programech – tvůrčí dílna/
 4. seminář 6. a 7. října 2005 /možnosti akreditace programu, management projektu/
 5. seminář 24. a 25. listopadu /analýza uměleckého díla, diskuse nad projekty – dílna/

Vzhledem k tomu, že časově náročného vzdělávacího cyklu se zúčastnilo 11 z celkových 17 členů KEP, byla tato setkání zároveň příležitostí ke vzájemné výměně informací, týkající se činnosti RG i výměně zkušeností z práce edukátora v jednotlivých galeriích. Také z toho důvodu bylo další jednání členů KEP naplánováno až na 6. října 2005. Programem této schůzky bylo zejména průběžné hodnocení probíhajícího semináře, zpráva o finančním čerpání dotace, návrh grantového projektu na r. 2006 a určení realizátora nového pokračujícího projektu. /Viz “Závěrečná zpráva projektu Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích “ a grantový projekt RG ČR na r. 2006 “Komunikace galerií s veřejnou správou”/.

Pracovní rok 2005 završili členové KEP, kteří se zúčastnili vzdělávacího cyklu, odevzdáním finální verze vlastního modelového Projektu na téma spolupráce muzea/galerie a školy tak, aby byly tyto Projekty použitelné v souladu se vzdělávací reformou a připraveny jako podklad pro žádost o finanční prostředky na veřejné správě.

Zpracovala: Mgr. M. Štýbrová


Příloha č. 6 výroční zprávy RG ČR za rok 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

uskutečněného za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v roce 2005

Název projektu:

Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích

Název dotačního programu:

Propagace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu Rady galerií ČR Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích bylo, aby si účastníci osvojili všeobecné i specifické lektorské dovednosti a nalezli vyhovující vztah muzea/galerie a školy, vytvořili nové formy vzájemné spolupráce. Hlavním výstupem vzdělávacího cyklu jsou projekty jednotlivých účastníků, které budou sloužit jednak jako nabídka pro školu ke spolupráci, zároveň jako podklad pro žádost o finanční prostředky na veřejné správě.

Vzdělávacího projektu se zúčastnilo 24 odborných pracovníků muzeí a galerií ČR, byl realizován prostřednictvím cyklu 10 výcvikových dní (5 dvoudenních lekcí) složených z teoretických přednášek
a praktických dílen.

Obsah projektu

Projekt zahrnoval dva hlavní okruhy činností:

 1. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

(PhDr. A. Brabcová)

Projektový management (projektové minimum, struktura projektu, provázanost projektu s konkrétní situací daného regionu nebo místa, spolupráce v rámci projektu)

Fundraisingové minimum (typologie dárců a jejich priority, profil nadačního dárce, profil veřejné správy jako dárce finančních prostředků, profil sponzora, specifika dárců v místním prostředí)

Strategické plánování (úvod do strategického plánování, základní otázky, které by si měl položit každý vzdělávací pracovník, vyhodnocení konkrétních projektů ve smyslu jejich příspěvku k dosahování konkrétních dlouhodobějších cílů žadatele i dárce, nezbytné minimum strategického plánování pro dlouhodobou finanční stabilitu vzdělávacích aktivit a vytváření partnerských vztahů s veřejnou správou a sponzory/donory. Součástí tohoto bloku byla dílna
ke strategické spolupráci a partnerství mezi muzeem umění a školou.

 1. koncepce oblasti Umění a kultura a nové pojetí výtvarného oboru v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)

(PaedDr. Markéta Pastorová, PhDr. Jaroslav Vančát)

Pracovníci muzeí a galerií byli seznámeni s nově schválenými kurikulárními dokumenty jako s východiskem pro spolupráci se školami při realizaci vzdělávacích obsahů výtvarné výchovy ve vazbě na výtvarné umění.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), který byl v září 2004 schválen, je základním dokumentem pro tvorbu školních vzdělávacích programů, tvorbu vlastního pojetí osnov a realizaci výuky v jednotlivých školách.

Dokument přináší novou koncepci oblasti Umění a kultura, zejména výtvarného oboru, která je více zaměřena na otevřenost školy a spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi. Vytváří tak daleko větší (než tomu bylo doposud) příležitost pro  dlouhodobou úzkou spolupráci
mezi školami a galeriemi a muzei, v níž se programy galerií a muzeí mohou stát integrální součástí výuky.

Výtvarná výchova v Rámcovém vzdělávacím programu byla koncipována tak, aby reflektovala současné tendence uměleckého výtvarného procesu. Výtvarné umění je zde prezentováno jako sémantický systém v procesu experimentu a inovace. Výtvarná výchova v tomto pojetí umožňuje žákovi cíleně pochopit genezi sémantického systému a možnosti svého aktivního působení v tomto procesu a v procesu jeho komunikačního užívání.

Příloha A Program jednotlivých seminářů

Hodnocení projektu

Projekt Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích splnil svůj záměr – cílem bylo zpracování modelových projektů na téma spolupráce muzea/galerie a školy tak, aby byly použitelné v souladu
se vzdělávac
í reformou, aby účastníci mohli v předstihu koncipovat návštěvu galerie začleněnou
do školn
ího vzdělávacího programu jednotlivých škol. Prostřednictvím tohoto projektu, který představuje pilotní verzi, byla optimální podoba hledána s účastníky a konzultována s pedagogy. Tento projekt mapuje možnosti v počátcích zavádění reformy, které v budoucnu mohou nabýt systémových základů. Skupina pracovníků muzejní sítě ČR bude mít pro toto relevantní kvalifikaci. Nejedná se o definitivní výsledek, ale o zmapování potencionální nabídky galerií pro školy. Definitivní zhodnocení projektu bude možné až v momentě, kdy budou první projekty účastníků zrealizovány a získána zpětná vazba
od autorů i zúčastněných škol.

Příloha B Vyúčtováni dotace

Zdůvodnění nedočerpání rozpočtu

V původní koncepci vzdělávacího cyklu bylo záměrem přizvání dalších externích lektorů v souvislosti s potřebou hledat metodologii pro vzájemnou spolupráci muzeí a škol. Vzhledem k tomu, že obsahem projektu byla natolik nová a celkově neprozkoumaná problematika, bylo nutné původní záměr v průběhu realizace změnit na základě aktuálních potřeb skupiny. Přizvání dalších externích lektorů nebylo zapotřebí. Možnost převedení zbylých prostředků do roku 2006 se po konzultacích s MK ČR ukázala jako nerealizovatelná, jinou legitimní cestu na dočerpání prostředků určených na osobní náklady jsme nenalezli. Po konzultaci s Ing. Ladýřem jsme zvolili cestu vrácení částky 13 000 Kč MK ČR.

Zpracovala: Mgr. Adéla Holubová, NG Praha

realizátor projektu

Příloha A Program jednotlivých seminářů

1. seminář: 5. a 6. května 2005, NG v Praze – Veletržní palác, auditorium, 6. patro

Čtvrtek 5. 5. 2005

10:00 – 12:00 představení účastníků, SWOT analýza

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 17:00 2 dílny k formulování projektového záměru

Pátek 6. 5.2005

9:00 – 12:00 partnerství muzeum + škola

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 16:00 úvod do projektového managementu

2. seminář: 26. a 27. května 2005, NG v Praze – Veletržní palác, auditorium, 6. patro

Čtvrtek 26. 5. 2005

9:45 – 10:00 prezence účastníků

10:00 – 11:30 Koncepce oblasti Umění a kultura v RVP ZV ve vztahu k uplatnění další edukační nabídky kulturních a vzdělávacích institucí, zejména muzeí a galerií

 • Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací program
 • Vzdělávací oblasti a vzdělávací obory
 • Klíčové kompetence
 • Vzdělávací obsah
 • Průřezová témata

11:30 – 11:45 přestávka

11:45 – 13:15 Současné pojetí výtvarného umění jako proměna jeho základních vztahů, reflexe této proměny výtvarného umění v oblasti Umění a kultura RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání

13:15 – 14:00 přestávka

14:00 – 16:30 Struktura osnov vzdělávacího oboru výtvarná výchova pro školní vzdělávací program

 • Výchovné a vzdělávací strategie
 • Formy Realizace průřezových témat
 • Začlenění projektů do osnov

16:30 – 17:00 diskuse

Pátek 27. 5. 2005

9:30 – 11:00 Umělecká tvorba a komunikace, teoretický vstup k nově zavedenému integrovanému tématu pro oblast Umění a kultura v RVP GV

11:00 – 12:00 diskuse k možnostem aplikace tématu v projektech

12:00 – 13:00 přestávka/oběd

13:00 – 16:00 Dílna – Tvorba projektu ve vazbě na zvolený vzdělávací obsah

3. seminář: 8. a 9. září 2005, NG Praha – Veletržní palác, auditorium 6. patro

Čtvrtek 8. 9. 2005

9:30 – 10:00 prezence účastníků, káva

10.00 – 12:30 vzdělávací nabídka v Projektech muzeí a galerií a jejich uplatnění ve školních vzdělávacích programech – v učebních osnovách

12:30 – 13:00 diskuse

13:00 – 14:00 přestávka – oběd

14:00 – 16:00 tvůrčí dílna k uplatnění komunikačních dovedností v muzeu

16:00 – 17:00 individuální konzultace či společná diskuse

Pátek 9. 9. 2005

8:30 – 9:00 prezence, káva

9:00 – 13:00 dílna k projektům ve skupinách

13:00 – 14:00 přestávka – oběd

14:00 – 15:30 analýza výtvarného díla z hlediska uplatnění ve škole v návaznosti na Bienále ve Veletržním paláci

15:30 – 16:00 zakončení semináře

Projekt (úkoly na zpracování z minulých setkání):

 • projekt zapsaný ve struktuře (představení organizace, anotace projektu, cíle, popis – včetně partnerské spolupráce, cílová skupina, časový harmonogram, výstupy)
 • SWOT analýza projektu ve třech kategoriích – pro projekt, pro partnerství, pro vás (na prvním semináři doporučila paní doktorka Brabcová křížově použít SWOT analýzu a techniku SMART – pomůcka pro formulování cílů)
 • přinést doplněný dotazník Spolupráce muzeum – škola
 • strukturovaně zpracovat návaznosti projektu na Rámcový vzdělávací program – členění obsahu projektu ve vztahu ke škole

4. seminář: 6. a 7. října 2005, NG Praha – Veletržní palác, auditorium 6. patro

Čtvrtek 6. 10. 2005

Pátek 7. 10. 2005

10:45 – 11:00 prezence, káva

11:00 – 13:00 revize projektů

13:00 – 13:45 přestávka – oběd

13:45 – 17:00 akreditace programu a podmínky spolupráce se školou

8:30 – 9:00 prezence, káva

9:00 – 10:45 management projektu – 1. Blok

11:00 – 13:00 management projektu – 2. Blok

13:00 – 13:45 přestávka – oběd

13:45 – 16:00 management projektu – 3. blok

5. seminář: 24. a 25. listopadu 2005, NG Praha – Veletržní palác, auditorium 6. patro

Čtvrtek 24. 11. 2005

10:00 – 12:30 analýza uměleckého díla

12:30 – 13:15 oběd

13:15 – 17:00 diskuse nad projekty z hlediska jejich realizace ve škole a začlenění do školního vzdělávacího programu z hlediska jejich formální, obsahové i věcné správnosti
pro předložení různým stakeholderům rozdělení do dvou projektů – přípravného a realizačního

Pátek 25. 11. 2005

9:00 – 12:00 komunikace o projektu, schopnost jej představit různým stakeholderům – dílna

12:00 – 12:45 oběd

12:45 – 15:00 co si přeje škola od muzea a muzeum od školy – vyhlášky, směrnice a diskuse

15:00 – 16:00 závěrečné zhodnocení semináře

Příloha B Vyúčtování dotace

V souladu s “Rozhodnutím č. 1207/2005-OMG” a poskytnutím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2005 předkládáme finanční vypořádání poskytnuté dotace.

Celkový rozpočet projektu Dotace Platební kalendář
Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost
Osobní náklady 70 000,– 55 000,– 68 000,– 55 000,– 4/2005 95 000,–
Mater. náklady 33 000,– 32 462,– 24 000,– 24 000,–
Nemater. nákl. 35 000,– 35 000,– 3 000,– 3 000,– 12/2005 – 13 000,–
C e l k e m 138 000,– 122 462,– 95 000,– 82 000,– 82 000,–

66,96 %

Přehled příjmů a výdajů uskutečněných v rámci projektu RG ČR:

P ř í j m y :

Ministerstvo kultury – neinvestiční dotace 95 000,–Kč

Ministerstvo kultury – vratka dotace -13 000,–Kč

V ý d a j e :

Cyklus seminářů “Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích” 122 462,–Kč

v tom:

1. Úvod do projektového managementu a partnerství mezi muzeem a školou 25 000,–Kč

2. Vydavatelství MAC spol. s r.o. – odborné publikace 1 225,–Kč

3. Cyklus 5 jednodenních tréninků – M.Pastorová, SoD 15 000,–Kč

4. Cyklus 5 jednodenních tréninků – J. Vančát, SoD 15 000,–Kč

5. Nadace OSF- sborník ”Brána muzea otevřená” 3 980,–Kč

6. Grada Publishing-publikace ”Marketing a management…” 6 823,–Kč

7. NG Praha – publikace Muzeum umění 6 000,–Kč

8. NG Praha – pomůcky a potřeby (květen – listopad) 4 040,–Kč

9. NG Praha – textový materiál 5 294,–Kč

10. NG Praha – přeúčtování nákladů (telefony, poštovné..) 2 075,–Kč

11. ZČG Plzeň – přeúčtování nákladů (telefony…) 925,–Kč

12. Koordinátorské práce v rámci celého projektu 22 000,–Kč

(p. Štýbrová M., Sybolová M., Holubová A., Brabcová A.,Rosenkrancová H.)

13. Knihkupectví Karolinum – “Tvorba vizuálního zobrazení” 5 100,–Kč

(hrazeno leden/2006)

14. Administrace webových stránek Edukačních činností RG ČR 10 000,–Kč

(hrazeno leden/2006)

Rekapitulace:

Příjmy celkem 82 000,–Kč

Výdaje celkem 122 462,–Kč

 

Příloha č. 7 výroční zprávy RG ČR za rok 2005

Přehled hospodaření RG ČR za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005

P ř í j m y

Členské příspěvky 2005 280 600,– Kč

Členské příspěvky 2004 (GBR Louny) 6 000,– Kč

Ministerstvo kultury ČR – neinvestiční dotace 95 000,– Kč

Rukověť péče o papírové sbírkové předměty 840,– Kč

z toho: Moravská galerie Brno 630,– Kč

OGV Jihlava 210,– Kč

Prodej katalogů “Průvodce” (SGVU Litoměřice) 300,– Kč

Účastnický poplatek na cyklus seminářů 30 600,– Kč

(“Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích”)

Úhrada za přeúčtované přepravné (Brno – Vídeň) 8 520,– Kč

Úroky 3 896,26 Kč

P ř í j m y c e l k e m 425 756,26 Kč

V ý d a j e

Ministerstvo kultury ČR – vratka dotace 13 000,– Kč

Přeúčtování nákladů 16 863,60 Kč

v tom: GVU Havlíčkův Brod 15 733,60 Kč

GVU v Chebu 695,– Kč

Poštovné za rok 2004 – PhDr. Jelínková 435,– Kč

Seminář – Nové metody práce s veřejností … (doplatek grantu 2004) 68 000,– Kč

v tom: Přeúčtované náklady

– GU Karlovy Vary 7 000,– Kč

– MG Brno 7 000,– Kč

Smlouvy a dohody 24 000,– Kč

Správa stránek www (Holubová A.) 10 000,– Kč

Internetové aplikace (Tlučhořová M.) 20 000,– Kč

Seminář – Analýza možností rozvoje digitální evidence… 17 000,– Kč

v tom:

Mgr. Zd. Lenhart – smlouva o dílo (SoD) 2 000,– Kč

Ing. Andrejčíková N. – SoD 3 000,– Kč

Mgr. D. Cigánek 2 000,– Kč

RNDr. J. Podolníková 2 000,– Kč

PhDr. Zd. Bartl 5 000,– Kč

Ing. Psohlavec 3 000,– Kč

Exkurze RG ČR do Vídně 12 020,– Kč

v tom: Překlady z NJ do ČJ – Mgr. Jiří Zahradník, Liberec 3 500,– Kč

BODOS BUS a.s., Boskovice – přepravné Brno – Vídeň 8 520,– Kč

Grantový projekt “Komory edukačních pracovníků”: 126 047,50 Kč

Cyklus seminářů “Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích”

v tom: Úvod do projektového managementu a Partnerství mezi muzeem a školou 25 000,– Kč

Cyklus 5 jednodenních tréninků – M.Pastorová, SoD 15 000,– Kč

Cyklus 5 jednodenních tréninků – J. Vančát, SoD 15 000,– Kč

Nadace OSF-sborník ”Brána muzea otevřená” 20 ks 3 980,– Kč

Grada Publishing-publikace ”Marketing a management…” 23 ks 6 823,– Kč

NG Praha – publikace Muzeum umění 6 000,– Kč

NG Praha – občerstvení, potřeby a pomůcky pro seminář

ve dnech 5.,6.,26. a 27.5.2005 4 992,50 Kč

NG Praha – pomůcky a potřeby (květen – listopad) 4 040,– Kč

NG Praha – textový materiál 5 294,– Kč

NG Praha – přeúčtování nákladů (telefony, poštovné..) 2 075,– Kč

Zpč. galerie, Plzeň – přeúčtování nákladů (telefony…) 925,– Kč

Vydavatelství MAC spol. s r.o. – 25 ks odborné publikace 1 225,– Kč

Koordinátorské práce v rámci celého projektu

(p. Štýbrová M., Sybolová M., Holubová A., Brabcová A.,

Rosenkrancová H.,) 22 000,– Kč

Občerstvení účastníků 4 981,– Kč

Občerstvení účastníků 8 712,– Kč

Výstava – Kresba, kresba… – cestovní náhrady 517,– Kč

Cestovní náhrady 3 291,– Kč

Český komitét Modrý štít – členský příspěvek 2004 5 000,– Kč

Český komitét Modrý štít – členský příspěvek 2005 5 000,– Kč

Unie zaměstnavatelských svazů, Praha 2 – členský příspěvek 35 000,– Kč

Kulturní bedekr – inzerce – Via Vestra – Labyrint, Praha 9 4 165,– Kč

Knihařství ZANE – vazba knih 8 000,– Kč

MM Brna – jednání senátu RG 21.4.2005 2 040,– Kč

Dohoda o provedení práce – Zelenková E. 12 000,– Kč

Občerstvení na zasedání komory ředitelů 2x 2 830,– Kč

Vedení účetnictví v roce 2004 14 040,– Kč

Poplatky za vedení běžného účtu 3 079,– Kč

V ý d a j e c e l k e m 347 893,10 Kč

Příjmy uskutečněné za leden – prosinec 2005 425 756,26 Kč

Výdaje uskutečněné za leden – prosinec 2005 347 893,10 Kč

C e l k e m rozdíl příjmů a výdajů + 77 863,16 Kč

R e k a p i t u l a c e příjmů a výdajů k 31.12.2005

Počáteční zůstatek účtu k 01. 01. 2005 216 652,09 Kč

Celkové příjmy + 425 756,26 Kč

Celkové výdaje – 347 893,10 Kč

Zůstatek účtu k 31.12.2005 294 515,25 Kč

Vypracovala: Ryšavá Dana V Chebu dne 11. ledna 2006

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2005

* Příjmy celkem

412 756,26

Výdaje celkem

334 893,10

Příjmy, které jsou předmětem daně (§ 18 odst. 3 zákona 586/1992 Sb.)

286 600,00

z toho: členské příspěvky

286 600,00

reklamy

0,00

nájemné

0,00

Příjmy, které předmětem daně nejsou

126 156,26

Výdaje vynaložené na dosažení,

334 893,10

(činnosti, které jsou posláním – § 18 odst. 4) zajištění a udržení příjmů
(§ 18 odst. 4a, 4b, 4c zákona 586/1992 Sb.) (činnosti, které jsou posláním – § 24)
z toho: příjmy, které jsou posláním

1 140,00

39 120,00

dotace

95 000,00

vratka dotace

13 000,00

úroky z vkladů na BÚ

3 896,26

Příjmy osvobozené od daně z příjmu

286 600,00

Základ daně (§ 23 odst. 2 písm. b)

77 863,16

(§ 19 odst. 1a zákona 586/1992 Sb.) Uplatnění § 20 odst. 7

– 77 863,16

z toho: členské příspěvky

286 600,00

Základ daně po uplatnění § 20 odst. 7

0,00

Příjmy ke zdanění

0,00

Příjmy celkem

412 756,26

Příjmy, které nejsou předmětem daně

126 156,26

Příjmy osvobozené od daně

286 600,00

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2005

294 515,25

* bez průběžných položek

Zpracovala:

Dana Ryšavá

P o h l e d á v k y

Rozpis k 31. prosinci 2005

Dlužník

Dlužná částka

Členský příspěvek

Poznámka

Galerie moderního uměníRoudnice nad Labem

Hornerová Veronika

PhDr. Guera Miloslava

Fa 20/00 2 000,–

Fa 22/01 4 000,–

Fa 08/02 4 000,–

Fa 15/04 4 000,–

Fa 25/05 4 000,–

Fa 28/04 300,–

Fa 31/05 300,–

za rok 2001

za rok 2002

za rok 2003

za rok 2004

za rok 2005

za rok 2004

za rok 2005

Neuhrazeno

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

C e l k e m

18 600,–

Závazky

Ke konci účetního období roku 2005 n e j s o u evidovány žádné závazky.

Počátkem roku 2006 byly doručeny faktury týkající se roku 2005 (odepsány z účtu RG ČR byly dne 23.1.2006) a to:

Faktura ze dne 30.12.2005 GVU v Chebu přeúčtování nákladů 416,– Kč

Faktura ze dne 9.12.2005 Tvorba vizuál. zobrazení 5 100,– Kč

Smlouva o dílo ze dne 21.12.2005 Linhart Miloslav 10 000,– Kč

Zpracovala: Dana Ryšavá

☺☺☺

Archiv aktualit