Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Zápis z jednání předsednictva Rady galerií České republiky konaného 20. ledna 2010 v Pelléově vile, Praze -– Dejvicích

Přítomni: Mgr. Jiří Jůza, PhD. (předseda), PhDr. Alena Potůčková, Mgr. Markéta Kroupová, , PhDr. Olga Kubelková, Mgr. Roman Musil, Richard Drury, Mgr. Michal Soukup

Omluveni: Ing. Lubomír Bednář (místopředseda), Adéla Pomothy

PhDr. Hana Nováková j.h.

 

Program:

 

 1. kontrola zápisu předsednictva z 9.12.2009
  1.1 školení PROMUS
  1.2. pracovní skupina PROMUS
  1.3. www stránky
  1.4. UZS – aktuality
  1.5. rozpočet 2009
  2. Rozpočet 2010
  3. Smlouvy na r. 2010
  4. Vyúčtování grantu MKČR
  5. Programové teze
  6. Různé
  6.1. Příspěvky RGČR (změna přístupu ICOM)

 

 1. kontrola zápisu předsednictva z 9.12.2009

Po zahájení pan předseda prochází minulý zápis a kontrolujeme plnění zadaných úkolů.

 

 • 1   školení Promusu

Termín školení byl stanoven na 10.2.2010. Organizačně ho zajišťuje jihlavská galerie. Pozvánky byly rozeslány všem ředitelům, kurátorům i kolegům, kteří s Demusem pracují dle adresáře z podzimu 2009. Každá galerie by měla mít svého zástupce na školení povinně. Pozvánka se ještě musí poslat D.Jelínkové. Pověřujeme pana ředitele Seiferta, aby ověřil, že každá galerie je zastoupená a v případě, že nikoliv, tak aby rozeslal druhý cirkulář.

Paní Mazačová chce mít kromě smlouvy i jasně definované svoje postavení v Radě pro potřeby práce na Registru. Na školení by se mělo oficiálně všem sdělit, že ona je??? – váháme nad pojmenováním její funkce. Diskuse.

 1. Potůčková rozešle všem podklady ke školení a CiTEMu.
 2. Jůza musí urychleně zjistit situaci na MK ČR a agentuře Cross Czech ohledně pozice CiTEMu v projektu na digitalizaci.

 

1.2. pracovní skupina PROMUS

Nově vznikne pracovní skupina, v níž už jsou nyní nanominovány dámy Mazačová a Uxová. Je potřeba je doplnit jedním člověkem. Uvažuje se o L.Horňákové. M.Kroupová se jí zeptá, jestli souhlasí

 

1.3. www stránky

 1. Kroupová informuje, že úkol ze strany studentů byl splněn a nyní J.Gordon testuje nové stránky. Dotazy volejte a pište přímo jemu. M.Soukup slíbil, že zítra (21.1.) pošle J. Jůzovi ftp přístup. Současné stránky jsou zavirované a nepoužitelné.

 

 

1.4. UZS – aktuality

 1. Jelínková stále jedná o možnosti kurzů připravených speciálně pro Radu galerií, které by vedla A.Brabcová. Věc není vyjasněná. Současný členský příspěvek UZS je 3.500,-Kč. Jak to bude v budoucnu těžko odhadnout. Možná budeme mít úlevy i do budoucna. D. Jelínková má už s UZS smlouvu a její práce je honorovaná. Do budoucna bude J. Jůza po ní chtít, aby pro RG sbírala data ohledně sbírek, budov atd., které se využijí při různých jednáních (např. Unie cestovních kanceláří, Asociace hejtmanů..).

 

1.5. rozpočet 2009

Rozpočet na rok 2009 je uzavřený. Vše je podepsáno. Neskončili jsme ve ztrátě.

 

 1. Rozpočet 2010

Musí se urychleně sestavit. Mělo by být navíc k dispozici cca 100.000,-Kč, protože RG letos nespolufinancuje žádný projekt.

 

 1. Smlouvy na r. 2010

Musí se uzavřít smlouvy na rok 2010. Paní Boušková má smlouvu na dobu neurčitou, ale prosí o zvýšení honoráře. Nová smlouva musí být s paní Štěpánkovou, která nahradí E. Zelenkovou a s paní Mazačovou, která bude mít od března živnostenský list. Má si udělat plán práce na rok 2010 a navrhnout výši svého honoráře.

 1. Vyúčtování grantu MK ČR

J.Jůza a M.Kroupová referují o ukončeném grantovém projektu. Vyúčtování je hotové a ostatní bude včas připraveno tak, aby vše bylo 15.2.2010 k dispozici na MK ČR. A.Potůčková prosí, aby maketa výroční zprávy ji byla poskytnuta k nahlédnutí, protože ona má termín odevzdání až v létě a stihne se ideální maketou inspirovat. Ostatní galerie většinou musí VZ odevzdat dříve, a také proto se rozhodlo, že výsledek projektu bude zveřejněn až na Senátu.

 1. Programové teze

Úkol trvá

 1. Různé

6.1. Příspěvky RGČR (změna přístupu ICOM)

Na senátu by se měla odhlasovat změna výše členských poplatků. L. Bednář má za úkol zjistit počty zaměstnanců v galeriích a efektivitu výpočtu příspěvku podle tohoto kritéria. Úkol trvá – musí být splněno do Senátu. Případná změna výše bude platná až od roku 2011. Možný vzor ICOM, který nově členské příspěvky vypočítává podle výše příspěvku od zřizovatele.

 

6.2 Příprava Senátu

Návrh spojit konferenci v Roudnici u příležitosti založení galerie se Senátem. Termín stanoven na 24. a 25. května 2010. A.Potůčková ověří možnosti ubytování atd. Kromě běžného jednání bude na programu prezentace grantového projektu s A.Brabcovou a Registru s V.Mazačovou.

 

6.3. GASK

Ředitel GASK Třeštík oznámil, že RG si může sídelní adresu ponechat v Husově 19-21 Praha 1. Ověřit, jestli dostává pozvánky na KŘ a jiné akce Rady. Do budoucna se snažit o to, aby se zapojil do aktivit Rady galerií. Diskuze nad situací v GASK a Kutné Hoře.

 

6.4. Galerie roku

J.Jůza, R.Musil, O. Kubelková se nominují do pracovní skupiny, která se bude zaobírat přípravou soutěže Galerie roku.

 

6.5. Společný postup proti nečlenským galeriím

Protože praktiky některých galerií nejsou přátelské, tak by RG měla zvážit společný postup proti těmto institucím. Měl by vzniknout ceník na poskytované služby, měly by se sjednotit podmínky pro zápůjčky atd. Měla by se tomu věnovat zejména KOP. R.Musil upozorňuje na nestandardní postupy P.Šimona při vyřizování zápůjček a jeho nestandardní smlouvy.

 

6.6. Podpůrné dopisy

J.Jůza bude psát hejtmanovi Karlovarského kraje (situace v chebské galerii), primátorovi Českých Budějovic (Dům umění)

 

6.7 Projekt MK ČR NAKI

Jak se zdá, tak ministerstvem byli osloveni všichni ředitelé. Většina přítomných zastává názor, že by se měli nominovat do příslušných kategorií společní kandidáti na oponenty za celou Radu. Jsou vybráni V.Mazačová, L. Ševeček a R.Drury. Termín odevzdání písemného prohlášení je do 5.2. 2010. H.Nováková napíše odůvodnění výběru a průvodní dopis a vše se sejde v Ostravě k podpisu a odeslání.

 

6.8. Modrý štít

M.Kroupová pátrala po existenci smlouvy. H.Nováková a J.Vykoukal nedokázali odpovědět. Smlouva musí být v archivu Rady patrně v roce 2000 nebo 2003. Uvažuje se o vystoupení z organizace.

 

6.9. Spolupráce s NPÚ

Po předběžných jednáních s ředitelkou NPÚ se ukazuje možnost zavést recipročně volné vstupy do památek a galerií. Bude dále oficiálně jednáno.

 

6.10 Pelléova vila

Navrhujeme, aby byl Pelléově vile o.p.s. prominut – nevyměřen členský příspěvek, jako reciproce za poskytnutí jednacích prostor pro potřeby RG. Navrhujeme o tom všechny informovat, aby se o tom mohlo na Senátu hlasovat a pak by si mohla Pelléova vila podat přihlášku do RG.

 

6.11. Kontrolní komise

Úkol trvá.

 

6.12. Příští program 3.3.2010

Web

Programové teze – pomoc přislíbila zejména A.Potůčková, všichni je mají k dispozici, takže je to práce pro všechny

Senát – přípravy a plánování

Pelléova vila – možnosti vstupu

 

 

 

Další jednání předsednictva Rady galerií ČR se uskuteční dne 3. března 2010 v 10.30 v Pelléově vile.

 

 

Zapsala: M.Kroupová, ověřil J.Jůza

Archiv aktualit