Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Zápis z jednání Senátu RG ČR dne 19. 4. 2005 v Muzeu města Brna

Přítomni: viz presenční listiny (příloha č. 7)

 1. UVÍTÁNÍ

Přítomné v historické přemyslovské kapli hradu Špilberku přivítal předseda RG ČR dr. I. Neumann a dr. P. Ciprián, ředitel MMB, který stručně nastínil historii hradu. Po té byli z pléna navrženi členové mandátové a volební komise a členové návrhové komise.

Za členy mandátové a volební komise byly jednomyslně zvoleny dr. V. Laštovková, dr. M. Macharáčková a Mgr. L.Horňáková (pro 42, proti 0, zdržel 0) .

Za členy návrhové komise byli většinou hlasů přítomných zvoleni Mgr. P. Beránek, dr. J. Chalupa a dr. D. Jelínková (pro 39, proti 0, zdržel se 3).

Mandátová a volební komise po té zkontrolovala presenční listiny a konstatovala, že jednání senátu je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 delegátů ze 75 členů všech 4 komor RG ČR.

 1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2004

Zprávu zpracovanou Danou Ryšavou, účetní RG ČR, přednesl předseda dr. Neumann.

R e k a p i t u l a c e příjmů a výdajů k 31.12.2004

Počáteční zůstatek účtu k 01. 01. 2004 139 997,03 Kč

Celkové příjmy + 545 792,36 Kč

Celkové výdaje – 469 137,30 Kč

Zůstatek účtu k 31.12.2004 216 652,09 Kč

Zásoby 93 090,– Kč

Pohledávky 20 000,– Kč

Závazky 85 380,60 Kč (uhrazeny k 7. 1. 2005)

Poté předseda přednesl informace o účetní závěrce za rok 2004 (viz příloha č. 1) a zprávu kontrolní komise zpracovanou její předsedkyní – ing. Ivou Habichovou – (viz příloha č. 2). V diskusi ke zprávě kontrolní komise bylo konstatováno, že se předseda musí pokusit osobním jednáním s ředitelkou, dr. Hlaváčkovou vyřešit otázku dluhu roudnické galerie. Členské galerie poskytnou pí. Ryšavé svá Iča a DIČa.

Zprávu o hospodaření za rok 2004 včetně účetní závěrky senát RG ČR v následném hlasování jednomyslně schválil. Rovněž byla většinou 41 hlasu schválena zpráva kontrolní komise a udělen souhlas k vyplacení roční odměny účetní D. Ryšavé.

 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

S výroční zprávou byli všichni členové senátu seznámeni v písemné podobě. Kromě drobných jazykových korektur, provedených dr. Laštovkovou, nebyla v diskusi navržena žádná změna nebo doplnění.

Výroční zpráva za rok 2004 byla jednomyslně schválena všemi přítomnými a bude v nejbližší možné době zveřejněna na webu RG ČR – www.cz-gallery.com .

 1. AKTUÁLNÍ STAV FINANCÍ RG ČR

Zprávu D. Ryšavé přečetla D. Jelínková

R e k a p i t u l a c e příjmů a výdajů k 18. 4. 2005

Počáteční zůstatek účtu k 01. 01. 2005 216 652,09 Kč

Celkové příjmy + 285 730,– Kč

Celkové výdaje – 87 815,60 Kč

Zůstatek účtu k 31.03.2005 414 566,49 Kč

(viz příloha č. 3)

V rámci diskuse o finanční situaci se plénum usneslo na odpuštění členských příspěvků do konce volebního období (2007) pro individuální členy – dlouholeté pracovníky v galeriích, nyní pobírajících starobní důchod. Týká se dr. Maršálkové, dr. Sekery a dr. Žlůvy.

 1. NOVÍ ČLENI JEDNOTLIVÝCH KOMOR

Předsedkyně KŘ uvítala v řadách komory nového ředitele Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Mgr. Aleše Seiferta, který byl jmenován do funkce 1. 3. 2005. Předseda RG ČR informoval o výběrovém řízení na ředitele AJG na Hluboké, které již proběhlo bez účasti odborné veřejnosti ve výběrové komisi, ale nový ředitel/-ka ještě nebyl jmenován. Plénum senátu při té příležitosti poděkovalo nepřítomnému odstupujícímu řediteli dr. H. Rulíškovi za dlouholetou spolupráci v Radě.

Předseda dále oznámil jméno nového ředitele GHMP, kterým byl dočasně jmenován dr. Srp, přestože jednoznačně vyhrál několika kolové výběrové řízení. Nový ředitel GHMP již projevil zájem o vstup do RG ČR.

Š. Satrapová seznámila senát se složením nové komory edukačních pracovníků. Své zástupce do komory jmenovaly tyto galerie:

MG Brno – Markéta Skotáková, MM Brna – Alena Novotná, GVU Havlíčkův Brod – Šárka Satrapová, AJG Hluboká n.V. – Ivana Johnová, GVU Hodonín – Romana Navrátilová, GU Karlovy Vary – Lenka Tóthová, OG Liberec – Petra Křečková, SČGVU Litoměřice – Olga Kubelková, GVU Náchod – Helena Müllerová, HG Nové Město na Moravě – Jitka Nováková (odešla na mateřskou dovolenou, bude zastupovat Simona Zobačová), MU Olomouc – Marek Šobáň, GVU Ostrava – Andrea Weglarzyová, VČG Pardubice – Petra Lášková, ZČG Plzeň – Marcela Štýbrová, NG Praha – Adéla Holubová, ČMVU Praha – Claudine Končinská, KGVU Zlín – Václav Mílek. Předsedkyní KEP a jejím zástupcem v předsednictvu se stala Mgr. Marcela Štýbrová z plzeňské galerie.

V KOP žádná změna zatím nenastala.

 1. INFORMACE O GRANTOVÝCH PROJEKTECH RG ČR NA ROK 2005

Předseda přečetl rozhodnutí MK ČR o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2005. Rada získala na projekt KEP- Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích – 95.000,-Kč, na projekt KOP – Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek, přestože žádost splnila všechny náležitosti, nic.

Předsednictvo se však rozhodlo v projektu pokračovat vlastními prostředky, byť v omezené míře. Je stále naděje, že MK poskytne dotaci z jiného dotačního programu. Pracovní skupina KOP, proto upravila rozpočet projektu a připravila program pro jarní část semináře, který se uskuteční ve dnech 7. – 8. 6. 2005 ve Veletržním paláci v Praze. (Viz příloha č. 4) Doporučení pracovního týmu, aby se ředitelé zúčastnili jednání alespoň druhý den, aby byli informováni o nových možnostech, protože na základě těchto ukázek by se měla RG rozhodnout, kam směrovat DEMUS-VUM. Bude uzavřena dohoda o spolupráci s CITeM při MZM (bývalé oddělení informatiky), které pomůže Radě s organizací a vedením projektu.

Komora ředitelů na návrh D. Jelínkové, která o projektu referovala, schválila účastnický poplatek na jarní seminář ve výši 150,-Kč. D. Jelínková také požádala všechny členské galerie, aby v čas odeslali analýzu dat v Demusu.

O projektu KEP – Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích – referovala Mgr. Štýbrová. Připravovaný cyklus vzdělávacích seminářů je určen pro 25 účastníků – vzdělávacích pracovníků muzeí umění a galerií ČR. Bude rozložen do 10 výcvikových dní (5 dvoudenních lekcí) sestávajících z teoretických přednášek a praktických dílen. Cyklus seminářů bude zahrnovat dva okruhy činností:

 1. projektový management (fundraising, strategické plánování)

 2. nové pojetí výtvarného oboru a koncepce oblasti Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)

Smyslem tohoto vzdělávacího cyklu je pomoci účastníkům zpracovat správně postavený modelový projekt pro aplikaci RVP ZV v galerijním (muzejním) prostředí, který je realizovatelný, garantovaný odborným zázemím fundovaných lektorů a vhodný pro žádosti o dotaci na veřejné správě. Vzdělávací cyklus se nepřekrývá s právě probíhajícím projektem Národní galerie v Praze “Škola a muzeum pod jednou střechou”. Dosud se přihlásilo jen 10 zájemců, plénum jednomyslně schválilo nabídnutí účasti zájemcům z AMG, pokud nebude plný počet účastníků naplněn do 27.4. 2005. (Program viz příloha č. 5) Dále byli přítomní seznámeni s finanční rozvahou projektu, která může být ještě upravena podle rozpočtových pravidel zaslaných MK ČR. S pokladní RG ČR bylo dohodnuto, že na základě účastnických poplatků zaslaných na účet RG ČR, budou jednotlivým galeriím vystaveny faktury, aby neměly problémy v účetnictví.

V diskusi apeloval místopředseda na ředitele, aby využili připraveného grantového semináře a uvolnili své zaměstnance k účasti na něm, zvláště ustavené členy KEP, neboť ustavením této komory jsou členské galerie zavázány na její úspěšné práci. Dále se diskutovalo k otázce zkombinování práce pro mateřskou galerii a RG ČR. Plénum se shodlo na nutnosti hledat vždy oboustranně přijatelný kompromis, protože vlastní činnost musí mít přednost, ale bez aktivní práce volených zástupců i dalších galerijních zaměstnanců Rada nebude fungovat. Připravované semináře a další akce pak rozvíjí znalosti zaměstnanců a jsou jednoznačně ve prospěch všech galerií a jsou oznamovány s dostatečným předstihem, aby galerie mohly přizpůsobit svůj program.

 1. RŮZNÉ

1) WEB RG ČR – dr. Vykoukal se bohužel nepřijel a nepředal nikomu materiály k rozpracované smlouvě s olomouckou firmou. Firma je připravena jednat, předpokládané náklady na aktualizaci by se mohly pohybovat okolo 10.000,-Kč. Letos bude třeba zaplatit i poplatek za doménu ve výši 3.000,-Kč. Předsednictvo oznámilo složení redakční rady, kterou tvoří: za KŘ – Mgr. P. Beránek, Mgr. T. Fassati, za KOP – Mgr. M. Soukup, J. Gordon, za KEP – Mgr. V. Mílek, Mgr. M. Šobáň. Plénum pověřilo redakční radu, aby se co nejrychleji sešla a sestavila návrh smlouvy s olomouckou firmou a předala ho předsednictvu ke schválení. Jednotlivé galerie udělají, co nejdříve, prolink ze svých stránek na stránky RG ČR.

2) EXKURSE RG ČR – při přípravě plánované exkurze do Vídně a Řezna, jejíž program sestavil p. Kotterer z MOG, se ukázalo časově a technicky nemožné (vzhledem ke vzdálenostem mezi Vídní a Řeznem a bezpečnostním přestávkám pro řidiče), aby se akce realizovala ve dvou dnech. Plénum proto schválilo návrh připravit v květnu pouze návštěvu Vídně a Řezno odložit na podzim nebo další rok. Exkurze do Vídně se uskuteční 24. 5. 2005 (odjezd brzy ráno z Brna, návrat v pozdních večerních hodinách opět do Brna, ubytování v Brně si zajišťují účastníci sami). Program ve Vídni: · Schönbrunn – fungující temperované muzeum v historické budově s velkou návštěvností · Kusthistorisches museum – depozitář obrazů a karanténní prostor (moderní betonová architektura s temperací) · Národopisné muzeum – depozitář s temperací (rekonstrukce z bývalého bunkru) · klášterní depozitář knih (historické sklepení přestavěné na depozitář s posuvnými regály). Podrobnosti rozešle Mgr. Nováková. Náklady na dopravu bude hradit RG ČR, a pak je rozúčtuje jednotlivým přihlášeným účastníkům. Přítomným bylo rozdáno CD s informacemi o objektech od pana Kotterera.

3) MUZEUM A ZMĚNA II. – mezinárodní konference se uskuteční 8. – 10. 11. 2005 v Národním muzeu v Praze – pořadatelem je AMG a další, přizvána byla i RG ČR. Informaci o programu plánovaném ve 4 sekcích přednesl dr. Ciprián. (viz příloha č. 6). Předsednictvo se dohodlo na aktivním vystoupení v 1. Bloku – zprávou o RG ČR. Pro 4. Blok připraví program pracovní skupina KOP – pokusí se reprizovat některá vystoupení z jarního semináře RG ČR včetně informace o analýze dat v DEMUS-VUM. Přítomní by se měli ještě zamyslet nad vystoupením na téma digitálních médií jako sbírkových předmětů a problémy z toho plynoucí – co nejdříve je třeba předsednictvu nahlásit jména případných referujících. Přítomní by měli o plánované konferenci referovat předpokládaným cílovým skupinám – hlavně zástupcům zřizovatelů.

4) VÝSTAVA RG ČR V ROCE 2007 – předsednictvo dostalo pouze 3 návrhy na téma výstavy. 2x nové přírůstky – zajímavé pro veřejnost, ale nedává prostot pro odbornou práci, 1x návrh připravit ke 100. výročí výstavu skupiny OSMA. Vaše tipy a teze lze ještě zasílat předsedovi, na podzim by se však mělo téma rozhodnout, aby RG mohla podat grantovou žádost na zpracování sbírek

5) OBORNÉ SETKÁNÍ VE ZLÍNĚ – hlasů ze směnu, aby se RG ČR věnovala více oborovým problémů vychází vstříc návrh dr. Ševečka (podporovaný předsednictvem) uspořádat v září na závěr Zlínského salonu oborové setkání. Podrobnosti budou ještě upřesněny. Stále platí nabídka oborové diskuse na stránkách časopisu Prostor Zlín.

6) SBÍRKA NA POMOC JIHOVÝCHODNÍ ASII – akce Českého komitétu Modrého štítu – pro galerie v RG ČR je závazná, bude probíhat formou prodeje pohlednic, které budou vydány za přispění ČV ICOM, bližší informace po 3.5.

7) NABÍDKY FIREMDytec – nová nabídka výstavního materiálu a dalších pomůcek pro ukládání a adjustování sbírek, možno vyžádat ve firmě;

LO-TECH – odprodá za sníženou atypické vitríny ze státních akcí, konkrétní nabídka bude zaslána;

mobiliář v Poštovním muzeu – vhodný pro vystavení a uložení papírových sbírek, vyrobený na zakázku slovenskou firmou podle švýcarského modelu, možnost hromadné objednávky se slevou.

8) TERASOFT – vydává digitální encyklopedie a didaktická CD pro školy – již vydala evropské umění, galerii světového malířství, má zájem spolupracovat s galeriemi na vydání českého výtvarného umění – Artopedie III. Plénum uložilo předsednictvu zjistit možnosti spolupráce.

 1. ZÁVĚR

Na závěr přenesla návrhová komise znění usnesení senátu, které bylo bez doplňků a připomínek jednomyslně schváleno. Předseda poděkoval přítomným za účast na jednání a požádal členy o aktivnější přístup k práci RG ČR, nutné je hlavně sledovat a reagovat na e-maily, jakékoliv náměty a přání členů je možné zasílat předsednictvu. Jednání senátu bylo ukončeno v 16.00. Zájemci se mohli zúčastnit prohlídky expozic a výstav MMB na Špilberku.

Zapsala: D. Jelínková

USNESENÍ SENÁTU RG ČR ZE DNE 21. 4. 2005

Senát Rady galerií ČR

 1. schvaluje:

 • zprávu o hospodaření za rok 2004 včetně účetní závěrky a zprávu kontrolní komise RG ČR;

 • proplacení roční odměny účetní RG ČR za rok 2004 ve sjednané výši;

 • výroční zprávu RG ČR za rok 2004;

 • prominutí členského příspěvku individuálním členům – bývalým pracovníkům galerií pobírajícím starobní důchod do konce tohoto volebního období;

 • v grantovém projektu KEP poskytnout volná místa členům AMG;

 • upravený rozpočet a účastnický poplatek na seminář “Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek ” 7. – 8. 6. 2005;

 • účast členských galerií RG ČR na sbírce na pomoc jihovýchodní Asii formou navrženou Modrým štítem.

 1. bere na vědomí:

 • aktuální stav financí RG ČR;

 • složení nové komory edukačních pracovníků a změny v komoře ředitelů

 • informace o přípravě a realizaci obou projektů na rok 2005 – “Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek ” a “Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích”;

 • informaci o připravované konferenci Muzeum a změna II.

 1. ukládá: a) předsednictvu RG ČR:

 • uzavřít na základě analýzy GVU v Chebu smlouvu o správě webových stránek RG ČR;

 • připravit exkurzi do Vídně v jednodenní variantě na termín 24. 5. 2005;

 • projednat na příštím zasedání se zástupci firmy Terasoft možnou spolupráci RG ČR na projektu Artopedie III.

b) Mgr. M. Soukupovi:

­- dojednat jednorázovou aktualizaci webu RG ČR.

Jednomyslně schváleno senátem RG ČR v Brně dne 21. 4. 2005.

Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR č. 1.

Rada galerií České republiky

Sídlo: Husova 19-21, Praha 1, PSČ 110 01

IČO: 69060924

Účetní závěrka za rok 2004

Výkaz příjmů a výdajů za rok 2004

Příjmy celkem

545 792,36

Výdaje celkem*

469 137,30

Příjmy, které jsou předmětem daně

446 600,00

(§ 18 odst. 3 zákona 586/1992 Sb.)

z toho:

členské příspěvky

446 600,00

reklamy

0,00

nájemné

0,00

Příjmy, které předmětem daně nejsou

(činnosti, které jsou posláním – § 18 odst. 4)

(§ 18 odst. 4a, 4b, 4c zákona 586/1992 Sb.)

99 192,36

Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (činnosti, které jsou posláním-§ 23 odst. 5)

469 137,30

z toho:

příjmy, které jsou posláním

4 450,00

dotace

92 000,00

úroky z vkladů na BÚ

2 742,36

Příjmy osvobozené od daně z příjmu (§ 19 odst. 1a zákona 586/1992 Sb.)

446 600,00

z toho:

členské příspěvky

446 600,00

Základ daně

0,00

(§ 23 odst. 1)

Příjmy celkem

545 792,36

Příjmy, které nejsou předmětem daně

99 192,36

Příjmy osvobozené od daně

446 600,00

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2004

216 652,09

Rozdíl příjmů a výdajů

76 655,06

* bez průběžných položek

Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR č. 2

Zpráva revizní komise Rady galerií České republiky

Kontrola byla provedena 12.4.2005 členy kontrolní komise ve složení: ing. Iva Habichová (předseda, OGV Jihlava), ing. Luďka Kozibratková (člen, ZČG Plzeň), Marie Vetešníková (člen, MU Olomouc) za účasti p. Ryšavé.

Předložené doklady: kniha faktur, peněžní deník, účetní doklady za roky 2003, 2004 a 2005.

Kontrola vedení účetnictví byla provedena za účetní období roku 2004. Podle předloženého výkazu příjmů a výdajů za rok 2004 hospodařila RG ČR s celkovými příjmy ve výši 545 792,36 Kč a výdaje činily 469 137,30 Kč.

Stav finančních prostředků na účtu činil k 1.1.2004 139 997,03 Kč a zůstatek k 31.12.2004 byl 216 652,09 Kč, který souhlasí na výpis z účtu k poslednímu dni hospodaření za rok 2004.

Revizní komise prověřila podle údajů v peněžním deníku všech 62 příjmových a 84 výdajových dokladů.

Účelová dotace 92 000,- poskytnutá MK ČR “Nové metody výchovné práce s veřejností”byla prověřena.

Z j i š t ě n í :

1) účetní zápisy jsou vedeny přehledně a pečlivě. Zobrazují průběh hospodaření RG v roce 2004.

2) účelové dotace byly správně použity. Vzhledem k tomu, že předložené náklady MK ČR byly nižší (91 697,60) o 302,40 Kč, komise doporučuje tuto částku MK ČR vrátit.

U výpisu č.17 z  27.4.2004 není doložen doklad – smlouva k poskytnuté dotaci MK ČR

3) v případě úhrady příspěvku Unii zaměstnavatelských svazů ve výši 7 000,- Kč (výpis č. 6 ze dne 12.3.2004), není tato platba doložena přílohou smlouvy, ale pouze dokladem o provedené úhradě.

4) účetní závěrka za rok 2004 byla zaslána k projednání, ale dosud není podepsána.

5) za rok 2004 nebyl vyplacen honorář za vedení účetnictví p. Ryšavé. Jeho vyplacení se uskuteční po provedené revizi hospodaření.

6) galerie moderního umění Roudnice nad Labem, která dluží členské příspěvky od r. 2001

(dluh 14 000,-) nereaguje na upomínky. Galerie Benedikta Rejta Louny neuhradila mimořádný členský příspěvek (dluh 6 000,- uhrazeno v r. 2005). Fyzické osoby Maršálková a Hornerová neuhradily členský příspěvek ve výši 2×300,- Kč.

Z á v ě r

 1. Revizní komise doporučuje poskytnout paní Ryšavé (vedení účetnictví) IČa a DIČa všech právnických osob, které jsou členy RG ČR.

 2. Účetnictví je úplné, průkazné, srozumitelné a poskytuje věrný obraz hospodaření RG ČR.

Zpracoval: Habichová, 13.4.2005

Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR č. 3

Přehled hospodaření za období od 1. 1. 2005 do 18. 4. 2005

P ř í j m y

Členské příspěvky 2005 276 300,– Kč

Členské příspěvky 2004 (GBR Louny) 6 000,– Kč

Neidentifikované úhrady 430,– Kč

z toho: Moravská galerie Brno 280,– Kč

SGVU Litoměřice 150,– Kč

KEP – účastnický poplatek na seminář 3 000,– Kč

P ř í j m y c e l k e m 285 730,– Kč

V ý d a j e

Přeúčtování nákladů – 16 863,60 Kč

v tom: GVU Havlíčkův Brod 15 733,60 Kč

GVU v Chebu 695,– Kč

Poštovné – PhDr. Jelínková 435,– Kč

Seminář – Nové metody práce s veřejností … 68 000,– Kč

v tom: Přeúčtované náklady

– GU Karlovy Vary 7 000,– Kč

– MG Brno 7 000,– Kč

Smlouvy a dohody 24 000,– Kč

Správa stránek www (Holubová A.) 10 000,– Kč

Internetové aplikace (Tlučhořová M.) 20 000,– Kč

Výstava – Kresba, kresba… – cestovní náhrady 517,– Kč

Občerstvení na zasedání komory ředitelů 1 560,– Kč

Poplatky za vedení běžného účtu 875,– Kč

V ý d a j e c e l k e m 87 815,60 Kč

Příjmy uskutečněné v roce 2005 285 730,– Kč

Výdaje uskutečněné v roce 2005 87 815,60 Kč

C e l k e m rozdíl příjmů a výdajů + 197 914,40 Kč

R e k a p i t u l a c e příjmů a výdajů k 18. 4. 2005

Počáteční zůstatek účtu k 01. 01. 2005 216 652,09 Kč

Celkové příjmy + 285 730,– Kč

Celkové výdaje – 87 815,60 Kč

Zůstatek účtu k 18. 04. 2005 414 566,49 Kč

Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR č. 4

UPRAVENÝ ROZPOČET PROJEKTU KOP “ANALÝZA MOŽNOSTÍ ROZVOJE DIGITÁLNÍ EVIDENCE VÝTVARNÝCH SBÍREK ”

předmět

předpokládaný rozpočet

z prostředků RG ČR

z prostředků

MK ČR

NOVÝ ROZPOČET

autorské honoráře a licenční smlouvy pro publikaci na webu pro 12 přednášejících

60 000,-

60 000,-

0,-

50.000,-Kč

shromáždění a překlady zahraniční literatury

10 000,-

0,-

10 000,-

0,-

tvorba softwaru pro analýzu naplněnosti dat v Demusu

70 000,-

0,-

70 000,-

0,-

pronájem konferenční techniky

10 000,-

0,-

10 000,-

0,-

kancelářské potřeby

5 000,-

0,-

5.000,-

5 000,-

náklady na telefony a poštovné

10 000,-

0,-

10.000,-

pronájem sálů

20 000,-

0,-

20.000,-

0,-

konzultace a technická pomoc se sestavením žádosti o grant EU

15 000,-

0,-

15.000,-

0,-

Prezentace výsledků na webu RG ČR

10.000,-

Celkem

200 000,-

60 000,-

140 000,-

65.000,-

Předběžný program semináře RG ČR ve Veletržním paláci

1. den 7. 6. 05 – dopoledne 10.00 – 12.00

· V. Mazačová – shrnutí smyslu a cílů tohoto projektu

· ing. S. Psohlavec – problematika tvorby a vnímání digitálních obrázků, kalibrace,

standardizované grafické formáty, metadata, automatické procesy komprese obrázků,

kritéria a úskalí výběru. Ukázka projektu Memoria a databáze Manuscriptorium, aplikace těchto

přístupů na uměleckohistorický materiál (kolekce grafik Vladimíra Boudníka

z majetků ČMVU, s využitím databáze DEMUS 01-VUM)

1. den 7. 6. 05 – odpoledne 13.00 – 17.30

· D. Cigánek – metodika řízení, přístupy výběru objektů a technologie, publikace a

konzervace dat, ukázky struktur DEMUSu 01 VUM při aplikaci v projektu Memoria

· J. Podolníková, D. Jelínková – výsledky analýzy naplněnosti dat v DEMUS – VUM

· Diskuse – vstupní příspěvek J. Gordon – zkušenosti s pořizováním digitální dokumentace v GVU v Chebu

2. den 8. 6. 05 9.00 – 15.00

· dr. Z. Bartl – „Národní autority (už nejen) pro knihovny…? Perspektivy spolupráce paměťových instituci při zpřístupňovaní jejich sbírek.“
· ing. N. Andrejčíková – program Klient a jeho možné aplikace na výtvarné umění (využití materiálu ČMVU)

· diskuse

Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR č. 5

Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích – grantový projekt KEP

Předběžný harmonogram setkání:

Květen: 5. a 6.5. 2005 – projektový management (PhDr. A. Brabcová)

Květen: 26. a 27. 5. – RVP pro ZV, nové pojetí výtvarného oboru (PaedDr. Pastorová a PhDr. Vančát)

Září: 8. a 9. 9. – oblast Umění a kultura v RVP (PaedDr. Pastorová a PhDr. Vančát)

Říjen: 6. a 7.10. – fundraising, strategické plánování (PhDr. Brabcová)

Listopad: 24. a 25.11. – společná dílna – vzájemná prezentace projektů, korektury, zpětné vazby (všichni

zúčastnění lektoři)

Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR č. 6

Mezinárodní konference Muzeum a změna II se připravuje po třech letech od stejnojmenné akce, zaměřené na diskusi o otázkách změn podmínek práce muzeí střední a východní Evropy. Pořadateli budou Asociace muzeí a galerií ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Českým výborem ICOM, Radou galerií ČR a Národním muzeem – jako s hlavními partnery. (Dále se budou podílet Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví FF MU Brno, Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně a Ústav historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě).

Souběžně se v NM koná i výroční zasedání INTERCOM, (mezinárodní výbor ICOM zaměřený na muzejní management), jehož účastníci na konferenci vystoupí se dvěma referáty (Profesní organizace muzeí, Management změny). Konference se bude konat ve dnech 8.-10. listopadu 2005 v Národním muzeu v Praze. Hlavní tématické bloky konference budou soustředěny na samotný management změny – fenomén této filosofické, společenské, politické, ekonomické a oborové hodnoty:

1. rolE profesních organizací muzeí, (jak ovlivňují chod muzeí, vztah
ke zřizovatelům, jak ovlivňují chápání smyslu muzejních institucí vůči veřejnosti, jak mohou spolupracovat s veřejnou správou a soukromým sektorem)

2. dobrovolníci a muzea, (komunitní koexistence, zkušenosti s volontéry, v čem mohou být prospěšní, když je ve světě tak běžně využívají, čeho se my obáváme, když jich využíváme tak málo)

3. mobilita sbírek, (atraktivita a snad i potřebnost „otevřeného muzea“ a etika nakládání se sbírkami. Jsme připraveni na evropskou spolupráci?)

4. digitalizace nebo raději muzeum ve virtuálním světě, (jaké je místo
virtuální reality v muzejní práci?, může digitální záznam nahradit reálný sbírkový předmět? a – speciálně v oboru výtvarného umění – kdy jde o záznam a kdy o svébytné umělecké dílo. Jak ho sbírat, jak uchovávat, jak s ním nakládat?)

Cílem setkání muzejních pracovníků, pedagogů, studentů ve středoevropském prostoru (záměrem je, aby se tato setkávání stala trienálními meetingy) je konfrontace názorů na fungování muzejní komunity a potřeba nastartovat nová muzeologická témata, která budou v
příštích období stále více zdůrazňována. Poskytnout prostor pro mezinárodní diskusi o dalším směřování oboru muzejnictví, prostor ke sdílení zkušeností a vzájemné inspiraci. Cílové skupiny: profesní muzejní pracovníci zejména z prostoru střední Evropy (Česká republika,
Slovensko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Rakousko, Německo) s přesahem do všech ostatních států Evropské unie …pedagogové a studenti vysokých škol především oborů muzeologie, kulturologie, historie, dějin umění, archeologie, etnografie, kulturní antropologie,
architektury…mezioborová sociologové a agentury, které se v minulosti zabývaly průzkumy v muzejním sektoru; pedagogové; architektonické kanceláře, které pracovaly na muzejních stavbách či realizují instalace …publicisté z oblasti kultury a společnosti …představitelé politického života, státní správy a samosprávy, kulturní a vzdělávací sekce/výbory parlamentu, senátu, hejtmani jednotlivých krajů, zástupci zřizovatelů muzeí a galerií …

Jednací jazyk: čeština a slovenština / angličtina, Výstupy Česko-anglický sborník, internetové stránky, CD ROM, Účastnický poplatek: 700 Kč pro členy AMG, ICOM a Zväzu múzeí na Slovensku. Je vymyšlen i systém slev pro rychle přihlášené.

Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR č. 7

přítomni: KŘ – KOP – KEP

MU, BENEŠOV, Mgr. Tomáš Fassati , Anna Fassatiová, neobsazena

MG, BRNO, Mgr. Marek Pokorný, Mgr. Ivo Binder, –

MMB, BRNO, Dr. Pavel Ciprián; dr.Marcela Macharáčková, Alice Stuchlíková

GVU, HAVLÍČKŮV BROD, Mgr.Hana Nováková, Mgr. Daniela Havlíčková, Šárka Satrapová

AJG, HLUBOKÁ N. Vl., v zastoupení; v zastoupení; omluvena

GVU, HODONÍN, Mgr. Josef Fantura, omluvena , Romana Navrátilová

GMU, HRADEC KRÁLOVÉ, omluven, Mgr. Petra Finfrlová, neobsazena

GVU, CHEB, v zast. D. Ryšavá, Jiří Gordon, neobsazena

OGV, JIHLAVA, Mgr. Aleš Seifert; v zast. A. Uxová, neobsazena

GU, KARLOVY VARY, Mgr. Jan Samec; omluvena, Mgr. Lenka Tóthová

GVU, KLATOVY- KLENOVÁ, – , omluvena, neobsazena

GFJ, KUTNÁ HORA, -, neobsazena, neobsazena

OG, LIBEREC, Dr. Věra Laštovková, Anna Strnadová M.A, Petra Křečková

SGVU, LITOMĚŘICE, omluven, PhDr. Eva Neumannová, omluvena

GBR, LOUNY, – , Mgr. Andrea Löblová, neobsazena

GVU, NÁCHOD, Mgr. Jan Kapusta, Iva Dvořáčková, Helena Müllerová

HG, NOVÉ MĚSTO NA MOR., Dr. Josef Chalupa, omluvena, omluvena,

MU, OLOMOUC, v zast.ing. Miroslava Týralová, Mgr. Michal Soukup, –

GVU, OSTRAVA , Mgr. Petr Beránek, Mgr. Jiří Jůza, omluvena

VČG, PARDUBICE, – , -, -,

ZČG, PLZEŇ, Dr. Jana Potužáková, omluvena, Mgr. Marcela Štýbrová

ČMVU, PRAHA, Dr. Ivan Neumann, Richard Drury, omluvena,

NG, PRAHA, omluven, dr. Dagmar Jelínková, omluvena,

RG, rAKOVNÍK, – , – , neobsazena

GMU, ROUDNICE N. L., – , – , neobsazena

GSM, uHERSKÉ HRADIŠTĚ, dr. Ivo Frolec, Marie Martykánová, neobsazena

KGVU, ZLÍN, Dr. Ludvík Ševeček, Mgr. Ladislava Horňáková, Mgr.Václav Mílek

KIČ

Dr. Miloslava Guerra, omluvena

Veronika Vidrová – Hornerová, omluvena

Dr. Daniela Maršálková, –

PhDr. Jan Sekera, omluven

PhDr. Ivan Žlůva, –

Archiv aktualit