Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Zápis z jednání Senátu RG ČR dne 26. 11. 2003 v Národní galerii v Praze

Přítomni: dle presenční listiny

I.Zahájení

Jednání zahájila v 10.00 předsedkyně RG ČR seznámením s programem jednání dle pozvánky. Dr. Jelínková navrhla na změnu pořadí programu v bodě otázka projektu na ideální depozitář na začátek odpoledního jednání (14.00), kdy přijde osobně prof. Němeček, a Mgr. Jůza do různého doplnil reflexi včerejšího semináře o falzech. Všichni přítomní program i s navrženými změnami odsouhlasili.

Předsedkyně přednesla návrh na volbu do komisí a orgánů RG aklamací, všichni přítomní jednohlasně návrh schválili, proto byla navržena mandátová a volební komise ve složení: Dr. Ludvík Ševeček, Mgr. Jiří Jůza a Mgr. Michal Soukup. Většinou hlasů bylo navržené složení mandátové a volební komise schváleno, zdržel se 1, proti nikdo. Poté byla navržena návrhová komise ve složení dr. Dagmar Jelínková, Mgr. Petr Beránek, dr. Luďka Tomková. Komise byla schválena většinou hlasů, zdržel se 1, proti žádný člen senátu.

Mandátová komise ověřila presenční listiny a schopnost senátu k usnášení. Z 27 členů komory ředitelů je přítomno 23, z 27 členů komory odborných pracovníků je přítomno 24, z 3 členů komory individuálních členů jsou přítomni 2, což je nadpoloviční většina a senát je usnášení schopen.

II.zpráva o hospodaření RG ČR a účetní závěrka za rok 2002 a aktuální stav financí RG ČR za 3 čtvrtletí roku 2003

Zprávu přednesla účetní RG ČR Dana Ryšavá ( podrobný rozpis viz příloha č. 1).

Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2002 194 124,80 Kč

Příjmy za rok 2002 + 381 127,36 Kč

Výdaje za rok 2002 – 282 507,70 Kč

Zůstatek účtu k 31. prosinci 2002 292 744,46 Kč

Zpráva obsahovala i vyúčtování obou grantových projektů RG ČR v roce 2002 (viz příloha č. 2). Po krátké diskusi byla zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2002 schválena všemi hlasy.

Po té seznámila D. Ryšavá přítomné s hospodařením za první tři čtvrtletí roku 2003. (viz příloha č. 3).

Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2003 292 744,46 Kč

Celkové příjmy + 302 400,00 Kč

Celkové výdaje – 286 741,80 Kč

Zůstatek účtu k 30.9.2003 308 402,66 Kč

Následovala zpráva předsedy kontrolní komise RG ČR ing. Tajče o provedené kontrole (viz příloha č. 4), k níž přítomní neměli žádné námitky.

III.výroční zpráva rg čr za rok 2002

Zprávu připravenou předsednictvem RG ČR přečetla předsedkyně Mgr. Nováková (viz příloha č. 5). Z pléna nebyly žádné doplňky, ani připomínky, zpráva byla hlasy všech přítomných schválena. Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách RG ČR.

IV.zpráva o činnosti komory ředitelů a komory odborných pracovníků od senátu v plzni 2002

Zprávu za komoru ředitelů (KŘ) přednesla její předsedkyně dr. Laštovková. KŘ se do pololetí letošního roku scházela pravidelně jednou měsíčně, pak v intervalu dvou měsíců. Ředitelé jednali o přípravě obou grantových projektu RG na rok 2003, přípravě 2. grémia RG ČR v Brně, novele zákona 122/2000Sb., vydání propagační tiskoviny RG (nakonec nebylo uskutečněno), o problematice slučování galerií a konkurzech na ředitele galerií, o semináři na téma falza. Schválili přistoupení RG ČR k českému komitétu Modrého štítu (podrobněji viz příloha č. 6), což umožní podíl RG ČR na krizovém plánování.

Zprávu za komoru odborných pracovníků (KOP) přednesla předsedkyně KOP dr. Dagmar Jelínková. KOP se pravidelně scházela jednou za čtvrtletí. Věnovala se převážně provedení grantových projektů RG ČR – interaktivní prezentaci pro Regiontour 03 Barevné proměny, přípravě semináře téma „Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích“ v Litomyšli, přípravě nových webových stránek RG v angličtině – problematice ukládání papírových sbírek a nekyselých papírů na prokládání, připomínkám novely zákona 122/ 2000 Sb., burze výstav na rok 2004 a návrhům na grantové projekty v roce 2004 (podrobněji viz příloha č. 7).

V.členské příspěvky – otázka vypořádání dluhů

RG ČR dlouhodobě dluží členské příspěvky galerie v Roudnici, paní ředitelka se omluvila, že vzhledem k hlubokému dluhu galerie bude moci své závazky vůči RG vyrovnat až v roce 2004 a poděkovala přítomným za podporu galerie při krajem vyhlášeném slučování.

Dluh galerie v Pardubicích byl částečně vyrovnán, účetním nedopatřením ještě zbývá uhradit členský příspěvek za rok 2001. Bude řešeno na úrovni účetních obou organizací.

Počet přepočtených pracovníků dosud nenahlásily galerie v Roudnici, Karlových Varech, Náchodě, Lounech, Uherském Hradišti,Olomouci, Novém Městě na Moravě – ihned nahlásit, aby RG mohla zaplatit členský příspěvek Unii zaměstnavatelských svazů.

Ředitelé nahlásí urychleně předsedkyni předpokládanou výši jejich rozpočtů, aby jim mohly být předepsány faktury na členské příspěvky pro rok 2004 podle sazebníku schváleném loňským senátem v Plzni.

VI.Přijímání nových členů do RG ČR

Předsednictvo obdrželo 2 žádost o členství individuální. Žadatelé byli stručně představeni a pak bylo hlasováno. Mandátní komise kontrolou počtu přítomných delegátů zjistila, že v jednacím sále je přítomno 48 delegátů.

 1. pan PhDr. Žlůva Ivan – historik umění, dlouholetý kastelán zámku v Telči (podíl na vybudování galerie Jana Zrzavého), v 90. letech kurátor v OGV Jihlava, nyní důchodce

Doporučili: dr. Dagmar Jelínková, dr. Ivan Neumann

Hlasovalo: 48

pro přijetí: 48 delegátů; proti: 0; zdržel se hlasování: 0

Volební komise konstatovala, že PhDr. Ivan Žlůva byl přijat nadpoloviční většinou hlasů za individuálního člena RG ČR.

 1. paní PhDr. Guerra Miloslava – absolventka MU v Brně, etnografie, nyní ředitelka Lobkowicz Collections, o.p.s., Nelahozeves

Doporučili: Veronika Hornerová,

Hlasovalo 48

pro přijetí: 46 delegátů; proti: 0; zdržel se hlasování: 2

Volební komise konstatovala, že Dr. Miloslava Guerra byla přijata nadpoloviční většinou hlasů za individuálního člena RG ČR.

 1. noví zástupci kolektivních členů v KŘ a KOP

Dalším bodem jednání bylo přijetí nových zástupců kolektivních členů RG ČR do komory ředitelů a komory odborných pracovníků. Vzhledem k tomu, že se plénum senátu rozhodlo hlasovat o volbě aklamací, bylo hlasováno o každém z předložených návrhů ihned. Do komory ředitelů senát potvrdil tohoto statutárního zástupce:

Za Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě – ředitelka Mgr. MgA. Kateřina Pažoutová

Dále byly projednány změny v zastoupení některých galerií. Přítomní odhlasovali tyto nové návrhy jednotlivých galerií do komory odborných pracovníků.

Za Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě – Mgr. Daniela Havlíčková

pro přijetí: 48 delegátů; proti: 0; zdržel se hlasování: 0

Za Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě – PhDr. Jiří Hyliš

pro přijetí: 48 delegátů; proti: 0; zdržel se hlasování: 0

Za Oblastní galerii v Liberci – Anna Strnadová, M.A

pro přijetí: 47 delegátů; proti: 0; zdržel se hlasování: 1

Za Rabasovu galerii v Rakovníku – Dalibor Blažek

pro přijetí: 48 delegátů; proti: 0; zdržel se hlasování: 0

Za Galerii výtvarného umění v Chebu – Jiří Gordon

pro přijetí: 48 delegátů; proti: 0; zdržel se hlasování: 0

Za Galerii Klatovy/Klenová – Mgr. Magdalena Krejčová

pro přijetí: 43 delegátů; proti: 0; zdržel se hlasování: 5

Po hlasování bylo upozorněno na skutečnost, že v galerii Klatovy/Klenová nebyly dodrženy stanovy RG ČR a neproběhla řádná volba zástupce do KOP, také v OGV Jihlava nebyla nová paní ředitelka seznámena se stanovami a zástupce do KOP jmenovala. V nastalé dlouhé diskusi se přítomní dohodli na nutnosti dokládat volbu do KOP v institucích písemně, na zdůvodňování změn zástupců v KOP v období mezi sněmy RG, na řádném představování nově navrhovaných zástupců do KOP, odborným pracovníkem ve smyslu KOP je ten pracovník galerie, který pracuje nějakým způsobem se sbírkami. Na sněmu v příštím roce by měla být zvážena změna stanov RG v bodě volby do KOP.

Přítomní znovu odsouhlasili výše zvolené nové zástupce do KOP, kromě Klatov/Klenové a Jihlavy. Galerie v Klatovech / Klenové a OGV Jihlava musí dodatečně doložit, že jejich kandidát byl podle stanov RG potvrzen volbou v galerii. Pokud nebude navržený a podmínečně senátem schválený pracovník dodatečně zvolen, zastupuje tuto galerii dosavadní zástupce v KOP (pí. Hrdličková, pí. Uxová). Galerie pak může za dodržení příslušného ustanovení stanov Rady předložit návrh na změnu svého zastoupení na následujícím jednání senátu nebo sněmu RG ČR.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo: 47 delegátů; proti: 0; zdržel se hlasování: 1

 1. otázka projektu na ideální depozitář – projekt pro Vědu a výzkum

Prof. M. Němeček z elektrotechnické fakulty ČVUT představil společný grantový projekt ČVUT ( spolupráce s prof. P. Zítkem, strojní fakulta) – návrh vhodného mikroklimatu pro umělecká díla. Na tento projekt, který sbírá data v památkových objektech (např. Karlštejn, Staronová synagoga, Chebský hrad) by mohl navázat projekt RG. Oba představitelé ČVUT souhlasí se spoluprací, možné je i částečné rozšíření současného grantu ČVUT. RG by měla vytvořit pracovní tým, který za spolupráce ČVUT připraví návrh grantu.

Zkušenosti z probíhajícího projektu – více díla ohrožují prudké výkyvy klimatických podmínek, před návrhem technický řešení nutno udělat soubor dlouhodobých měření, která odhalí četnost a časový interval těchto výkyvů, vlhkost v objektu vždy váže na teplotu, při nižších teplotách se musí snížit i relativní vlhkost. Návrh technických opatření je vždy kompromisem mezi riziky a náklady na regulaci. Výběrová řízení v oblasti automatické regulace vždy založit na pečlivém předběžném průzkumu a studii mikroklimatických nároků a potřeb sbírky i objektu, v němž je uložena. Nutné i dlouhodobé sledování výstupů navržených opatření a jejich úpravy během provozu, podle skutečného působení, nikdy se nedají na papíře vyloučit všechna rizika a chyby. Otázka závěrem: nezanedbalo se něco v šíři a soustavnosti výzkumu této problematiky? Kontakt: Prof. Ing. Miloslav Němeček, fakulta – 244 352 114, domů – 233 331 458, nemecek@feld.cvut.cz.

 1. žádosti o granty MK ČR na rok 2004

Lenka Grimová seznámila přítomné s návrhem pracovní skupiny KOP, která připravuje podklady pro grant na téma „Nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích“. (viz příloha č. 8). Vzhledem k připravovaném školícímu cyklu aktivních lektorů z galerií, které bude pořádat NG od února 2004 do února 2005 pod názvem Škola a muzeum pod jednou střechou ( informace vzdelavani@ngprague.cz, tel. 257 810 081) bude seminář RG zaměřen na ty galerie, kde ještě lektorské pracoviště nemají. V přípravném týmu KOP, který senát potvrdil jsou: Lenka Grimová, GVU Náchod – vedoucí, mgr. Vít Bouček, VčG v Pardubicích, Adéla Holubová, NG Praha, Lucie Vobořilová, NG Praha, Yvonna Ferencová, MG Brno, Marcela Štýbrová, ZČG Plzeň, Klára Harvilková, GMU Hradec Králové, PhDr. Dagmar Jelínková, NG Praha – koordinátor. V diskusi bylo doporučeno koordinovat tvorbu webových stránek se strukturou stránek RG ČR.

Senát chválil přednesenou zprávu většinou hlasů, proti 0, zdržel se 2.

Zprávu o výstavě české kresby 2. poloviny 20. století ze sbírek galerií (pracovní podtitul) přednesla Mgr. Božena Vachudová. Přípravná skupina KOP potvrzená Senátem ve složení: PhDr. Eva Neumannová, NG Praha – vedoucí přípravného výstavního výboru, Mgr. Božena Vachudová, GU Karlovy Vary, Richard Drury, ČMVU Praha, PhDr. Jana Potužáková, ZČG Plzeň, PhDr. Dagmar Jelínková, NG Praha organizační pracovník.

Termín výstavy: listopad – prosinec 2004, místo: ZČG Plzeň – Masné krámy, rozsah: 150 –200 děl, vzorová adjustace podle nových předpisů – většinou rámy 100x70cm, nekyselé pasparty (paspartování snad paspartérna NG). Transport a pojistka na transport každá galerie sama, pojistka na výstavu ZČG, zápůjčka 2 kroky – smlouva na adjustaci: půjčitel – NG (svozy k D. Jelínkové), předávacím protokolem do Plzně, smlouva na výstavu: půjčitel – ZČG. Katalog – obdobně jako Záznam nejrozmanitějších faktorů – 2 části – o výstavě + stručná charakteristika sbírky kresby v každé členské galerii (medailony připraví příslušní kurátoři), rozsah 80-100 stran, grafická úprava pan František Steker.

Rozpočet: honorář grafika – 40.000,-Kč, předtisková příprava – 50.000,-Kč, tisk – 300.000,-Kč, překlady – ? (300,-/za 1 stranu), adjustace: paspartování 30.000,-Kč, nekyselý papír fy. Dytec – 110.000,-Kč, honoráře, cestovné 20.000,-Kč. Celkem 550.000,-Kč.

V diskusi padl názor, zda katalog nerozšířit, bude řešeno podle skutečných financí.

Senát chválil přednesenou zprávu většinou hlasů, proti 0, zdržel se 2.

 1. čerpání současných grantů

Webové stránky RG – anglická verze – referoval Mgr. Michal Soukup. Galerie si mají zkontrolovat obsah svých stránek. Vyplaceno 43 208,– Kč. Nutno dořešit otázku správy stránek, umístění stránek.

Dílčí vyúčtování grantového projektu RG ČR – Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích – přednesla D. Jelínková

Seminář v Litomyšli

Přidělené finanční prostředky:

Mzdové náklady 100.000,-Kč

Materiálové náklady 20.000,-Kč

Vyúčtováno

Institut restaurování a konzervačních technik v Litomyšli …………… 64 453,- Kč

Z toho honoráře 60.000,-Kč

Režijní náklady ………………………………………….. 4.453,-Kč

Pronájem sálu kongresového centra ………10.000,-Kč

Celkem .……..74.453,- Kč

Honorář překlad 10.000,- Kč

Honorář ing. Neuvirt 5.000,-Kč

Celkem …………………………………………………… 89.453,- Kč

Zbývá 30.547,-Kč Z toho – honoráře 25.000,-Kč

Režijní náklady 5.547,-Kč

Bude použito na grafickou úpravu příručky ze semináře

Předběžné kalkulace na příručku – rozsah 60 stran text + 20 obrázků, náklad 1500 ks.

Tiskárna Libertas, Praha 5 – 51,-Kč/1ks bez DPH – celkem 93.330,-Kč (s 22%DPH)

Tiskárna Omikron, Praha 4 – 31,50 Kč/1ks bez DPH – celkem 57 645,-Kč (s 22%DPH)

Ottova tiskárna, Praha 7 – 45,-Kč/1ks bez DPH – celkem 82.350,-Kč (s 22%DPH)

Tiskárny Havlíčkův Brod – 43,82 Kč/1ks bez DPH – celkem 69.017,-Kč (s 5%DPH)

Tiskárna Unipress, Turnov – 69,- Kč/1ks bez DPH – celkem 126.270,-Kč (s 22%DPH).

Přítomní se dohodli, že grafická úprava bude zadána grafikovi za honorář 25.000,-Kč, tiskárna vzhledem k časové tísni pro grafickou úpravu bude vybrána předsednictvem po novém roce, na základě hotové grafické úpravy.

 1. závěr

Vzhledem k pokročilé hodině (16.35) plénum přikročilo na předčasném ukončení programu jednání senátu.

Přítomní se ještě vyjádřili k nedávno zveřejněné koncepci rozvoje NG do r. 2020 a vyslovili zamítavě stanovisko ke slučování jakýchkoliv organizací (viz stanovisko RG ke slučování v ústeckém kraji). Zástupkyně MK ČR informovala o probíhajících jednáních s NG. Publikovaná koncepce nebyla projednána s MK a je tedy osobní vizí generálního ředitele.

Předsednictvo se sejde 11.12. 2003 v ČMVU od 13.00.

Poté přítomní jednomyslně schválili usnesení a předsedkyně jednání uzavřela.

 1. Usnesení senátu RG ČR ze dne 26.11. 2003

Senát Rady galerií ČR schvaluje:

 1. zprávu o hospodaření RG ČR a roční uzávěrku za rok 2002 a zprávu revizní komise RG ČR,
 2. výroční zprávu o činnosti RG ČR za rok 2002,
 3. přijetí nových individuálních členů RG ČR – dr. Ivana Žlůvy a dr. Miloslavy Guerra,
 4. potvrzení nového zástupce kolektivního člena v komoře ředitelů – Mgr. MgA. Kateřiny Pažoutové.
 5. nové zástupce v komoře odborných pracovníků za galerie v Havlíčkově Brodě, v Liberci, v Chebu a Rakovníku. S ohledem na příslušné ustanovení stanov RG ČR se senát obrací na galerie v Jihlavě a v Klatovech-Klenové, aby doložily řádné zvolení svého zástupce do KOP. Pokud tak nemohou učinit, platí členství současného odborného pracovníka v KOP. Novou změnu zastoupení v KOP při dodržení stanov RG ČR lze pak předložit dalšímu senátu nebo sněmu RG ČR. Senát v této souvislosti doporučil příštímu sněmu RG ČR upravit stanovy Rady v bodě volby do KOP.

Senát Rady galerií ČR bere na vědomí:

 1. průběžnou zprávu o hospodaření za první tři čtvrtletí roku 2003,
 2. zprávy o činnosti komory ředitelů a komory odborných pracovníků,
 3. zprávy o čerpání grantů za rok 2003 a pověřil předsednictvo jejich uzavřením a vyúčtováním.

Senát Rady galerií ČR uložil:

předsednictvu:

 1. připravit žádosti o granty MK ČR na rok 2004 ve 2 projektech – výstava kresby ze sbírek členských galerií v ZČG Plzeň, – seminář na téma „Nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích,
 2. oznámit ředitelům galerií v Jihlavě a Klatovech / Klenové závěr senátu o volbě do komory odborných pracovníků,

ředitelům galerií:

 1. neprodleně nahlásit předsedkyni RG ČR podklady (předpokládaný rozpočet) pro stanovení výše členského příspěvku na rok 2004 a počet přepočtených zaměstnanců.

Senát Rady galerií ČR v souvislosti se zveřejněním koncepce rozvoje Národní galerie v Praze do roku 2020 potvrdil negativní stanovisko RG ČR k jakémukoliv slučování organizací.

Senát Rady galerií ČR z časových důvodů neprojednal plánované body programu 10. a 11.

(příprava 3. grémia RG ČR, různé: – správa webových stránek RG a jejich aktualizace

 • otázka mezi galerijní výměny katalogů
 • exkurze RG ČR do MOG v Řezně
 • otázka projektu na ideální depozitář – projekt pro Vědu a výzkum
 • problematika slučování galerii v Ústeckém kraji
 • reflexe semináře o falzech)

pověřil předsednictvo a komoru ředitelů k jejich projednání na nejbližších schůzkách.

Všichni přítomní vyslovili s tímto usnesením svůj souhlas.

Zapsala: Dagmar Jelínková Ověřila: Hana Nováková

Příloha zápisu z jednání senátu rg čr 26.11. 2003 č. 1

Přehled příjmů a výdajů za rok 2002

P ř í j m y

Členské příspěvky na činnost RG uhrazené v roce 2002 252 700,– Kč

Dotace ministerstva kultury 120 000,– Kč

Příjmy z prodeje publikace „Průvodce po státních galeriích ČR“ 4 260,– Kč

Příjmy z prodeje publikace „Preventivní ochrana sbírkových předmětů“ 540,– Kč

Horácká galerie – Nové Město na Moravě 1 329,– Kč

Úroky z běžného účtu 2 298,36 Kč

P ř í j m y c e l k e m 381 127,36 Kč

V ý d a j e

Náklady spojené s výstavou – Regiontour 2002 126 260,10 Kč

v tom: – stavba expozice vč. elektřiny a služeb (úklid, vstupenky) 40 260,– Kč

– grafické práce 85 000,– Kč

– firemní pozvánky 200,10 Kč

– drobná oprava panelů 800,– Kč

Náklady spojené s přípravou výstavy – Regiontour 2003 25 800,– Kč

v tom: – záloha za pronájem expozice 25 000,– Kč

– drobná oprava panelů 800,– Kč

Členský příspěvek Unii zaměstnavatelských svazů ČR 7 000,– Kč

Zhotovení www stránek Rady galerií ČR 69 930,– Kč

Přefakturace režijních nákladů 16 631,60 Kč

z toho: – GVU Havlíčkův Brod (za rok 2001) 11 000,– Kč

– GVU Havlíčkův Brod 4 786,– Kč

– GVU Cheb 845,60 Kč

Ostatní režijní náklady 36 886,– Kč

Skripta „Preventivní ochrana sbírkových předmětů“ 1 440,– Kč

Jednání senátu – občerstvení, cestovné 1 983,20 Kč

Komora ředitelů RG – občerstvení 1 363,– Kč

1. jednání Grémia RG 15 919,80 Kč

Vedení účetnictví Rady galerií 14 040,– Kč

Creditanstalt Praha – poplatky za běžný účet 2 140,– Kč

V ý d a j e c e l k e m 282 507,70 Kč

R e k a p i t u l a c e :

Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2002 194 124,80 Kč

Příjmy za rok 2002 + 381 127,36 Kč

Výdaje za rok 2002 – 282 507,70 Kč

Zůstatek účtu k 31. prosinci 2002 292 744,46 Kč



Příjmy celkem

381 127,36

Příjmy, které nejsou předmětem daně

128 427,36

Příjmy osvobozené od daně

252 700,00

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2002

292 744,46



P ř í j m y členěné v souladu s § 18 odst. 7 zákona 586/1992 Sb
1. Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů

§ 18 odst. 3 Příjmy: z členských příspěvků

252 700,00

z reklam

0,00

z nájemného

0,00

C e l k e m

252 700,00

2. Příjmy, které předmětem daně z příjmů nejsou

§ 18 odst. 4a Příjmy, které jsou posláním

6 129,00

§ 18 odst. 4b Dotace

120 000,00

§ 18 odst. 4c Úroky z vkladů na BÚ

2 298,36

C e l k e m

128 427,36

3. Příjmy, osvobozené od daně z příjmů

§ 19 odst. 1a Příjmy z členských příspěvků

252 700,00

C e l k e m

252 700,00

4. Položky snižující základ daně

§ 20 odst. 7 Snížení základu daně o 30 %

0,00

§ 34 Odčitatelné položky

0,00

C e l k e m

0,00

V ý d a j e členěné v souladu s § 18 odst. 7 zákona 586/1992 Sb
§ 18 odst. 7 Výdaje na činnost z poslání

282 507,70

C e l k e m

282 507,70

V Chebu dne 18.1.2003



Přehled o majetku a závazcích

M a j e t e k

k 1. 1. 2002

k 31. 12. 2002

Nehmotný investiční majetek

Hmotný investiční majetek

Zásoby

11 080,–

Pohledávky

78 540,–

118 000,–

Peníze a ceniny

Bankovní účty

194 124,80

292 744,46

Majetkové cenné papíry a vklady

Ostatní finanční majetek

Závazky 90 050,–

29 820,–

Rezervy

Úvěry



P o h l e d á v k y

Rozpis k 31. prosinci 2002

Dlužník

Dlužná částka

Předmět dluhu

Poznámka

Galerie moderního umění

Roudnice nad Labem

Fa 20/00 2 000,–

Fa 22/01 4 000,–

Fa 08/02 4 000,–

Členský příspěvek

za rok 2001

na rok 2002

na rok 2003

Neuhrazeno

Dtto

Dtto

Východočeská galerie

Pardubice

Fa 2/01 8 000,–

Fa22/02 12 000,–

Členský příspěvek

za rok 2001

na rok 2003

Neuhrazeno

27.1.2003

Galerie výtvarného umění

Ostrava

Fa 3/02 8 000,– Členský příspěvek

na rok 2003

24.1.2003
MUM

Benešov

Fa 5/02 8 000,– Členský příspěvek

na rok 2003

6.2.2003
Moravská galerie

Brno

Fa11/02 20 000,– Členský příspěvek

na rok 2003

3.1.2003
GVU

Havlíčkův Brod

Fa 17/02 8 000,– Členský příspěvek

na rok 2003

7.1.2003
Galerie FJ

Kutná Hora

Fa 19/01 4 000,– Členský příspěvek

na rok 2003

2.1.2003
GMU

Hradec Králové

Fa21/02 12 000,– Členský příspěvek

na rok 2003

9.1.2003
Krajská galerie

Zlín

Fa23/02 12 000,– Členský příspěvek

na rok 2003

2.1.2003
Muzeum města

Brna

Fa 26/02 4 000,– Členský příspěvek

na rok 2003

14.8.2003
Galerie výtvarného umění

Cheb

Fa27/02 12 000,– Členský příspěvek

na rok 2003

9.1.2003
C e l k e m

118 000,–



Z á v a z k y

Rozpis k 31. prosinci 2002

Název dodavatele

Částka

Popis

Poznámka

Zacpálek Zdeněk

Realizace veletrhů a výstav

B r n o

Fa 10/2002

29 820,–

Nátěry a instalace výstavy „Proměny barev“ Uhrazeno

9.1.2003

C e l k e m

29 820,–



Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 26.11. 2003 č. 2

Vyúčtování neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2002, poskytnuté na základě Rozhodnutí č. j. 6171/2002 – OMG ze dne 15. května 2002

Název programu: Kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Název projektu: REGIONTOUR 2003

Účelové určení dotace: Prezentace Rady galerií ČR na veletrhu Regiontour 2003 v Brně

Cíl dotace: Společná prezentace muzeí umění – galerií

Výše poskytnuté dotace: 50 000,– Kč

Ú č e l použití dotace:

D o t a c e

Skutečné

celkové náklady

50 000,–

126 260,10

Regiontour 2002

50 000,–

126 260,10

Příloha číslo:

Regiontour 2002 Celkem: 126 260,10

1

Stavba expozice 40 260,–

2

Grafické práce 30 000,–

3

Grafické práce 55 000,–

4

Firemní pozvánky 200,10

5

Drobná úprava panelů 800,–

V Praze dne 30. ledna 2003 PhDr. Jiří V y k o u k a l v.r.

místopředseda RG ČR



Vyúčtování neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2002, poskytnuté na základě Rozhodnutí č. j. 6172/2002 – OMG ze dne 15. května 2002

Název programu: Kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Název projektu: Oficiální www stránky Rady galerií České republiky

Účelové určení dotace: Vytvoření designu, zpracování a realizace www stránek RG ČR

Cíl dotace: Zveřejnění základních informací o jednotlivých členských galeriích

Výše poskytnuté dotace: 70 000,– Kč

Ú č e l použití dotace:

D o t a c e

Skutečné

celkové náklady

70 000,–

69 930,–

Regiontour 2002

70 000,–

69 930,–

Příloha číslo:

Regiontour 2002 Celkem: 69 930,–

1

Zhotovení www stránek 69 930,–

V Praze dne 30. ledna 2003

PhDr. Jiří V y k o u k a l v.r.

místopředseda RG ČR



Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 26.11. 2003 č. 3

přehled hospodaření za období leden – září 2003

P ř í j m y

Členské příspěvky RG pro rok 2003 (hrazeny až v roce 2003) 100 000,– Kč

Dotace ministerstva kultury 200 000,– Kč

Příjmy z prodeje publikace „Průvodce po státních galeriích ČR“ 2 400,– Kč

P ř í j m y c e l k e m 302 400,– Kč

V ý d a j e

Režijní výdaje celkem 12 554,– Kč

v tom: GVU Havlíčkův Brod 3 356,40 Kč

Cestovné 3 292,60 Kč

Inzerce 4 270,– Kč

Občerstvení při jednání RG 1 635,– Kč

Výdaje spojené s výstavou – Regiontour 2003 183 391,– Kč

v tom: – pronájem plochy 72 000,– Kč

Ostatní služby a výdaje spojené s realizací expozice: 111 391,– Kč

– příprava výroby, nátěry, aranže. práce

– drobná oprava panelů, přívod a revize elektroinstalace

– grafické a architektonické práce, instalace výstavy

Vytvoření oficiálních stránek RG ČR v síti internet 36 750,– Kč

5 400,– Kč

II. Grémium RG – cateringové služby 18 291,80 Kč

Výroba kartiček + pouzdra pro členy RG (průkazy RG) 21 738,– Kč

Vedení účetnictví 7 020,– Kč

Creditanstalt Praha – poplatky za běžný účet 1 597,– Kč

V ý d a j e c e l k e m 286 741,80 Kč

R e k a p i t u l a c e příjmů a výdajů k 30.09.2003

Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2003 292 744,46 Kč

Celkové příjmy + 302 400,00 Kč

Celkové výdaje – 286 741,80 Kč

Zůstatek účtu k 30.9.2003 308 402,66



Výdaje očekávané v měsíci listopadu 2003:

SSV Studio Olomouc (faktura vrácena z důvodu chybně uvedené adresy) 43 208,– Kč

Náklady spojené s organizací semináře RG ČR v Litomyšli 74 453,– Kč

Ostatní náklady spojené s organizací semináře RG ČR v Litomyšli 45 500,– Kč

Ostatní očekávané náklady 1 290,– Kč

Členský příspěvek Unii zaměst. svazů ČR x

Přefakturace výdajů GVU Cheb x

Příjmy očekávané v měsíci listopadu a prosinci 2003:

Příjmy z prodeje publikace „Preventivní ochrana sbírkových předmětů“ x

Příjmy z prodeje „Průvodce po státních galeriích“ x

Členské příspěvky na rok 2004 x

Přehled dosud neuhrazených členských příspěvků

Dlužník Dlužná částka Členský příspěvek Poznámka
Galerie moderního umění

Roudnice nad Labem

Fa 20/00 2 000,–

Fa 22/01 4 000,–

Fa 08/02 4 000,–

za rok 2001

za rok 2002

za rok 2003

Neuhrazeno

Dtto

Dtto

Východočeská galerie

Pardubice

Fa 2/01 8 000,– za rok 2001 Neuhrazeno

V Chebu dne 5. listopadu 2003


Vypracovala: Ryšavá D.



Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 26.11. 2003 č. 4

zpráva revizní komise rg čr

Kontrola provedena dne 11. 11. 2003.

Podle předloženého výkazu příjmů a výdajů za r. 2002 hospodařila RG s celkovými příjmy 381 127,36 Kč a výdaje činily celkem 282 507,70 Kč. Stav finančních prostředků na účtu činil k 1. 1. 2002

194 124,80 Kč a zůstatek ke konci roku byl ve výši 292 744,46 Kč.

Revizní komise prověřila podle údajů v peněžním deníku všech 80 příjmových dokladů a 77 dokladů výdajových .

Dále prověřila použití účelové dotace 50 000 Kč na Regiontour Brno (viz rozhodnutí MK ČR č.j. 6171/2002) a 70 000 Kč na vytvoření internetových stránek RG (č.j. 6172/2002).

Zjištění:

1) účetní zápisy jsou vedeny přehledně a pečlivě. Zobrazují průběh hospodaření RG v r. 2002

2) účelové dotace byly správně použity a vyúčtování v termínu předloženo MK ke kontrole

3) jako nedostatek lze vytknout skutečnost, že peněžní deník (vedený ručně) se vede od roku 1993 v jedné knize

4) Galerie moderního umění Roudnice n. Labem, která dluží členské příspěvky od r. 2001, nereaguje na upomínky. Proto se doporučuje řešit na předsednictvu RG.

Zpracoval: Ing. Miroslav Tajč

V Praze dne 20. 11. 2003



Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 26.11. 2003 č. 5

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2002

Úlohou RG je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea) umění s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého muzejnictví a v duchu platných právních úprav a předpisů podporovat a koordinovat základní směry jejich činnosti: péči, ochranu, prezentaci a rozšiřování jejich uměleckých sbírek jako jedinečné součásti národního movitého kulturního dědictví České republiky.“

(Statut RG ČR)

Rada galerií České republiky (dále jen RG ČR) poprvé pracovala v roce 2002 podle úkolů daných svým statutem v nových podmínkách, neboť to byl první rok plně plánovaný novými zřizovateli většiny členských galerií, které byly v průběhu 2. pololetí roku 2001 převedeny ze státu na kraje. Většina odborných činností Rady v průběhu roku se konala na základě samostatných aktivit komory ředitelů a komory odborných pracovníků. Na podzimním jednání senátu v Plzni byl přijat nový kolektivní člen RG ČR – Muzeum umění v Benešově, zastoupené svým ředitelem Tomášem Fassati.

VII.GRÉMIUM

Hlavní aktivitou RG ČR v roce 2002 bylo ustavení grémia ( poradního orgánu Rady daného novými stanovami RG ČR, schválenými v roce 2001), v němž jsou vedle členů komory ředitelů delegováni zástupci profesních, vědeckých a školských pracovišť oboru, zástupci státní správy a samosprávy. Grémium bylo po půl roce intenzivních příprav ustaveno na svém první jednání 1. července 2002 v Národní galerii v Praze v Anežském klášteře.

Členy grémia se stali: Ing. Jiří Behenský, zástupce hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Karlovarského; Ing. Miroslav Brýdl, zástupce hejtmana pro oblast kultury, památek a spolkové činnosti Pardubického kraje, PhDr. Lenka Bydžovská, CSc., Ústav dějin umění, Akademie věd České republiky; Doc.PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D., Katedra dějin umění FF PU, Filozofická fakulta Palackého univerzity, Olomouc; Doc. PhDr. Mojmír Horyna, CSc., Ústav dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Ing. Kamila Hrabáková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje; PhDr. Vladimír Juračka, člen rady Olomouckého kraje; Mgr.Olga Kalčíková, radní pro kulturu a památkovou péči Plzeňského kraje; PhDr. Jan Kříž, předseda české sekce AICA; PhDr. Vojtěch Lahoda, Uměleckohistorická společnost v českých zemích, Praha; Ing. Jan Letocha, člen rady pro kulturu Jihomoravského kraje; PaeDr. Martina Matějková, zástupce hejtmana pro oblast kultury Kraje Vysočina; JUDr. Petr Pithart, předseda Senátu Parlamentu České republiky; Jiří Rokl, člen rady pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje,
Mgr. Jiří Severin, člen rady pro kulturu Zlínského kraje; Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., vedoucí Semináře dějin umění FF Masarykovy univerzity Brno; Ing. Zbyněk Šorm, člen rady pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje; PhDr. Katka Tlachová, předsedkyně Českého výboru ICOM; Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje; Ing.Jaroslav Zámečník, CSc., radní resortu kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Libereckého kraje; zástupce Krajského úřadu, Ústí nad Labem a všichni ředitelé 26 členských galerií RG.

Posláním grémia je být orgánem, na jehož půdě by se soustřeďovaly a vyměňovaly informace a poznatky z  činnosti galerií (muzeí umění) a  hledala se společná systémová řešení a cesty vedoucí k překonání potenciálních disproporcí a problémů, vyplývajících z různosti pohledů na úlohu a poslání těchto institucí ze strany zástupců zřizovatelských orgánů na jedné straně a odborné veřejnosti na straně druhé, jako důsledku reformy veřejné správy.

Přítomné přivítal a pozdravil na půdě Národní galerie v Praze její generální ředitel prof. Knížák. Ve svém proslovu zdůraznil nezastupitelnou roli galerií v regionech a oslovil především zástupce krajů s žádostí o podporu činností těchto institucí.

Programem 1. jednání bylo seznámení se s posláním, problematikou a činností Rady galerií České republiky. Se změnami stanov v návaznosti na změny zřizovatelské funkce většiny členských galerií. Dále s postavením a posláním nově vzniklého poradního orgánu – grémia Rady galerií České republiky.

Na základě diskusních příspěvků bylo doporučeno, aby grémium bylo poradním orgánem RG ČR a scházelo se minimálně 2 x ročně nebo častěji a aby jednotlivá zasedání byla tematicky zaměřena.

Další diskusní příspěvky se týkaly otázky financování galerií a podílu státu na financování těchto institucí, otázky přístupu MK ČR a koncepce činnosti galerií, koncepce sbírkotvorné činnosti galerií, otevření galerií směrem k veřejnosti.

Druhé jednání grémia, které se mělo uskutečnit na podzim opět v areálu Anežského kláštera a jehož tématem měla být problematika sbírek, se v důsledku srpnových povodní nekonalo.

PŘEDSEDNICTVO

Předsednictvo jednalo v roce 2002 ve složení – předseda: Mgr. Hana Nováková; místopředseda: PhDr. Jiří Vykoukal; členové za komoru ředitelů: PhDr. Věra Laštovková, PhDr. Ivan Neumann, PhDr. Ludvík Ševeček; členové za komoru odborných pracovníků: PhDr. Dagmar Jelínková, PhDr. Alena Potůčková, Mgr. Michal Soukup. Mgr. Jiří Jůza (nahradil sněmem v Olomouci zvolenou dr. Janištinovou, která po nástupu dr. Jelínkové do NG v Praze v roce 2001, rezignovala na své funkce v RG ČR); člen za kontrolní a rozhodčí komisi: ing. Miroslav Tajč. Komora individuálních členů vzhledem ke svému malému počtu členů dosud svého zástupce do předsednictva nenavrhla.

Předsednictvo jako exekutivní orgán RG uskutečňovalo úkoly a činnosti jemu uložené senátem RG v Praze dne 12.12.2001 a posléze senátem v Plzni 30.a 31. 10. 2002. V roce 2002 se předsednictvo sešlo na pěti schůzkách, na nichž projednalo zejména tyto úkoly RG:

9.1.02 – žádost o granty MK na rok 2002; účast na veletrhu Regiontour 2002, změnu zástupce KOP v předsednictvu, podobu a zadání výroby členských průkazů RG

17.4.02 – přípravu senátu RG v Brně, přípravu Grémia RG v Praze, účast na Regiontouru 2003, připomínky k novému návrhu katalogu prací

21.5.02 – zprávu o hospodaření RG, návrh nové struktury a výše členských příspěvků, účast na veletrhu Regiontour 2003 a podobu druhého stánku RG na balkoně pavilonu B pro doprovodný program k tématu muzea, galerie a památkové objekty

15.10.02 – přípravu senátu v Plzni

18.12.02 – úkoly uložené předsednictvu usnesením senátu RG v Plzni, příprava podkladů pro granty MK na rok 2003, zprávu o jednání senátu AMG, distribuci hotových průkazů RG.

Závěry schůzek předsednictva byly prostřednictvím předsedů obou komor prezentovány na pravidelných jednáních těchto komor.

KOMORA ŘEDITELŮ

V roce 2002 se scházela ve složení: PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Moravská galerie, Brno; PhDr. Jiří Vaněk, Muzeum města Brna; Mgr. Hana Nováková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod; PhDr. Hynek Rulíšek, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín; PhDr. Tomáš Rybička, Galerie moderního umění, Hradec Králové; PhDr. Jiří Vykoukal, Galerie výtvarného umění, Cheb; PhDr. Jiří Hyliš, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Mgr. Miroslav Lepší, Galerie umění, Karlovy Vary; Mgr. Marcel Fišer, Galerie Klatovy – Klenová; PhDr. Aleš Rezler, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; PhDr. Věra Laštovková, Oblastní galerie, Liberec (předsedkyně komory); PhDr. Jan Štíbr, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; PhDr. Alice Štefančíková, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Mgr. Jan Kapusta, Galerie výtvarného umění, Náchod; PhDr. Josef Chalupa, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Doc.PhDr. Pavel Zatloukal, Muzeum umění, Olomouc; Mgr. Petr Beránek, Galerie výtvarného umění, Ostrava; PhDr. Hana Řeháková, Východočeská galerie, Pardubice; PhDr. Jana Potužáková, Západočeská galerie, Plzeň; Prof. Milan Knížák, Dr.A., Národní galerie, Praha; PhDr. Ivan Neumann, České muzeum výtvarných umění, Praha;

Ak.mal. Václav Zoubek, Rabasova galerie, Rakovník; PhDr. Miroslava Hlaváčková, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; PhDr. Ludvík Ševeček, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín.

Komora ředitelů (KŘ) se s výjimkou prázdnin scházela pravidelně každou první středu v měsíci. Během svých schůzek se ředitelé věnovali zejména:

účasti RG na Regiontouru 2002 – podobě a realizaci stánku RG za přispění finančních prostředků z grantu MK ČR

Vizitkám českých muzeí a galerií prezentovaným v ČT – společný projekt ČT a MK ČR k jehož podobě i finančním nákladům vyslovili ředitelé výhrady

přípravě senátu RG v květnu 2002 v MG v Brně (Senát se bohužel vlivem zaneprázdněnosti hlavně ředitelů, kteří museli přednostně řešit úkoly krajů, nesešel se v usnášení schopné většině). Hlavní body jednání – příprava grémia RG (převzala následující KŘ); změna výše a struktury ročního členského příspěvku; usnesení ze závěrů průzkumu KOP o stavu péče o papírové sbírkové předměty a zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2001 byly předneseny a schváleny podzimním senátem v Plzni.

ustavení grémia RG a program 1. schůzky 1.7. 2003,

připomínkování novely zákona 122/2000Sb. o sbírkách – problém standardů muzejní práce

příprava na Regiontour 03, podoba obou stánků, žádost o grant MK ČR

spolupráce s Unií zaměstnavatelských svazů – připomínkování zákonů

problematika institucí postižených povodněmi

příprava senátu RG v říjnu v Plzni návrh a přijetí nového člena RG, návrh usnesení senátu

otázky účasti RG při výběrových řízeních na ředitele galerií – aktuálně kraj Vysočina

spolupráce s kulturním radou Rakouska – osobně přítomen jednání KŘ

 • spolupráce s Českým kulturním střediskem v Berlíně
 • spolupráce s francouzským kulturním radou – bude přizván na jednání KŘ

průkazy RG.

Členové KŘ se v průběhu celého roku (i mimo pravidelná zasedání KŘ) vyjadřovali k novelám a návrhům nových zákonů, které díky členství v Unii zaměstnavatelských svazů RG pravidelně dostává k připomínkovému řízení.

KOMORA ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

Komora odborných pracovníků (dále jen KOP) se v roce 2002 pravidelně scházela jednou za čtvrtletí. Schůzky proběhly 12. 3., 19. 6., 9. 10. a 10.12. 2002. Hlavní náplní těchto schůzek byly problémy spojené s péčí o sbírkové předměty z papíru a na papíře a nová verze počítačového programu pro dokumentaci evidenci muzejních sbírek DEMUS 01 – pro výtvarné umění.

Na přelomu roků 2001 a 2002 provedla komora rozsáhlý průzkum stavu péče o sbírkové předměty z papíru a na papíře a připravila dotazník, který zjišťoval řadu aspektů této péče – mimo jiné i počet sbírkových předmětů na papíře a jejich procentuelní poměr k celkovému počtu sbírek v členských galeriích RG ČR, způsoby uložení, monitorování klimatických podmínek v depozitářích a ve výstavních sálech a možnosti jednotlivých institucí tyto podmínky kvalifikovaně ovlivňovat, ustavení a vybavení pracovišť pro konzervování a restaurování papírových děl a předpokládané náklady na nápravu zjištěných nedostatků v odhadu cen roku 2001. Závěrečné zhodnocení tohoto průzkumu a dotazníků provedla KOP na svém jarním jednání, kdy zároveň připravila zprávu pro senát RG ČR a návrh následných kroků, které na podzim formou usnesení schválil senát RG ČR v Plzni (viz přílohy). Vyhodnocení dotazníku a závěrečná zpráva „Péče o papírové sbírkové předměty“ byly postoupeny také ministerstvu kultury, odboru péče o movité kulturní dědictví, muzea a galerie. Výsledky nebyly pro odborné pracovníky vůbec povzbuzující – přestože členské galerie spravují téměř 700 000 ks papírových sbírkových předmětů, které ve většině tvoří 50 –90% veškerých sbírkových předmětů, nesplňují galerie ani personálně ani technicky evropské muzejní standardy v péči o papírové sbírky. Nejvážnější je asi skutečnost, že většině institucí chybí alespoň konzervátorské pracoviště, které by se věnovalo pravidelné péči o papír, jak se děje například v rámci archivní nebo knihovní péče. Závratná byla i výsledná suma finančních prostředků – přes 222 milionů korun, které byly odhadnuty (a skutečné ceny budou ještě vyšší, neboť na našem trhu v této oblasti operují většinou zahraniční firmy) na nápravu těchto zjištěných nedostatků. KOP se také doposud potýká s problémem tenkého prokladového nekyselého papíru k ukládání kreseb a grafik v depozitářích, neboť žádná české papírna negarantuje muzejní kvalitu u tenkých papírů a dovozové jsou velmi drahé (viz přílohy).

V průběhu celého roku 2002 intenzivně scházela pracovní skupina KOP pro digitální evidenci sbírek, která spolupracovala s oddělením informatiky Moravského zemského muzea v Brně na třetí verzi počítačového programu pro výtvarné umění nazvaného DEMUS 01 – VUM. K této neplánované změně výtvarného modulu DEMUSu 99 došlo v důsledku některých evidenčních změn daných zákonem 122/2000 Sb. o sbírkách. Jedna z hlavních změn, kterou musely přijmout všechny starší již hotové moduly počítačového programu MZM v Brně DEMUS, byla needitovatelnost přírůstkové knihy (tj. modulu evidence), na to navázaly změny v jednotlivých oborových modulech. KOP této příležitosti využila k zásadním úpravám modulu pro výtvarné umění. Vedle doplnění tabulek pro techniky a materiály, byly tyto přeloženy do angličtiny a němčiny, takže lze přímo tisknout jazykové mutace smluv a dalších formulářů, podobně lze zaznamenat překlady titulů děl, popisek k nim apod. Byly upraveny tabulky pro inventarizaci, nabývací a výpůjční smlouvy a doplněna tabulka licenčních smluv. Na sbírkovém formuláři lze nově vizuálně rozlišit sbírkové předměty, které spadají pod ochranou lhůtu autorského zákona včetně záznamu data, do něhož se tato lhůta platí. Nová verze DEMUS 01 – VUM byla galeriím předána v listopadu 2002, kdy proběhlo v MZM v Brně i proškolení pracovníků, kteří s programem pracují.

V souvislosti s digitalizací sbírkové evidence se KOP pokusila řešit otázku digitální obrazové dokumentace. Ve spolupráci s metodickým oddělením pro správu sbírek v ČR a oddělením ISO v Národní galerii bylo uspořádáno školení o digitalizaci obrazové dokumentace pro pracovníky galerií. Pro velký zájem bylo jarní školení zopakováno ještě na podzim. Závěrem bylo doporučení používat pro digitální dokumentaci digitální fotoaparáty, neboť z evidenčního hlediska jsou snímky jimi pořízené dostačující. Na trhu je již dostatečný výběr přístrojů v cenách galeriím dostupných. Při výběru je třeba zvažovat jaký materiál se bude většinou fotografovat a vyzkoušet mírná zkreslení obrazu technikou.

Letní schůzka KOP byla věnována pravidelné burze výstavních projektů na následující rok, kdy jednotliví členové KOP seznamovali své kolegy s plánovanými výstavními projekty a možnostmi odborné i finanční spolupráce dalších institucí.

Členové KOP v průběhu roku spolupracovali s Muzeem umění v Olomouci, kde se připravovaly nové webové stránky RG ČR, na jejichž zřízení obdržela Rada grant MK ČR. Rovněž byla na KOP diskutována problematika přihlášení galerijních knihoven podle nového knihovnického zákona č. 257 / 2001 Sb., který vstoupil v platnost od 1.1. 2002. Poslední čtvrtletí roku věnovala KOP přípravě interaktivní prezentace RG ČR na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour 03, neboť tento ročník byl věnován problematice muzeí, galerií a památkových objektů. Prezentace s názvem „Barevné proměny“, věnovaná fenoménu barvy a světla ve výtvarném umění v průběhu staletí, byla připravena za autorského přispění programové pracovnice Moravské galerie v Brně.

KOP se v roce 2002 scházela ve složení: Mgr. Ivo Binder, Moravská galerie, Brno; PhDr. Marcela Macharáčková, Muzeum města Brna; Dana Machovcová, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod; Mgr. Vlastimil Tetiva, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; PhDr. Ilona Tunklová, Galerie výtvarného umění, Hodonín; Mgr. Petra Finfrlová, Galerie moderního umění, Hradec Králové; Anna Sochorová, Galerie výtvarného umění, Cheb; Alena Uxová, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Mgr. Božena Vachudová, Galerie umění, Karlovy Vary; Helena Hrdličková, Galerie Klatovy – Klenová; zástupce nejmenován, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; Mgr. Martina Vokatá, Oblastní galerie, Liberec; PhDr. Jiřina Kumstátová, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; ing. Jaroslava Kubíková, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Lenka Simonová, Galerie výtvarného umění, Náchod; PhDr. Jaroslava Pelikánová, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Mgr. Michal Soukup, Muzeum umění, Olomouc; Mgr. Jiří Jůza, Galerie výtvarného umění, Ostrava; Mgr. Vít Bouček, Východočeská galerie, Pardubice; PaedDr. Ludislava Tomková, Západočeská galerie, Plzeň; PhDr. Dagmar Jelínková, Národní galerie, Praha (předsedkyně komory); PhDr. Alena Potůčková, České muzeum výtvarných umění, Praha; zástupce nejmenován, Rabasova galerie, Rakovník; zástupce nejmenován, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; Marie Martykánová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; Mgr. Ladislava Horňáková, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín.

HOSPODAŘENÍ RG ČR

Přehled příjmů a výdajů za rok 2002

P ř í j m y

Členské příspěvky na činnost RG uhrazené v roce 2002 252 700,– Kč

Dotace ministerstva kultury 120 000,– Kč

Příjmy z prodeje publikace „Průvodce po státních galeriích ČR“ 4 260,– Kč

Příjmy z prodeje publikace „Preventivní ochrana sbírkových předmětů“ 540,– Kč

Horácká galerie – Nové Město na Moravě 1 329,– Kč

Úroky z běžného účtu 2 298,36 Kč

P ř í j m y c e l k e m 381 127,36 Kč

V ý d a j e

Náklady spojené s výstavou – Regiontour 2002 126 260,10 Kč

v tom: – stavba expozice vč. elektřiny a služeb (úklid, vstupenky) 40 260,– Kč

– grafické práce 85 000,– Kč

– firemní pozvánky 200,10 Kč

– drobná oprava panelů 800,– Kč

Náklady spojené s přípravou výstavy – Regiontour 2003 25 800,– Kč

v tom: – záloha za pronájem expozice 25 000,– Kč

– drobná oprava panelů 800,– Kč

Členský příspěvek Unii zaměstnavatelských svazů ČR 7 000,– Kč

Zhotovení stránek www Rady galerií ČR 69 930,– Kč

Přefakturace režijních nákladů 16 631,60 Kč

z toho: – GVU Havlíčkův Brod (za rok 2001) 11 000,– Kč

– GVU Havlíčkův Brod 4 786,– Kč

– GVU Cheb 845,60 Kč

Ostatní režijní náklady 36 886,– Kč

Skripta „Preventivní ochrana sbírkových předmětů“ 1 440,– Kč

Jednání senátu – občerstvení, cestovné 1 983,20 Kč

Komora ředitelů RG – občerstvení 1 363,– Kč

1. jednání Grémia RG 15 919,80 Kč

Vedení účetnictví Rady galerií 14 040,– Kč

Creditanstalt Praha – poplatky za běžný účet 2 140,– Kč

V ý d a j e c e l k e m 282 507,70 Kč

R e k a p i t u l a c e :

Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2002 194 124,80 Kč

Příjmy za rok 2002 + 381 127,36 Kč

Výdaje za rok 2002 – 282 507,70 Kč

Zůstatek účtu k 31. prosinci 2002 292 744,46 Kč



Vyúčtování neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2002, poskytnuté na základě Rozhodnutí č. j. 6171/2002 – OMG ze dne 15. května 2002

Viz příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 26.11.2003 č.2



Vyúčtování neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2002, poskytnuté na základě Rozhodnutí č. j. 6172/2002 – OMG ze dne 15. května 2002

Viz příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 26.11.2003 č.2



Příloha výroční zprávy za rok 2002

PÉČE O PAPÍROVÉ SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY

výsledek průzkumu komory odborných pracovníků RG ČR

Péče o papírové sbírkové předměty představuje jednu z dlouhodobě opomíjených stránek péče o kulturní dědictví v našem státě. Přestože je z praxe našich archivů známo (Michal Ďurovič, SÚA Praha), že od počátku 19. století, začal být papír ze své podstaty nestabilní vlivem vnitřní kyselosti, v důsledku zásadních změn v technologii výroby1, v současnosti ještě zvyšované znečištěným ovzduším, je tato okolnost v galeriích a muzeích výtvarného umění stále podceněna a nutnost alespoň částečné neutralizace této kyselosti a tím alespoň dlouhodobé zbrždění hydrolytického rozkladu papíru odsouvána. Podobným způsobem je podceněn i vliv světla na zánik papírových sbírek a ochrana před negativním působením prachových částic.

Členské galerie Rady galerií ČR (26) k dnešnímu dni spravují téměř 700 000 ks papírových sbírkových předmětů, ve většině z nich tvoří tyto předměty 60 až 98 % veškerých sbírkových předmětů. Tomuto číslu však zatím neodpovídá pozornost, kterou jednotlivé galerie věnují péči o tyto sbírkové předměty.

Pouze 16 galerií má samostatné depozitáře pro papírové sbírky a pouze tři jsou klimatizované. Jen v 5 galeriích a muzejních odděleních existuje alespoň konzervátorské nebo restaurátorské pracoviště a pouze v 10 je zařízená paspartérna a díla se zapůjčují chráněná paspartou. Ovšem jen 6 galerií se alespoň výběrově snaží, aby pasparty byly z neutrálního nebo zásaditého papíru, který neobsahuje podíl dřevěné složky. Ochrana sbírkových předmětů paspartami z nekyselého papíru není dokončena v žádné galerii, přičemž v 17 galeriích ještě vůbec nezačala. Nejelementárnější způsob ochrany – prokládání papírových sbírkových předmětů tenkým nekyselým papírem – je dokončena 100% pouze ve dvou galeriích s menším objemem sbírek a v 15 galeriích ještě vůbec nezačala2.

Pravidelné sledování teploty a vlhkosti v depozitářích a výstavních síních se stalo v našich galeriích samozřejmostí, ale jen 6 (respektive 8) galerií může plně tyto podmínky regulovat ( a tato okolnost se netýká jen papírových sbírek, které jsou však na výkyvy a nevhodné klima jedny z nejcitlivějších). Naproti tomu sledování intenzity světelného záření je u nás teprve na počátku – v depozitářích je sledováno pouze ve 14 případech (možnost plné regulace jeho intenzity je však jen v 11), ve výstavních sálech je sledování intenzity světla vyšší – v 18 případech, ale pouze v 10 lze přistoupit k jeho plné regulaci. Samostatnou kapitolou k vážné diskusi je i způsob uložení papírových děl, kdy horní vrstvy při dlouhodobém působení mohou svou vahou poškozovat vrstvy spodní. Přitom skladování paspartovaných děl v papírových krabicích postavených svisle používají částečně jen 3 galerie.

Odstranění těchto nedostatků a dosažení světových standardů v péči o papírové sbírky byly ve svém součtu odhadnuty jednotlivými institucemi na závratných 222, 5 milionů korun, a to byl odhad uskutečněn v cenách roku 2000 – 2001. Podrobný rozklad zde uvedených čísel obsahuje vyhodnocení dotazníku, který sestavila komora odborných pracovníků RG a který zmapoval současný stav v jednotlivých členských institucích. Vyhodnocení bylo provedeno souhrnně za všech 26 galerií, i dílčím rozkladem, který pominul obě státní instituce NG a MG, které mají největší objem sbírkových předmětů na papíře. Připočteme-li k celkovému počtu papírových sbírkových předmětů v galeriích a specializovaných muzeích výtvarného umění i papírové sbírky uměleckohistorického charakterů, které se nacházejí v ostatních muzeích, jež uvádí analýza sbírkových fondů muzeí ČR připravená Asociací muzeí a galerií v letech 1994-1996 a které překračují 950 000 předmětů, dostáváme se k nutnosti odborné péče o více než 1 milion 651 tisíc papírových sbírkových předmětů, které jsou více či méně ohroženy odborně i finančně podhodnocenou správou českých muzeí.

Zpracovala: Dagmar Jelínková, květen 2002

1) Zhruba od počátku 19. století byl papír klížen, bělen chlórem a výroba ze lněných nebo bavlněných hadrů byla nahrazena technologií výroby z mletého dřeva.

2) Tato skutečnost jde na vrub nejen nedostatečnému finančnímu zázemí galerií, ale i skutečnosti, že na našem trhu není trvalý český dodavatel potřebné kvality tohoto papíru a dovozové dosahují vysokých cen.

Příloha výroční zprávy za rok 2002

PÉČE O PAPÍROVÉ SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU KOP RG ČR- členské galerie

počet hodnocených institucí : 26
počet papírových děl 692 377 ks
poměr papírových děl k celkovému počtu sbírek 25 – 30 % 1 galerie
40 – 49 % 1
50 – 59 % 1
60 – 69 % 9
70 – 79 % 6
80 – 89 % 4
90 – 98 % 4
speciální vnitřní předpis pro manipulaci s papírovými sbírkami Ano 4 Ne 23 Počet odpovídá počtu

uvedených poboček

a oddělení 2 9

samostatný kurátor (kurátoři) pečující o papírové sbírky Ano 11 Ne 18
samostatný depozitář pro papírové sbírky Ano 16 Ne 13
kapacita depozitáře Dostatečná 15 Nedostatečná

14

možnost dalšího rozvoje depozitárních prostor (v rámci

současné budovy galerie)

Ano 10 Ne 19
má správce depozitáře konzervátorskou kvalifikaci Ano 1 Ne 28
pokud ne, je smluvně zajištěn externí pracovník k pravidelné

preventivní péči

Ano 8 Ne 21
způsob uložení a manipulace:
volné listy: papírové krabice Ano 13 Ne 16
krabice uložené vodorovně Ano 13 Ne 16
krabice uložené svisle Ano 3 Ne 26
papírové slohy Ano 21 Ne 8
prachotěsné skříně Ano 1 Ne 28
kovové registry Ano 26 Ne 3
dřevěné zásuvky Ano 4 Ne 24
Jiné ( zasklené) 3
používání rukavic k manipulaci (uveďte zda se 100%dodržuje) Ano 10 Ne 20
použití nekyselých papírů:
prokládání děl Ano 14 Ne 15 4 x do 5%; 2x do 10%; 3x do 20%;

1x 40 %; 1x 80%; 2x 100 %

ošetření papírových sbírek

pasparty Ano 12 Ne 17 4x do 5%; 2x do 10%; 2x 20%;

1x 60%; 1x 70%;

1x 81% ošetření papírových sbírek

papírové slohy Ano 9 Ne 20 4x do 5%; 3x do 10%;

1x do 30%; 1x 100 %

ošetření papírových sbírek

trvale rámované listy: (alespoň část) Ano 23 Ne 5
regálový systém Ano 24 Ne 2
závěsné sítě Ano 2 Ne 26
jiné 4
Klimatické podmínky depozitář papírových sbírek:
pravidelné sledování teploty a vlhkosti Ano 27 Ne 2
sledování intenzity světelného záření Ano 14 Ne 15
možnost jeho regulace Ano 11 Ne 4 Částečně 14
uchovávání záznamů o klimatu Ano 19 Ne 10
jakým způsobem: Digitálně : 5x; ručně: 5x

Záznam termohygrografu : 9x

možnost regulace klimatických podmínek Ano 6 Ne 3 Částečně 20
technické vybavení:
klimatizovaný depozitář Ano 3 Ne 26
termohygrografy Ano 9 Ne 20 dostateč. počet Ano 3 Ne 2
teploměr / vlhkoměr Ano 25 Ne 4
zvlhčovače Ano 12 Ne 16 dostateč.počet Ano 6 Ne 6
odvhlčovače Ano 14 Ne 15 dostateč. počet Ano 8 Ne 5
bezprašné prostředí Ano 10 Ne 19
čističky vzduchu Ano 2 Ne 27
Klimatické podmínky při vystavování papírových sbírek:
pravidelné sledování teploty a vlhkosti Ano 29 Ne 0
sledování intenzity světelného záření Ano 18 Ne 11
možnost jeho regulace Ano 10 Ne 3 Částečně 16
uchovávání záznamů o klimatu Ano 14 Ne 15
jakým způsobem: digitálně: 5x; ručně: 2x; záznam termohygrografu: 10
možnost regulace klimatických podmínek Ano 8 Ne 3 částečně 19
technické vybavení:
teploměr/vlhkoměr Ano 27 Ne 2
termohygrografy Ano 10 Ne 18 dostatečný počet Ano 2 Ne 2
zvlhčovače Ano 16 Ne 13 dostatečný počet Ano 5 Ne 8
odvhlčovače Ano 17 Ne 12 dostatečný počet Ano 6 Ne 10
bezprašné prostředí Ano 8 Ne 21
čističky vzduchu Ano 0 Ne 29
nekyselé pasparty Ano 6 Ne 10 výjimečně 13
jednotný rámový systém Ano 16 Ne 13
velikost formátu rámů v cm: 150×100 1x 99x 69 1x 89x 65 1x 67x 53 1x 55x 35 1x
119x 84,5 1x 140×100 1x 95x 90 1x 85x 60 2x 66x 50 1x 53x 39 2x
70x 50 5x 100x 70 9x 92x 65 1x 80x 60 1x 62x 50 1x 50x 40 1x
80x 55 1x 60x 40 1x
paspartovací dílna v galerii Ano 10 / Ne 18
konzervátorské pracoviště v galerii Ano 5 Ne 23
program restaurování a ošetření papír. sbírek Ano 8 Ne 20
počet děl ošetřených a uložených v souladu s posledními

odbornými poznatky celkem

100% 2x; 83% 1x; 60% 1x;

40% 1x; 20% 2x;

10% 1x; 5% 3x;

1% 1x; méně než 1% 2x; 0% 15x

počet ošetřených papírových děl v r. 2000

jen 10 galerií,

počet ošetřených děl se pohyboval

v maximálním rozmezí 0,0002 – 10 % potřebných děl

náklady na restaurování a konzervaci papír. děl v r. 2000 263.200,- Kč
předpokládané náklady na uložení všech papír sbírek v nekyselých

papírech (pasparty, proložení, krabice, slohy) – odhad -2

85 478 000,- Kč (v cenách r. 2001)
předpokládané náklady na konzervaci a odkyselení všech

papírových sbírek – odhad – 3

107 800 400,- Kč (v cenách r. 2000-01)
předpokládané náklady na technické vybavení depozitáře

(odpovídající úložný systém, klimatizace,

požární bezpečnost apod. – odhad) – 2

29 177 000,- Kč (v cenách r. 2000-01)
Předpokládané náklady celkem 222 455 400,- Kč

KVĚTEN 2002



Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 26.11. 2003 č. 6

Zpráva o činnosti komory ředitelů Rady galerií ČR v roce 2003

Ředitelé se poprvé v roce 2003 sešli na jednání 5.února. Předsedkyně Rady galerií Mgr. Hana Nováková je informovala o lednovém Regiontouru 2003 v Brně a jeho financování. Dr. Jelínková ředitele seznámila s průběhem a ohlasem instalace Barevné proměny, která byla nainstalována na balkoně výstavního pavilonu. Pigmenty barev a reprodukce vybraných obrazů zaplacené Radou jsou uloženy v NG v Praze u dr.Jelínkové a je možno si je vypůjčit a použít je pro výukový program v galeriích. Zároveň dostali ředitelé i podrobnější informace o žádostech o granty, které muselo předsednictvo jménem Rady podat na MK ČR do 15.ledna 2003. Rada zažádala o granty, které v upravené podobě dostala, na projekt “Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích“, jenž měl podobu semináře konaného v Institutu restaurování a konzervování v Litomyšli a k němuž bude vydán rovněž tiskový materiál s přednesenými příspěvky. Druhý grant je určen na anglickou verzi webových stránek RG ČR.

Na dalším svém jednání se komora ředitelů RG zabývala připomínkami k novelám zákonů 122/2000 Sb. a 71/2000 Sb. a odsouhlasila přistoupení Rady galerií k Českému komitétu Modrého štítu.

Na květnovém setkání se komora ředitelů věnovala přípravě grémia Rady, které bylo svoláno na 17.června 2003 do Moravské galerie v Brně. Zároveň se ředitelé dohodli, že se budou scházet nikoliv každou první středu v měsíci, ale každý druhý měsíc. Červnové setkání však jako poslední příprava před svolaným grémiem Rady se uskutečnilo ještě v měsíčním intervalu. V květnu rovněž ředitelé rozhodli, že v listopadu 2003 se bude konat seminář o falzech a bezpečnosti sbírek v NG v Praze a na něj naváže senát RG ČR. Začalo se uvažovat o nové propagaci Rady a jejich členů formou propagační tiskoviny.

Na červnovém jednání komory ředitelů dr.Žalman z OMG MK ČR informoval ředitele o tom, že OMG MK vyhovělo žádosti Rady galerií a souhlasí s tím, aby galerie mohly hlásit změny u nových přírůstků do sbírek přímo pod inventárním číslem, jestliže v příloze je uvedeno v celém evidenčním záznamu i přírůstkové číslo. Tím se pro galerie zjednodušilo administrativní ohlašování změn do CESu. Dr. Kervitcerová z OMG MK podala KŘ podrobnější informace o postupu MK na přípravě novely zákona 122/2003 Sb. i o postoji AMG a Unie zaměstnavatelských svazů k této novele.

Po prázdninách se sešla komora ředitelů 19.září a intenzívněji se zabývala přípravou říjnového semináře věnovaného péči o papírové sbírky. Tento

seminář byl zařazen do programu na všech předchozích jednáních. Komora rovněž řešila podobou informační tiskoviny o Radě galerií a jejích členech. Ředitelé se však nedohodli na konečné verzi a od vydání nového tiskového propagačního materiálu bylo prozatím upuštěno.

Na svém jednání 5.listopadu ředitelé vyslechli zprávu dr. Jelínkové o semináři věnovaném sbírkám na papíře, který úspěšně proběhl v Litomyšli. Na základě získaných informací se rozhodli navrhnout do programu připravovaného senátu bod věnovaný problematice „ideálního depozitáře“, návrh na přípravu žádosti o grant z projektu věda a výzkum, který by se věnoval tomuto tématu a společně s Radou by se na něm podílelo i ČVUT v Praze. KŘ se rovněž rozhodla navrhnout senátu naplánování exkurze v roce 2004 do MOG v Regensburgu a do Schönbrunnu ve Vídni. Tyto instituce byly zapojeny do projektu EU věnovanému problematice a regulaci klimatu v historických budovách. Většina českých a moravských galerií je umístěna právě v historických objektech a dodržování doporučených klimatických podmínek je téma týkající se většiny z nich.

Na svých setkáních se komora ředitelů věnovala též aktuálním otázkám, jakými bylo např. vyhlášení konkurzů na místa ředitelů galerií v kraji Vysočina, v Karlovarském a Pardubickém kraji a v Moravské galerii v Brně nebo problému slučování galerií v Ústeckém kraji.

Zpracovala: dr. Laštovková



Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 26.11. 2003 č. 7

Zpráva o činnosti KOP od jednání senátu v Plzni 30. – 31. 10. 2002

do jednání senátu v Praze 26.11. 2003

Komora odborných pracovníků se schází pravidelně jednou za čtvrt roku, většinou druhé úterý v posledním měsíci čtvrtletí. Od jednání posledního senátu RG ČR v Plzni se komora sešla celkem 4x – v prosinci 2002, březnu, červnu a září 2003.

Prosincová schůzka loňského roku byla věnována organizační přípravě interaktivního programu Barevné proměny, který autorsky pro prezentaci RG ČR na Regiontouru 2003 připravila Mgr. Ferencová z MG v Brně. Komora se také věnovala návrhu MK ČR na novelu zákona č. 122/ 2000 Sb. a protinávrhu AMG na profesní standardy v muzejnictví. Na návrh grémia NG jednala o společných pravidlech půjčování sbírkových předmětů pro nevýstavní účely – např. na výzdobu kanceláří, společnou dohodu však KOP odmítla, protože takováto dohoda by patřila do kompetence ředitelů. Ti však ve většině případů obdobné situace museli vyřešit již při převodu galerií na kraje.

Březnová schůzka letošního roku byla věnována otázkám přípravy a harmonogramu prací na obou grantových projektech RG ČR na letošní rok – semináře na téma „Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích“ a podobě anglické verze webových stránek RG. Dále KOP jednala o otázkách zajištění dodavatele nekyselých prokladových papírů. Tato problematika se dosud uspokojivě nepodařila uzavřít, protože zahraniční dodavatelé nemají v nabídce nejtenčí papíry a české firmy, které by snad mohly papír na zakázku vyrobit neposkytují garanci muzejní kvality nekyselých papírů. KOP v této problematice stále jedná. Přítomní obdrželi kontakty na dosud zjištěné dodavatele papíru a jejich cenové nabídky. Závěrem si zástupci v KOP vyslechli zprávu předsedkyně o semináři „Povodeň – srpen 2002“ v Senátu ČR a Státním ústředním archivu zaměřeném na nápravu a zmírnění povodňových následků.

Červnová schůzka byla věnována pravidelné burze výstav na následující rok. Konkretizaci náplně semináře o papírových sbírkách a spolupráce s Institutem restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. Účastníci si vyslechli zprávu o artefiletickém semináři pořádaném metodickým centrem pro netradiční programy v galeriích, které vzniklo v Západočeské galerii v Plzni, a shodli se na potřebě připravit podobný seminář o „Nových metodách práce s veřejností“ v roce 2004 v rámci grantových aktivit RG. Dále byli seznámeni se zjednodušením podávání změn zápisu v CES, které oznámil dr. Žalman na komoře ředitelů. Již lze rovnou přihlásit inventární číslo. V příloze k žádosti, v níž bude nový přírůstek popsán podle povinných údajů z § 9 odst. 1. písm. d) je však třeba uvést také přírůstkové číslo.

Zářijová schůzka KOP byla věnována závěrečným organizačním záležitostem spojeným se seminářem o papírových sbírkách v Litomyšli. Dále KOP projednala možnosti na podání grantových projektů pro rok 2004 a podpořila seminář nazvaný „ Nové pohledy na práci s veřejností v galeriích“ a výstavu RG ČR věnovanou kresbě do Masných krámů ZČG v Plzni, která bude součástí Středoevropského bienále kresby v Plzni v roce 2004, katalog k výstavě by zároveň měl obsahovat informaci o členských galeriích RG ČR. Na oba vybrané projekty sestavila KOP přípravné realizační týmy. Vedle různých doplňkových informací si přítomní vyslechli zprávu z kolokvia AMG v Brně – na téma muzeum jako právnická osoba.

Poslední schůzka KOP v letošním roce se bude konat ve čtvrtek 11. 12.

Zpracovala: D. Jelínková



Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 26.11. 2003 č. 8

Seminář nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích

Pořadatel: Rada galerií ČR

Garant za přípravnou komisy: Lenka Grimová

Garant za komoru odborných pracovníků: je v jednání

Koordinátor: PhDr. Dagmar Jelínková

Cílová skupina: odborní pracovníci muzeí a galerií, které jsou členy Rady galerií ČR

a chtěli by ve svých organizacích začít s lektorskou činností.

Termín konání: září – prosinec 2004

Počet účastníků: do 40 lidí (1 – 2 pracovníci z 1 galerie)

Struktura semináře:

1. Úvodní teoretický seminář

Termín konání: polovina září 2004

Místo konání: Praha – NG – Veletržní palác (auditorium)

Délka trvání: 2 dny

Počet účastníků: do 40 lidí

Program:

1. den: Teoretické přednášky a ukázky realizovaných projektů

1. část – Přednášky (každá cca 30 – 40 min.)

– úvodní seminář by měl účastníkům poskytnout metodologii a možnosti, jak propojit sbírkotvorné, výstavní a další činnosti galerie či muzea s prezentací a interpretací děl veřejnosti, seznámit účastníky se smyslem lektorských pořadů, s jejich cílem, typy, strukturou, přiblížit možné formy financování, tvorbu strategie ve vztahu k veřejnosti.

Přednášející: Doc. PhDr. Milena Bartlová CSc. – PFUK Praha, FFMU Brno,

PhDr. Alexandra Brabcová – Nadace Open Society Fund Praha,

(Doc. J. Slavík – PFUK Praha – v jednání).

2. část – Příspěvky (6 výstupů – každý cca 20 min.)

– ukázky možných způsobů presentace a interpretace výtvarného umění veřejnosti, (videozáznamy, fotodokumentace a další materiály) + nabídky nových metodických a lektorských oddělení.

Přednášející: pracovníci lektorských oddělení Zpčg Plzeň, GU Karlovy Vary, MU

Olomouc, GVU Ostrava, UMPRUM Praha, GVU Náchod, ….

2. den: Praktická dílna

– pomůže účastníkům zasadit si informace získané z teoretických přednášek

do konkrétních případů a situací ve svých organizacích.

Lektor: PhDr. Alexandra Brabcová

2. Praktická část semináře formou exkurzí

Termín konání: říjen – prosinec

Počet exkurzí: 2

Délka trvání jedné exkurze: 1 – 2 dny (1 den lze počítat pouze s 5 – 6 hodinami)

Počet účastníků: 1 – 2 účastníci z 1 instituce – do 40 lidí (v případě, že bude nutné omezit počet lidí na 20 (např. při praktické dílně), rozdělíme se na 2 skupiny)

Místa konání: Moravská galerie v Brně a Regionální muzeum a galerie v Jičíně (předběžně)

Program exkurze:

ukázkový program (animace) pro účastníky – sami projdou programem a zúčastní se jej

jako klasický návštěvník nebo školní mládež (program bude připraven podle aktuální výstavy, případně ke stálé expozici),

– beseda – rozbor programu s účastníky a lektory,

předání metodických listů – materiály pro účastníky, které si každý bude moci odnést s sebou (praktické návody k přípravě programu, k postupu nabídky programů veřejnosti, …).

Lektoři: programem účastníky provedou lektoři – odborní pracovníci jednotlivých galerií, organizačně se bude na exkurzi podílet také koordinátor semináře i přípravná komise.

3. Výstup semináře

1. výstupem úvodní teoretické části semináře (přednášek a praktické dílny) budou xerokopie přednášek a materiály připravené přednášejícími,

2. výstupem exkurzí – praktické části semináře budou metodické materiály – praktické návody na přípravu modelových programů (cca 3 listy pro každého účastníka od každé hostitelské instituce),

3. výstupem celého semináře budou internetové stránky.

Internetové stránky

Obsah:

– odborné příspěvky na téma lektorských pořadů,

– přehled galerií s lektorskými a metodickými centry,

– přehledy programů a různých možností a způsobů práce s veřejností v galerií či muzeu,

– pozvánky na aktuální programy, semináře, …

Rozsah: do 200 MB – středně velký rozsah internetové prezentace.

Cílová skupina: odborní pracovníci muzeí a galerií, pedagogové, studenti pedagogických výtvarných a dalších oborů, veřejnost jakožto návštěvníci našich organizací,

Správce a tvůrce: nabízí se grafik a správce stránek GVU Náchod pan Matouš Mědílek (možná je spolupráce s programátorem stránek Rady galerií a s lektorskými pracovníky jednotlivých galerií – zasílání aktualit o svém oddělení).

Umístění: stránky o lektorských programech mohou být součástí stránek Rady galerií s tím, že by bylo možné propojit tuto prezentaci se stránkami Nadace Open Society Fund Praha, ISIS (portál, který se teprve buduje a bude sloužit hodně pedagogům), ale i umístit na ni odkazy na naše galerie a propojit ji s nimi. Stránky by se tak staly jakýmsi rozcestníkem a pomocníkem pro hledání informací o lektorských programech.

Rozpočet na seminář o lektorských programech

– počítáno pro 40 účastníků (ti si budou hradit cestovné, ubytování, stravu kromě občerstvení

Část semináře

Celkový náklad

Z prostředků grantu

Z prostředků Rady

1. Úvodní teoretická část semináře:

– 3 přednášející

(zahrnuje přednášku, cestovné, právo otisknout přednášku v materiálech

pro účastníky)

15.000 Kč

(3 x 5.000 Kč)

15.000 Kč
– honorář pro lektory, kteří budou mít své příspěvky 6.000 Kč

(6 x 1000 Kč)

6.000 Kč
– xerox. materiály pro účastníky přednášek 2.000 Kč 2.000 Kč
– potřeby k pracovní dílně (papíry, fixy,…) 1.000 Kč 1.000 Kč
– občerstvení pro účastníky a lektory

(káva, čaj, pečivo,…)

4.000 Kč 4.000 Kč

Celkem

28.000 Kč 21.000 Kč 7.000 Kč
2. Praktická část – exkurze (dvě):

– honoráře pro lektory hostitelských institucí

10.000 Kč 10.000 Kč
– metodické materiály pro účastníky (návody, ukázky pracovních listů, …) 10.000 Kč 10.000 Kč
– občerstvení pro účastníky a lektory 8.000 Kč 8.000 Kč
– potřeby k programu 2.000 Kč 2.000 Kč
Celkem 30.000 Kč 10.000 Kč 20.000 Kč
3. Internet. stránky

– vytvoření webové prezentace, design, programování

(rozsah do 200 MB)

40.000 Kč 40.000 Kč
– měsíční aktualizace, platba nájmu

na internetu

(pro programátora)

12.000 Kč

(4 x 3.000 Kč –

září až prosinec)

12.000 Kč
Honorář pro koordinátora 20.000 Kč 20.000 Kč
Poštovné – pozvánky na semináře 5.000 Kč 5.000 Kč
Celkem 77.000 Kč 60.000 Kč 17.000 Kč
Náklady celkem 135.000 Kč 91.000 Kč (30 % je 40.500 Kč)*

44.000 Kč

* Žadatel o grant se musí na nákladech podílet nejméně 30 % z požadované částky.

Archiv aktualit