Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Zápis z jednání Senátu RG ČR dne 16. – 17. 5 2005 v Ostravě

Úterý 16. května 2006

 1. Zahájení

Jednání senátu zahájil předseda RG ČR, který uvítal přítomné a předal slovo řediteli GVU v Ostravě, který všem popřál příjemný pobyt v Ostravě, omluvil hejtmana Moravskoslezského kraje a představil jeho náměstka ing. Jiřího Carbola, který jej zastupuje. Ing. Carbol, přítomné přivítal na půdě krajského úřadu a představil záměry kraje na podporu muzejnictví a sbírkotvorné činnosti ostravské galerie.

Po slavnostních projevech předseda přistoupil k volbě členů mandátové a volební komise a návrhové komise. Do komise mandátové a volební byli navrženi Mgr. Hana Nováková, Mgr. Jiří Jůza a ing. Iva Habichová, do komise návrhové dr. Dagmar Jelínková, Mgr. Petr Beránek a Mgr. Lenka Tothová. Plénum jednomyslně členy obou komisí schválilo v navrženém složení. Poté se mandátová komise věnovala ověření počtu přítomných a plénum odsouhlasilo program jednání.

Vzhledem k tomu, že v době zahájení bylo v plénu jenom 30 ze 74 řádných členů senátu, se přítomní dohodli, že pouze vyslechnou body programu a hlasování odloží na příští den, protože se někteří členové senátu mají dostavit později.

 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2005

Úplný text obou dokumentů obdrželi všichni členové senátu mailovou poštou před ostravským jednáním, proto byl přítomným přečten pouze text zprávy (viz příloha tohoto zápisu č. 2) bez příloh. V diskusi ke zprávě ani účetní závěrce nebyly žádné připomínky. Hlasování bylo odloženo na druhý den.

 1. Zpráva kontrolní komise

Ing. I. Habichová přednesla zprávu kontrolní komise (viz příloha tohoto zápisu č. 3). Také k této zprávě nebyly z pléna žádné připomínky, pouze dotaz na situaci s dluhem roudnické galerie. Předseda RG informoval o svém jednání s paní ředitelkou, z něhož ovšem opět nevzešel žádný harmonogram splátek. Přítomní se dohodli, že GMU v Roudnici dostane poslední prostor pro vyjednání splátkového kalendáře do jednání sněmu RG ČR v příštím roce. Pokud do té doby nebude žádný konstruktivní posun v této otázce, bude na programu jednání o vyloučení GMU v Roudnici pro dlouhodobé neplnění svých členských povinností.

Dále předsedkyně kontrolní komise přítomné informovala o změnách ve vedení účetnictví – přechod na podvojné účetnictví a s tím související změna pokladní RG ČR – které předsednictvo schválilo od 1.1. 2006. Od pí. Ryšavé, jíž předsednictvo děkuje za dlouholeté vedení účtu RG, byly převezeny všechny doklady do Prahy a vedení účetnictví bylo smluvně sjednáno s ing. Magdalenou Bouškovou. Byla také zřízena příruční pokladna, jejímž vedením je pověřena pí. Eva Zelenková, asistentka ředitele ČMVU v Praze.

Závěrem se ing. Habichová rozloučila s přítomnými a odstoupila z funkce předsedkyně kontrolní komise RG ČR, neboť odchází z OGV v Jihlavě. Předseda jí poděkoval za odvedenou práci a popřál jí úspěch v další práci. Přítomné pak upozornil na nutnost doplnění dalšího člena kontrolní komise, k němuž mohou dávat své návrhy.

 1. Přijetí nových členů a změny zastoupení v komorách

přihlášku za člena RG ČR podala Galerie hlavního města Prahy, kterou na dnešním jednání zastupuje dr. Olga Malá náměstkyně ředitele pro odbornou činnost a kurátorka Marie Rakušanová. Po stručném představení instituce doporučil předseda RG ČR přijetí GHMP, neboť se jedná o významnou sbírkotvornou instituci, jejíž členství bude ku prospěchu Rady. Přítomní také podpořili přijetí GHMP, ale hlasování bylo odloženo na druhý den. Rovněž tak bylo přesunuto jednání o změnách v zastoupení v jednotlivých komorách. Přítomní se také dohodli, že s časových důvodů přesunou některé body jednání ze středy na úterý, aby byl dodržen časový harmonogram.

 1. INFORMACE O WEBU RG ČR

Mgr. Beránek informoval o dohodě redakční rady na postupu aktualizace webových stránek RG ČR. Aktualizace se bude probíhat 1x za měsíc a bude se týkat pouze oprav údajů, nebude se měnit struktura stránek. Všechny požadavky na opravy dat z jednotlivých galerií směřovat na Mgr. Michala Soukupa – MU Olomouc, soukup@olmuart.cz .

 1. PROJEKT VIRTUÁLNÍ GALERIE VLADIMÍRA BOUDNÍKA

D. Jelínková přednesla stanovisko KOP k tomuto projektu, který navrhla firma AiP Beroun na základě uskutečněné spolupráce s ČMVU v Praze (projekt představen na loňském semináři RG ČR ve Veletržním paláci). KOP podporuje realizaci Virtuální galerie V.B., v rámci tohoto projektu by propojením špičkově digitalizované obrazové dokumentace a odborných údajů z DEMUS 01-VUM měla vzniknout kvalitativně nová prezentační poloha sbírkových předmětů na webu. Přítomní po diskusi vyslovili souhlas s realizací této boudníkovské galerie, která bude modelovým projektem a po jeho vyhodnocení se jednotlivé galerie rozhodnou, zda nabídku AiP Beroun dále využijí. Na základě tohoto rozhodnutí senátu kurátoři jednotlivých členských galerií, které mají ve sbírce nějaké dílo V. Boudníka, vyplní všechny odborné údaje do sbírkové karty v databázi DEMUS 01-VUM, předsednictvo dohodne s firmou podmínky realizace obrazové dokumentace v AiP Beroun a harmonogram postupu prací na slévání dat z jednotlivých institucí. Na nejbližší komoru ředitelů bude pozván ing. Psohlavec, aby ředitele blíže seznámil s obsahem projektu. Důležité je, aby všechny členské galerie poskytly údaje o svých dílech V. Boudníka a umožnily jejich digitalizaci.

 1. RŮZNÉ

 1. Změny ve financování grantových projektů RG ČR pro rok 2006

D. Jelínková seznámila přítomné s rozhodnutím MK ČR o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2006 na žádané projekty RG ČR a stanoviskem nové účetní RG ČR k rozpočtovým pravidlům:

· Komunikace galerií s veřejnou správou – podíl MK ČR 60.000,-Kč, což je 28% z žádaného rozpočtu 220.000,-Kč a RG by měla projekt dofinancovat částkou 160.000,-Kč, tj. o proti původnímu rozpočtu navýšení o 90.000,-Kč z prostředků RG ČR;

· Regiontour 2007 – podíl MK ČR 90.000,-Kč, což je 20% z žádaného rozpočtu 450.000,-Kč a RG by měla projekt dofinancovat částkou 360.000,-Kč, tj. o proti původnímu rozpočtu navýšení o 210.000,-Kč.

RG nemá dostatečné krytí na uskutečnění obou navýšených rozpočtů, mohla by požádat o změnu procentuelního podílu dotace MK na celkovém rozpočtu projektů, ale není jisté stanovisko MK.

Přítomní se dohodli na přesunutí diskuse k problému na druhý den.

 1. DEMUS 01 – VUM a plány CITeM na jeho rozvoj

Současná vazba na databázové prostředí MS Access začíná přinášet řadě institucí problémy, vyznačuje se nesoustavným zálohováním dat, nízkým využitím informačního potenciálu sbírek, obtížnou koordinací při naplňování oborových tezaurů a publikace na webu je možná pouze pomocí dalšího softwaru (např. ProMuS). CITeM proto plánuje novou verzi 007 na základě open-source databáze (MySQL, Firebird atd.), vrstvu aplikační logiky a její komunikaci s databázovým jádrem by měl připravit strategický partner, jednotlivé oborové moduly pak CITeM, předpokládaný se princip tzv. tenký klient (thin-client), který předpokládá přesun databázového jádra i aplikační nadstavby na centrální server(y) – zjednodušení správy, údržby a upgradu, klientské počítače zobrazují výsledky – minimalizovány nároky na rychlost klientského počítače a diskovou kapacitu, podmínkou rychlý a zabezpečený přenos dat a propustné připojení k internetu. Postup prací závisí od finančních prostředků, které bude mít CITeM k dispozici.

Možnost pokusit se propojit databáze členských galerií RG ČR již nyní. NG má od jara k dispozici část svých digitalizovaných údajů o sbírkách nejen v systému BACH, ale i DEMUS 01-VUM (byť převodní modul ještě trpí některými nedostatky). Je tak naplněna podmínka ředitelů pro reciproční poskytování dat v demusu – Vum, proto se může začít s budováním digitální sbírkové evidence galerií v metodickém oddělení pro správu sbírek v ČR. Základem bude výměnný modul, kterým již DEMUS 01 disponuje (obsahuje pouze katalogové údaje o jednotlivých předmětech), zatím by byly k dispozici pouze základní informace bez obrázků. Otázka je, zda současný systém na základě Accessu 97 unese tolik dat. V diskusi dali přítomní návrhu D. Jelínkové na postupném slití dat o sbírkových fondech členských galerií RG zelenou. Technické problémy budou řešeny s CITeM a komory budou informovány o postupu prací.

 1. Poděkování za organizaci exkurze do Řezna

Přítomní účastníci exkurze do Řezna poděkovali přípravnému týmu v čele s Mgr. Novákovou za dokonalou organizaci exkurze.

Po té byl program prvního dne ukončen a přítomní se přesunuli do Domu umění, kde začal večerní program vernisáží Jurečkovy obrazárny.

Středa 17. května 2006

 1. odložené programové body ze 16.5.

Předseda uvítal zástupce MK ČR dr. Stránskou. Mandátová komise ověřila počet přítomných, vzhledem k tomu, že bylo v plénu stále přítomno jenom 34 ze 74 řádných členů senátu, dohodli se přítomní na podmínečném schválení všech bodů programu, s tím, že usnesení bude rozesláno všem členům k písemnému souhlasu. Pokud nebude usnesení schváleno, bude jednání ostravského senátu anulováno a do pololetí svoláno mimořádné jednání senátu RG.

Podmínečné hlasování o odložených bodech:

 1. Přijetí nového člena RG ČR – Galerie hlavního města Prahy – 34 hlasů pro přijetí.

 2. Změny v komoře odborných pracovníků a představení nových zástupců:

· GHMP – Marie Rakušanová – od r. 2002 kurátorka sbírky malby, disertační práce na český a německý expresionismus

· OG v Liberci – Annu Habánovou M.A., která odešla na mateřskou dovolenou, nahradí Mgr. Markéta Kroupová, kurátorka kresby a grafiky od r. 2004

· VČG v Pardubicích – Mgr. Marcelu Chmelařovou, která odešla na mateřskou dovolenou, nahradí Mgr. Vít Bouček, dlouholetý kurátor a v minulosti i člen KOP

· ZČG v Plzni – Mgr. Petru Kočovou, která odešla na mateřskou dovolenou, nahradí Mgr. Tereza Cermanová, od r. 2005 kurátorka sbírky grafiky

· MG v Brně – Mgr. Ivo Bindera, který již není zaměstnám v MG, nahradí dr. Zdeněk Kazlepka, kurátor staré kresby a grafiky, jeho odborným zájmem je i severoitalská barokní malba

· GU v Karlových Varech – Mgr. Boženu Vachudovou, které ze svých funkcí odstoupila na svou žádost, nahradí Bc. Kateřina Rejchrtová, kurátorka v Ostrově n. Ohří

Přítomní přednesené změny schválili všemi 36 hlasy.

 1. Změna zastoupení KOP v předsednictvu RG ČR: po odstoupení Mgr. B. Vachudové ze zdravotních důvodů, musel být zvolen 4. Zástupce KOP, východiskem bylo hlasování o zástupcích KOP do předsednictva na posledním sněmu RG ČR v Plzni, další v pořadí byly s rovným počtem hlasů dr. Eva Neumannová a dr. Marcela Macharáčková. Dr. Neumannová z důvodu rodinných vztahů s předsedou odmítla, dr. Macharáčková přislíbila práci v předsednictvu do dalšího jednání sněmu písemnou formou (e-mailem). Přítomní jednomyslně 36 hlasy zvolili do předsednictva dr. Marcelu Macharáčkovou.

 2. Změny v zastoupení KEP:

· za GVU v Havlíčkově Brodě – po odchodu Šárky Satrapové z galerie bude místo zatím neobsazeno, bude řešeno po nástupu nové pracovnice

· GHMP – Lucie Haškovcová – má na starosti propagaci a edukační činnost

· OGV v Jihlavě – Bc. Markéta Bártová – kurátorka sbírky malby a kresby

· GVU Hodonín – Mgr. Romana Navrátilová

Přítomní přednesené změny schválili všemi 36 hlasy

 1. Změny v Komoře ředitelů:

· za AJG v Hluboké nad Vltavou – ing. Lubomír Bednář

· za GHMP – dr. Karel Srp

Plénum vzalo změny na vědomí, protože ředitelé jako statutární zástupci jsou členy komory automaticky ze své funkce.

 1. Změny v kontrolní komisi: za odcházející ing. Habichovou byl z pléna navržen jako předseda kontrolní komise ing. Lubomír Bednář, který s návrhem souhlasil. Přítomní schválili změnu 35 hlasy, 1 se zdržel.

 2. Zveřejnění sbírkových fondů Vladimíra Boudníka z jednotlivých členských galerií v tzv. Virtuální galerii V. Boudníka: přítomní odsouhlasili poskytnutí odborných i obrazových dat a uskutečnění Virtuální galerie V. Boudníka jako pilotního projektu možné digitální prezentace sbírek.

 3. Propojení současných databází DEMUS 01 – VUM v metodickém oddělení NG: přítomní schválili 34 hlasy (2 se zdrželi) započetí prací na společné databázi sbírkových předmětů členských galerií RG v rozsahu výměnného formátu. Technické otázky propojení boudou řešeny s CITeM v Brně, data budou zatím bez obrázků, o postupu prací bude D. Jelínková pravidelně informovat jednotlivé komory RG.

 4. Grantové projekty na rok 2006: v diskusi k problematice se přítomní dohodli na následujícím postupu – “Komunikace galerií s veřejnou správou” – pokračovat v projektu v plánovaném rozpočtu 220.000,-Kč , rozdíl mezi přiznanou výší dotace MK a potřebnou částkou (tj. 160.000,-Kč) uhradit z rozpočtu RG; “Regiontour 2007” – jednat s MK ČR o možnostech procentuálního navýšení přidělené částky dotace na 70% a za tyto finance vydat propagační mapu RG, v případě neúspěchu dotaci vrátit, neboť RG nemá dostatečné finanční krytí na plnou úhradu obou projektů ve výši 520.000,-Kč.

 1. VÝSTAVA V ROCE 2007

D. Jelínková přednesla stanovisko KOP k oběma navrženým projektům, které pro rok 2007 upřednostňuje výstavu grafiky 60. let. Mgr. Fišer pak přítomné informoval o genezi projektu i o svém přesvědčení, že vše lze kurátorsky připravit i v příštím roce, konference by měla být až součástí výstavy, problém je zatím jen s výstavním prostorem. V obsáhlé diskusi nejprve doplnil Mgr. Jůza stanovisko KOP. Mgr. Samec informoval o termínech v Mánesu – volný je duben 2007 a červen 2008, ostatní jsou již zadané, k úvaze by byl jeden termín v GHMP, ale musí se jednat s ředitelem. Další diskutující upozornili na problém s financováním takovéhoto rozsáhlého projektu, měl by být i řádně propagován, nevyjasněna zůstává i otázka vymezení osobností, které jsou v regionech mimo centrum. Dr. Stránská upozornila na předsednictví ČR v Evropské unii, které bude v r. 2009, na různé kulturní projekty se počítá s granty. Přítomní se dohodli, že by projekt “Mimo centrum” byl vhodnou akcí k této události. Komora ředitelů musí ustavit pracovní tým a co nejdříve získat vhodné výstavní prostory (i na více místech) v Praze. Pro rok 2007 pak plénum doporučuje uskutečnit výstavu grafiky 60. let, kterou připraví tým navržený KOP, za předpokladu existujícího výstavního termínu na podzim 2007 v některé členské galerii RG ČR.

 1. USNESENÍ

Přítomní vyslechli navržené znění usnesení, které potvrdili a odsouhlasili způsob jeho schválení korespondenční formou, kdy bude usnesení zasláno mailovou poštou všem řádným členům, kteří vysloví své stanovisko. Pokud nevysloví nadpoloviční většina členů senátu souhlas se zněním tohoto usnesení, musí být do konce června svoláno mimořádné jednání senátu.

 1. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval předseda všem, kteří do Ostravy přijeli, a demonstrovali tak svou vůli podílet se na činnosti Rady a vyslovil uznání a dík ostravské galerii za vzornou přípravu jednání senátu a vřelé přijetí.

Zapsala: D. Jelínková Ověřil: předseda RG ČR

PŘÍLOHA ZÁPISU Z JEDNÁNÍ SENÁTU RG ČR V OSTRAVĚ č. 2

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2005

Úlohou RG je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého muzejnictví a v duchu platných právních úprav a předpisů podporovat a koordinovat základní směry jejich činnosti: péči, ochranu, prezentaci a rozšiřování jejich uměleckých sbírek jako jedinečné součásti národního movitého kulturního dědictví České republiky. Základem společného zájmu členských institucí je udržení profesionality postavené na vědecké práci při veškeré práci s uměním. (Stanovy RG ČR)

Rok 2005 byl prvním rokem nového volebního období Rady galerií, a proto se na jeho počátku vedla diskuse o hledání nových cílů a smyslu další existence sdružení, které předsednictvo vyvolalo položením těchto klíčových otázek: · Co je muzeum umění ? · Co může nabídnout veřejnosti v 21. století? · Je estetická povaha galerijních sbírkových předmětů dostatečně silným prvkem vydělujícím galerie z obecných problémů muzejnictví? · Jak získat pravidelného návštěvníka?.

Dílčí odpovědi na některé z otázek se členové pokusili hledat ve dvou hlavních projektech roku 2005. Grantovými prostředky MK ČR byl podpořen projekt “Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích” zaměřený na možnosti spolupráce galerií a muzeí se školami v rámci nové reformy našeho školství. Naopak žádnou podporu nezískal projekt “Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek”, který se v omezeném rozsahu realizoval z prostředků RG ČR a jehož cílem bylo začít diskusi o dalším rozvoji programu pro digitální dokumentaci muzejních sbírek DEMUS a mezioborové spolupráci a využití této digitální evidence k informování veřejnosti a další propagaci galerií.

Předsednictvo připravilo na 24. květen exkurzi do Vídně, jejímž cílem bylo seznámit se s novými principy udržování stabilního klimatu v muzejních prostorách pomocí temperace stěn a řízené výměny vzduchu. Účastníci exkurze navštívili zámek Schönbrunn, depozitář obrazů Kunsthistorisches Musea a depozitář Národopisného muzea. Druhá část exkurse – návštěva Řezna – byla pro pracovní vytížení zájemců přesunuta z října na jaro 2006 (podrobnější informace o této vídeňské exkursi viz příloha zápisu č.1).

I. SENÁT RG ČR

Senát RG ČR tvořený členy všech samostatných komor se sešel na svém pravidelném jednání 21. 4. 2005 v Muzeu města Brna. Hlavní náplní jeho jednání bylo schválení výroční zprávy za rok 2004, zprávy o hospodaření a účetní závěrky za rok 2004, odsouhlasení členů nově ustavené komory edukačních pracovníků a změn v zastoupení komory ředitelů, schválení složení redakční rady pro správu webu RG ČR, změny rozpočtu na projekt “Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek” a projednání další organizačních náležitostí podle programu. Usnesení senátu je přílohou č. 2. této zprávy. Na závěr jednání si účastníci prohlédli expozice Muzea města Brna.

II. PŘEDSEDNICTVO

Předsednictvo jednalo v roce 2005 ve složení – předseda: PhDr. Ivan Neumann; místopředseda: Mgr. Petr Beránek; členové: Mgr. Marek Pokorný, PhDr. Hana Nováková, PhDr. Ludvík Ševeček (za KŘ), PhDr. Dagmar Jelínková, Mgr. Michal Soukup, Mgr. Jiří Jůza, Mgr. Božena Vachudová (za KOP), Mgr. Marcela Štýbrová, (za KEP), PhDr. Jan Sekera (za KIČ), Ing. Iva Habichová (za kontrolní komisi).

Předsednictvo se sešlo na čtyřech schůzkách – 15. 2., 6. 4., 22. 6. a 1. 11., na nichž projednalo zejména tyto úkoly související s činností rady: výroční zprávu za rok 2004, přípravu senátu, spoluúčast RG na Muzejní noci (organizátor AMG) a charitativní akci Českého komitétu Modrého štítu na pomoc jihovýchodní Asii postižené tsunami, odborné příspěvky na konferenci AMG Muzeum a změna II., přípravu exkurze do Vídně, uvolnění finančních prostředků na seminář “Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek I a II.” a na grantový projekt KEP “Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích”, aktualizaci webových stránek RG, stanovisko k situaci MMB a komerčnímu využití hradu Špilberk a převodu galerie Benedikta Rejta v Lounech, připomínky k novele autorského zákona a návrhy témat společné výstavy RG ČR v roce 2007. Řadu aktuálních úkolů předsednictvo řešilo telefonicky nebo mailovou poštou, protože pracovní vytížení členů předsednictva v domovských institucích, komplikovalo shodu na termínech společného jednání.

III. KOMORA ŘEDITELŮ

V roce 2005 se scházela KŘ ve složení: Mgr. Tomáš Fassati, Muzeum umění, Benešov; Mgr. Marek Pokorný, Moravská galerie, Brno; PhDr. Pavel Ciprián, Muzeum města Brna; Mgr. Hana Nováková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (předsedkyně komory); PhDr. Hynek Rulíšek, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín; PhDr. Tomáš Rybička, Galerie moderního umění, Hradec Králové; PhDr. Jiří Vykoukal, Galerie výtvarného umění, Cheb; Ing. Iva Habichová, od 2. 3. Mgr. Aleš Seifert Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Mgr. Mgr. Jan Samec, Galerie umění, Karlovy Vary; Mgr. Marcel Fišer, Galerie Klatovy – Klenová; PhDr. Aleš Rezler, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; PhDr. Věra Laštovková, Oblastní galerie, Liberec; PhDr. Jan Štíbr, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; PhDr. Alica Štefančíková, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Mgr. Jan Kapusta, Galerie výtvarného umění, Náchod; PhDr. Josef Chalupa, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Doc.PhDr. Pavel Zatloukal, Muzeum umění, Olomouc; Mgr. Petr Beránek, Galerie výtvarného umění, Ostrava; Mgr. Martin Dostál, Východočeská galerie, Pardubice; PhDr. Jana Potužáková, Západočeská galerie, Plzeň; Prof. Milan Knížák, Dr.A., Národní galerie, Praha; PhDr. Ivan Neumann, České muzeum výtvarných umění, Praha; Ak.mal. Václav Zoubek, Rabasova galerie, Rakovník; PhDr. Miroslava Hlaváčková, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; PhDr. Ludvík Ševeček, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín.

Komora ředitelů se sešla v roce 2005 celkem čtyřikrát – 12.1., 2.3., 11.10. a 7.12. Na svém prvním jednání po směnu si ředitelé zvolili novou předsedkyni komory, jíž se stala Mgr. Hana Nováková. Ředitelé se věnovali hlavně finančním otázkám rady – vyúčtování grantového úkolu za rok 2004 a novým grantovým projektům pro rok 2005. Dále KŘ ustavila pracovní skupinu pro stanovení minimálních standardů v galeriích podle novely zákona 122/2000 Sb. Projednala program senátu, organizaci Muzejní noci a podílu RG ČR a jednotlivých členských galerií na jejích programech, připojila se k pomoci postiženým oblastem jihovýchodní Asie. Zabývala se otázkou prezentace RG na konferenci Muzeum a změna II. a na Regiontouru 2006 případně 2007 v Brně. V neposlední řadě diskutovala o možných tématech společné výstavy v roce 2007 a podílela se na přípravě grantových projektů pro rok 2006. (Podrobněji viz příloha č.3).

IV. KOMORA ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

KOP se v roce 2005 scházela ve složení: Anna Fassatiová, Muzeum umění, Benešov; Mgr. Ivo Binder (do podzimu 2005), Moravská galerie, Brno; PhDr. Marcela Macharáčková, Muzeum města Brna; Mgr. Daniela Havlíčková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod; Mgr. Vlastimil Tetiva, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; PhDr. Ilona Tunklová, Galerie výtvarného umění, Hodonín; Mgr. Petra Finfrlová, Galerie moderního umění, Hradec Králové; Jiří Gordon, Galerie výtvarného umění, Cheb; PhDr. Jiří Hyliš, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Mgr. Božena Vachudová, Galerie umění, Karlovy Vary; Mgr. Magdalena Krejčová, Galerie Klatovy – Klenová; zástupce nejmenován, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; Anna Strnadová M.A., Oblastní galerie, Liberec; PhDr. Eva Neumannová, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; Mgr. Andrea Löblová, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Iva Dvořáčková, Galerie výtvarného umění, Náchod; PhDr. Jaroslava Pelikánová, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Mgr. Michal Soukup, Muzeum umění, Olomouc; Mgr. Jiří Jůza, Galerie výtvarného umění, Ostrava; Mgr. Marcela Chmelařová, Východočeská galerie, Pardubice; Mgr. Petra Kočová, Západočeská galerie, Plzeň; PhDr. Dagmar Jelínková, Národní galerie, Praha (předsedkyně komory); Richard Drury, České muzeum výtvarných umění, Praha; Mgr. Dalibor Blažek, Rabasova galerie, Rakovník; Mgr. Vladimíra Drahozalová, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; Marie Martykánová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; Mgr. Ladislava Horňáková, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín.

KOP se v tomto roce sešla čtyřikrát – 8. 3., 28. 6., 20. 9. a 13. 12. Hlavním úkolem komory pro tento rok byl projekt připravovaný ve spolupráci s Metodickým centrem pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) při MZM v Brně a nazvaný “Analýza možností rozvoje digitální evidence sbírek”, jenž byl zaměřen na shrnutí zkušeností s prací s DEMUS 01 – VUM a nastínění možností jeho budoucího rozvoje, který by odpovídal technickým možnostem v 21. století. Byť na tento projekt RG ČR neobdržela žádaný grantový příspěvek z MK ČR, podařilo se uspořádat dva tématické dvoudenní semináře.

První část se konala v NG v Praze 7. – 8. 6. a byla zaměřena na analýzu naplněnosti dat v DEMUS – VUM a využívání možností této databáze, dále na obrazovou dokumentaci sbírkového fondu a jeden blok byl věnován informacím o zkušenostech knihovníků s digitalizací, vzájemným sdílením dat a se systémem národních autorit a jejich možným využitím pro muzejní práci. Druhý seminář se konal 22. – 23. 11. v MZM v Brně a byl zaměřen na praktické otázky práce s DEMUSem 01-VUM a obrazovou dokumentací. CITeM také nastínil své představy dalšího rozvoje programu a DEMUS a možnosti spolupráce s národními autoritami spravovanými Národní knihovnou ČR. S obsahem jednotlivých příspěvků z obou částí projektu “Analýza možností rozvoje digitální evidence sbírek” se zájemci mohou seznámit na www.citem.cz – archiv zpráv. Podrobněji o činnosti KOP viz příloha č. 4.

Členové komory individuálních členů se spolupodíleli na práci KOP.

V. Komora edukačních pracovníků

Komora edukačních pracovníků, která byla ustavena na V. sněmu RG ČR, pracovala v roce 2005 ve složení: Markéta Skotáková, MG Brno, Alena Novotná, MM Brna, Šárka Satrapová, GVU Havlíčkův Brod, Ivana Johnová, AJG Hluboká n.V., Romana Navrátilová, GVU Hodonín, Lenka Tothová, GU Karlovy Vary, Petra Křečková Mg.A, OG Liberec, PhDr. Olga Kubelková, SČGVU Litoměřice, Bc. Helena Müllerová, GVU Náchod, Jitka Nováková, HG Nové Město na Moravě, Mgr. Marek Šobáň, MU Olomouc, Bc. Andrea Weglarzyová, GVU Ostrava, Mgr. Petra Lášková, VČG Pardubice, Mgr. Marcela Štýbrová, ZČG Plzeň, (předsedkyně komory), Mgr. Adéla Holubová, NG Praha, PhDr. Claudine Končinská, ČMVU Praha a Mgr. Václav Mílek, KGVU Zlín. Ostatní galerie zatím z různých důvodů své zástupce nejmenovaly.

Komora se sešla celkem čtyřikrát – 5. 1., 3. 3., 27. 4. a 6. 10. (podrobněji viz příloha č. 5) a hlavní náplní její činnosti byla realizace grantového projektu RG ČR “Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích”. Cílem projektu bylo osvojení si všeobecných i specifických lektorských dovedností a nalezení vyhovujícího vztahu mezi muzeem/galerií a školami. Hlavním výstupem vzdělávacího cyklu se staly projekty jednotlivých účastníků, které budou sloužit jednak jako nabídka pro školu ke spolupráci, zároveň jako podklad pro žádost o finanční prostředky na veřejné správě, a které jsou účastníkům celého cyklu k dispozici na CD. Vzdělávacího projektu se zúčastnilo 24 odborných pracovníků muzeí a galerií ČR, byl realizován prostřednictvím cyklu 10 výcvikových dní (5 dvoudenních lekcí) složených z teoretických přednášek a praktických dílen (podrobnosti v Závěrečné zprávě a vyúčtování projektu – viz příloha č. 6.).

VI. HOSPODAŘENÍ RG ČR

Příjmy uskutečněné v roce 2005 425 756,26 Kč

Výdaje uskutečněné v roce 2005 347 893,10 Kč

Závazky k 31.12. 2005 (uhrazeny 23.1.2006) – 15 516,00 Kč

Pohledávky k 31.12. 2005 + 18 600,00 Kč

R e k a p i t u l a c e příjmů a výdajů k 31. 12. 2005

Počáteční zůstatek účtu k 01. 01. 2005 216 652,09 Kč

Celkové příjmy + 425 756,26 Kč

Celkové výdaje – 347 893,10 Kč

Zůstatek účtu k 31.12.2004 294 515,25 Kč

PŘÍLOHA ZÁPISU Z JEDNÁNÍ SENÁTU RG ČR V OSTRAVĚ č. 3

Zpráva revizní komise Rady galerií České republiky

Kontrola byla provedena 19. 4. 2006 členy kontrolní komise ve složení: ing. Iva Habichová (předseda, OGV Jihlava), ing. Luďka Kozibratková (člen, ZČG Plzeň), Marie Vetešníková (člen, MU Olomouc) za účasti p. Ryšavé.

Předložené doklady: kniha faktur (vydaných 70, došlých 41), peněžní deník, účetní doklady za rok 2005

Kontrola vedení účetnictví byla provedena za účetní období roku 2005. Podle předloženého výkazu příjmů a výdajů za rok 2005 hospodařila RG ČR s celkovými příjmy ve výši 425 756,26 Kč a výdaje činily 347 893,10 Kč.

Stav finančních prostředků na účtu činil k 1.1.2005 216 652,09 Kč a zůstatek k 31.12.2005 byl 294 515,25 Kč. Finanční prostředky souhlasí na výpisy z účtu k prvnímu a poslednímu dni hospodaření za rok 2005.

Revizní komise prověřila podle údajů v peněžním deníku všech 76 příjmů a 62 výdajů z účtu.

Přidělená účelová neinvestiční dotace ve výši 95 000,- (bankovní výpis č. 32) poskytnutá MK ČR “Rozvoj vzdělávacích činností muzeích a galeriích”byla prověřena.

Dále byla provedena kontrola inventarizace katalogů. Na skladě jsou vedeny 2 druhy katalogů “Kresba, kresba” v ceně 150,- Kč/1 ks, 44 kusů celkem 6 600,- Kč a “Rukověť péče o papírové sbírky” v ceně 70,- Kč/1 kus, 924 ks celkem 64 680,- Kč. Celková cena skladu činí 71 280,- Kč.

RG ČR poskytla členský příspěvek Unii zaměstnavatelských svazů (bankovní výpis č. 67) ve výši 35 000,- Kč a ČKMŠ členské příspěvky (bankovní výpis č.64) za roky 2004 a 2005 celkem 10 000,- (2 x 5 000,-).

Z j i š t ě n í :

1) účetní zápisy jsou vedeny přehledně a pečlivě. Zobrazují průběh hospodaření RG v roce 2005.

2) účelová dotace byla správně použita. Vzhledem k tomu, že předložené náklady MK ČR byly nižší o 13 000,- Kč byla tato částka MK ČR vrácena (viz. výpis z 23.12.2005).

3) účetní závěrka za rok 2005 byla zaslána k projednání, ale do provedené kontroly nebyla podepsána.

4) za rok 2005 nebyl vyplacen honorář za vedení účetnictví p. Ryšavé. Jeho vyplacení se uskuteční po provedené revizi hospodaření.

5) galerie moderního umění Roudnice nad Labem, která dluží členské příspěvky od r. 2000 (s výjimkou r. 2003 – dluh 18 000,-) nereaguje na upomínky. Fyzické osoby Hornerová Veronika a PhDr. Guerra Miloslava neuhradily členský příspěvek ve výši 2x á 300,- Kč. Celkový dluh na nezaplacených členských příspěvcích činí 18 600,- Kč. Galerie Benedikta Rejta Louny uhradila mimořádný členský příspěvek (dluh 6 000,- z roku 2004, uhrazeno v r. 2005).

Z á v ě r

 1. Účetnictví je úplné, průkazné, srozumitelné a poskytuje věrný obraz hospodaření RG ČR.

 2. Vzhledem k tomu, že RG ČR přechází v roce 2006 na vedení podvojného účetnictví, byly všechny účetní doklady převezeny do ČMVU, kde budou uloženy

Zpracoval: Habichová, 20. 4. 2006

USNESENÍ SENÁTU RG ČR ZE DNE 17. 5. 2006

Senát RG ČR schvaluje:

 1. výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2005;

 2. zprávu kontrolní komise;

 3. přijetí Galerie hl.m. Prahy za řádného člena RG ČR;

 4. změny v zastoupení členských galerií v komoře odborných pracovníků, a to následovně:

za GHMP – Marie Rakušanová

za OG v Liberci – Mgr. Markéta Kroupová

za VČG v Pardubicích – Mgr. Vít Bouček

za ZČG v Plzni – Mgr. Tereza Cermanová

za MG v Brně – dr. Zdeněk Kazlepka

za GU v Karlových Varech – Bc. Kateřina Rejchrtová;

 1. změnu zastoupení KOP v předsednictvu – Mgr. Boženu Vachudovou nahradí dr. Marcela Macharáčková;

 2. změny v zastoupení členských galerií v komoře edukačních pracovníků, a to následovně:

za GHMP – Lucie Haškovcová

za OGV v Jihlavě – Bc. Markéta Bártová

za GVU v Hodoníně – Mgr. Romana Navrátilová

za GVU v Havlíčkově Brodě – nikdo (do nástupu nové pracovnice za Šárku Satrapovou);

 1. změnu v kontrolní komisi RG ČR – ing. Ivu Habichovou nahradí ing. Lubomír Bednář;

 2. změny ve financování grantových projektů RG ČR na rok 2006 v následujícím rozsahu:

 1. Komunikace galerií s veřejnou správou – uskuteční se v plánovaném rozpočtu

220.000,-Kč, podíl MK ČR 60.000,-Kč, podíl RG ČR 160.000,-Kč

 1. Regiontour 2007 – pokud se nepodaří změnit procentuální podíl schválených 90.000,-Kč z 20% na vyšší, bude dotace vrácena;

 1. propojení současných databází DEMUS 01 – VUM jednotlivých členských galeriích RG v rozsahu výměnného formátu do společné databáze v metodickém oddělení NG v Praze, bude-li technicky možné;

 2. zveřejnění sbírkových fondů Vladimíra Boudníka z jednotlivých členských galerií v tzv. Virtuální galerii V. Boudníka od AiP Beroun

 3. Výstavní projekt na rok 2007 – grafika 60. let 20. století a pracovní tým ve složení Richard Drury (ČMVU Praha), Božena Vachudová (GU Karlovy Vary), Markéta Kroupová (OG Liberec), Ladislav Daněk (MU Olomouc), po projednání v mateřských institucích bude tým doplněn o kurátora MG v Brně a kurátora GHMP.

Senát RG ČR bere na vědomí:

 1. změny a doplnění komory ředitelů – za AJG v Hluboké n.V. – ing. Lubomír Bednář

za GHMP – dr. Karel Srp;

 1. zprávu o plánech CITeM na rozvoj DEMUSu – verze 007;

 2. informaci o postupu aktualizace webu RG ČR;

 3. navržený způsob schválení usnesení (viz zápis bod č. 10)

Senát RG ČR ukládá:

1. Komoře ředitelů:

a) stanovit do konce září t.r. termín a místo konání společné výstavy RG ČR v roce 2007;

b) ustavit organizační tým pro přípravu výstavy „Mimo centrum“ v roce 2009 a zamluvit vhodné prostory pro její konání

2. Předsednictvu:

c) jednat s AiP Beroun o technických a finančních podmínkách realizace projektu „Virtuální galerie V. Boudníka“.

d) jednat znovu s GMU v Roudnici o splátkovém kalendáři dlužných členských příspěvků a upozornit ji na možnost vyloučení v roce 2007, pokud kalendář nebude dojednán.

POTVRZENÍ SOUHLASU SE ZNĚNÍM USNESENÍ SENÁTU RG ČR ZE DNE 17. 5. 2006

Komora ředitelů:

Mgr. Tomáš Fassati, Muzeum umění, Benešov

Mgr. Marek Pokorný, Moravská galerie, Brno

PhDr. Pavel Ciprián, Muzeum města Brna

Mgr. Hana Nováková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod 

Ing. Lubomír Bednář, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín

PhDr. Tomáš Rybička, Galerie moderního umění, Hradec Králové

PhDr. Jiří Vykoukal, Galerie výtvarného umění, Cheb

Mgr. Aleš Seifert Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

Mgr. Mgr. Jan Samec, Galerie umění, Karlovy Vary

Mgr. Marcel Fišer, Galerie Klatovy – Klenová

PhDr. Aleš Rezler, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

PhDr. Věra Laštovková, Oblastní galerie, Liberec

PhDr. Jan Štíbr, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice

PhDr. Alica Štefančíková, Galerie Benedikta Rejta, Louny

Mgr. Jan Kapusta, Galerie výtvarného umění, Náchod

PhDr. Josef Chalupa, Horácká galerie, Nové Město na Moravě

Doc.PhDr. Pavel Zatloukal, Muzeum umění, Olomouc

Mgr. Petr Beránek, Galerie výtvarného umění, Ostrava

Mgr. Martin Dostál, Východočeská galerie, Pardubice

PhDr. Jana Potužáková, Západočeská galerie, Plzeň

Prof. Milan Knížák, Dr.A., Národní galerie, Praha

PhDr. Ivan Neumann, České muzeum výtvarných umění, Praha

PhDr. Karel Srp, Galerie hl.města Prahy

Ak.mal. Václav Zoubek, Rabasova galerie, Rakovník

PhDr. Miroslava Hlaváčková, GMU, Roudnice nad Labem

PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

PhDr. Ludvík Ševeček, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín

Komora odborných pracovníků:

Anna Fassatiová, Muzeum umění, Benešov 

Dr. Zdeněk Kazlepka Moravská galerie, Brno 

PhDr. Marcela Macharáčková, Muzeum města Brna 

Mgr. Daniela Havlíčková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod 

Mgr. Vlastimil Tetiva, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 

PhDr. Ilona Tunklová, Galerie výtvarného umění, Hodonín 

Mgr. Petra Finfrlová, Galerie moderního umění, Hradec Králové 

Jiří Gordon, Galerie výtvarného umění, Cheb 

PhDr. Jiří Hyliš, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava 

Bc. Kateřina Rejchrtová, Galerie umění, Karlovy Vary 

Mgr. Magdalena Krejčová, Galerie Klatovy – Klenová 

Mgr. Markéta Kroupová, Oblastní galerie, Liberec 

PhDr. Eva Neumannová, SČGVU, Litoměřice 

Mgr. Andrea Löblová, Galerie Benedikta Rejta, Louny 

Iva Dvořáčková, Galerie výtvarného umění, Náchod 

PhDr. Jaroslava Pelikánová, Horácká galerie, Nové Město na Moravě 

Mgr. Michal Soukup, Muzeum umění, Olomouc 

Mgr. Jiří Jůza, Galerie výtvarného umění, Ostrava 

Mgr. Vít Bouček, Východočeská galerie, Pardubice 

Mgr. Tereza Cermanová, Západočeská galerie, Plzeň 

PhDr. Dagmar Jelínková, Národní galerie, Praha 

Richard Drury, České muzeum výtvarných umění, Praha 

Marie Rakušanová, Galerie hl.města Prahy

Mgr. Dalibor Blažek, Rabasova galerie, Rakovník 

Mgr. Vladimíra Drahozalová, GMU, Roudnice nad Labem 

Marie Martykánová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 

Mgr. Ladislava Horňáková, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín.

Komora edukačních pracovníků:

Markéta Skotáková, MG Brno 

Alena Novotná, MM Brna 

Ivana Johnová, AJG Hluboká n.V. 

Romana Navrátilová, GVU Hodonín 

Bc. Markéta Bártová. OGV v Jihlavě

Mgr. Lenka Tóthová, GU Karlovy Vary 

Petra Křečková Mg.A, OG Liberec 

PhDr. Olga Kubelková, SČGVU Litoměřice 

Bc. Helena Müllerová, GVU Náchod 

Jitka Nováková, HG Nové Město na Moravě 

Mgr. Marek Šobáň, MU Olomouc 

Bc. Andrea Weglarzyová, GVU Ostrava 

Mgr. Petra Lášková, VČG Pardubice 

Mgr. Marcela Štýbrová, ZČG Plzeň.

Mgr. Adéla Holubová, NG Praha

PhDr. Claudine Končinská, ČMVU Praha

Lucie Haškovcová, GHMP

Mgr. Václav Mílek, KGVU Zlín

Komora individuálních členů:

Veronika Hornerová – Krištofová

dr. Daniela Maršálková

PhDr. Jan Sekera

PhDr. Miloslava Guerra – Waldman

PhDr. Ivan Žlůva

Archiv aktualit