Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

Výroční zpráva za rok 2007

Zpráva o činnosti a hospodaření Rady galerií České republiky 2007

Výroční zpráva za rok 2007 [PDF]

Úlohou RG je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého muzejnictví a v duchu platných právních úprav a předpisů podporovat a koordinovat základní směry jejich činnosti: péči, ochranu, prezentaci a rozšiřování jejich uměleckých sbírek jako jedinečné součásti národního movitého kulturního dědictví České republiky. Základem společného zájmu členských institucí je udržení profesionality postavené na vědecké práci při veškeré práci s uměním. (Stanovy RG ČR)

Stěžejní akcí činnosti RG ČR v roce 2007 byl společný výstavní projekt „Soustředěný pohled“ (viz příloha č. 8) – Grafika 60. let ze sbírek členských galerií RG ČR, který byl realizován v Oblastní galerii v Liberci a repríza proběhla v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, a příprava a realizace VI. sněmu.

I. PŘEDSEDNICTVO

Předsednictvo jednalo v roce 2007 ve složení – předseda: PhDr. Ivan Neumann; místopředseda: Mgr. Petr Beránek; členové: Mgr. Marek Pokorný, Mgr. Hana Nováková, PhDr. Ludvík Ševeček (za KŘ), PhDr. Dagmar Jelínková, Mgr. Michal Soukup, Mgr. Jiří Jůza Ph.D, PhDr. Marcela Macharáčková (za KOP), Mgr. Marcela Štýbrová, (za KEP), PhDr. Jan Sekera (za KIČ), Ing. Lubomír Bednář (za kontrolní komisi).

Předsednictvo se v roce 2007 sešlo 4 x. Na svých jednáních projednalo závěrečnou zprávu a vyúčtování grantového projektu Komunikace galerií s veřejnou správou; schválilo zpracované žádosti o grant na projekt „Analýza služeb a činností galerií pro veřejnost“ (Nové úkoly galerií v 21. století) a výstavní projekt „Grafika 60. let ze sbírek galerií Rady galerií České republiky“. Věnovalo se přípravě mapy RG ČR a zabývalo se uspořádáním semináře k autorskému právu. Seznámilo se s postupem rekonstrukčních prací v Jezuitské koleji v Kutné Hoře, ve kterých ředitel ČMVU počítá také s prezentaci a archivem RGČR. Průběžně se věnovalo přípravě a realizaci výstavního projektu „SOUSTŘEDĚNÝ POHLED“. Stěžejním úkolem pro rok 2007 byla příprava Senátu RG ČR a především Sněmu RG. Dále se věnovalo otázce svolání grémia a navrhlo téma grémia – „STRATEGICKÉ DOKUMETY A ROLE MUZEÍ UMĚNÍ V 21. STOLETÍ“. V závěru roku diskutovalo o výsledcích sněmu RG v Olomouci, projednávalo otázky možné „fúze“ s AMG a dočasný „překlenovací“ mandát členům současného předsednictva RG na dobu 1 roku – do uskutečnění nových voleb. (viz příloha č. 1)

II. KOMORA ŘEDITELŮ

Komora ředitelů se v roce 2007 scházela ve složení: Mgr. Tomáš Fassati, Muzeum umění, Benešov; Mgr. Marek Pokorný, Moravská galerie, Brno; PhDr. Pavel Ciprián, Muzeum města Brna; Mgr. Hana Nováková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (předsedkyně komory); ing. Lubomír Bednář, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín; PhDr. Tomáš Rybička, Galerie moderního umění, Hradec Králové; PhDr. Jiří Vykoukal, Galerie výtvarného umění, Cheb; Mgr. Aleš Seifert Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Mgr. Jan Samec, Galerie umění, Karlovy Vary; Mgr. Marcel Fišer, Galerie Klatovy – Klenová; PhDr. Aleš Rezler, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; PhDr. Věra Laštovková, Oblastní galerie, Liberec; PhDr. Jan Štíbr, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; PhDr. Alica Štefančíková, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Mgr. Jan Kapusta, Galerie výtvarného umění, Náchod; PhDr. Josef Chalupa, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Doc.PhDr. Pavel Zatloukal, Muzeum umění, Olomouc; Mgr. Petr Beránek, Galerie výtvarného umění, Ostrava; Mgr. Martin Dostál a od května 2007 Mgr. Simana Vladíková, Východočeská galerie, Pardubice; PhDr. Jana Potužáková, Západočeská galerie, Plzeň; Prof. Milan Knížák, Dr.A., Národní galerie, Praha; PhDr. Ivan Neumann, České muzeum výtvarných umění, Praha; Ak.mal. Václav Zoubek, Rabasova galerie, Rakovník; PhDr. Miroslava Hlaváčková, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; PhDr. Ludvík Ševeček, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín, PhDr. Karel Srp a od května 2007 PhDr. Petra Hoftichová, Galerie Hlavního města Prahy.

Komora ředitelů se v roce 2007 sešla samostatně 16.5., a dále před jednáním senátu v Praze 30. 5., 4.10. v Liberci a 23.10. před jednáním sněmu v Olomouci.

KŘ se věnovala přípravě jednání Senátu RG ČR. Dále se zabývala svoláním a přípravou programu Grémia RG ČR. Diskutovala téma „STRATEGICKÉ DOKUMETY A ROLE MUZEÍ UMĚNÍ V 21. STOLETÍ“. Dále projednala přípravu Sněmu RG ČR v Olomouci v nově otevřeném Arcidiecézním muzeu. Jednala o realizaci výstavy „Grafika 60.let“ a použití grantu MK ČR na tuto akci. Dále projednala změnu realizace projektu „Analýza služeb a činností galerií pro veřejnost – Nové úkoly galerií v 21. století“, protože na něj nezískala žádný grantový příspěvek. Na dalších jednáních se probírala problematika spolupráce s NG konkrétně s metodickým oddělením, příprava semináře k autorskému právu, prezentace na Regiontouru, příprava etického profesního kodexu. Předsednictvo bylo seznámeno s návrhem na úpravu dosavadního volebního klíče pro jednání VI. Sněmu a s jednáním s paní Setsuko Shibata za I.D.F. domaine de l´art. 1003, 8-27, Tomihisa-cho, Shinjyuku-ku, Tokyo 162-0067, Japan o možnosti putovní výstavy Grafiky 60.let po japonských muzeích umění. KŘ se zabývala především otázkou volby nového předsedy RG ČR a další činnosti RG nebo jejím sloučením s AMG. (viz příloha č. 2)

III. KOMORA ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

KOP se v roce 2007 scházela ve složení: Anna Fassatiová, Muzeum umění, Benešov; Zdeněk Kazlepka, Moravská galerie, Brno; Marcela Macharáčková, Muzeum města Brna; Hana Venzhöferová – Nováková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod; Vlastimil Tetiva, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Ilona Tunklová, Galerie výtvarného umění, Hodonín; Petra Finfrlová – Příkazská, Galerie moderního umění, Hradec Králové; Jiří Gordon, Galerie výtvarného umění, Cheb; Daniel Novák, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Kateřina Rejchrtová, Galerie umění, Karlovy Vary; Edith Jeřábková, Galerie Klatovy – Klenová; zástupce nejmenován, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; Markéta Kroupová, Oblastní galerie, Liberec; Eva Neumannová, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; Andrea Löblová, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Vlastislav Tokoš, Galerie výtvarného umění, Náchod; Jaroslava Pelikánová, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Michal Soukup, Muzeum umění, Olomouc; Jiří Jůza (od 4.12. 2007 předseda komory), Galerie výtvarného umění, Ostrava; Vít Bouček, Východočeská galerie, Pardubice; Tereza Cermanová, od 19.6. Ivana Jonáková, Západočeská galerie, Plzeň; Dagmar Jelínková, Národní galerie, Praha (předsedkyně komory, ukončení s vystoupením NG); Richard Drury, České muzeum výtvarných umění, Praha; Marie Rakušanová, Galerie hlavního města Prahy, Dalibor Blažek, Rabasova galerie, Rakovník; Vladimíra Drahozalová, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; Marie Martykánová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; Ladislava Horňáková, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín.

KOP se v tomto roce sešla čtyřikrát – 17. 4., 19. 6., 18. 9. a 4. 12. 2007. Hlavním úkolem komory pro tento rok byl grantový projekt výstavy, dotačně podpořený MK ČR, nazvané “Soustředěný pohled – grafika 60. let 20. století“, na jehož zpracování se kromě komorou ustaveného přípravného výboru v čele s Richardem Drurym a Markétou Kroupovou podíleli všichni kurátoři grafických sbírek z členských galerií.

Vedle těchto projektů se komora na svých jednáních věnovala agendě vyplývající z jednání předsednictva a související s výměnou informací, přípravou sněmu v Olomouci, burzou výstavních projektů na následující rok, kurzem grafických technik na AVU, novelou autorského zákona a zákonu o některých druzích podpory kultury a přípravě nových grantových projektů pro rok 2008. Podrobněji o činnosti KOP(viz příloha č. 3)

Členové komory individuálních členů se spolupodíleli na práci KOP.

IV. KOMORA EDUKÁTORŮ

Komora edukačních pracovníků RG pracovala v r. 2007 ve složení: Hana Zákostelná, MUD Benešov, Markéta Skotáková, MG Brno, Alice Stuchlíková, MM Brna, Markéta Pelikánová, GVU Havlíčkův Brod, Ivana Johnová, AJG Hluboká n. V., Romana Navrátilová, GVU Hodonín, Veronika Lochmanová, GVU Cheb, Michal Kříž, OGV v Jihlavě, Lenka Rothová, GU Karlovy Vary, Petra Křečková, OG Liberec, Olga Kubelková, SČGVU Litoměřice, Lenka Grimová, GVU Náchod, Eva Buchtová, HG Nové Město na Moravě, Marek Šobáň, MU Olomouc, Lucie Farářová, VČG Pardubice, Marcela Štýbrová, ZČG Plzeň, Adéla Holubová, NG Praha, Claudine Končinská, ČMVU Praha, Lucie Haškovcová, GHMP, Dalibor Blažek, Rabasova galerie Rakovník, Václav Mílek, KGVU Zlín.

/Usnesením Senátu RG ČR ze dne 30.5.2007 byly schváleny změny v zastoupení členských galerií v KEP: MUD Benešov – H. Zákostelná, za A. Novotnou z MMB Alice Stuchlíková, M. Pelikánová GVU Havlíčkův Brod, za M. Bártovou z OGV Jihlava Michal Kříž, HG Nové Město na Moravě Eva Buchtová, Rabasova galerie Rakovník D. Blažek přechází z KOP do KEP, ke 30. 6. 07 odchází z VČG Pardubice L. Farářová a z NG v Praze A. Holubová, v GVU Náchod nahradí H. Mullerovou L. Grimová od 1.6.2007/.

Členové KEP se v roce 2007 sešli pětkrát a věnovali se informaci o záměru nového grantového projektu na r. 2007 „Analýza služeb a činností galerií v 21. století“, diskutovali návrhy k možné realizaci interaktivní dílny a prezentace RG na Regiontouru 2008 a zapojili se do cyklu seminářů a workshopů grantového projektu „Komunikace galerií s veřejnou správou“, který byl zakončen závěrečnou konferencí všech účastníků s prezentací svých výstupů. Dále se dohodli na vlastním vzdělávacím programu, který bude probíhat v rámci jejich komory formou tzv. „putovních“ seminářů a dílen v jednotlivých členských institucích. První program byl věnován vile Tugendhat v Brně a účastníci si během programu tvořili svou představu Haly 21. století – výstupy této dílny byly pak vystaveny do 3. listopadu na hradě Špilberku jako prezentace KEP a zároveň jako součást výstavy Hala století ve Wratislavi od architekta Maxe Berga. Druhý program byl realizován v Západočeské galerii v Plzni ve spolupráci se studenty Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Účastníci dílny byli po jejím absolvování seznámeni s metodikou studentských animací a jednou z možných forem úzké spolupráce galerie a vysoké školy s výtvarným či uměleckým zaměřením. KEP se dohodla na dalším pokračování aktivních dílen a animačních programů v členských institucích také na rok 2008. (viz příloha č. 4)

V. SENÁT RG ČR

Senát RG ČR tvoří členové všech samostatných komor. V roce 2007 se sešel na svém pravidelném jednání 30. 5. 2007 v Praze. Programem jeho jednání bylo schválení výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2006 a zprávy kontrolní komise o hospodaření RG ČR. Senát projednal a schválil návrh na úpravu dosavadního volebního klíče delegátů na sněm, změny v zastoupení členských galerií v komoře odborných pracovníků a v komoře edukačních pracovníků. Dále schválil odepsání sborníku Rukověť péče o papírové sbírkové předměty a jeho rozdělení mezi členské galerie podle doporučení KOP. Zamítl uspořádání výstavy MIMO CENTRUM na rok 2009 a uložil členům připravit v roce 2008 seminář o problematice výtvarného života „mimo centrum“. Dále z finančních důvodů zamítl účast RG ČR na REGIONTOUR 2008. Senát vzal na vědomí změny v komoře ředitelů; informaci o přípravě výstavy RG ČR – „Soustředěný pohled – Grafika 60.let 20.stol.“ – v Liberci a informaci o grantovém projektu „Analýza služeb a činností galerií pro 21. století“; zabýval se zprávou o problémech spojených s určením tohoto grantu ve vztahu k metodickému oddělení NG. Senát uložil předsednictvu vyjednat s ředitelkou GMU v Roudnici nad Labem splátkový kalendář, který bude smluvně zakotven, v opačném případě připravit návrh na vyloučení roudnické galerie z RG, dále uložil svolat VI. sněm Rady galerií na dny 23. – 24. října 2007 do Muzea umění v Olomouci a uložil všem členským galeriím provést volbu delegátů; všem členům RG pak, aby připravili návrhy pro volbu nového předsednictva RG. Na základě doporučení kontrolní komise uložil členům analyzovat efektivitu členství v Unii zaměstnavatelských svazů a předložit sněmu návrh rozhodnutí o ukončení nebo pokračování tohoto členství. (Zápis viz příloha č. 4)

VI. SNĚM RG ČR

Jednání VI. sněmu Rady galerií ČR proběhlo 23. a 24.10.2007 v Muzeu umění v Olomouci. Účastníci byli informováni o vystoupení Národní galerie v Praze (říjen 2007) z RG ČR a v důsledku toho o odstoupení PhDr. Dagmar Jelínkové z předsednictva RG ČR i z místa předsedy KOP RG ČR. Dále se seznámili s dopisem ředitele Moravské galerie v Brně, který obsahoval informaci, že MG zváží své další setrvání v RG ČR, pokud tato nezačne v dalším období jednat o fúzi do AMG.

Účastníci VI. sněmu RG ČR byli informováni o situaci v ČMVU a jednomyslně se shodli na podpoře PhDr. Neumanna dopisem adresovaným hejtmanovi Středočeského kraje, Petru Bendlovi. Vyslechli vystoupení předsedkyně AMG ČR PhDr. Evy Dittertové a PhDr. Marcely Stránské z Ministerstva kultury ČR z odboru muzeí a galerií, která vyzdvihla prospěšnou činnost RG ČR v minulosti a upozornila na nevýhody, jež by přinesl RG ČR avizovaný vstup do AMG a informovala o přípravě metodického centra krajských galerií při Národní galerii v Praze.

Přítomní vyslechli zprávu o činnosti RG ČR za uplynulé tři roky od V. sněmu, který se konal v Plzni v roce 2004; zprávu o činnosti KOP s důrazem na společnou výstavu RG ČR „Soustředěný pohled – grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky; zprávu o hospodaření RG a zprávu kontrolní komise.

Potom se sněm věnoval volbám nových orgánů RG ČR. Postupně projednal přijetí nových zástupců v komoře odborných pracovníků, přijetí nových zástupců v komoře edukativních pracovníků a přijetí nových členů do komory individuálních členů. Poté přistoupil k volbě předsedy. Vzhledem k faktu, že žádný z navržených ředitelů na nového předsedu RG ČR nechtěl tuto funkci přijmout s ohledem na své pracovní vytížení, bylo po vyčerpávající diskusi, která nepřinesla řešení, rozhodnuto na mimořádné poradě ředitelů prodloužit současnému předsednictvu RG ČR mandát o jeden rok – do konce roku 2008. V průběhu roku bude muset předsednictvo RG ČR zvážit a předložit tři možná řešení dalšího směřování RG ČR a to :

 1. Fúze nebo hromadný vstup do AMG.

 2. Další činnost RG ČR jako samostatné organizace.

 3. Zánik a rozpuštění RG ČR.

Sněm projednal a vzal na vědomí všechny diskusní příspěvky týkající se další existence a směřování profesního sdružení RG ČR. Dále vzal na vědomí návrh profesního etického kodexu muzeí umění v České republice; požadavek předsednictva RG ČR ustavit pracovní skupinu na podporu úkolů předsednictva v oblasti další existence RG ČR; návrhy grantových projektů pro rok 2008 – „Region? Region !“ za KOP a „Galerie – muzeum umění mezi veřejnou správou a veřejností“ za KŘ.

Sněm uložil předsednictvu RG ČR využít prodlouženého jednoročního mandátu k předložení návrhu řešení další existence RG ČR, o které rozhodne mimořádný sněm RG ČR v roce 2008; zjistit legislativní možnosti a podmínky případného vstupu RG ČR do AMG; shromáždit ve spolupráci s členskými galeriemi RG ČR potřebné argumenty pro další samostatnou existenci RG ČR či k případnému ukončení existence RG ČR. KŘ a KOP uložil dopracovat a podat žádosti o dotaci MKČR na rok 2008 na schválené grantové projekty. Všem komorám pak uložil prodiskutovat odborné otázky galerijního oboru a společenském smyslu naší práce.

VII. KONTROLNÍ KOMISE RG ČR

Kontrolní komise Rady galerií ČR je tříčlenná a pracovala v tomto složení: Ing. Lubomír Bednář – předseda komise, AJG Hluboká nad Vltavou; Ing. Luďka Kozibratková – člen komise, ZČG Plzeň; pí. Marie Vetešníková – člen komise, MU Olomouc

V  roce 2007 se kontrolní komise sešla celkem 4 x: 26.4., 30.5., 19.10. a 21.11. 2007. Komise se zabývala kontrolou účetní závěrky za rok 2006, 2 x provedla inventuru pokladny RG ČR a kontrolou placení členských příspěvků RG ČR. V případě účetní závěrky za rok 2006 a inventury pokladny nebyly zjištěny závady, komise pouze formulovala podnět související s vymáháním dlužné částky po lhůtě splatnosti a k přehodnocení efektivnosti přínosů vyplývajících z členství RG ČR v Unii zaměstnavatelských svazů vzhledem k vysokému ročnímu členskému příspěvku 40 000 Kč. V případě placení členských příspěvků byl konstatován dlouhodobý dluh Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem za období let 2000 – 2005 ve výši 18 000 Kč. Tento dluh trvá dodnes a kontrolní komise navrhuje předsednictvu RG ČR dořešit již s konečnou platností tuto pohledávku, když dosavadní podniknuté kroky byly neúčinné. Kontrolní komise také navrhla zapracovat do Stanov RG ČR podmínku, že v případě nezaplacených členských příspěvků příslušným členem nebo členskou organizací RG ČR, bude jakákoli přijatá částka od tohoto člena použita vždy na úhradu časově nejvzdálenějšího dluhu.

Dále se věnovala inventuře skladu tiskovin RG ČR, kontrolou účetní závěrky k 30.9.2007 a kontrolou efektivnosti využití získaných finančních zdrojů RG ČR. U prověřovaných skutečností nebylo shledáno závad. (zápis viz příloha č. 7)

 1. HOSPODAŘENÍ RG ČR ZA ROK 2006

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

k 31.12.2006

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

Rada galerií ČR

Husova 19-21

IČO

Praha 1

69060924

110 00

A K T I V A

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 – 40

1

0

0

I.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

2

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek

Software

(013)

3

0

0

Ocenitelná práva

(014)

4

0

0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

0

0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

0

0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

8

0

0

Součet ř. 2 až 8

9

0

0

II.

Pozemky

(031)

10

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek

Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

0

0

Stavby

(021)

12

0

0

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

(022)

13

0

0

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

14

0

0

Základní stádo a tažná zvířata

(026)

15

0

0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

0

0

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

0

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

19

0

0

Součet ř. 10 až 19

20

0

0

III.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

(061)

21

0

0

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly v osobách pod podstatných vlivem

(062)

22

0

0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

0

0

Půjčky organizačním složkám

(066)

24

0

0

Ostatní dlouhodobé půjčky

(067)

25

0

0

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

26

0

0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

(043)

27

0

0

Součet ř. 21 až 27

28

0

0

Odesláno dne: Razítko:

Podpis

Odpovídá

vedoucího

za údaje :Boušková

účetní

jednotky :

Telefon: 602 297 595

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

1

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

a

b

1

2

IV.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

29

0

0

Oprávky k dlouho- dobému majetku

Oprávky k softwaru

(073)

30

0

0

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

31

0

0

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

0

0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

0

0

Oprávky k stavbám

(081)

34

0

0

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

(082)

35

0

0

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(085)

36

0

0

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

37

0

0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

0

0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39

0

0

Součet ř. 29 až 39

40

0

0

B.

Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84

41

399

516

I.

Materiál na skladě

(112)

42

71

71

Zásoby

Materiál na cestě

(119)

43

0

0

Nedokončená výroba

(121)

44

0

0

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

0

0

Výrobky

(123)

46

0

0

Zvířata

(124)

47

0

0

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

0

0

Zboží na cestě

(139)

49

0

0

Poskytnuté zálohy na zásoby

( 314)

50

0

0

Součet ř. 42 až 50

51

71

71

II.

Odběratelé

(311)

52

0

0

Pohledávky

Směnky k inkasu

(312)

53

0

0

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

0

0

Poskytnuté provozní zálohy

(314-ř.50)

55

0

0

Ostatní pohledávky

(315)

56

0

0

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

0

0

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

(336)

58

0

0

Daň z příjmů

(341)

59

0

0

Ostatní přímé daně

(342)

60

0

0

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

0

0

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

0

0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem

(346)

63

0

0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC

(348)

64

0

0

2

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

a

b

1

2

II.

Pohledávky za účastníky sdružení

(358)

65

0

0

Pohledávky

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

0

0

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

0

0

Jiné pohledávky

(378)

68

33

19

Dohadné účty aktivní

(388)

69

0

0

Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

0

0

Součet ř. 52 až 69 minus 70

71

33

19

III.

Pokladna

(211)

72

0

3

Krátkodobý finanční majetek

Ceniny

(213)

73

0

0

Bankovní účty

(221)

74

295

423

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

0

0

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

0

0

Ostatní cenné papíry

(256)

77

0

0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

(259)

78

0

0

Peníze na cestě

(+/-261)

79

0

0

Součet ř. 72 až 79

80

295

426

IV.

Náklady příštích období

(381)

81

0

0

Jiná aktiva celkem

Příjmy příštích období

(385)

82

0

0

Kursové rozdíly aktivní

(386)

83

0

0

Součet ř. 81 až 83

84

0

0

ÚHRN AKTIV

ř. 1+41

85

399

516

Kontrolní číslo

ř. 1 až 83

997

1 596

2 064

3

P A S I V A

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

c

d

3

4

A.

Vlastní zdroje č.87 + 91

84

381

505

1.

Vlastní jmění

(901)

85

381

381

Jmění

Fondy

(911)

86

0

0

Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků

(921)

87

0

0

Součet ř. 85 až 87

88

381

381

2.

Účet výsledku hospodáření

(+/-963)

89

X

124

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(+/-931)

90

0

X

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

(+/-932)

91

0

0

Součet ř. 89 až 91

92

0

124

B.

Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130

93

18

11

1.

Rezervy

(941)

94

0

0

2.

Dlouhodobé bankovní úvěry

(953)

95

0

0

Vydané dluhopisy

(953)

96

0

0

Dlouhodobé závazky

Závazky z pronájmu

(954)

97

0

0

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

98

0

0

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

99

0

0

Dohadné účty pasivní

(389)

100

0

0

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

101

0

0

Součet ř. 94 až 101

102

0

0

3.

Dodavatelé

(321)

103

18

0

Krátkodobé závazky

Směnky k úhradě

(322)

104

0

0

Přijaté zálohy

(324)

105

0

0

Ostatní závazky

(325)

106

0

0

Zaměstnanci

(331)

107

0

9

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

108

0

0

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění

(336)

109

0

0

Daň z příjmů

(341)

110

0

0

Ostatní přímé daně

(342)

111

0

2

Daň z přidané hodnoty

(343)

112

0

0

Ostatní daně a poplatky

(345)

113

0

0

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

(346)

114

0

0

Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků

(348)

115

0

0

Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů

(367)

116

0

0

Závazky k účastníkům sdružení

(368)

117

0

0

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

118

0

0

Jiné závazky

(379)

119

0

0

Krátkodobé bankovní úvěry

(231)

120

0

0

Eskontní úvěry

(232)

121

0

0

Vydané kratkodobé dluhopisy

(241)

122

0

0

Vlastní dluhopisy

(255)

123

0

0

Dohadné účty pasivní

(389)

124

0

0

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(379)

125

0

0

Součet ř.103 až 125

126

18

11

5.

Výdaje příštích období

(383)

127

0

0

Jiná pasiva

Výnosy příštích období

(384)

128

0

0

Kursové rozdíly pasivní

(387)

129

0

0

Součet ř. 127 až 129

130

0

0

ÚHRN PASIV

ř.84 + 93

131

399

516

Kontrolní číslo (ř.84 až 129)

998

1 596

2 064

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

4

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2006

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

Rada galerií ČR

Husova 19-21

IČO

Praha 1

69060924

110 00

0

Číslo účtu

Název ukazatele

Číslo řádku

Činnosti

hlavní

hospodářská

celkem

5

6

7

8

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy celkem

33

1

0

34

501

Spotřeba materiálu

1

33

0

0

33

502

Spotřeba energie

2

0

0

0

0

503

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

3

0

0

0

0

504

Prodané zboží

4

0

1

0

1

II. Služby celkem

123

0

0

123

511

Opravy a udržování

5

0

0

0

0

512

Cestovné

6

9

0

0

9

513

Náklady na reprezentaci

7

6

0

0

6

518

Ostatní služby

8

108

0

0

108

III. Osobní náklady celkem

132

0

0

132

521

Mzdové náklady

9

132

0

0

132

524

Zákonné sociální pojištění

10

0

0

0

0

525

Ostatní sociální pojištění

11

0

0

0

0

527

Zákonné sociální náklady

12

0

0

0

0

528

Ostatní sociální náklady

13

0

0

0

0

IV. Daně a poplatky celkem

0

0

0

0

531

Daň silniční

14

0

0

0

0

532

Daň z nemovitostí

15

0

0

0

0

538

Ostatní daně a poplatky

16

0

0

0

0

V. Ostatní náklady celkem

2

0

0

2

541

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

17

0

0

0

0

542

Ostatní pokuty a penále

18

0

0

0

0

543

Odpis nedobytné pohledávky

19

0

0

0

0

544

Úroky

20

0

0

0

0

545

Kursové ztráty

21

0

0

0

0

546

Dary

22

0

0

0

0

548

Manka a škody

23

0

0

0

0

549

Jiné ostatní náklady

24

2

0

0

2

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

1

Číslo účtu

Název ukazatele

Číslo řádku

Činnosti

hlavní

hospodářská

celkem

5

6

7

8

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

0

0

0

0

551

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

25

0

0

0

0

552

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

26

0

0

0

0

553

Prodané cenné papíry a podíly

27

0

0

0

0

554

Prodaný materiál

28

0

0

0

0

556

Tvorba rezerv

29

0

0

0

0

559

Tvorba opravných položek

30

0

0

0

0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

45

0

0

45

581

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

31

0

0

0

0

582

Poskytnuté členské příspěvky

32

45

0

0

45

VIII. Daň z příjmů celkem celkem

0

0

0

0

595

Dodatečné odvody daně z příjmů

33

0

0

0

0

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )

335

1

0

336

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

1

0

1

601

Tržby za vlastní výrobky

1

0

0

0

0

602

Tržby z prodeje služeb

2

0

0

0

0

604

Tržby za prodané zboží

3

0

1

0

1

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

0

0

611

Změna stavu zásob nedokončené výroby

4

0

0

0

0

612

Změna stavu zásob polotovarů

5

0

0

0

0

613

Změna stavu zásob výrobků

6

0

0

0

0

614

Změna stavu zvířat

7

0

0

0

0

III. Aktivace celkem

0

0

0

0

621

Aktivace materiálu a zboží

8

0

0

0

0

622

Aktivace vnitroorganizačních služeb

9

0

0

0

0

623

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

10

0

0

0

0

624

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

11

0

0

0

0

IV. Ostatní výnosy celkem

0

4

0

4

641

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

12

0

0

0

0

642

Ostatní pokuty a penále

13

0

0

0

0

643

Platby za odepsané pohledávky

14

0

0

0

0

644

Úroky

15

0

4

0

4

645

Kursovné zisky

16

0

0

0

0

648

Zúčtování fondů

17

0

0

0

0

649

Jiné ostatní výnosy

18

0

0

0

0

2

Číslo účtu

Název ukazatele

Číslo řádku

Činnosti

hlavní

hospodářská

celkem

5

6

7

8

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

0

0

0

0

652

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

19

0

0

0

0

653

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

20

0

0

0

0

654

Tržby z prodeje materiálu

21

0

0

0

0

655

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

22

0

0

0

0

656

Zúčtování rezerv

23

0

0

0

0

657

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

24

0

0

0

0

659

Zúčtování opravných položek

25

0

0

0

0

VI. Přijaté příspěvky celkem

455

0

0

455

681

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

26

0

0

0

0

684

Přijaté příspěvky (dary)

27

150

0

0

150

684

Přijaté členské příspěvky

28

305

0

0

305

VII. Provozní dotace celkem

0

0

0

0

691

Provozní dotace

29

0

0

0

0

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )

455

5

0

460

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

120

4

0

124

591

Daň z příjmů

65

0

0

0

0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM

120

4

0

124

Kontrolní číslo

999

2 152

14

0

2 166

Odesláno den: Razítko: Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje: Boušková

Telefon:

602 297 595

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

3

Vybrané ukazatele hospodaření za rok 2006

Stav k 31.12.2006

Údaje uvedeny v Kč

Výnosy celkem

459 755,11

Náklady celkem

336 110,08

Hospodářský výsledek

123 645,03

Úhrn aktiv

515 455,38

Úhrn pasív

391 810,35

z toho výše VJ

380 930,35

Stav pohledávek

18 988,80

Stav závazků

10 880,00

Aktuální vybrané ukazatele hospodaření za 1.-3.čtvrtletí 2007

Stav k 30.9.2007

Údaje uvedeny v Kč

Výnosy celkem

515 160,00

Náklady celkem

154 867,50

Hospodářský výsledek

360 292,50

Úhrn aktiv

867 867,88

Úhrn pasív

507 575,38

z toho výše VJ

380 930,35

Stav pohledávek

19 288,80

Stav závazků

3 000,00

HOSPODAŘENÍ RG ČR ZA ROK 2007

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

k 31.12.2007

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

Rada galerií ČR

Husova 19-21

IČO

Praha 1

69060924

110 00

A K T I V A

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 – 40

1

0

0

I.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

2

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek

Software

(013)

3

0

0

Ocenitelná práva

(014)

4

0

0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

0

0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

0

0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

8

0

0

Součet ř. 2 až 8

9

0

0

II.

Pozemky

(031)

10

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek

Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

0

0

Stavby

(021)

12

0

0

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

(022)

13

0

0

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

14

0

0

Základní stádo a tažná zvířata

(026)

15

0

0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

0

0

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

0

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

19

0

0

Součet ř. 10 až 19

20

0

0

III.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

(061)

21

0

0

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly v osobách pod podstatných vlivem

(062)

22

0

0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

0

0

Půjčky organizačním složkám

(066)

24

0

0

Ostatní dlouhodobé půjčky

(067)

25

0

0

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

26

0

0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

(043)

27

0

0

Součet ř. 21 až 27

28

0

0

Odesláno dne: Razítko:

Podpis

Odpovídá

vedoucího

za údaje :Boušková

účetní

jednotky :

Telefon: 602 297 595

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

1

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

a

b

1

2

IV.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

29

0

0

Oprávky k dlouho- dobému majetku

Oprávky k softwaru

(073)

30

0

0

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

31

0

0

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

0

0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

0

0

Oprávky k stavbám

(081)

34

0

0

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

(082)

35

0

0

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(085)

36

0

0

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

37

0

0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

0

0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39

0

0

Součet ř. 29 až 39

40

0

0

B.

Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84

41

516

508

I.

Materiál na skladě

(112)

42

Zásoby

Materiál na cestě

(119)

43

0

0

Nedokončená výroba

(121)

44

0

0

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

0

0

Výrobky

(123)

46

0

0

Zvířata

(124)

47

0

0

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

71

96

Zboží na cestě

(139)

49

0

0

Poskytnuté zálohy na zásoby

( 314)

50

0

0

Součet ř. 42 až 50

51

71

96

II.

Odběratelé

(311)

52

0

0

Pohledávky

Směnky k inkasu

(312)

53

0

0

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

0

0

Poskytnuté provozní zálohy

(314-ř.50)

55

0

0

Ostatní pohledávky

(315)

56

0

0

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

0

0

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

(336)

58

0

0

Daň z příjmů

(341)

59

0

0

Ostatní přímé daně

(342)

60

0

0

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

0

0

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

0

0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem

(346)

63

0

0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC

(348)

64

0

0

2

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

a

b

1

2

II.

Pohledávky za účastníky sdružení

(358)

65

0

0

Pohledávky

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

0

0

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

0

0

Jiné pohledávky

(378)

68

19

19

Dohadné účty aktivní

(388)

69

0

0

Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

0

0

Součet ř. 52 až 69 minus 70

71

19

19

III.

Pokladna

(211)

72

3

2

Krátkodobý finanční majetek

Ceniny

(213)

73

0

0

Bankovní účty

(221)

74

423

391

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

0

0

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

0

0

Ostatní cenné papíry

(256)

77

0

0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

(259)

78

0

0

Peníze na cestě

(+/-261)

79

0

0

Součet ř. 72 až 79

80

426

393

IV.

Náklady příštích období

(381)

81

0

0

Jiná aktiva celkem

Příjmy příštích období

(385)

82

0

0

Kursové rozdíly aktivní

(386)

83

0

0

Součet ř. 81 až 83

84

0

0

ÚHRN AKTIV

ř. 1+41

85

516

508

Kontrolní číslo

ř. 1 až 83

997

2 064

2 032

3

P A S I V A

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

c

d

3

4

A.

Vlastní zdroje č.87 + 91

84

505

506

1.

Vlastní jmění

(901)

85

381

505

Jmění

Fondy

(911)

86

0

0

Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků

(921)

87

0

0

Součet ř. 85 až 87

88

381

505

2.

Účet výsledku hospodáření

(+/-963)

89

X

1

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(+/-931)

90

124

X

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

(+/-932)

91

0

0

Součet ř. 89 až 91

92

124

1

B.

Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130

93

11

2

1.

Rezervy

(941)

94

0

0

2.

Dlouhodobé bankovní úvěry

(953)

95

0

0

Vydané dluhopisy

(953)

96

0

0

Dlouhodobé závazky

Závazky z pronájmu

(954)

97

0

0

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

98

0

0

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

99

0

0

Dohadné účty pasivní

(389)

100

0

0

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

101

0

0

Součet ř. 94 až 101

102

0

0

3.

Dodavatelé

(321)

103

0

0

Krátkodobé závazky

Směnky k úhradě

(322)

104

0

0

Přijaté zálohy

(324)

105

0

0

Ostatní závazky

(325)

106

0

0

Zaměstnanci

(331)

107

9

2

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

108

0

0

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění

(336)

109

0

0

Daň z příjmů

(341)

110

0

0

Ostatní přímé daně

(342)

111

2

0

Daň z přidané hodnoty

(343)

112

0

0

Ostatní daně a poplatky

(345)

113

0

0

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

(346)

114

0

0

Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků

(348)

115

0

0

Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů

(367)

116

0

0

Závazky k účastníkům sdružení

(368)

117

0

0

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

118

0

0

Jiné závazky

(379)

119

0

0

Krátkodobé bankovní úvěry

(231)

120

0

0

Eskontní úvěry

(232)

121

0

0

Vydané kratkodobé dluhopisy

(241)

122

0

0

Vlastní dluhopisy

(255)

123

0

0

Dohadné účty pasivní

(389)

124

0

0

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(379)

125

0

0

Součet ř.103 až 125

126

11

2

5.

Výdaje příštích období

(383)

127

0

0

Jiná pasiva

Výnosy příštích období

(384)

128

0

0

Kursové rozdíly pasivní

(387)

129

0

0

Součet ř. 127 až 129

130

0

0

ÚHRN PASIV

ř.84 + 93

131

516

508

Kontrolní číslo (ř.84 až 129)

998

2 064

2 032

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

4

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2007

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

Rada galerií ČR

Husova 19-21

IČO

Praha 1

69060924

110 00

0

Číslo účtu

Název ukazatele

Číslo řádku

Činnosti

hlavní

hospodářská

celkem

5

6

7

8

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy celkem

328

0

0

328

501

Spotřeba materiálu

1

73

0

0

73

502

Spotřeba energie

2

0

0

0

0

503

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

3

0

0

0

0

504

Prodané zboží

4

255

0

255

II. Služby celkem

204

0

0

204

511

Opravy a udržování

5

0

0

0

0

512

Cestovné

6

2

0

0

2

513

Náklady na reprezentaci

7

22

0

0

22

518

Ostatní služby

8

180

0

0

180

III. Osobní náklady celkem

48

0

0

48

521

Mzdové náklady

9

48

0

0

48

524

Zákonné sociální pojištění

10

0

0

0

0

525

Ostatní sociální pojištění

11

0

0

0

0

527

Zákonné sociální náklady

12

0

0

0

0

528

Ostatní sociální náklady

13

0

0

0

0

IV. Daně a poplatky celkem

0

0

0

0

531

Daň silniční

14

0

0

0

0

532

Daň z nemovitostí

15

0

0

0

0

538

Ostatní daně a poplatky

16

0

0

0

0

V. Ostatní náklady celkem

3

0

0

3

541

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

17

0

0

0

0

542

Ostatní pokuty a penále

18

0

0

0

0

543

Odpis nedobytné pohledávky

19

0

0

0

0

544

Úroky

20

0

0

0

0

545

Kursové ztráty

21

0

0

0

0

546

Dary

22

0

0

0

0

548

Manka a škody

23

0

0

0

0

549

Jiné ostatní náklady

24

3

0

0

3

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

1

Číslo účtu

Název ukazatele

Číslo řádku

Činnosti

hlavní

hospodářská

celkem

5

6

7

8

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

0

0

0

0

551

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

25

0

0

0

0

552

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

26

0

0

0

0

553

Prodané cenné papíry a podíly

27

0

0

0

0

554

Prodaný materiál

28

0

0

0

0

556

Tvorba rezerv

29

0

0

0

0

559

Tvorba opravných položek

30

0

0

0

0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

45

0

0

45

581

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

31

45

0

0

45

582

Poskytnuté členské příspěvky

32

0

0

0

0

VIII. Daň z příjmů celkem celkem

0

0

0

0

595

Dodatečné odvody daně z příjmů

33

0

0

0

0

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )

628

0

0

628

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

2

0

0

2

601

Tržby za vlastní výrobky

1

0

0

0

0

602

Tržby z prodeje služeb

2

0

0

0

0

604

Tržby za prodané zboží

3

2

0

0

2

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

0

0

611

Změna stavu zásob nedokončené výroby

4

0

0

0

0

612

Změna stavu zásob polotovarů

5

0

0

0

0

613

Změna stavu zásob výrobků

6

0

0

0

0

614

Změna stavu zvířat

7

0

0

0

0

III. Aktivace celkem

0

0

0

0

621

Aktivace materiálu a zboží

8

0

0

0

0

622

Aktivace vnitroorganizačních služeb

9

0

0

0

0

623

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

10

0

0

0

0

624

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

11

0

0

0

0

IV. Ostatní výnosy celkem

6

0

0

6

641

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

12

0

0

0

0

642

Ostatní pokuty a penále

13

0

0

0

0

643

Platby za odepsané pohledávky

14

0

0

0

0

644

Úroky

15

6

0

0

6

645

Kursovné zisky

16

0

0

0

0

648

Zúčtování fondů

17

0

0

0

0

649

Jiné ostatní výnosy

18

0

0

0

0

2

Číslo účtu

Název ukazatele

Číslo řádku

Činnosti

hlavní

hospodářská

celkem

5

6

7

8

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

0

0

0

0

652

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

19

0

0

0

0

653

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

20

0

0

0

0

654

Tržby z prodeje materiálu

21

0

0

0

0

655

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

22

0

0

0

0

656

Zúčtování rezerv

23

0

0

0

0

657

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

24

0

0

0

0

659

Zúčtování opravných položek

25

0

0

0

0

VI. Přijaté příspěvky celkem

621

0

0

621

681

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

26

0

0

0

0

684

Přijaté příspěvky (dary)

27

210

0

0

210

684

Přijaté členské příspěvky

28

411

0

0

411

VII. Provozní dotace celkem

0

0

0

0

691

Provozní dotace

29

0

0

0

0

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )

629

0

0

629

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

1

0

0

1

591

Daň z příjmů

65

0

0

0

0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM

1

0

0

1

Kontrolní číslo

999

2 711

0

0

2 711

Odesláno den: Razítko: Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje: Boušková

Telefon:

602 297 595

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

3

Vybrané ukazatele hospodaření za rok 2007

Stav k 31.12.2007

Údaje uvedeny v Kč

Výnosy celkem

628 640,05

Náklady celkem

627 701,45

Hospodářský výsledek

938,60

Úhrn aktiv

508 513,98

Úhrn pasív

507 575,38

z toho výše VJ

504 575,38

Stav pohledávek

19 288,80

Stav závazků

3 000,00

Přílohy k Výroční zprávě RG ČR za rok 2007:

Příloha č. 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSEDNICTVA V ROCE 2007

Předsednictvo jednalo v roce 2007 ve složení – předseda: PhDr. Ivan Neumann; místopředseda: Mgr. Petr Beránek; členové: Mgr. Marek Pokorný, Mgr. Hana Nováková, PhDr. Ludvík Ševeček (za KŘ), PhDr. Dagmar Jelínková, Mgr. Michal Soukup, Mgr. Jiří Jůza Ph.D, PhDr. Marcela Macharáčková (za KOP), Mgr. Marcela Štýbrová, (za KEP), PhDr. Jan Sekera (za KIČ), Ing. Lubomír Bednář (za kontrolní komisi).

Předsednictvo se sešlo 9.1., 13.4. 22.10. a 29.11.2007.

Na jednání v ČMVU 9.1.2007 se seznámilo s návrhem závěrečné zprávy a vyúčtováním grantového projektu Komunikace galerií s veřejnou správou a pověřilo PhDr. Jelínkovou připravit informaci o projektu pro Prostor Zlín. Dále se seznámilo se zpracovanou žádostí a zadání k projektu „Analýza služeb a činností galerií pro veřejnost“ (Nové úkoly galerií v 21. století) a výstavním projektem „Soustředěný pohled. Grafika 60. let ze sbírek členských institucí Rady galerií České republiky“. Obě žádosti schválilo a odeslalo na MK ČR. Dále se zabývalo otázkou hledání dalších sponzorů výstavy a rozhodlo se oslovit HVB Bank, Ceiba, Dytec. Diskutovalo možnost další reprízy výstavy v roce 2008, uložilo Mgr. Novákové zjistit možnosti Valdštejnské jízdárny a Mgr. Soukupovi prostor Mánesa.

Dále se zabývalo přípravou mapy RG ČR a dodáním podkladových materiálů z členských institucí. V různém se zabývalo uspořádáním semináře k autorskému právu. Projednalo žádost Krajského úřadu v Pardubicích o nominování zástupce do výběrové komise na ředitele pardubické galerie.

Na jednání 13. 4. 2007 v Jezuitské koleji v Kutné Hoře se členové seznámili s postupem rekonstrukčních prací v Jezuitské koleji v Kutné Hoře o prohlédli si objekt. Konstatovali, že vedení ČMVU odvedlo úctyhodnou odbornou práci na průběhu rekonstrukce a popřáli úspěch v dokončení vize galerijního centra v Kutné Hoře. Dále se věnovali přípravě jednodenního programu senátu RG ČR, který se uskuteční 30.května v Praze ve Veletržním paláci. Navrhlo program – schválení výroční zprávy a účetní závěrky, definitivní uzavření všech otázek okolo výstavního projektu „Mimo centra“ a schválení volebního klíče na jednání sněmu RG. Předsedové jednotlivých komor nejpozději do 27. 4. zpracují zprávu o činnosti komor v roce 2006. Zpracovaná výroční zpráva bude členům předsednictva postoupena k připomínkám mailem.

Také se zabývalo přípravou jednání sněmu, který podle předběžného jednání s ředitelem MU v Olomouci, by se mohl sejít v podzimních měsících v nově otevřeném Arcidiecézním muzeu. Dále se věnovalo otázce svolání grémia. Po diskusi se přítomní dohodli na následujícím tématu grémia – „STRATEGICKÉ DOKUMETY A ROLE MUZEÍ UMĚNÍ V 21. STOLETÍ“ a domluvilo se, že osloví NG, zda se grémium může konat ve Veletržním paláci. Diskuse bude směřována k nové společenské nabídce galerií, která odpovídá na definované společenské problémy uváděné ve strategických dokumentech krajů i státu a deklarace našich schopností tyto dokumenty naplňovat. Jedním z bodů tohoto grémia proto bude i přednesení vybraných power-pointových prezentací, které na březnové konferenci uzavřely loňský grantový cyklus RG – Komunikace galerií s veřejnou správou. Předsednictvo se pokusí také oslovit a do programu zařadit vystoupení zástupců z ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva kultury a ing. Pavla Jiráska, který založil firmu zabývající se grantovými žádostmi pro strukturální fondy. Dalším bodem jednání grémia může být apel na nový katalog prací, jehož potřeba vyplynula z loňského vzdělávacího cyklu. Jednotliví ředitelé se musí osobně zasadit o účast zástupce svého kraje na grémiu. Předsednictvo vyslechlo informaci o stavu příprav výstavy RG a bylo seznámeno s přidělením grantu v plné výši. V různém vyslechlo informaci o postupu prací na virtuální galerii Vladimíra Boudníka, postupu prací na mapě RG ČR firmou ADJUST ART, jejíž návrh bude předložen komoře ředitelů ke schválení. Projednalo nabídku digitalizačních služeb soukromou firmou, jejíž návrh bude předložen na jednání komory ředitelů v květnu. Věnovalo se přípravě semináře k autorskému zákonu v podzimním termínu a návrhem změny realizace projektu „Analýza služeb a činností galerií pro veřejnost. Nové úkoly galerií v 21. století“ z finančních důvodů. Pověřilo Dr. Jelínkovou, aby ve spolupráci s dr.Brabcovou sestavila variantní návrh realizace projektu, který bude předložen komoře ředitelů ke schválení na jejím květnovém jednání. Dále se zabývalo návrh KEP na netradiční odpočinkovou prezentaci RG ČR na veletrhu Regiontour 2008; návrhem Dr. Jelínkové na uspořádání exkurze do nového depozitáře NTM v Čelákovicích. Pokud bude ředitel NTM souhlasit, RG zajistí společnou dopravu, protože depozitář je individuálně nepřístupný. Předsednictvo diskutovalo realizaci projektu Mimo centra, protože práce nijak nepokročila.

Na jednání 22.10.2007 v MU v Olomouci byla hlavním programem příprava a schválení zprávy o činnosti RG od minulého sněmu, příprava prezenčních listin, volebních lístků a dalších potřebných materiálů pro jednání sněmu.

Na jednání 29.11.2007 v ČMVU v Praze vyslechlo Informace dr. Neumanna o Kutné Hoře a novém záměru středočeských radních zřídit v části zrekonstruované jezuitské koleje uměleckou VŠ. Dále diskutovalo o výsledcích sněmu RG v Olomouci (vystoupení NG v Praze, stanovisku MG v Brně i MU v Olomouci o možném vystoupení z RG); projednávalo otázky možné „fúze“ s AMG a dočasný „překlenovací“ mandát členům současného předsednictva RG na dobu 1 roku – do uskutečnění nových voleb). Seznámilo se s dopisem UHS, které podporuje RG jako svébytné profesní sdružení.

Předsednictvo reagovalo na tyto skutečnosti společným názorem zachovat svébytnost Rady galerií a pokračovat v její činnosti a na základě tohoto stanoviska uložilo úkoly a podněty jednotlivým komorám. Jedná se o stanovisko jednotlivých komor s nápady a inspiracemi pro další práci; stanovení si jasného programu s konkrétním časovým harmonogramem, který by mohl být naplňován a přehodnocení finančních možnosti RG vzhledem k vytvoření „asistentského zázemí“, včetně možnosti honorovat dr. A. Brabcovou za konkrétní manažerské a koncepční úkony. Dále konstatovalo nutnost viditelné a čitelné medializace činnosti RG; převést www.stránky RG z MU v Olomouci s výhledem jejich automatické aktualizace; sjednotit ceník jednotlivých členských galerií a stanovit finanční pravidla pro odstoupivší galerijní subjekty. Vzalo na vědomí výhledovou možnost využívání pro setkávání i práci jednotlivých komor RG prostory v Kutné Hoře, včetně zde zřízeného centrálního pracoviště na digitalizaci sbírek. Vyslechlo zprávu kontrolní komise ohledně inventury pokladny RG a kontroly účetní uzávěrky k 30.9.2007 s upozorněním na nesplacené pohledávky. Dále řešilo přestěhování skladu tiskovin z Veletržního paláce NG provizorně do ČMVU.

Zpracovala: Hana Nováková, předsedkyně KŘ

Příloha č. 2

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY ŘEDITELŮ V ROCE 2007

Komora ředitelů se v roce 2007 scházela ve složení: Mgr. Tomáš Fassati, Muzeum umění, Benešov; Mgr. Marek Pokorný, Moravská galerie, Brno; PhDr. Pavel Ciprián, Muzeum města Brna; Mgr. Hana Nováková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (předsedkyně komory); ing. Lubomír Bednář, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín; PhDr. Tomáš Rybička, Galerie moderního umění, Hradec Králové; PhDr. Jiří Vykoukal, Galerie výtvarného umění, Cheb; Mgr. Aleš Seifert Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Mgr. Jan Samec, Galerie umění, Karlovy Vary; Mgr. Marcel Fišer, Galerie Klatovy – Klenová; PhDr. Aleš Rezler, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; PhDr. Věra Laštovková, Oblastní galerie, Liberec; PhDr. Jan Štíbr, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; PhDr. Alica Štefančíková, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Mgr. Jan Kapusta, Galerie výtvarného umění, Náchod; PhDr. Josef Chalupa, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Doc.PhDr. Pavel Zatloukal, Muzeum umění, Olomouc; Mgr. Petr Beránek, Galerie výtvarného umění, Ostrava; Mgr. Martin Dostál a od května 2007 Mgr. Simana Vladíková, Východočeská galerie, Pardubice; PhDr. Jana Potužáková, Západočeská galerie, Plzeň; Prof. Milan Knížák, Dr.A., Národní galerie, Praha; PhDr. Ivan Neumann, České muzeum výtvarných umění, Praha; Ak.mal. Václav Zoubek, Rabasova galerie, Rakovník; PhDr. Miroslava Hlaváčková, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; PhDr. Ludvík Ševeček, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín, PhDr. Karel Srp a od května 2007 PhDr. Petra Hoftichová, Galerie Hlavního města Prahy.

16.5. 2007 na jednání v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci se KŘ věnovala přípravě jednání Senátu RG ČR. Dále se zabývala svoláním a přípravou programu Grémia RG ČR. Diskutovala téma „STRATEGICKÉ DOKUMETY A ROLE MUZEÍ UMĚNÍ V 21. STOLETÍ“ navrhované předsednictvem RG. Diskuse bude směřována k nové společenské nabídce galerií, která odpovídá na definované společenské problémy uváděné ve strategických dokumentech krajů i státu a deklarace našich schopností tyto dokumenty naplňovat. KŘ navrhla, aby jedním z bodů tohoto grémia bylo i přednesení vybraných power-pointových prezentací, které na březnové konferenci uzavřely loňský grantový cyklus RG – Komunikace galerií s veřejnou správou. Předsednictvo dostalo za úkol oslovit a do programu zařadit vystoupení zástupců z ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva kultury a ing. Pavla Jiráska, který založil firmu zabývající se grantovými žádostmi pro strukturální fondy. Z pléna navržen i další bod jednání a to apel na nový katalog prací, jehož potřeba vyplynula z loňského vzdělávacího cyklu. Svolání grémia bylo plánováno na říjen, vzhledem k velké kumulaci dalších akcí se však nerealizovalo.

Dále projednala KŘ přípravu Sněmu RG ČR, který se uskuteční koncem října v Olomouci v nově otevřeném Arcidiecézním muzeu. Jeho hlavním úkolem bude vedle úpravy stanov volba nových orgánů RG ČR. Program sněmu projedná předsednictvo na svém příštím jednání.

KŘ se seznámila s návrhem letáku – dvojlistu, který zhotovila firma Adjut Art místo plánované mapy. Titulní strana bude věnována prezentaci jedné členské instituce, uvnitř bude seznam a kontakty na všechny členské galerie a na zadní straně bude mapka s vyznačením sídel. Tyto letáky by pak mohla firma distribuovat na základě smlouvy do vybraných míst téměř v celé republice, protože své služby rozšířila i na Moravu. Galerie, které ještě nedodaly podklady byly vyzvány, aby tak učinily do 30.5.2007. Pokud nebudou podklady pro mapu kompletní, bude akceptován návrh na samostatné letáky.

KŘ byla informována, že na výstavu „Soustředěný pohled. Grafika 60.let“ MK ČR přidělilo grant v plné výši 210.000,-Kč. Grafickou přípravu a tisk katalogu spolu s pozvánkami zajistí firma OPUS pana Mědílka. Dále se KŘ dohodla, že zapůjčující instituce zajistí ve své režii adjustaci a transport do Liberce do konce srpna. Ve výjimečných případech mohou malé galerie využít služeb paspartování a rámování OGL, ale díla musí být do Liberce dovezena v červenci. KŘ rozhodla nevydávat plakát k výstavě. S pozvánkou bude elektronicky rozeslána i tisková zpráva. Výstava by měla být prezentována na webu RG. Program vernisáže včetně hudby zajistí OGL, s úvodním slovem vystoupí předseda RG a k výstavě promluví kurátor výstavy.

Na grantový projekt „Analýza služeb a činností galerií pro veřejnost. Nové úkoly galerií v 21. století“ RG ČR neobdržela žádný grantový příspěvek, Dle návrhu Dr. Jelínkové ve spolupráci s Dr.Brabcovou bude realizována alespoň část projektu do výše plánovaného podílu RG tedy 70.000,- Kč.

Potom se KŘ věnovala problematice spolupráce s NG konkrétně s metodickým oddělením a RG ČR. V diskusi bylo doporučeno rozšířit spolupráci na tomto projektu na AMG a oslovit ji, zda se chce podílet na zpracování projektu. KŘ se usnesla, že RG podpoří NG v žádosti o dotační prostředky pro metodické centrum NG, které svou prací navazuje na tradice oddělení regionálních galerií a spravuje katalog sbírek regionálních galerií. Dále v diskusi zaznělo, že publikace vydávané NG jsou významným metodicko odborným materiálem a že by se RG ve spolupráci s MK měla pokusit o začlenění otázky bezúplatné výměny publikací a katalogů právě v rámci metodicko odborné a vědecké pomoci a spolupráce a pokusit se zformulovat ze zákona plynoucí povinnosti NG vůči ostatním galeriím.

Dalším bodem programu byla příprava semináře k autorskému právu. Po dohodě s AMG a MG zařazena tato problematika do programu IV. Celorepublikového kolokvia „Muzeum a současné legislativní prostředí II.“ pořádané v Brně.

V různém se zabývala informací o odvolání řízením GHMP pověřeného Dr. Srpa. KŘ byla seznámena s textem dopisu RG Magistrátu hl. města Prahy, na který nepřišla žádná odpověď. Vyslechla vyjádření Dr. Hoftichové zatím pověřené řízením GHMP. Dále se věnovala plánované exkurzí do depozitářů NTM v Čelákovicích, která se uskuteční asi v září. Maximální počet účastníků je 30, pořadí bude dle data přihlášky. V souvislosti s přípravou Regiontour 2008 se KŘ seznámila s návrhem prezentace firmy C2XO z Pardubic, který zadala po schválení v KEP edukátorka z VČG. Předběžná cena je cca 300.000,- Kč. Otázka náplně videa – odhad ceny cca 500.000,- Kč. V diskusi navrženo finanční prostředky využít efektivněji, neboť prezentace na Regiontouru zatím galeriím nic nepřinesla. Mgr. Fassati přítomné informoval o přípravě etického profesního kodexu a možnosti vyjít z etického kodexu ICOM. Plánovaná prezentace firmy Michal Plus – program EU byla z časových důvodů odložena. Firmě bude poskytnut adresář RG ČR k oslovení. Dále byli přítomní požádáni ČMVU o zaslání výstavních plánů na rok 2008 a informováni o uzavření depozitářů ČMVU, GVU Ostrava v roce 2008 z důvodu stěhování deponovaných uměleckých děl. GHMP nabídla možnost vystavit Bílkův nábytek z důvodu rekonstrukce Bílkovy vily.

30.5.2007 na jednání v Auditoriu Veletržního paláce NG Praha se KŘ seznámila s návrhem předsednictva na úpravu dosavadního volebního klíče, neboť se Rada rozrostla o další komoru (individuálních pracovníků) a za každou galerii by měli být delegováni minimálně členové všech komor.

4.10.2007 na jednání v Oblastní galerii v Liberci jednala s paní Setsuko Shibata za I.D.F. domaine de l´art. 1003, 8-27, Tomihisa-cho, Shinjyuku-ku, Tokyo 162-0067, Japan o možnosti putovní výstavy Grafiky 60. let po japonských muzeích umění.

23.10.2007 na jednání v Olomouci se zabývala především otázkou volby nového předsedy RG ČR a další činnosti RG nebo jejím sloučením s AMG.

Zpracovala: Hana Nováková, předsedkyně KŘ

Příloha č. 3

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOP ZA ROK 2007

KOP se v roce 2007 scházela ve složení: Anna Fassatiová, Muzeum umění, Benešov; Zdeněk Kazlepka, Moravská galerie, Brno; Marcela Macharáčková, Muzeum města Brna; Hana Venzhöferová – Nováková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod; Vlastimil Tetiva, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Ilona Tunklová, Galerie výtvarného umění, Hodonín; Petra Finfrlová – Příkazská, Galerie moderního umění, Hradec Králové; Jiří Gordon, Galerie výtvarného umění, Cheb; Daniel Novák, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Kateřina Rejchrtová, Galerie umění, Karlovy Vary; Edith Jeřábková, Galerie Klatovy – Klenová; zástupce nejmenován, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; Markéta Kroupová, Oblastní galerie, Liberec; Eva Neumannová, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; Andrea Löblová, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Vlastislav Tokoš, Galerie výtvarného umění, Náchod; Jaroslava Pelikánová, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Michal Soukup, Muzeum umění, Olomouc; Jiří Jůza (od 4.12. 2007 předseda komory), Galerie výtvarného umění, Ostrava; Vít Bouček, Východočeská galerie, Pardubice; Tereza Cermanová, od 19.6. Ivana Jonáková, Západočeská galerie, Plzeň; Dagmar Jelínková, Národní galerie, Praha (předsedkyně komory, ukončení s vystoupením NG); Richard Drury, České muzeum výtvarných umění, Praha; Marie Rakušanová, Galerie hlavního města Prahy, Dalibor Blažek, Rabasova galerie, Rakovník; Vladimíra Drahozalová, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; Marie Martykánová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; Ladislava Horňáková, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín.

Komora odborných pracovníků se v roce 2007 sešla na čtyřech pravidelných schůzkách a to 17. 4., 19. 6., 18. 9. a 4. 12. 2007. Hlavním úkolem komory pro tento rok byla zejména realizace výstavy „Soustředěný pohled“, vedle toho se komora zabývala agendou vyplývající z jednání předsednictva a související s výměnou informací.

Komora na svých schůzkách vedle hlavních úkolů projednávala následující problémy a organizační náležitosti:

17. 4. 2007

– ohlédnutí za závěrečnou konferencí „Komunikace galerií s veřejnou správou“, která přinesla několik zajímavých výsledků v přípravě rozvojových projektů galerií nebo rozvojový záměr metodického centra.

– projednávání úspěšného grantového projektů na rok 2007 – výstava grafiky 60.let ze sbírek členských galerií – Soustředěný pohled, za jejíž generální přípravu byl zodpovědný přípravný výbor (R. Drury, M. Kroupová, D. Jelínková, E. Neumannová), pokračovalo se na přípravě katalogu, řešila se adjustace a svozy exponátů.

– začíná se hovořit o sněmu RG ČR, který se má uskutečnit v Arcidiecézním muzeu v Olomouci

– opět se otevřela otázka výstavy Mimo centrum, kdy se konstatovalo, že pro její úspěšnou realizaci je téměř pozdě k jednání.

– otázka témat činnosti KOP v následujícím volebním období – návrh dr. Jelínkové zaměřit se následující tři roky na všechny aspekty a problémy ve vztahu nových médií jako sbírkového předmětu, neboť právě tyto problémy plynoucí z pojetí sbírkového předmětu v zákoně vedou často k opomíjení celé jedné umělecké discipliny ve sbírkotvorném programu galerií. V diskusi bylo navržené téma podpořeno a bude předloženo sněmu ke schválení.

– zprávy z předsednictva

19. 6. 2007

– na základě rozhodnutí senátu RG ČR o sloučení semináře na téma autorského zákona s akcí AMG byli členové KOP vyzváni k vypracování podkladů a shodli se, že zásadním tématem je moderní umění a webová prezentace galerií.

– informace o výstavě Soustředěný pohled – pracuje se na grafické úpravě katalogu, jsou rozeslány žádosti o zápůjčky atd.

– pozvánka na sněm v Olomouci a potřeba provést v institucích volbu delegátů a nahlásit jejich jména

– burza výstav na rok 2008

– zprávy z předsednictva

18. 9. 2007

– informace o výstavě Soustředěný pohled – katalog v tisku, distribuce pozvánek, instalace

– pozvánka na grafické soustředění na AVU, které organizovala a jejich tradici uvedla v život Mgr. Markéta Kroupová

– příprava sněmu v Olomouci, technické informace o jeho průběhu a projednání návrhů činností na další volební období. Přítomní se dohodli, že za KOP bude program činnosti RG rozšířen o zkoumání různých aspektů moderních médií, ať ve vztahu ke sbírkám, tak prezentaci a uchovávání a dlouhodobá správa digitálních dat.

– zprávy z předsednictva

– přípravy grantového projetu na rok 2008. Po delší diskusi o možnostech činnosti KOP v následujícím roce se přítomní shodli na zpracování grantového projektu na téma plynoucí z neuskutečněné výstavy Mimo centrum a to workshop s názvem “Region? Region!”, jehož cílem bude odborně definovat problém umění v centru a mimo centrum, kdo je “regionálním” umělcem, postavení a problémy umělců v regionu atd. Byla sestavena přípravná pracovní skupina, která předloží teze na sněmu.

– různé – akční plán EU k podpoře mobility muzejních sbírek, projekt MichalPlus, naplňování výpůjčních smluv a vystoupení NG v Praze z RG ČR – NG ukončila své členství v Radě a připravuje vstup do AMG. Vzhledem k tom D. Jelínková po sněmu v Olomouci ukončí všechny své aktivity v RG ČR, proto se s přítomnými členy komory rozloučila a popřála jim zdar v další činnosti.

4. 12. 2007

– volba předsedy KOP – na předsedu KOP byl navržen Jiří Jůza (GVU Ostrava) a schválen nadpoloviční většinou přítomných.

– určení priorit pro rok 2008:

1. Problematika digitalizace – ustavena pracovní skupina (Jiří Jůza, Vladislava Mazačová, Michal Soukup, Alena Uxová) a vytýčení okruhů (fotografické ateliéry v galeriích, analýzy aktuální situace, granty, Demus)

2. Metodické centrum v NG a příprava podkladů pro jednání předsednictva s AMG – ustavena pracovní skupina

(Anna Fassatiová, Ladislava Horňáková, Marcela Macharáčková, Marie Rakušanová) a vytýčení okruhů (metodické centrum v NG, registr, podklady pro obhájení existence RG ČR)

3. Grantový projekt pro rok 2008 Region? Region! – byl KOP schválen a doporučen ke schválení i předsednictvu. Realizátory projektu jsou Markéta Kroupová a Daniel Novák.

– zprávy z předsednictva

– Etický kodex – Anna Fassatiová z MUD Benešov předložila k podpisu prohlášení, že souhlasíme se současným zněmím Etického kodexu a anketu na téma, jestli galerie a muzea umění mají ve svých sbírkách fotografie, nová média…, Rozdala informativní text „Audiovizuální tvorba ve sbírkách muzeí umění“, který bude postupně doplňován o části, stejně jako bude rozšiřována jeho struktura.

Zpracoval: Jiří Jůza, předseda KOP

Příloha č. 4

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY EDUKAČNÍCH PRACOVNÍKŮ V ROCE 2007

Komora edukačních pracovníků RG pracovala v r. 2007 ve složení:

Hana Zákostelná, MUD Benešov, Markéta Skotáková, MG Brno, Alice Stuchlíková, MM Brna, Markéta Pelikánová, GVU Havlíčkův Brod, Ivana Johnová, AJG Hluboká n. V., Romana Navrátilová, GVU Hodonín, Veronika Lochmanová, GVU Cheb, Michal Kříž, OGV v Jihlavě, Lenka Tothová, GU Karlovy Vary, Petra Křečková, OG Liberec, Olga Kubelková, SČGVU Litoměřice, Lenka Grimová, GVU Náchod, Eva Buchtová, HG Nové Město na Moravě, Marek Šobáň, MU Olomouc, Lucie Farářová, VČG Pardubice, Marcela Štýbrová, ZČG Plzeň, Adéla Holubová, NG Praha, Claudine Končinská, ČMVU Praha, Lucie Haškovcová, GHMP, Dalibor Blažek, Rabasova galerie Rakovník, Václav Mílek, KGVU Zlín.

/Usnesením Senátu RG ČR ze dne 30.5.2007 byly schváleny změny v zastoupení členských galerií v KEP: MUD Benešov – H. Zákostelná, za A. Novotnou z MMB Alice Stuchlíková, M. Pelikánová GVU Havlíčkův Brod, za M. Bártovou z OGV Jihlava Michal Kříž, HG Nové Město na Moravě Eva Buchtová, Rabasova galerie Rakovník D. Blažek přechází z KOP do KEP, ke 30. 6. 07 odchází z VČG Pardubice L. Farářová a z NG v Praze A. Holubová, v GVU Náchod nahradí H. Mullerovou L. Grimová od 1. 6. 07/.

Členové KEP se v roce 2007 sešli pětkrát:

29. 1. 2007 byli informováni o záměru nového grantového projektu na r. 2007 „Analýza služeb a činností galerií v 21. století“, diskutovali návrhy k možné realizaci interaktivní dílny a prezentace RG na Regiontouru 2008 a zapojili se do cyklu seminářů a workshopů grantového projektu „Komunikace galerií s veřejnou správou“, který vedla PhDr. Alexandra Brabcová. Tento program byl zakončen závěrečnou konferencí všech účastníků.

7. 3. 2007; členové KEP, kteří celoroční cyklus završili, prezentovali zde své výstupy.

Druhé jednání KEP se uskutečnilo 8. 3. 2007 a bylo věnováno rozboru a vyhodnocení návrhů k prezentaci RG ČR na Regiontouru. Celkem bylo podáno 7 návrhů, které vyústily v záměr tzv. „Vizuálně relaxační ho stánku“. K realizaci tohoto projektu nabídla kolegyně L. Farářová z VČG v Pardubicích oslovit spolužáky v architektonickém a grafickém studiu C2XO ing.arch. Ondřeje Teplého. Zároveň byli za KEP vybráni dobrovolníci, kteří by v průběhu konání Regiontouru zajišťovali u stánku RG dozor a lektorskou službu.

Na třetím jednání KEP 26. 6. 2007 byli členové seznámeni s výsledky zasedání Senátu RG ze dne 30. 5. 2007 a podrobně se věnovali důvodům, které vedly k neúspěšné finální verzi stánku pro Regiontour připravené firmou C2XO z Pardubic. Na základě příliš vysokého finančního rozpočtu nebyl Senátem tento návrh přijat a Rada galerií tímto odmítla svou účast na Regiontouru 2008.

Na červnovém setkání se členové KEP dohodli na vlastním vzdělávacím programu, který bude probíhat v rámci jejich komory formou tzv. „putovních“ seminářů a dílen v jednotlivých členských institucích. Edukační pracovníci a lektoři si v průběhu roku připraví vzdělávací program k aktuální výstavě či expozici, na který pozvou své kolegy. Ti budou získávat nové zkušenosti aktivní účastí na dílně, následným metodickým rozborem a reflexí účastníků.

První program byl nabídnut kolegyní Alicí Stuchlíkovou z MMB na září 2007.

3. září 2007 se sešli členové KEP ve vile Tugendhat v Brně, kde byla pro ně připravena komentovaná prohlídka vily i prohlídka fotografické výstavy o architektovi. Následoval animační program s pracovními listy, které připravila Mgr. Alice Stuchlíková. Účastníci během programu tvořili svou představu Haly 21. století – výstupy této dílny byly pak vystaveny do 3. listopadu na hradě Špilberku jako prezentace KEP a zároveň jako součást výstavy Hala století ve Wroclavi od architekta Maxe Berga.

Poslední, páté setkání KEP v roce 2007, se uskutečnilo 23. 11. v Západočeské galerii v Plzni. Na programu byla kromě informací o usnesení VI. Sněmu RG ČR, který se konal ve dnech 23. – 24. 10. 2007 v Olomouci, aktivní účast na tzv, studentské animaci „Labyrinty času“ k aktuální výstavě západočeského výtvarníka Jaroslava Zapletala. Animační vzdělávací program připravila Mgr. Marcela Štýbrová se studenty Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Účastníci dílny byli po jejím absolvování seznámeni s metodikou studentských animací a jednou z možných forem úzké spolupráce galerie a vysoké školy s výtvarným či uměleckým zaměřením.

Záznamy z účasti na obou pracovních setkáních začlenila formou fotoprezentace kolegyně Lucie Haškovcová na webové stránky GHMP.

Tato forma vzájemného vzdělávání a předávání zkušeností byla členy KEP přijata velmi pozitivně, proto bylo naplánováno další pokračování aktivních dílen a animačních programů v členských institucích také na rok 2008.

Zpracovala: Marcela Štýbrová, předsedkyně KEP

Příloha č. 5

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SENÁTU RG ČR V PRAZE 30. KVĚTNA 2007

Přítomni: viz presenční listina

Program jednání:

10.00 zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba návrhové komise

10.15 schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2006

10.45 zpráva kontrolní komise a její schválení

11.00 schválení volebního klíče a programu na jednání směnu RG ČR

11.30 přestávka (káva, občerstvení)

12.00 výstava „Mimo centrum“ v roce 2009 – definitivní rozhodnutí

13.00 informace o grantových projektech RG ČR v roce 2007

13.15 Regiontour 2008 – představení projektu, rozhodnutí o účasti

13.45 prezentace databáze abART

14.45 různé – diskuse

15.00 usnesení

15.15 závěr jednání

ZAHÁJENÍ

Jednání senátu otevřel místopředseda RG ČR Mgr. Petr Beránek uvítáním přítomných členů a hosta – dr. Stránské z MK ČR – a omluvil předsedu RG, který byl povolán řešit neodkladné záležitosti s orgány Středočeského kraje. Pak bylo přikročeno k volbě návrhové komise, která plnila i funkci komise mandátové. Předsednictvo navrhlo ředitele Mgr. Tomáše Fassati a dr. Jiřího Vykoukala, z pléna byla komise doplněna návrhem dr. Dagmar Jelínkové. Plénum schválilo komisi v navrženém složení většinou hlasů přítomných, zdrželi se 3. Komise po svém zvolení provedla kontrolu prezenční listiny a konstatovala, že jednání je usnášeníschopné a v sále je přítomno celkem 42 ze 77 řádných členů senátu.

 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2006

Mgr. Beránek přečetl text výroční zprávy za rok 2006 a účetní rozvahu a výkaz zisku a ztráty za rok 2006 (viz příloha č. 1), které členové senátu obdrželi v předstihu mailovou poštou k prostudování. Po té vyzval přítomné k diskusi a připomínkám – nebyly vzneseny. Senát schválil výroční zprávu i účetní závěrku za rok 2006 jednomyslně 42 hlasy.

 1. Zpráva kontrolní komise RG ČR

Zprávu (viz příloha č. 2) přednesl ing. Lubomír Bednář, předseda kontrolní komise. Komise konstatovala, že hospodaření RG ČR bylo v pořádku. Diskuse k zprávě se zaměřila hlavně na návrh kontrolní komise přehodnotit postoje RG k členství v Unii zaměstnavatelských svazů vzhledem k 40.000,- ročnímu členskému příspěvku. Ten byl již na základě žádosti RG ČR stanoven jako nejnižší možný, jak bylo doloženo Mgr. Novákovou. Přítomní odhlasovali pověření předsednictvu, aby provedlo analýzu situace a připravilo podklady pro kvalifikované rozhodnutí sněmu. Druhá část diskuse směřovala k uzavření kauzy s dluhem roudnické galerie vůči RG ČR a pověřila předsednictvo, aby vedlo osobní jednání s ředitelkou GMU v Roudnici o splátkovém kalendáři, který bude smluvně zakotven, v případě nedosažení dohody má předsednictvo připravit na sněm RG ČR návrh na vyloučení roudnické galerie z Rady. Po této diskusi byla zpráva kontrolní komise schválena všemi 42 hlasy.

 1. JEDNÁNÍ SNĚMU RG ČR – VOLEBNÍ KLÍČ, PROGRAM

Předsednictvo předložilo návrh na úpravu dosavadního volebního klíče, neboť se Rada rozrostla o další komoru a za každou galerii by měli být delegováni minimálně členové všech komor.

Dosavadní volební klíč:

Galerie do 10 zaměstnanců ředitel + 1 volený delegát

Galerie do 20 zaměstnanců ředitel + 2 volení delegáti

Galerie nad 20 zaměstnanců ředitel + 2 volení delegáti a dále ještě vždy po 1 delegátu za každých 10 zaměstnanců nad předchozích 20 (např. galerie s 50 zaměstnanci bude mít celkem 6 delegátů), nejvíce však 10 delegátů za galerii, bez ohledu na konečný počet zaměstnanců.

Horní limit delegátů s právem hlasovat je nepřekročitelný, spodní hranice zastoupení je věcí rozhodnutí každé galerie.

Nový volební klíč:

Galerie do 10 zaměstnanců ředitel + 2 volení delegáti

Galerie do 20 zaměstnanců ředitel + 3 volení delegáti

Galerie nad 20 zaměstnanců ředitel + 3 volení delegáti a dále ještě vždy po 1 delegátu za každých 10 zaměstnanců nad předchozích 20 (např. galerie s 50 zaměstnanci bude mít celkem 7 delegátů), nejvíce však 10 delegátů za galerii, bez ohledu na konečný počet zaměstnanců.

Horní limit delegátů s právem hlasovat je nepřekročitelný, spodní hranice zastoupení je věcí rozhodnutí každé galerie.

Nový klíč pro volbu delegátů byl schválen většinou hlasů. Pro 40, proti 0, zdrželi se 2.

Jednání sněmu se uskuteční 23. a 24. 10. 2007 v nově otevřeném Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Pro zdárný průběh přípravy jednání je nezbytné, aby galerie během prázdnin provedly volbu delegátů podle nového klíče a nejpozději do 10. 9. 2007 nahlásili jména delegátů předsedovi. Protože předsednictvo ještě neprojednalo program sněmu, mohou členové do 10.9. zasílat také své podněty k jednání. Předsednictvo zvažuje návrh na změnu stanov v bodě schopnosti usnášení. Členové budou informováni o návrzích elektronickou poštou.

Návrh dr. Tlachové spojit sněm s chystaným seminářem o autorském právu. Informace dr. Cipriána o kolokviu AMG v listopadu v Brně, na němž má být i sekce o autorském právu. Po diskusi se přítomní dohodli spojit seminář o autorském právu s konferencí AMG, organizací a jednáním o spolupráci s AMG byla pověřena Moravská galerie v Brně – dr. Tlachová. Komory dodají MG do podzimu okruhy problémů, na něž by se měla sekce o autorském právu zaměřit přednostně, případně připraví konkrétní dotazy pro dr. Telce.

 1. VÝSTAVA „ MIMO CENTRUM “

Dosud nebyl naplněn úkol z loňského senátu – ustavit výstavní tým a zamluvit výstavní prostory pro tuto výstavu na rok 2009. Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Fišera, který při ústním jednání s členy předsednictva přislíbil konkretizaci projektu, nelze tento bod naplnit ani nyní. V diskusi byly otevřeny tři okruhy problémů spojených s pravidelnými výstavami Rady:

je společná výstava důležitou prezentací RG ČR pro nejširší veřejnost nebo je to zbytečné suplování činností každé galerie;

má se výstava připravovat jako kurátorský projekt bez ohledu na sbírkové fondy nebo má být přehlídkou sbírek a společnou odbornou prací, na níž se většinově Rada dohodne;

má Rada dostatečné kapacity na organizaci takovýchto výstav dobrovolnou aktivitou svých členů nebo má využívat profesionální služby, které bude ovšem platit ze společných prostředků.

Závěr diskuse byl, že výstavní prezentace pod hlavičkou RG ČR mají smysl, sněm by měl diskutovat přehodnocení postoje ke kurátorským projektům bez paritního zastoupení členských galerií a možnost oficiálního zaštítění vybraného výstavního projektu RG ČR.

K otázce výstavy „Mimo centrum“ bylo většinou hlasů (40 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) rozhodnuto, že uskutečnit tento výstavní projekt mimo Prahu nemá smysl a získat výstavní prostor na rok 2009 v Praze je bez konkretizace projektu už nemožné. Rada proto od této výstavy v roce 2009 upustí. Na návrh KOP však bude uloženo předsednictvu uspořádat konferenci na toto specifické odborné a pro krajské galerie velmi důležité téma. Očekávané trvalé výstupy z konference se mohou stát podkladem pro obdobné výstavní projekty.

 1. GRANTOVÉ PROJEKTY PRO LETOŠNÍ ROK

GRAFIKA 60. LET 20. STOLETÍ – Rada obdržela od MK ČR dotaci v žádané výši 210.000,-Kč, bude použita na tisk katalogu k výstavě, který byl opět zadán u fy OPUS pana Mědílka. Výstava ponese název „Soustředěný pohled. Grafika 60.let 20.století“. Na přípravě se intenzivně pracuje, zahájení v Liberci 4.10.2007. Podle dohody komory ředitelů se svozy a adjustace uskuteční na náklady jednotlivých členských galerií.

Analýza služeb a činností galerií pro veřejnost. (Nové úkoly galerií v 21. století) – tento projekt nebyl podpořen vůbec, komora ředitelů na základě upraveného projektu (viz příloha č. 3) rozhodla uvolnit plánovaný podíl RG ČR ve výši 70.000,-Kč na zmapování oblasti služeb a na rešerši dostupných materiálů k otázce měřitelných indikátorů služeb. Upravený projekt předpokládá pracovní tým ve složení dr.Brabcová a dr. Jelínková, které budou spolupracovat s jednotlivými komorami RG ČR při získávání relevantních podkladů pro svou práci. Problémem je změna vztahu Národní galerie k práci metodického oddělení pro ostatní galerie a jeho spolupráci s Radou (viz mailová zpráva k budoucnosti RG ČR z dubna 2007). RG ČR bude muset vyjednat s NG podmínky spolupráce, pokud se to nepodaří vyřešit během června, nelze ani upravený projekt realizovat.

Mgr. Beránek také seznámil plénum s obsahem dopisu, který předsednictvo adresovalo MK ČR, v němž žádá odbor muzeí, aby řešil vzniklou situaci v duchu ujištění z období delimitace galerií na kraje, kdy bylo galeriím slíbeno zřízení metodického pracoviště. Dále dopis žádá, aby MK vytvořilo pro NG srovnatelné finanční podmínky jako mají ostatní muzea, která zřizují metodická centra, neboť v grantovém programu pro letošní rok byla NG zcela opomenuta. Dopis půjde na vědomí i vedení NG. Přítomní v diskusi k tomuto problému vyjádřili podporu postupu předsednictva.

Dr. Stránská informovala senát, že NG metodické oddělení deklaruje ve své strategické koncepci do r. 2010, ale bohužel nikdy nepředložila na MK žádný konkrétní požadavek, dr. Žalman již v této věci s NG zahájil jednání.

 1. REGIONTOUR 2008

Na žádost komory ředitelů se komora edukačních pracovníků dlouhodobě zabývala otázkou netradiční prezentace RG ČR na Regiontouru. Výsledkem byla dohoda KEP nechat zpracovat návrh relaxačního stánku u firmy, s níž spolupracuje VČG. Výsledný projekt stánku byl ve dvou variantách předložen komoře ředitelů, která si vyžádala podrobnější kalkulaci na jednání senátu.

Doplněná kalkulace firmy C2X0 s.r.o. z Pardubic:

 1. varianta s filmovým záznamem – od 452 200,- Kč včetně DPH

 2. varianta se slideshow – od 267 750,- Kč včetně DPH (konečná výše ceny závislá od počtu hodin strávených instalací na výstavišti)

V diskusi o smysluplnosti účasti RG na Regiontouru a o kvalitách předloženého návrhu a výši nutně vynaložených financí na něj nakonec převážil odlišný názor než zastávala komora ředitelů, který podpořila i skutečnost, že ani AMG se letos i v příštím roce veletrhu neúčastní. V závěrečném hlasování bylo většinou (38 pro, 0 proti, 4 se zdrželi) přítomných schváleno předložený projekt odmítnout, vůbec se Regiontouru 2008 neúčastnit a ušetřené finance použít na vzdělávací projekty. Pokud se jednotlivé galerie budou tohoto veletrhu účastnit v rámci prezentací krajů, měly by distribuovat také mapu RG ČR, která bude po dlouhém dohadování o dodání materiálů letos vydána. Korektura mapy bude členským galeriím poslána mailem, nereagování bude považováno za souhlas.

 1. RŮZNÉ

ZMĚNY V ZASTOUPENÍ V KOMORÁCH

Komora ředitelů – VČG Pardubice – Mgr. Martina Dostála nahradila 1.5.2007 jmenovaná nová ředitelka

Mgr. Simona Vladíková

GHMP – za odvolaného dr. Karla Srpa byla řízením galerie pověřena PhDr. Petra

Hoftichová

Změny v KŘ vzalo plénum na vědomí.

Komora odborných pracovníků – ZČG Plzeň – Mgr. Ivana Jonáková

 • GVU Náchod – Vlastislav Tokoš

 • GVU Havlíčkův Brod – Mgr. Hana Venzhöferová

 • OGV Jihlava – Mgr. Daniel Novák

 • RG Rakovník – bez zastoupení

Změny v KOP byly schváleny většinou hlasů (41 pro, 0 proti, 1 se zdržel),

Komora edukačních pracovníků – MUD Benešov – ing. Hana Zákostelná

GVU Havlíčkův Brod – Markéta Pelikánová

MMB – Mgr. Alice Stuchlíková

OGV Jihlava – Michal Kříž

HG Nové Město n.M. – Eva Buchtová

GVU Náchod – Lenka Grimová

Rabasova G Rakovník – Dalibor Blažek

GVU Ostrava – zatím bez zastoupení

Změny v KEP byly schváleny jednomyslně (42 pro, 0 proti, 0 se zdržel).

Sborník ze semináře v Litomyšli – na návrh dr. Jelínkové účelněji využít sborník ze semináře v Litomyšli senát jednomyslně schválil odpis skladových zásob „Rukověti péče o papírové sbírkové předměty“ ve výši 923 ks a celkové ceně 64 610,-Kč a jeho bezplatné rozdělení mezi členské galerie podle klíče schváleného komorou odborných pracovníků.

ZÁZNAM Z BEZPEČNOSTNÍCH KAMER – ředitel MUD v Benešově upozornil na problém s novelou zákona o ochraně osobních dat, kdy mu na jejím základě zřizovatel zakazoval uchovávat záznam z bezpečnostních kamer. Podle jeho zjištění stačí používání a uchovávání záznamů z kamer nahlásit na Úřadu pro ochranu osobních dat.

 1. PREZENTACE DATABÁZE abART

Součástí jednání senátu byla prezentace Jiřího Hůly, který představil databázi abART, v níž jsou postupně zpracovávány informace o výtvarném umění včetně literatury z uměleckého archivu bývalé galerie H v Kostelci n.Černými Lesy a přednesl své návrhy na možnou spolupráci s RG ČR a jednotlivými galeriemi. Např. pro MU v Olomouci byl již zpracován soupis všech výstav.

Mgr. Beránek v reakci na přednesené možnosti spolupráce navrhl utvořit pracovní skupinu RG, která by se zabývala koncepčními doporučeními v oblastech digitalizace.

 1. USNESENÍ

Návrhová komise přednesla návrh usnesení, k němuž nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo jednomyslně schváleno v navrženém znění.

Po té Mgr. Beránek poděkoval přítomným za konstruktivní přístup a ukončil jednání senátu.

Zapsala: D. Jelínková Ověřil: P. Beránek

USNESENÍ SENÁTU RG ČR ZE DNE 30. 5. 2007

Senát RG ČR schvaluje:

 1. Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2006, včetně příloh;

 2. Zprávu kontrolní komise za rok 2006;

 3. Volební klíč na jednání sněmu RG ČR pro rok 2007 takto: galerie do 10 zaměstnanců ředitel + 2, galerie do 20 zaměstnanců ředitel + 3, nad 20 zaměstnanců ředitel + 3 + jeden delegát na každých deset zaměstnanců přesahujících počet 20, maximálně však 10 delegátů za instituci celkem;

 4. Změny v zastoupení členských galerií v komoře odborných pracovníků, a to následovně:

ZČG Plzeň – Ivana Jonáková

GVU Náchod – Vlastislav Tokoš

GVU Havlíčkův Brod – Hana Venzhöferová

OGV Jihlava – Daniel Novák

Rabasova G Rakovník – bez zastoupení;

5. Změny v zastoupení členských galerií v komoře edukačních pracovníků, a to následovně:

MUD Benešov – Hana Zákostelná

GVU Havlíčkův Brod – Markéta Pelikánová

MMB – Alice Stuchlíková

OGV Jihlava – Michal Kříž

HG Nové Město n.M. – Eva Buchtová

GVU Náchod – Lenka Grimová

Rabasova G Rakovník – Dalibor Blažek

GVU Ostrava – bez zastoupení;

 1. Odepsání zásob – sborník Rukověť péče o papírové sbírkové předměty – ve výši 923 ks a celkové ceně 64 610,-Kč a jeho rozdělení mezi členské galerie podle doporučení KOP.

Senát RG ČR zamítá:

1. Uspořádání výstavy MIMO CENTRUM pro rok 2009;

 1. Účast RG ČR na REGIONTOUR 2008 podle předloženého záměru.

Senát RG ČR bere na vědomí:

 1. Změny v komoře ředitelů a to: GHMP – Petra Hoftichová – pověřená řízením, VČG Pardubice – Simona Vladíková;

 2. Informaci o přípravě výstavy RG ČR – Soustředěný pohled. Grafika 60.let 20.stol. – v Liberci;

 3. Informaci o grantovém projektu „Analýza služeb a činností galerií pro 21. století“ a zprávu o problémech spojených s určením tohoto grantu ve vztahu k metodickému oddělení NG.

Senát RG ČR ukládá:

Předsednictvu:

1. Vstoupit v přímé jednání s ředitelkou Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a pokusit se vyjednat splátkový kalendář a smlouvu pro jeho plnění na dluh GMU Roudnice vůči RG ČR. V případě, že vedení galerie v Roudnici toto řešení odmítne předložit nejbližšímu sněmu RG ČR návrh na vyloučení Galerie moderního umění v Roudnici z Rady galerií;

2. Svolat sněm Rady galerií na dny 23. – 24. října 2007 do Muzea umění v Olomouci a informovat jednotlivé galerie o termínech podání přihlášek k ubytování, námětů pro program sněmu apod. Současně ukládá všem členským galeriím provést volbu delegátů a jmenovitě delegáty nahlásit do 10.9. předsednictvu a rovněž připravit návrhy pro volbu nového předsednictva Rady galerií;

3. Analyzovat efektivitu členství v Unii zaměstnavatelských svazů a předložit sněmu návrh rozhodnutí o ukončení nebo pokračování tohoto členství;

 1. Připravit v roce 2008 seminář o problematice výtvarného života „mimo centrum“.

Usnesení bylo schváleno jednomyslně všemi 42 hlasy přítomných.

V Praze dne 30. 5. 2007

Příloha č. 6

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VI. SNĚMU RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONANÉM V MUZEU UMĚNÍ V OLOMOUCI VE DNECH 23. – 24. 10. 2007

 1. den – 23. 10. 2007

Arcidiecézní muzeum, sál Mozarteum

Úvodem jednání VI. sněmu Rady galerií ČR omluvil místopředseda Mgr. Petr Beránek kvůli nemoci nepřítomnost předsedy RG ČR Dr. Ivana Neumanna. Poté se ujal vedení jednání VI. sněmu RG ČR, pozdravil a přivítal delegáty a hosty, které představil. Na úvod přednesla zdravici za Asociaci muzeí a galerií její předsedkyně Dr. Eva Dittertová. Poté uvítal zúčastněné ředitel Muzea umění v Olomouci, prof. Pavel Zatloukal, který pozval účastníky VI. sněmu RG ČR na prohlídku nové expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci.

Mgr. Pavel Beránek zahájil protokolární část jednání. Účastníci sněmu odhlasovali složení komisí:

komise mandátová a volební: Mgr. Michal Soukup, Mgr. Jiří Jůza, Mgr. Ladislava Horňáková

komise návrhová: PhDr. Věra Laštovková, Ing. Lubomír Bednář, PhDr. Marcela Macharáčková

Mandátová a volební komise ověřila na základě presenční listiny (příloha č. 1 zápisu) počet skutečně přítomných delegátů a ohlásila sněmu, že z původně 89 přihlášených delegátů je v okamžiku zahájení jednání sněmu přítomno 54 delegátů a sněm je usnášení schopný. Delegáti v následujícím hlasování schválili beze změn a doplňků navržený program jednání sněmu a sněm oficiálně začal svou práci.

Mgr. Pavel Beránek informoval přítomné o vystoupení Národní galerie v Praze z RG ČR a v důsledku toho o odstoupení PhDr. Dagmar Jelínkové z předsednictva RG ČR i z místa předsedy KOP RG ČR. Dr. Jelínková informovala přítomné, že bude nadále působit v RG ČR jako nový člen KIČ (Komory individuálních členů). Dále prof. Pavel Zatloukal přečetl dopis Dr. Kateřiny Tlachové – poselství od ředitele Moravské galerie v Brně, Mgr, Marka Pokorného, ve kterém sděluje, že MG zváží své další setrvání v RG ČR, pokud tato nezačne v dalším období jednat o fúzi do AMG.

Mgr. Petr Beránek dále informoval přítomné, že Rada středočeského kraje má na svém zasedání 24. 10. 2007 projednávat další setrvání Dr. Ivana Neumanna ve funkci ředitele ČMVU. Účastníci VI. sněmu RG ČR se shodli na podpoře, která se má projevit Dr. Neumannovi dopisem adresovaným hejtmanovi Středočeského kraje, Petru Bendlovi. Následně byla odhlasována komise ve složení: Dr. Luděk Ševeček, Richard Drury a Dr. Jiří Vykoukal, která byla pověřena sepsáním dopisu na podporu a obranu Dr. Ivana Neumanna. Poté vystoupila Dr. Marcela Stránská z Ministerstva kultury ČR z Odboru muzeí a galerií s proslovem, ve kterém vyzdvihla prospěšnou činnost RG ČR v minulosti a upozornila na nevýhody, které by přinesl RG ČR avizovaný vstup do AMG – galerie by neměly svůj hlas v kraji a ztratily by právní identitu. Dr. Dr. Stránská informovala o přípravě metodického centra krajských galerií při Národní galerii v Praze, o změně svého místa v rámci MK ČR – na Odbor umění a knihoven i o svém vstupu do RG ČR – Komory individuálních členů.

Mgr. Hana Nováková přečetla zprávu o činnosti RG ČR za uplynulé tři roky od V. sněmu, který se konal v Plzni (příloha č. 2 zápisu). V roce 2001 byla odhlasována změna stanov, v RG ČR pracovalo 27 českých státních galerií. V říjnu ukončila své členství NG v Praze. Dr. Dagmar Jelínková doplnila zprávu o činnosti KOP – Společná výstava RG ČR „Soustředěný pohled- grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky; digitalizace sbírek; červnová burza výstav mezi galeriemi; nový zástupce CITEM nebyl přijat v roce 2006 (viz příloha. č. zápisu)

Podrobné zprávy o hospodaření RG ČR za uplynulé období jsou součástí výročních zpráv zveřejněných na webu RG ČR, zprávu o hospodaření v roce 2006/2007 přednesla pí. Ing. Boušková (viz bod VIII. zápisu).

Zprávu revizní komise RG ČR přednesl Ing. Lubomír Bednář Konstatoval, že revizní komise při své kontrole hospodaření RG ČR za r. 2006 a tři čtvrtletí r. 2007 neshledala žádné zásadní nedostatky ve vedení účetnictví ani hospodaření. Pouze otázku dluhu GMU v Roudnici, který narůstá od r. 2001 a galerie se nesnaží o splátkový kalendář, předala předsednictvu k řešení.

V následující diskusi se vyjádřili někteří členové RG ČR k další existenci a smysluplné činnosti RG ČR. Mgr. Beránek informoval o vzniku sdružení Muzeí v přírodě v rámci AMG. Dr. Dittertová řekla, že 30. 10. 2007 proběhne jednání exekutivy AMG, na které se může začít jednat o případných podmínkách vstupu RG ČR do AMG. Poté přítomní odhlasovali znění dopisu Radě středočeského kraje a hejtmanovi Petru Bendlovi k případu nemocného předsedy RG ČR a ředitele ČMVU, Dr. Ivana Neumanna. Mgr. Fassati představil text připravovaného Profesního etického kodexu muzeí umění v České republice a požádal přítomné o připomínkování předloženého textu.

Poté sněm na výzvu místopředsedy Mgr. Petra Beránka přistoupil k volbám nových orgánů RG ČR. Jako první byli aklamací schválení stávající i noví členové KOP, KEP a KIČ (viz příloha zápisu). Jak z předsednictva tak z pléna vzešly návrhy na nového předsedu RG ČR, nikdo z navrhovaných však nechtěl tuto funkci přijmout (navržení: Ing. L. Bednář, prof. P. Zatloukal, Mgr. J. Samec, Mgr. P. Beránek). Po vyčerpávající diskusi, kdy nebylo nalezeno řešení, se ředitelé (KŘ RG ČR) odebrali k poradě, z níž vyplynulo rozhodnutí prodloužit současnému předsednictvu RG ČR mandát o jeden rok – do konce roku 2008. V průběhu roku bude muset předsednictvo RG ČR zvážit a předložit tři možná řešení dalšího směřování RG ČR. 1. Fúze nebo hromadný vstup do AMG. 2. Další činnost RG ČR jako samostatné organizace. 3. Zánik a rozpuštění RG ČR. Rozhodnutí KŘ RG ČR schválilo v následném hlasování 53 členů RG ČR, jeden se zdržel hlasování. Dr. Jelínková upozornila po svém odchodu z předsednictva RG ČR na nutnost zvolit nového předsedu KOP.

 1. den – 24. 10. 2007

Muzeum moderního umění – Besední sál

V 9.00 hodin začal druhý den VI. sněmu RG ČR. Dr. Jelínková informovala o strategických záměrech na příští období (jednoleté). Konstatovala důležitost soustředění na rozběhnutí grantů. Příspěvky – vše zůstane při starém. Práce v KOP by se měla zabývat digitalizací sbírkových fondů. Prioritní úkol – navázat spolupráci s web. stránkami Michael plus – národní portál kulturního dědictví. Fotografie sbírkových fondů na webové stránky galerii RG ČR – Devoteam. Dr. Jelínková připravila na rok 2008 2 projekty: „Galerie mezi veřejnou správou a veřejností (viz příloha zápisu) a „Region? Region!“ (viz příloha zápisu).

Poté se rozvinula debata všech členů k stávající situaci RG ČR. Přítomní debatovali o výhodách, které přináší jako mezioborové sdružení všem svým členům existence RG ČR. K eventuelnímu vstupu do AMG se přikláněl i Mgr. P. Beránek, ovšem za podmínek, které si RG ČR bude schopná v průběhu roku v AMG vyjednat. Dr. Chalupa navrhl, aby se aktivity RG ČR medializovaly ve Věstníku AMG. Mgr. Fassati upozornil na nabídku publikovat v časopise Muzea Benešov, na kterou v průběhu roku žádná z galerií nereagovala.Mgr. Fišer navrhl, aby aktuální činnost všech galerií byla vyvěšená na webových stránkách RG ČR a všichni členové si je aktuálně doplňovali. Ředitelka VČ galerie v Pardubicích, Mgr. Vladíková navrhla zaujmout stanovisko RG ČR k odstoupení NG v Praze a k stanovisku MG v Brně. Mgr. Fassati se vyjádřil, že postoj NG je neetický, také vyzval členské galerie RG ČR k posouzení Etického kodexu, který by měl být po schválení závazný pro členské galerie RG ČR. Dr. P. Ciprian informoval přítomné o struktuře AMG i o možnostech působení jednotlivých kolegiích a oborových komisích v ní. Upozornil na to, že dle jeho mínění není v práci muzeí podstatný rozdíl, ať se zabývají výtvarným uměním nebo sbíráním motýlů. Prof. Zatloukal konstatoval, že nynější krize RG ČR znamená její „umírání“ a že zúčastnění obcházejí podstatu problémů. Velká jednotná organizace (AMG) je silnější než dvě malé i pro prezentaci navenek. Mgr. Fišer se vyslovil za zachování RG ČR, co nebrání tomu, aby galerie individuelně vstupovaly do AMG. Výhodu zachování RG ČR viděl – v možnosti žádat o granty a ve společné činnosti členských galerií. Dr. Vykoukal upozornil, že exekutiva AMG je příliš složitá a že galerie v ní nebudou mít zastoupení. Dr. Jelínková řekla, že i v soutěži Gloria musealis nemají galerijní projekty šanci, historici upřednostňují historické výstavy. Dr. Ševeček se připojil do diskuse a zdůraznil, že Národní galerie v 50. a 60. letech 20. století budovala krajské galerie jako instituce, které mají zachovávat nadčasové sbírky a hodnoty. Z toho vyplývá určitý elitářský charakter českých galerií, jejichž hlavním úkolem je práce s estetickými hodnotami. Dr. Jelínková konstatovala, že české galerie přinášejí do regionů hodnoty, které by se tam jinak nedostaly. Mgr. Beránek připojil, že nepochopení ze stran zřizovatelů spočívá i v tom, že muzea umění (galerie) potřebují ke své sbírkotvorné činnosti mnohem více peněz než jiná muzea. Členové VI. sněmu se shodli na vytvoření pracovní skupiny, která by vzešla z návrhů KŘ, KOP, KEP, KIČ, jež se bude v průběhu roku zabývat dalším směřováním RG ČR. Dále se shodli na tom, že by měly komory definovat, co je to galerijní obor a učinit z toho určité závěry.

USNESENÍ VI. SNĚMU RADY GALERIÍ ČR

KONANÉHO VE DNECH 23. 10. –24. 10. 2007 V OLOMOUCI

1. Sněm bere na vědomí:

a) vystoupení Národní galerie z Rady galerií ČR a své stanovisko k němu zformuluje a zveřejní ve Věstníku AMG

b) znění dopisu ředitele Moravské galerie v Brně Mgr. Marka Pokorného o postoji této instituce k dalšímu setrvání v RG ČR

c) vystoupení předsedkyně AMG ČR Dr. Evy Dittertové

d) všechny diskusní příspěvky týkající se další existence a směřování profesního sdružení RG ČR

e) návrh profesního etického kodexu muzeí umění v České republice, předloženého Mgr. Tomášem Fassatim, jemuž lze do měsíce zaslat písemné připomínky k materiálu

f) požadavek Předsednictva RG ČR ustavit pracovní skupinu na podporu úkolů předsednictva v oblasti další existence RG ČR

2. Sněm schvaluje:

a) zprávu předsedy Rady galerií ČR přednesenou předsedkyní Komory ředitelů RG ČR o činnosti RG ČR v uplynulém volebním období

b) zprávu o hospodaření RG ČR v uplynulém volebním období

c) zprávu kontrolní komise

d) přijetí nových zástupců v komoře odborných pracovníků, přijetí nových zástupců v komoře edukativních pracovníků a přijetí nových členů do komory individuálních členů

e) výjimečné prodloužení mandátu stávajících orgánů RG ČR (předsednictva a komisí) o jeden rok

f) znění dopisu hejtmanovi Ing. Petru Bendlovi a členům Rady středočeského kraje týkající se ředitele ČMVU v Praze PhDr. Ivana Neumanna, současného předsedy RG ČR

g) návrhy grantových projektů pro rok 2008 – „Region? Region !“ (KOP), „Galerie – muzeum umění mezi veřejnou správou a veřejností“ (KŘ)

3. Sněm ukládá:

a) Předsednictvu RG ČR využít prodlouženého jednoročního mandátu k předložení návrhu řešení další existence RG ČR, o které rozhodne mimořádný sněm RG ČR v roce 2008

b) Předsednictvu RG ČR zjistit legislativní možnosti a podmínky případného vstupu RG ČR do AMG

c) Předsednictvu RG ČR shromáždit ve spolupráci s členskými galeriemi RG ČR potřebné argumenty pro další samostatnou existenci RG ČR

d) Předsednictvu RG ČR shromáždit ve spolupráci s členskými galeriemi RG ČR potřebné argumenty k případnému ukončení existence RG ČR

e) KŘ a KOP dopracovat a podat žádosti o dotaci MKČR na rok 2008 na schválené grantové projekty

f) všem komorám diskutovat o odborných otázkách galerijního oboru a společenském smyslu naší práce

Složení jednotlivých komor:

Komora ředitelů:

PhDr. Ivan Neumann, ČMVU; Mgr. Petr Beránek, GVU v Ostravě; Mgr. Marek Pokorný, MG v Brně; PhDr. Pavel Ciprian, MM Brna; Mgr. Tomáš Fassati, MUD Benešov; Mgr. Hana Nováková, GVU v Havlíčkově Brodě; Ing. Lubomír Bednář, AJG v Hluboké nad Vltavou; Mgr. Josef Fantura, GVU v Hodoníně; PhDr. Tomáš Rybička, GMU v Hradci Králové; PhDr. Jiří Vykoukal, GVU v Chebu; Mgr. Aleš Seifert, OGV v Jihlavě; Mgr. Jan Samec, GU v Karlových Varech; Mgr. Marcel Fišer, Galerie Klatovy/Klenová; PhDr. Aleš Rezler, GFJ města Kutné Hory; PhDr. Věra Laštovková, OG v Liberci; PhDr. Jan Štíbr, SGVU v Litoměřicích; PhDr. Alica Štefančíková, GBR v Lounech; Mgr. Jan Kapusta, GVU v Náchodě; PhDr. Josef Chalupa, HG v Novém M. na Moravě; PhDr. Pavel Zatloukal, MU Olomouc; Mgr. Simona Vladíková, VČG v Pardubicích; PhDr. Jana Potužáková, ZČG v Plzni; PhDr. Petra Hoftichová, GHMP; ak. mal. Václav Zoubek, RG v Rakovníku; PhDr. Miroslava Hlaváčková, GMU v Roudnici n.L.; PhDr. Ivo Frolec, GSM v Uherském Hradišti; PhDr. Ludvík Ševeček, KGVU ve Zlíně.

Komora odborných parcovníků:

MU Benešov Anna Fassatiová, MG Brno PhDr. Zdeněk Kazlepka , MuM Brna PhDr. Marcela Macharáčková, GVU Havlíčkův Brod Mgr. Hana Nováková- Venzhöferová, AJG Hluboká n.V. Mgr. Vlastimil Tetiva, GVU Hodonín PhDr. Ilona Tunklová,GMU Hradec Králové Mgr. Martina Vítková, GVU Cheb Jiří Gordon, OGV Jihlava PhDr. Daniel Novák, GU Karlovy Vary Bc. Kateřina Rejchrtová, Galerie Klatovy – Klenová Mgr. Edith Jeřábková, Galerie Felixe Jeneweina – neobsazeno, OG Liberec Mgr. Markéta Kroupová., SČGVU Litoměřice PhDr. Eva Neumannová, GBR Louny Veronika Zboranová, GVU Náchod Vlastislav Tokoš, HG Nové Město n.M. PhDr. Jaroslava Pelikánová, MU Olomouc Mgr. Michal Soukup, GVU Ostrava Mgr. Jiří Jůza, PHD, VČG Pardubice MgR. Vít Bouček, ZČG Plzeň Mgr. Ivana Jonáková, ČMVU Richard Drury, GHMP Mgr. Marie Rakušanová, RG Rakovník: neobsazeno, GMU Roudnice n.L. Mgr.Vladimíra Drahozalová, GSM Uherské Hradiště Marie Martykánová, KGVU Zlín Mgr. Ladislava Horňáková;

Komora edukativních pracovníků:

MU Benešov Ing. Hana Zákostelná, MG Brno Markéta Skotáková, MM Brna Mgr. Alice Stuchlíková, GVU Havlíčkův Brod Dis. Markéta Pelikánová, AJG Hluboká n.V. Mgr. Šárka Kosová, GVU Hodonín Mgr. Romana Navrátilová, GMU Hradec Králové neobsazeno, GVU Cheb Veronika Lochmanová, OGV Jihlava PhDr. neobsazeno, GU Karlovy Vary Mgr. Lenka Tóthová, Galerie Klatovy – Klenová neobsazeno, Galerie Felixe Jeneweina – neobsazeno, OG Liberec Mg.A. Petra Křečková, SČGVU Litoměřice PhDr. Olga Kubelková, GBR Louny neobsazeno, GVU Náchod Mgr. Lenka Grimová, HG Nové Město n.M. Eva Buchtová, MU Olomouc Mgr. Marek Šobáň, GVU Ostrava Mgr. Marcela Pelikánová, VČG Pardubice Mgr. Jana Vondrová, ZČG Plzeň Mgr. Marcela Štýbrová, ČMVU PhDr. Claudine Končinská, GHMP Lucie Haškovcová, RG Rakovník:Mgr. Dalibor Blažek, GMU Roudnice n.L. neobsazeno, GSM Uherské Hradiště neobsazeno, KGVU Zlín Mgr.Václav Mílek.

Komora individuálních členů:

PhDr. Miloslava Guerra; PhDr. Daniela Maršálková; PhDr. Jan Sekera; Dis. Veronika Hornerová; PhDr. Ivan Žluva; PhDr. Dagmar Jelínková; PhDr. Marcela Stránská; PhDr. Magda Němcová.

Předsednictvo RG ČR:

Předseda: PhDr. Ivan Neumann

Místopředseda: Mgr. Petr Beránek

členové: Mgr. Marek Pokorný; Mgr. Hana Nováková; PhDr. Ludvík Ševeček; Mgr. Michal Soukup; Mgr. Jiří Jůza; PhDr. Marcela Macharáčková; PhDr. Jan Sekera za komoru KIČ

Kontrolní komise:

Předseda Ing. Lubomír Bednář

Členové: Ing. Luďka kozibradková; Marie Vetešníková.

Zapsala: PhDr. Marcela Macharáčková Ověřil: Mgr. Petr Beránek, místopředseda RG ČR

Příloha č. 7

Kontrolní komise Rady galerií ČR je tříčlenná a pracovala v tomto složení: Ing. Lubomír Bednář – předseda komise, AJG Hluboká nad Vltavou; Ing. Luďka Kozibratková – člen komise, ZČG Plzeň; pí. Marie Vetešníková – člen komise, MU Olomouc

I. V  roce 2007 se kontrolní komise sešla celkem 4 x:

 1. dne 26.4.2007 v Praze s tímto programem:

1) Kontrola účetní závěrky za rok 2006

2) Inventura pokladny RG ČR

3) Kontrola placení členských příspěvků RG ČR

4) Stanovení termínu mimořádného jednání kontrolní komise

K jednání byla přizvána Ig. Magdalena Boušková, která dodavatelsky zajišťuje vedení účetnictví RG ČR

Závěry:

V případě účetní závěrky za rok 2006 a inventury pokladny nebylo zjištěno závad, komise pouze formulovala podnět související s vymáháním dlužné částky po lhůtě splatnosti a k přehodnocení efektivnosti přínosů vyplývajících z členství RG ČR v Unii zaměstnavatelských svazů vzhledem k vysokému ročnímu členskému příspěvku 40 000 Kč.

Předsednictvo RG ČR se po předcházejících diskuzích usneslo na svém jednání dne 31.1.2008 členství RG ČR v UZS nadále zachovat a jednání UZS se aktivně zúčastňovat.

V případě placení členských příspěvků byl konstatován dlouhodobý dluh Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem za období let 2000 – 2005 ve výši 18 000 Kč.

Tento dluh trvá dodnes a kontrolní komise navrhuje předsednictvu RG ČR dořešit již s konečnou platností tuto pohledávku, když dosavadní podniknuté kroky byly neúčinné.

Kontrolní komise také navrhuje zapracovat do Stanov RG ČR podmínku, že v případě nezaplacených členských příspěvků příslušným členem nebo členskou organizací RG ČR, bude jakákoli přijatá částka od tohoto člena použita vždy na úhradu časově nejvzdálenějšího dluhu.

2. Mimořádné jednání kontrolní komise dne 30.5.2007 v Praze před zahájením jednání Senátu RG ČR, jehož jediným bodem bylo projednání a schválení zprávy kontrolní komise, určené pro jednání Senátu RG ČR.

3. Mimořádné jednání kontrolní komise dne 19.10.2007 v Olomouci, jehož jediným bodem bylo schválení zprávy kontrolní komise, určené pro jednání Sněmu RG ČR.

4. dne 21.11.2007 v Praze s tímto programem:

1) Inventura skladu tiskovin RG ČR

2) Inventura pokladny RG ČR

3) Kontrola účetní závěrky k 30.9.2007

4) Kontrola efektivnosti využití získaných finančních zdrojů RG ČR

Na jednání byla přizvána Ing. Magdalena Boušková.

Závěr:

U prověřovaných skutečností nebylo shledáno závad.

II. Předseda kontrolní komise se v souladu se stanovami pravidelně zúčastňoval jednání předsednictva RG ČR.

Kontrolní komise tak uvedenými aktivitami plnila v roce 2007 svoji úlohu vyplývající ze stanov.

Na závěr zprávy kontrolní komise bych rád poděkoval za spolupráci v komisi kolegyním Ing. Luďce Kozibratkové a Marii Vetešníkové a za spolupráci s komisí Evě Zelenkové, která vede pokladnu RG ČR a Ing. Magdaleně Bouškové, která vede účetnictví RG ČR.

Zpracoval: Ing. Lubomír Bednář, předseda kontrolní komise

Příloha č. 8

Soustředěný pohled – grafika 60. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR

Vyhodnocení projektu Rady galerií České republiky za rok 2007

Výstava Soustředěný pohled byla zahájena 4. října 2007 a trvala do 25. listopadu 2007 celkem ji navštívilo cca 2 000 diváků. Tento počet ve statistice návštěvnosti Oblastní galerie v Liberci, kde se výstava uskutečnila, znamená nadprůměrný výsledek. OGL nemá svoje PR oddělení, ale přesto se podařilo výstavu mediálně zviditelnit (Liberecký deník 13.9. 2007 – Galerie odhalí bohatství českých grafických sbírek,inzerce v týdeníku A2 39/2007,inzerce v časopise Ateliér 21/2007,Turnovský deník – 8.10.2007, televize RTM – reportáž z vernisáže dána do vysílání 5. 10. (odvysíláno 24x) – zveřejněno na www.tvrtm.cz v sekci zprávy, televize RTM – reportáž z výtvarné dílny dána do vysílání 17. 10. (odvysíláno 24x) – zveřejněno na www.tvrtm.cz v sekci zprávy, časopis Krkonoše – 10/2007, propagační leták GHMP listopad – prosinec, tisková zpráva na webových stránkách RG ČR a jednotlivých galerií, 2x výlep plakátů v Liberci). Zároveň vyšel text v odborném časopise Ateliér (Ateliér 20/2007 – Soustředěný pohled,

Výstava se uskutečnila v prostorách Oblastní galerie v Liberci, konkrétně v celém přízemí, grafickém kabinetě v prvním patře a ještě přilehlém sálu. Podmínkou výběru vystavených prací bylo vedle udržení vysoké kvality děl i zastoupení každé členské galerie (28 sbírkotvorných institucí). Na výstavu bylo vybráno celkem 210 grafik od 102 autorů. Vzhledem k prostorovému omezení se jich v instalaci uplatnilo 140 od 91 výtvarníků. Výstava představila jak jména výtvarníků prověřených časem (J. Anderle, J. Koblasa, N. Plíšková, Z. Sekal), tak méně známé autory (M. Cicvárek, D. Foll, Z. Rusová nebo A. Poustová). Po celou dobu výstavy byly přísně sledovány hodnoty teploty, vlhkosti i stupně osvitu, aby byla vystavená díla řádně chráněná. Po skončení výstavy 25. 11. byla díla předána Oblastní galerii vysočiny v Jihlavě, kde budou deponované až do reprízy 24. ledna 2008. Kromě Národní galerie v Praze a Galerie Benedikta Rejta v Lounech, které vyžadují vrácení grafik s tím, že na reprízu budou znovu zapůjčena.

K výstavě byl vydán katalog v grafické úpravě Jiřího Mědílka obsahující 179 stran. Publikace svojí koncepcí i grafickou úpravou navazuje na publikaci k předchozímu výstavnímu projektu RG ČR z roku 2004 s názvem Kresba, kresba…, který se uskutečnil v Západočeské galerii v Plzni. Společně tvoří edici mapující sbírky prací na papíře členských galerií.

Katalog Soustředěný pohled je kompletně přeložen do anglického jazyka. Každá galerie je zastoupena alespoň jednou barevnou reprodukcí. Celkem jich katalog obsahuje 79.

Kromě úvodních textů předsedy RG ČR PhDr. Ivana Neumanna a autora projektu Richarda Druryho je jeho součástí soupis vybraných grafických listů na výstavu, biografické údaje k jejich autorům a především medailony všech 28 grafických sbírek. Jejich autoři – kurátoři se v textu snažili postihnout charakter sbírek, jejich vývoj a velikost. Často opomíjené sbírky prací na papíře nezřídka unikali pozornosti, a proto je tato edice představuje tímto komplexním způsobem vůbec poprvé.Soustředěný pohled stejně jako Kresba, kresba… jsou jedinečným zdrojem informací o kolekcích spravovaných jednotlivými institucemi. Publikace je zdrojem informací, jejichž platnost je dlouhodobá. Publikace přehledně mapující bohaté a rozmanité sbírkové fondy je přírůstkem do uměnovědné literatury, který ocení nejen uměnímilovná poučená veřejnost, ale zejména badatelé, studenti dějin umění, aktivní výtvarníci.

Výstavu doprovázely programy dlouhodobé i jednotlivé akce jako např. komentované prohlídky. Komentované prohlídky pro veřejnost se uskutečnily dvě (10. října a 14. listopadu 2007) a zúčastnilo se jich celkem 10 návštěvníků. Jedna komentovaná prohlídka proběhla na objednávku pro školní třídu libereckého gymnázia F.X.Šaldy. Výstavou vždy provázela kurátorka výstavy Mgr. Markéta Kroupová.

Další doprovodnou akcí byly víkendové dílny pro děti a jejich rodiče, konané 20. října a 10. listopadu 2007. Ty byly součástí doprovodného programu pro školy s názvem Papír plocha – grafická výzva, který běžel po celou dobu výstavy od 8. října do 25. listopadu 2007, tzn. 35 dní. Jeho autorka, galerijní pedagožka, MgA. Petra Křečková připravila pro návštěvníky širokou škálu možností vyzkoušet si tisky – otisky alternativními materiály a pro starší děti bylo připraveno i lino, aby si mohly vyzkoušet techniku linorytu. Všem byl k dispozici galerijní lis. Celý doprovodný program finančně, personálně i organizačně zajišťovala Oblastní galerie v Liberci. Na doprovodný program se přihlásilo 71 tříd z Liberce a okolí. Pro žáky byla připravena grafická experimentální dílna, ve které si mohli vyzkoušet základní i nové principy grafiky. Žáci experimentovali se strukturami netradičních materiálů, které byly pro ně výtvarnou výzvou a hledali nové formy o/tisku. Výsledné práce si odnášeli žáci domů, ale dokumentovaly se pro připravovanou výstavu, která proběhla 1. – 2. prosince 2007 v OGL.Výstava prezentovala průběh doprovodného programu a výslednou tvorbu žáků. Celkem DP Papír plocha – grafická výzva navštívilo 1 129 žáků a 82 pedagogů. Výstava Soustředěný pohled bude reprízována v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě od 24. ledna do 16. března 2008 a probíhá  jednání s agentury I.D.F domaine de ľart z Tokya o konání výstavy v Japonsku.

Vzhledem k významu výstavy a především katalogu byl projekt přihlášen do soutěže Asociace muzeí a galerií Gloria musaealis a to sice do kategorie výstavní počin roku a muzejní publikace roku.

Grafické soustředění pro kurátory a odborné pracovníky, které bylo součástí projektu, proběhlo v termínu 15. a 16. října 2007 v grafických dílnách Akademie výtvarných umění a zúčastnilo se ho 16 kolegů. Všichni byli s průběhem spokojení a viděli v něm přínos pro svoji práci s grafickými sbírkami. Pod odborným vedením vedoucí dílen Doc. Magdaleny Vovsové a odborných asistentů si všichni v praxi vyzkoušeli techniky měkkého krytu a akvatinty.

Archiv aktualit