Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Zápis z jednání Senátu RG ČR dne 30. 5 2007 v Praze

Přítomni: viz presenční listina

Program jednání:

10.00 zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba návrhové komise
10.15 schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2006
10.45 zpráva kontrolní komise a její schválení
11.00 schválení volebního klíče a programu na jednání směnu RG ČR
11.30 přestávka (káva, občerstvení)
12.00 výstava „Mimo centrum“ v roce 2009 – definitivní rozhodnutí
13.00 informace o grantových projektech RG ČR v roce 2007
13.15 Regiontour 2008 – představení projektu, rozhodnutí o účasti
13.45 prezentace databáze abART
14.45 různé – diskuse
15.00 usnesení
15.15 závěr jednání

ZAHÁJENÍ

Jednání senátu otevřel místopředseda RG ČR Mgr. Petr Beránek uvítáním přítomných členů a hosta – dr. Stránské z MK ČR – a omluvil předsedu RG, který byl povolán řešit neodkladné záležitosti s orgány Středočeského kraje. Pak bylo přikročeno k volbě návrhové komise, která plnila i funkci komise mandátové. Předsednictvo navrhlo ředitele Mgr. Tomáše Fassati a dr. Jiřího Vykoukala, z pléna byla komise doplněna návrhem dr. Dagmar Jelínkové. Plénum schválilo komisi v navrženém složení většinou hlasů přítomných, zdrželi se 3. Komise po svém zvolení provedla kontrolu prezenční listiny a konstatovala, že jednání je usnášeníschopné a v sále je přítomno celkem 42 ze 77 řádných členů senátu.

 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2006

Mgr. Beránek přečetl text výroční zprávy za rok 2006 a účetní rozvahu a výkaz zisku a ztráty za rok 2006 (viz příloha č. 1), které členové senátu obdrželi v předstihu mailovou poštou k prostudování. Po té vyzval přítomné k diskusi a připomínkám – nebyly vzneseny. Senát schválil výroční zprávu i účetní závěrku za rok 2006 jednomyslně 42 hlasy.

 1. Zpráva kontrolní komise RG ČR

Zprávu (viz příloha č. 2) přednesl ing. Lubomír Bednář, předseda kontrolní komise. Komise konstatovala, že hospodaření RG ČR bylo v pořádku. Diskuse k zprávě se zaměřila hlavně na návrh kontrolní komise přehodnotit postoje RG k členství v Unii zaměstnavatelských svazů vzhledem k 40.000,- ročnímu členskému příspěvku. Ten byl již na základě žádosti RG ČR stanoven jako nejnižší možný, jak bylo doloženo Mgr. Novákovou. Přítomní odhlasovali pověření předsednictvu, aby provedlo analýzu situace a připravilo podklady pro kvalifikované rozhodnutí sněmu. Druhá část diskuse směřovala k uzavření kauzy s dluhem roudnické galerie vůči RG ČR a pověřila předsednictvo, aby vedlo osobní jednání s ředitelkou GMU v Roudnici o splátkovém kalendáři, který bude smluvně zakotven, v případě nedosažení dohody má předsednictvo připravit na sněm RG ČR návrh na vyloučení roudnické galerie z Rady. Po této diskusi byla zpráva kontrolní komise schválena všemi 42 hlasy.

 1. JEDNÁNÍ SNĚMU RG ČR – VOLEBNÍ KLÍČ, PROGRAM

Předsednictvo předložilo návrh na úpravu dosavadního volebního klíče, neboť se Rada rozrostla o další komoru a za každou galerii by měli být delegováni minimálně členové všech komor.

Dosavadní volební klíč:

Galerie do 10 zaměstnanců ředitel + 1 volený delegát

Galerie do 20 zaměstnanců ředitel + 2 volení delegáti

Galerie nad 20 zaměstnanců ředitel + 2 volení delegáti a dále ještě vždy po 1 delegátu za každých 10 zaměstnanců nad předchozích 20 (např. galerie s 50 zaměstnanci bude mít celkem 6 delegátů), nejvíce však 10 delegátů za galerii, bez ohledu na konečný počet zaměstnanců.

Horní limit delegátů s právem hlasovat je nepřekročitelný, spodní hranice zastoupení je věcí rozhodnutí každé galerie.

Nový volební klíč:

Galerie do 10 zaměstnanců ředitel + 2 volení delegáti

Galerie do 20 zaměstnanců ředitel + 3 volení delegáti

Galerie nad 20 zaměstnanců ředitel + 3 volení delegáti a dále ještě vždy po 1 delegátu za každých 10 zaměstnanců nad předchozích 20 (např. galerie s 50 zaměstnanci bude mít celkem 7 delegátů), nejvíce však 10 delegátů za galerii, bez ohledu na konečný počet zaměstnanců.

Horní limit delegátů s právem hlasovat je nepřekročitelný, spodní hranice zastoupení je věcí rozhodnutí každé galerie.

Nový klíč pro volbu delegátů byl schválen většinou hlasů. Pro 40, proti 0, zdrželi se 2.

Jednání sněmu se uskuteční 23. a 24. 10. 2007 v nově otevřeném Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Pro zdárný průběh přípravy jednání je nezbytné, aby galerie během prázdnin provedly volbu delegátů podle nového klíče a nejpozději do 10. 9. 2007 nahlásili jména delegátů předsedovi. Protože předsednictvo ještě neprojednalo program sněmu, mohou členové do 10.9. zasílat také své podněty k jednání. Předsednictvo zvažuje návrh na změnu stanov v bodě schopnosti usnášení. Členové budou informováni o návrzích elektronickou poštou.

Návrh dr. Tlachové spojit sněm s chystaným seminářem o autorském právu. Informace dr. Cipriána o kolokviu AMG v listopadu v Brně, na němž má být i sekce o autorském právu. Po diskusi se přítomní dohodli spojit seminář o autorském právu s konferencí AMG, organizací a jednáním o spolupráci s AMG byla pověřena Moravská galerie v Brně – dr. Tlachová. Komory dodají MG do podzimu okruhy problémů, na něž by se měla sekce o autorském právu zaměřit přednostně, případně připraví konkrétní dotazy pro dr. Telce.

 1. VÝSTAVA „ MIMO CENTRUM “

Dosud nebyl naplněn úkol z loňského senátu – ustavit výstavní tým a zamluvit výstavní prostory pro tuto výstavu na rok 2009. Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Fišera, který při ústním jednání s členy předsednictva přislíbil konkretizaci projektu, nelze tento bod naplnit ani nyní. V diskusi byly otevřeny tři okruhy problémů spojených s pravidelnými výstavami Rady:

 • je společná výstava důležitou prezentací RG ČR pro nejširší veřejnost nebo je to zbytečné suplování činností každé galerie;
 • má se výstava připravovat jako kurátorský projekt bez ohledu na sbírkové fondy nebo má být přehlídkou sbírek a společnou odbornou prací, na níž se většinově Rada dohodne;
 • má Rada dostatečné kapacity na organizaci takovýchto výstav dobrovolnou aktivitou svých členů nebo má využívat profesionální služby, které bude ovšem platit ze společných prostředků.

Závěr diskuse byl, že výstavní prezentace pod hlavičkou RG ČR mají smysl, sněm by měl diskutovat přehodnocení postoje ke kurátorským projektům bez paritního zastoupení členských galerií a možnost oficiálního zaštítění vybraného výstavního projektu RG ČR.

K otázce výstavy „Mimo centrum“ bylo většinou hlasů (40 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) rozhodnuto, že uskutečnit tento výstavní projekt mimo Prahu nemá smysl a získat výstavní prostor na rok 2009 v Praze je bez konkretizace projektu už nemožné. Rada proto od této výstavy v roce 2009 upustí. Na návrh KOP však bude uloženo předsednictvu uspořádat konferenci na toto specifické odborné a pro krajské galerie velmi důležité téma. Očekávané trvalé výstupy z konference se mohou stát podkladem pro obdobné výstavní projekty.

 1. GRANTOVÉ PROJEKTY PRO LETOŠNÍ ROK

GRAFIKA 60. LET 20. STOLETÍ – Rada obdržela od MK ČR dotaci v žádané výši 210.000,-Kč, bude použita na tisk katalogu k výstavě, který byl opět zadán u fy OPUS pana Mědílka. Výstava ponese název „Soustředěný pohled. Grafika 60.let 20.století“. Na přípravě se intenzivně pracuje, zahájení v Liberci 4.10.2007. Podle dohody komory ředitelů se svozy a adjustace uskuteční na náklady jednotlivých členských galerií.

Analýza služeb a činností galerií pro veřejnost. (Nové úkoly galerií v 21. století) – tento projekt nebyl podpořen vůbec, komora ředitelů na základě upraveného projektu (viz příloha č. 3) rozhodla uvolnit plánovaný podíl RG ČR ve výši 70.000,-Kč na zmapování oblasti služeb a na rešerši dostupných materiálů k otázce měřitelných indikátorů služeb. Upravený projekt předpokládá pracovní tým ve složení dr.Brabcová a dr. Jelínková, které budou spolupracovat s jednotlivými komorami RG ČR při získávání relevantních podkladů pro svou práci. Problémem je změna vztahu Národní galerie k práci metodického oddělení pro ostatní galerie a jeho spolupráci s Radou (viz mailová zpráva k budoucnosti RG ČR z dubna 2007). RG ČR bude muset vyjednat s NG podmínky spolupráce, pokud se to nepodaří vyřešit během června, nelze ani upravený projekt realizovat.

Mgr. Beránek také seznámil plénum s obsahem dopisu, který předsednictvo adresovalo MK ČR, v němž žádá odbor muzeí, aby řešil vzniklou situaci v duchu ujištění z období delimitace galerií na kraje, kdy bylo galeriím slíbeno zřízení metodického pracoviště. Dále dopis žádá, aby MK vytvořilo pro NG srovnatelné finanční podmínky jako mají ostatní muzea, která zřizují metodická centra, neboť v grantovém programu pro letošní rok byla NG zcela opomenuta. Dopis půjde na vědomí i vedení NG. Přítomní v diskusi k tomuto problému vyjádřili podporu postupu předsednictva.

Dr. Stránská informovala senát, že NG metodické oddělení deklaruje ve své strategické koncepci do r. 2010, ale bohužel nikdy nepředložila na MK žádný konkrétní požadavek, dr. Žalman již v této věci s NG zahájil jednání.

 1. REGIONTOUR 2008

Na žádost komory ředitelů se komora edukačních pracovníků dlouhodobě zabývala otázkou netradiční prezentace RG ČR na Regiontouru. Výsledkem byla dohoda KEP nechat zpracovat návrh relaxačního stánku u firmy, s níž spolupracuje VČG. Výsledný projekt stánku byl ve dvou variantách předložen komoře ředitelů, která si vyžádala podrobnější kalkulaci na jednání senátu.

Doplněná kalkulace firmy C2X0 s.r.o. z Pardubic:

 1. varianta s filmovým záznamem – od 452 200,- Kč včetně DPH

 2. varianta se slideshow – od 267 750,- Kč včetně DPH (konečná výše ceny závislá od počtu hodin strávených instalací na výstavišti)

V diskusi o smysluplnosti účasti RG na Regiontouru a o kvalitách předloženého návrhu a výši nutně vynaložených financí na něj nakonec převážil odlišný názor než zastávala komora ředitelů, který podpořila i skutečnost, že ani AMG se letos i v příštím roce veletrhu neúčastní. V závěrečném hlasování bylo většinou (38 pro, 0 proti, 4 se zdrželi) přítomných schváleno předložený projekt odmítnout, vůbec se Regiontouru 2008 neúčastnit a ušetřené finance použít na vzdělávací projekty. Pokud se jednotlivé galerie budou tohoto veletrhu účastnit v rámci prezentací krajů, měly by distribuovat také mapu RG ČR, která bude po dlouhém dohadování o dodání materiálů letos vydána. Korektura mapy bude členským galeriím poslána mailem, nereagování bude považováno za souhlas.

 1. RŮZNÉ

ZMĚNY V ZASTOUPENÍ V KOMORÁCH

Komora ředitelů – VČG Pardubice – Mgr. Martina Dostála nahradila 1.5.2007 jmenovaná nová ředitelka

Mgr. Simona Vladíková

GHMP – za odvolaného dr. Karla Srpa byla řízením galerie pověřena PhDr. Petra

Hoftichová

Změny v KŘ vzalo plénum na vědomí.

Komora odborných pracovníků – ZČG Plzeň – Mgr. Ivana Jonáková

 • GVU Náchod – Vlastislav Tokoš

 • GVU Havlíčkův Brod – Mgr. Hana Venzhöferová

 • OGV Jihlava – Mgr. Daniel Novák

 • RG Rakovník – bez zastoupení

Změny v KOP byly schváleny většinou hlasů (41 pro, 0 proti, 1 se zdržel),

Komora edukačních pracovníků – MUD Benešov – ing. Hana Zákostelná

GVU Havlíčkův Brod – Markéta Pelikánová

MMB – Mgr. Alice Stuchlíková

OGV Jihlava – Michal Kříž

HG Nové Město n.M. – Eva Buchtová

GVU Náchod – Lenka Grimová

Rabasova G Rakovník – Dalibor Blažek

GVU Ostrava – zatím bez zastoupení

Změny v KEP byly schváleny jednomyslně (42 pro, 0 proti, 0 se zdržel).

Sborník ze semináře v Litomyšli – na návrh dr. Jelínkové účelněji využít sborník ze semináře v Litomyšli senát jednomyslně schválil odpis skladových zásob „Rukověti péče o papírové sbírkové předměty“ ve výši 923 ks a celkové ceně 64 610,-Kč a jeho bezplatné rozdělení mezi členské galerie podle klíče schváleného komorou odborných pracovníků.

ZÁZNAM Z BEZPEČNOSTNÍCH KAMER – ředitel MUD v Benešově upozornil na problém s novelou zákona o ochraně osobních dat, kdy mu na jejím základě zřizovatel zakazoval uchovávat záznam z bezpečnostních kamer. Podle jeho zjištění stačí používání a uchovávání záznamů z kamer nahlásit na Úřadu pro ochranu osobních dat.

 1. PREZENTACE DATABÁZE abART

Součástí jednání senátu byla prezentace Jiřího Hůly, který představil databázi abART, v níž jsou postupně zpracovávány informace o výtvarném umění včetně literatury z uměleckého archivu bývalé galerie H v Kostelci n.Černými Lesy a přednesl své návrhy na možnou spolupráci s RG ČR a jednotlivými galeriemi. Např. pro MU v Olomouci byl již zpracován soupis všech výstav.

Mgr. Beránek v reakci na přednesené možnosti spolupráce navrhl utvořit pracovní skupinu RG, která by se zabývala koncepčními doporučeními v oblastech digitalizace.

 1. USNESENÍ

Návrhová komise přednesla návrh usnesení, k němuž nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo jednomyslně schváleno v navrženém znění.

Po té Mgr. Beránek poděkoval přítomným za konstruktivní přístup a ukončil jednání senátu.

Zapsala: D. Jelínková Ověřil: P. Beránek

USNESENÍ SENÁTU RG ČR ZE DNE 30. 5. 2007

Senát RG ČR schvaluje:

 1. Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2006, včetně příloh;

 2. Zprávu kontrolní komise za rok 2006;

 3. Volební klíč na jednání sněmu RG ČR pro rok 2007 takto: galerie do 10 zaměstnanců ředitel + 2, galerie do 20 zaměstnanců ředitel + 3, nad 20 zaměstnanců ředitel + 3 + jeden delegát na každých deset zaměstnanců přesahujících počet 20, maximálně však 10 delegátů za instituci celkem;

 4. Změny v zastoupení členských galerií v komoře odborných pracovníků, a to následovně:

ZČG Plzeň – Ivana Jonáková

GVU Náchod – Vlastislav Tokoš

GVU Havlíčkův Brod – Hana Venzhöferová

OGV Jihlava – Daniel Novák

Rabasova G Rakovník – bez zastoupení;

5. Změny v zastoupení členských galerií v komoře edukačních pracovníků, a to následovně:

MUD Benešov – Hana Zákostelná

GVU Havlíčkův Brod – Markéta Pelikánová

MMB – Alice Stuchlíková

OGV Jihlava – Michal Kříž

HG Nové Město n.M. – Eva Buchtová

GVU Náchod – Lenka Grimová

Rabasova G Rakovník – Dalibor Blažek

GVU Ostrava – bez zastoupení;

 1. Odepsání zásob – sborník Rukověť péče o papírové sbírkové předměty – ve výši 923 ks a celkové ceně 64 610,-Kč a jeho rozdělení mezi členské galerie podle doporučení KOP.

Senát RG ČR zamítá:

1. Uspořádání výstavy MIMO CENTRUM pro rok 2009;

 1. Účast RG ČR na REGIONTOUR 2008 podle předloženého záměru.

Senát RG ČR bere na vědomí:

 1. Změny v komoře ředitelů a to: GHMP – Petra Hoftichová – pověřená řízením, VČG Pardubice – Simona Vladíková;

 2. Informaci o přípravě výstavy RG ČR – Soustředěný pohled. Grafika 60.let 20.stol. – v Liberci;

 3. Informaci o grantovém projektu „Analýza služeb a činností galerií pro 21. století“ a zprávu o problémech spojených s určením tohoto grantu ve vztahu k metodickému oddělení NG.

Senát RG ČR ukládá:

Předsednictvu:

1. Vstoupit v přímé jednání s ředitelkou Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a pokusit se vyjednat splátkový kalendář a smlouvu pro jeho plnění na dluh GMU Roudnice vůči RG ČR. V případě, že vedení galerie v Roudnici toto řešení odmítne předložit nejbližšímu sněmu RG ČR návrh na vyloučení Galerie moderního umění v Roudnici z Rady galerií;

2. Svolat sněm Rady galerií na dny 23. – 24. října 2007 do Muzea umění v Olomouci a informovat jednotlivé galerie o termínech podání přihlášek k ubytování, námětů pro program sněmu apod. Současně ukládá všem členským galeriím provést volbu delegátů a jmenovitě delegáty nahlásit do 10.9. předsednictvu a rovněž připravit návrhy pro volbu nového předsednictva Rady galerií;

3. Analyzovat efektivitu členství v Unii zaměstnavatelských svazů a předložit sněmu návrh rozhodnutí o ukončení nebo pokračování tohoto členství;

 1. Připravit v roce 2008 seminář o problematice výtvarného života „mimo centrum“.

Usnesení bylo schváleno jednomyslně všemi 42 hlasy přítomných.

V Praze dne 30. 5. 2007

PŘÍLOHA Č. 1 K ZÁPISU Z JEDNÁNÍ SENÁTU RG ČR 30.5.2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006

Úlohou RG je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého muzejnictví a v duchu platných právních úprav a předpisů podporovat a koordinovat základní směry jejich činnosti: péči, ochranu, prezentaci a rozšiřování jejich uměleckých sbírek jako jedinečné součásti národního movitého kulturního dědictví České republiky. Základem společného zájmu členských institucí je udržení profesionality postavené na vědecké práci při veškeré práci s uměním. (Stanovy RG ČR)

Stěžejní akcí RG ČR v roce 2006 byl celoroční vzdělávací cyklus „Komunikace galerií s veřejnou správou“, který byl po změněn rozpočtového určení v plné výši dotačně podpořen MK ČR. Předmětem cyklu bylo získání základních dovedností pro kvalifikované zpracovaní návrhu projektu, který je povázán s promyšlenou organizační strategií a oba koncepční materiály jsou zasazeny do širšího rámce krajských a národních strategických rozvojových plánů. Program vzdělávacího cyklu, který vedla PhDr. Alexandra Brabcová, byl rozčleněn do tří samostatných modulů – strategické rozvojové plánování (cílová skupina ředitelé galerií), zpracování projektových záměrů (cílová skupina odborní pracovníci) a prezentace aktivit pro veřejnost (cílová skupina vzdělávací /edukační/ pracovníci). Tyto vzdělávací bloky pro přihlášené účastníky z řad členů RG ČR byly rámovány dvěma otevřenými informačními semináři na téma „Změněná logika finančních toků v rámci Evropského společenství“, který se konal v únoru 2006 a „Finanční mechanismy EHP/Norsko a programy Evropské komise – aktuální a očekávané výzvy pro muzea umění“, který se konal v prosinci 2006 (viz příloha zápisu č. 1).

Předsednictvo po dohodě s vedením Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg a Michalem Kottererem připravilo na 26. 4. 2006 druhou část exkurze, jejímž cílem bylo seznámit se s novými principy udržování stabilního klimatu v muzejních prostorách pomocí temperace stěn a řízené výměny vzduchu, tentokrát do Řezna a Ingolstadtu. Účastníci exkurze navštívili Alt Lechner Museum v Ingolstadtu a Kunstforum v Řezně včetně jejich depozitáře.

I. SENÁT RG ČR

Senát RG ČR tvořený členy všech samostatných komor se sešel na svém pravidelném dvoudenní jednání 16. – 17. 5. 2006 v Ostravě u příležitosti oslav 80. výročí Domu umění v Ostravě. Senát jednal na pozvání Moravskoslezského kraje v zasedací místnosti Krajského úřadu v Ostravě. Programem jeho jednání bylo schválení výroční zprávy za rok 2005, zprávy o hospodaření a účetní závěrky za rok 2005, přijetí nového kolektivního člena – Galerie hlavního města Prahy, schválení změn v rozpočtech grantových projektů na rok 2006 po výrazném zkrácení žádaných dotací z MK ČR, definitivní výběr tématu výstavy pro rok 2007, projednání plánů CITeM na rozvoj sbírkové databáze DEMUS, projektu virtuální galerie Vladimíra Boudníka a dalších organizačních náležitostí podle programu. Usnesení senátu je přílohou č. 2 této zprávy.

Součástí jednání senátu byla účast přítomných na vernisáži expozice Jurečkovy obrazárny 16. 5., která připomněla zahájení činnosti Domu umění, a exkurze 17. 5. do národní kulturní památky – Důl Michal a do Hornického muzea v dole Alselm na Landeku.

II. PŘEDSEDNICTVO

Předsednictvo jednalo v roce 2006 ve složení – předseda: PhDr. Ivan Neumann; místopředseda: Mgr. Petr Beránek; členové: Mgr. Marek Pokorný, PhDr. Hana Nováková, PhDr. Ludvík Ševeček (za KŘ), PhDr. Dagmar Jelínková, Mgr. Michal Soukup, Mgr. Jiří Jůza Ph.D, Mgr. Božena Vachudová do 17.5.06, pak ji vystřídala PhDr. Marcela Macharáčková (za KOP), Mgr. Marcela Štýbrová, (za KEP), PhDr. Jan Sekera (za KIČ), Ing. Iva Habichová od 17.5.06 vystřídána ing. Lubomírem Bednářem (za kontrolní komisi).

Předsednictvo se sešlo na čtyřech schůzkách – 12.1., 21.3., 13.6. a 26.10., na nichž projednalo zejména tyto úkoly související s činností Rady: podání grantových projektů na rok 2006, vyúčtování grantu za rok 2005, výsledek charitativní akce Českého komitétu Modrého štítu na pomoc jihovýchodní Asii postižené tsunami, přípravu exkurze do Řezna a Ingolstadtu, zavedení příruční pokladny RG ČR, zavedení podvojného účetnictví a z toho plynoucí změny ve správě účetnictví RG ČR, jehož vedení bylo smluvně dohodnuto s ing. Magdalenou Bouškovou, zahájení vzdělávacího cyklu „Komunikace galerií s veřejnou správou“, uzavření smlouvy na správu webu RG ČR se Studiem Trinity, s.r.o. v Olomouci, výroční zprávu za rok 2005, přípravu jednání senátu v Ostravě, zrušení projektu Regiontour 2007 a žádosti o změnu rozpočtového určení dotace MK ČR, vydání nové mapy RG ČR a distribuce stojanů od firmy ADJUST ART, organizační podíl Rady na konferenci Českého komitétu Modrého štítu o klimatizaci v archivech, knihovnách a muzeích, novelu autorského zákona, projekt virtuální galerie Vladimíra Boudníka a nové grantové projekty na rok 2007. Řadu aktuálních úkolů předsednictvo řešilo telefonicky nebo mailovou poštou, protože pracovní vytížení členů předsednictva v domovských institucích, komplikovalo shodu na termínech společného jednání.

III. KOMORA ŘEDITELŮ

V roce 2006 se scházela KŘ ve složení: Mgr. Tomáš Fassati, Muzeum umění, Benešov; Mgr. Marek Pokorný, Moravská galerie, Brno; PhDr. Pavel Ciprián, Muzeum města Brna; Mgr. Hana Nováková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (předsedkyně komory); ing. Lubomír Bednář, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín; PhDr. Tomáš Rybička, Galerie moderního umění, Hradec Králové; PhDr. Jiří Vykoukal, Galerie výtvarného umění, Cheb; Mgr. Aleš Seifert Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Mgr. Jan Samec, Galerie umění, Karlovy Vary; Mgr. Marcel Fišer, Galerie Klatovy – Klenová; PhDr. Aleš Rezler, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; PhDr. Věra Laštovková, Oblastní galerie, Liberec; PhDr. Jan Štíbr, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; PhDr. Alica Štefančíková, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Mgr. Jan Kapusta, Galerie výtvarného umění, Náchod; PhDr. Josef Chalupa, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Doc.PhDr. Pavel Zatloukal, Muzeum umění, Olomouc; Mgr. Petr Beránek, Galerie výtvarného umění, Ostrava; Mgr. Martin Dostál, Východočeská galerie, Pardubice; PhDr. Jana Potužáková, Západočeská galerie, Plzeň; Prof. Milan Knížák, Dr.A., Národní galerie, Praha; PhDr. Ivan Neumann, České muzeum výtvarných umění, Praha; Ak.mal. Václav Zoubek, Rabasova galerie, Rakovník; PhDr. Miroslava Hlaváčková, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; PhDr. Ludvík Ševeček, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín. Od 17.5. 06 PhDr. Karel Srp, Galerie Hlavního města Prahy.

Komora ředitelů se sešla v roce 2006 celkem třikrát – 1. 2., 21. 6. a 15. 11.

Ředitelé se na svých jednáních věnovali hlavně finančním otázkám rady – novým grantovým projektům pro rok 2006 a čerpání financí na vzdělávací cyklus „Komunikace galerií s veřejnou správou“, nákladům na exkurzi do Řezna, bezplatným vstupem pro členy UHS, výstavou grafiky 60.let v roce 2007, vydání nové mapy RG ČR a spolupráci s firmou ADJUST ART při odebrání stojanů na propagační materiály a novým grantovým projektům na rok 2007. Dále KŘ jednala o návrhu Mgr. Fišera na výstavní projekt Mimo centra, o novele autorského zákona a uspořádání semináře k této problematice a o konferenci Českého komitétu Modrého štítu o klimatizaci v archivech, knihovnách a muzeích. (Podrobněji viz příloha č.3).

IV. KOMORA ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

KOP se v roce 2006 scházela ve složení: Anna Fassatiová, Muzeum umění, Benešov; PhDr. Zdeněk Kazlepka, Moravská galerie, Brno; PhDr. Marcela Macharáčková, Muzeum města Brna; Mgr. Daniela Havlíčková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod; Mgr. Vlastimil Tetiva, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; PhDr. Ilona Tunklová, Galerie výtvarného umění, Hodonín; Mgr. Petra Finfrlová – Příkazská, Galerie moderního umění, Hradec Králové; Jiří Gordon, Galerie výtvarného umění, Cheb; PhDr. Jiří Hyliš, od září 2006 Mgr. Daniel Novák, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Mgr. Božena Vachudová, od 17.5. Bc. Kateřina Rejchrtová, Galerie umění, Karlovy Vary; Mgr. Magdalena Krejčová, Galerie Klatovy – Klenová; zástupce nejmenován, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; Anna Strnadová M.A., od 17.5. Mgr. Markéta Kroupová, Oblastní galerie, Liberec; PhDr. Eva Neumannová, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; Mgr. Andrea Löblová, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Iva Dvořáčková, Galerie výtvarného umění, Náchod; PhDr. Jaroslava Pelikánová, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Mgr. Michal Soukup, Muzeum umění, Olomouc; Mgr. Jiří Jůza, Galerie výtvarného umění, Ostrava; Mgr. Marcela Chmelařová od 17.5. Mgr. Vít Bouček, Východočeská galerie, Pardubice; Mgr. Petra Kočová, od 17.5. Mgr. Tereza Cermanová, Západočeská galerie, Plzeň; PhDr. Dagmar Jelínková, Národní galerie, Praha (předsedkyně komory); Richard Drury, České muzeum výtvarných umění, Praha; Mgr. Dalibor Blažek, Rabasova galerie, Rakovník; Mgr. Vladimíra Drahozalová, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; Marie Martykánová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; Mgr. Ladislava Horňáková, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín. Od 17. 5. 2006 Marie Rakušanová, Galerie hl.m.Prahy.

KOP se v tomto roce sešla čtyřikrát – 23. 3., 27. 6., 26. 9. a 12. 12. 2006. Hlavním úkolem komory pro tento rok byl grantový vzdělávací projekt, dotačně podpořený MK ČR, nazvaný „Komunikace galerií s veřejnou správou“, v rámci jehož dílen se odborní pracovníci učili základy projektového managementu. Účastníci tohoto modulu vzdělávacího projektu rozvinuli velmi podnětnou diskusi na téma služby galerie pro veřejnost v 21. století. Druhým úkolem, kterým se komora průběžně zabývala celý rok, byl výběr tématu pro výstavu RG ČR v roce 2007 a jeho zpracování. Z dvou konečných návrhů senát v Ostravě zvolil téma Grafiky 60. let 20. století, na jehož zpracování se kromě komorou ustaveného přípravného výboru v čele s Richardem Drurym a Markétou Kroupovou podíleli všichni kurátoři grafických sbírek z členských galerií.

Vedle těchto projektů se komora na svých jednáních věnovala exkurzi do Řezna, webovým stránkám RG ČR, záměrům CITeM na rozvoj databáze DEMUS a poslední aktualizaci DEMUS 01 – VUM, virtuální galerii Vladimíra Boudníka a průzkumu sbírkových fondů v členských galeriích, burze výstavních projektů na následující rok, kurzu grafických technik na AVU, novele autorského zákona a zákonu o některých druzích podpory kultury a přípravě nových grantových projektů pro rok 2007. Podrobněji o činnosti KOP viz příloha č. 4.

Členové komory individuálních členů se spolupodíleli na práci KOP.

V. Komora edukačních pracovníků

Komora edukačních pracovníků, která byla ustavena na V. sněmu RG ČR, pracovala v roce 2006 ve složení: Markéta Skotáková, MG Brno, Alena Novotná, MM Brna, Ivana Johnová, AJG Hluboká n.V., Romana Navrátilová, GVU Hodonín, Bc. Markéta Bártová, OGV Jihlava, Lenka Tothová, GU Karlovy Vary, Petra Křečková Mg.A, OG Liberec, PhDr. Olga Kubelková, SČGVU Litoměřice, Bc. Helena Müllerová, GVU Náchod, Jitka Nováková (zastoupená Evou Buchtovou), HG Nové Město na Moravě, Mgr. Marek Šobáň, MU Olomouc, Bc. Andrea Weglarzyová, GVU Ostrava, Mgr. Petra Lášková, VČG Pardubice, Mgr. Marcela Štýbrová, ZČG Plzeň, (předsedkyně komory), Mgr. Adéla Holubová, NG Praha, PhDr. Claudine Končinská, ČMVU Praha a Mgr. Václav Mílek, KGVU Zlín. Od 17. 5. 06 Lucie Haškovcová, GHMP. Ostatní galerie zatím z různých důvodů své zástupce nejmenovaly.

Komora se sešla celkem třikrát – 15. 3., 12. 6. a 13. 11. (podrobněji viz příloha č. 5) Členům KEP se i v roce 2006 podařilo naplnit hlavní okruh činnosti, a to podpořit systém dalšího profesionálního vzdělávání edukátorů v galeriích a muzeích umění. Do projektu „Komunikace galerií s veřejnou správou“, který byl zaměřen na různé nástroje komunikace s veřejností, se zapojilo celkem 14 účastníků (12 z RG a 2 z nečlenských institucí). Vedle tohoto hlavního úkolu komory její členové jednali o uzavření grantového projektu v roce 2005 „Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích“, o možnostech výměnných pobytů a stáží v zemích evropské unie, o náležitostech uzavření smlouvy s Národním vzdělávacím fondem a o programech EU Leonardo da Vinci a Mládež. Intenzivní diskuse se rozvinula i nad možnostmi netradiční prezentace RG ČR na Regiontour 2008, což KEP uložila k projednání komora ředitelů.

VI. HOSPODAŘENÍ RG ČR

Výnosy v roce 2006 459 755,-Kč

Náklady v roce 2006 336 110,-Kč

Hospodářský výsledek roku 2006 123 645,-Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2006
Zůstatek na běžném účtu 422 517,-Kč
Zůstatek pokladny 3 340,-Kč
Stav pohledávek a závazků k 31.12.2006

Výše pohledávek po lhůtě splatnosti k datu 18 989,-Kč

Výše závazků před lhůtou splatnosti 10 880,-Kč

Podrobnosti o hospodaření RG ČR v roce 2006 najdete v příloze č. 6. této zprávy

Příloha č. 1 výroční zprávy RG ČR za rok 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

GRANTOVÝ PROJEKT RG ČR

KOMUNIKACE GALERIÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU

ROZHODNUTÍ MK ČR č. 1034/2006 ze dne 19. 6. 2006

Předmětem projektu RG ČR „Komunikace galerií s veřejnou správou“, který byl dotačně podpořen Ministerstvem kultury ČR, bylo získání základních dovedností jak kvalifikovaně zpracovat návrh projektu, povázat jej s promyšlenou organizační strategií a tyto dokumenty zasadit do širšího rámce krajských a národních strategických rozvojových plánů.

Vzdělávací program byl rozčleněn do tří samostatných modulů – strategické rozvojové plánování (cílová skupina ředitelé galerií), zpracování projektových záměrů (cílová skupina odborní pracovníci) a prezentace aktivit pro veřejnost (cílová skupina vzdělávací – edukační – pracovníci), které se probíhaly v průběhu celého roku 2006.

Tyto vzdělávací bloky pro přihlášené účastníky z řad členů RG ČR byly rámovány dvěma otevřenými informačními semináři na téma „Změněná logika finančních toků v rámci Evropského společenství“, který se konal v únoru 2006 a „Finanční mechanismy EHP/Norsko a programy Evropské komise – aktuální a očekávané výzvy pro muzea umění“, který se konal v prosinci 2006. Obou seminářů se zúčastnilo celkem 65 posluchačů z řad zaměstnanců členských galerií.

A) STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Vzdělávací cyklus pro ředitele galerií

Účastníci projektu byli seznámeni se základy zpracování strategického záměru, se začleněním konkrétních projektů instituce do strategického rámce krajů, s významem strategického plánování pro dlouhodobou finanční stabilitu organizace a s vytvářením partnerských vztahů s veřejnou správou, sponzory a donory na základě strategického plánu. Na sedmi celodenních pracovních setkáních, která se v rámci tohoto modulu uskutečnila, se vedla diskuse na téma společenská poptávka a veřejná služba galerií v 21. století. Všem zúčastněným ředitelům byla nabídnuta možnost ujasnit si směřování jejich domovské galerie, zformulovat rozvojovou vizi, definovat různé cílové skupiny a písemně zpracovat strategický záměr rozvoje galerie. Z dvanácti přihlášených ředitelů této možnosti využili a zpracovali svůj strategický rozvojový záměr tři účastníci.

B) PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Vzdělávací cyklus pro odborné pracovníky galerií

Předmětem vzdělávání v tomto modulu bylo projektové minimum a základní struktura komplexnějšího projektu, který odpovídá grantovému zadání a je provázán s konkrétní situací daného regionu nebo místa. V rámci sedmi dvoudenních setkání byla 14 přihlášeným odborným pracovníkům – kurátorům – nabídnuta pomoc při zpracování konkrétního projektu. Byli seznámeni se základními kritérií, které by měl kvalitní projekt splňovat, a s častými chybami v zadání, kterých je třeba se vyvarovat. Získali přehled o struktuře strategických dokumentů státu i jednotlivých krajů a o možnostech využití v těchto dokumentech zformulovaných společenských problémů pro vlastní projekt. Práce ve skupině se soustředila také na koncepční uvažování o podobě galerie pro 21. století, což se odrazilo v  projektech čtyř účastníků, kteří se tomuto tématu věnovali systematicky a rozpracovali projektové záměry rozvoje pro tato muzea výtvarného umění – Galerii umění v Karlových Varech, Galerii umění v Ostravě a Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně.

C) SYSTÉMOVÉ ZÁKLADY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

Pokračující vzdělávací cyklus pro edukační pracovníky RG ČR

Účastníci třetího modulu vzdělávacího cyklu RG ČR, který navázal na úspěšný vzdělávací projekt „Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích“ z roku 2005, se seznámili s  vytvářením základních nástrojů komunikační strategie a prezentace svých činností, tj. se zpracováním případové studie, příkladu dobré praxe (best practises) a portfolia o vzdělávacích činnostech v domovské galerii. Edukační pracovníci se ve čtyřech dvoudenních dílnách také naučili připravit a správně využít komunikační možnosti jednoho z nových nástrojů elektronické komunikace – Power Pointovu prezentaci. Většina z 16 přihlášených účastníků v této pokročilé skupině plně využila nabídnutou příležitost a aktivně si připravovala podklady pro jednotlivé pracovní dílny.

Významným prvkem celého vzdělávacího cyklu byla možnost galerií přihlásit své zaměstnance do všech tří modulů, a tak si propojit do kolektivní spolupráce na řešení problémů domovské galerie její klíčové profese. Této možnosti využila Oblastní galerie v Liberci a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Další tři galerie – Galerie umění v Karlových Varech, Národní galerie v Praze a Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – měly své zástupce ve dvou modulech. Všechny zmíněné galerie mají připraveny výchozí podklady pro ucházení se o prostředky ze strukturálních fondů. Modelový postup práce ukázala i zástupkyně metodického oddělení Národní galerie, která zpracovala strategický rozvojový záměr metodického centra a jednu jeho aktivitu rozpracovala do projektového záměru.

Projekty a výstupy ze všech tří skupin budou prezentovány na závěrečné konferenci, která se uskuteční na přelomu února a března 2007. Na ní získají potřebné informace i ty členské galerie RG ČR, jejichž zaměstnanci se cyklu nezúčastnili. Konference by měla také sloužit jako východisko k širší odborné diskusi o problémech a výzvách, které se během jednotlivých pracovních dílen ukázaly jako klíčové pro očekávání veřejnosti na proměnu služeb galerií v informační společnosti 21. století.

Ze SWOT analýz a situačních analýz, které vypracovali účastníci pracovních dílem v jednotlivých skupinách, se vyplývá, že v galeriích narůstá počet nových služeb pro veřejnost, které nejsou dobře podchyceny v tradičně koncipovaných organizačních strukturách galerií, ani z nich plynoucí činnosti nejsou zformulovány ve schématických popisech práce. Z tohoto důvodu je veřejná správa málo rozpoznává jako důležité pro určování kvality a rozsahu služeb, které mají galerie poskytovat veřejnosti, a galerie tak nemohou dostatečně pružně reagovat na potřeby veřejnosti v místech a regionech svého působení.

Zpracovala: Dagmar Jelínková

VYÚČTOVÁNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU RG ČR KOMUNIKACE GALERIÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU

ROZHODNUTÍ MK ČR č. 1034/2006 ze dne 19. 6. 2006

Název programu: Kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Název projektu: Komunikace galerií s veřejnou správou

Účelové určení dotace: krytí části osobních, materiálních a nemateriálních nákladů projektu

Termín konání projektu: rok 2006

Cíl dotace: Poskytnout galeriím základní orientaci v problematice přípravy a řízení projektů

Výše poskytnuté dotace: 150 000,– Kč

Ú č e l použití dotace:

D o t a c e

Skutečné

celkové náklady

150 000,–

228 842,58

krytí části osobních, materiálních a nemateriálních nákladů projektu

150 000,–

228 842,58

Druh nákladu

Celkem: 228 842,580

I. Materiální náklady

31 292,58

II. Spotřeba služeb

101 550,00

III. Mzdové náklady

96 000,00

V Praze dne

PhDr. Ivan N e u m a n n

předseda RG ČR


Příloha č. 2 výroční zprávy RG ČR za rok 2006

USNESENÍ SENÁTU RG ČR ZE DNE 17. 5. 2006

Senát RG ČR schvaluje:

 1. výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2005;

 2. zprávu kontrolní komise;

 3. přijetí Galerie hl.m. Prahy za řádného člena RG ČR;

 4. změny v zastoupení členských galerií v komoře odborných pracovníků, a to následovně:

za GHMP – Marie Rakušanová

za OG v Liberci – Mgr. Markéta Kroupová

za VČG v Pardubicích – Mgr. Vít Bouček

za ZČG v Plzni – Mgr. Tereza Cermanová

za MG v Brně – dr. Zdeněk Kazlepka

za GU v Karlových Varech – Bc. Kateřina Rejchrtová;

 1. změnu zastoupení KOP v předsednictvu – Mgr. Boženu Vachudovou nahradí dr. Marcela Macharáčková;

 2. změny v zastoupení členských galerií v komoře edukačních pracovníků, a to následovně:

za GHMP – Lucie Haškovcová

za OGV v Jihlavě – Bc. Markéta Bártová

za GVU v Hodoníně – Mgr. Romana Navrátilová

za GVU v Havlíčkově Brodě – nikdo (do nástupu nové pracovnice za Šárku Satrapovou);

 1. změnu v kontrolní komisi RG ČR – ing. Ivu Habichovou nahradí ing. Lubomír Bednář;

 2. změny ve financování grantových projektů RG ČR na rok 2006 v následujícím rozsahu:

 1. Komunikace galerií s veřejnou správou – uskuteční se v plánovaném rozpočtu

220.000,-Kč, podíl MK ČR 60.000,-Kč, podíl RG ČR 160.000,-Kč

 1. Regiontour 2007 – pokud se nepodaří změnit procentuální podíl schválených 90.000,-Kč z 20% na vyšší, bude dotace vrácena;

 1. propojení současných databází DEMUS 01 – VUM jednotlivých členských galeriích RG v rozsahu výměnného formátu do společné databáze v metodickém oddělení NG v Praze, bude-li technicky možné;

 2. zveřejnění sbírkových fondů Vladimíra Boudníka z jednotlivých členských galerií v tzv. Virtuální galerii V. Boudníka od AiP Beroun

 3. Výstavní projekt na rok 2007 – grafika 60. let 20. století a pracovní tým ve složení Richard Drury (ČMVU Praha), Božena Vachudová (GU Karlovy Vary), Markéta Kroupová (OG Liberec), Ladislav Daněk (MU Olomouc), po projednání v mateřských institucích bude tým doplněn o kurátora MG v Brně a kurátora GHMP.

Senát RG ČR bere na vědomí:

 1. změny a doplnění komory ředitelů – za AJG v Hluboké n.V. – ing. Lubomír Bednář

za GHMP – dr. Karel Srp;

 1. zprávu o plánech CITeM na rozvoj DEMUSu – verze 007;

 2. informaci o postupu aktualizace webu RG ČR;

 3. navržený způsob schválení usnesení (viz zápis bod č. 10)

Senát RG ČR ukládá:

1. Komoře ředitelů:

a) stanovit do konce září t.r. termín a místo konání společné výstavy RG ČR v roce 2007;

b) ustavit organizační tým pro přípravu výstavy „Mimo centrum“ v roce 2009 a zamluvit vhodné prostory pro její konání

2. Předsednictvu:

c) jednat s AiP Beroun o technických a finančních podmínkách realizace projektu „Virtuální galerie V. Boudníka“.

d) jednat znovu s GMU v Roudnici o splátkovém kalendáři dlužných členských příspěvků a upozornit ji na možnost vyloučení v roce 2007, pokud kalendář nebude dojednán.

POTVRZENÍ SOUHLASU SE ZNĚNÍM USNESENÍ SENÁTU RG ČR ZE DNE 17. 5. 2006

Komora ředitelů:

 1. Mgr. Tomáš Fassati, Muzeum umění, Benešov souhlasí

 2. Mgr. Marek Pokorný, Moravská galerie, Brno ………………………………………………..

 3. PhDr. Pavel Ciprián, Muzeum města Brna souhlasí

 4. Mgr. Hana Nováková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod souhlasí

 5. Ing. Lubomír Bednář, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou souhlasí

 6. Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín souhlasí

 7. PhDr. Tomáš Rybička, Galerie moderního umění, Hradec Králové souhlasí

 8. PhDr. Jiří Vykoukal, Galerie výtvarného umění, Cheb souhlasí

 9. Mgr. Aleš Seifert Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava souhlasí

 10. Mgr. Mgr. Jan Samec, Galerie umění, Karlovy Vary souhlasí

 11. Mgr. Marcel Fišer, Galerie Klatovy – Klenová souhlasí

 12. PhDr. Aleš Rezler, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory souhlasí

 13. PhDr. Věra Laštovková, Oblastní galerie, Liberec souhlasí

 14. PhDr. Jan Štíbr, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice souhlasí

 15. PhDr. Alica Štefančíková, Galerie Benedikta Rejta, Louny ………………………………………………..

 16. Mgr. Jan Kapusta, Galerie výtvarného umění, Náchod souhlasí

 17. PhDr. Josef Chalupa, Horácká galerie, Nové Město na Moravě ………………………………………………..

 18. Doc.PhDr. Pavel Zatloukal, Muzeum umění, Olomouc ………………………………………………..

 19. Mgr. Petr Beránek, Galerie výtvarného umění, Ostrava souhlasí

 20. Mgr. Martin Dostál, Východočeská galerie, Pardubice souhlasí

 21. PhDr. Jana Potužáková, Západočeská galerie, Plzeň ………………………………………………..

 22. Prof. Milan Knížák, Dr.A., vz. Ing. Tajč Národní galerie, Praha souhlasí

 23. PhDr. Ivan Neumann, České muzeum výtvarných umění, Praha souhlasí

 24. PhDr. Karel Srp, Galerie hl.města Prahy ………………………………………………..

 25. Ak.mal. Václav Zoubek, Rabasova galerie, Rakovník souhlasí

 26. PhDr. Miroslava Hlaváčková, GMU, Roudnice nad Labem ………………………………………………..

 27. PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště souhlasí

 28. PhDr. Ludvík Ševeček, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín souhlasí

Komora odborných pracovníků:

 1. Anna Fassatiová, Muzeum umění, Benešov ……………………………………………….

 2. Dr. Zdeněk Kazlepka Moravská galerie, Brno souhlasí

 3. PhDr. Marcela Macharáčková, Muzeum města Brna souhlasí

 4. Mgr. Daniela Havlíčková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod souhlasí

 5. Mgr. Vlastimil Tetiva, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou souhlasí

 6. PhDr. Ilona Tunklová, Galerie výtvarného umění, Hodonín souhlasí

 7. Mgr. Petra Finfrlová, Galerie moderního umění, Hradec Králové ……………………………………………….

 8. Jiří Gordon, Galerie výtvarného umění, Cheb souhlasí

 9. PhDr. Jiří Hyliš, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava ……………………………………………….

 10. Bc. Kateřina Rejchrtová, Galerie umění, Karlovy Vary souhlasí

 11. Mgr. Magdalena Krejčová, Galerie Klatovy – Klenová souhlasí

 12. Mgr. Markéta Kroupová, Oblastní galerie, Liberec souhlasí

 13. PhDr. Eva Neumannová, SČGVU, Litoměřice souhlasí

 14. Mgr. Andrea Löblová, Galerie Benedikta Rejta, Louny souhlasí

 15. Iva Dvořáčková, Galerie výtvarného umění, Náchod souhlasí

 16. PhDr. Jaroslava Pelikánová, Horácká galerie, Nové Město na Moravě souhlasí

 17. Mgr. Michal Soukup, Muzeum umění, Olomouc souhlasí

 18. Mgr. Jiří Jůza, Galerie výtvarného umění, Ostrava souhlasí

 19. Mgr. Vít Bouček, Východočeská galerie, Pardubice ……………………………………………….

 20. Mgr. Tereza Cermanová, Západočeská galerie, Plzeň souhlasí

 21. PhDr. Dagmar Jelínková, Národní galerie, Praha souhlasí

 22. Richard Drury, České muzeum výtvarných umění, Praha souhlasí

 23. Marie Rakušanová, Galerie hl.města Prahy souhlasí

 24. Mgr. Dalibor Blažek, Rabasova galerie, Rakovník ……………………………………………….

 25. Mgr. Vladimíra Drahozalová, GMU, Roudnice nad Labem ……………………………………………….

 26. Marie Martykánová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště souhlasí

 27. Mgr. Ladislava Horňáková, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín souhlasí

Komora edukačních pracovníků:

 1. Markéta Skotáková, vz.Dr. Horáková MG Brno. ……………………………………………….

 2. Alena Novotná – vz. Stuchlíková, MM Brna souhlasí

 3. Ivana Johnová, AJG Hluboká n.V. souhlasí

 4. Romana Navrátilová, GVU Hodonín ………………………………………………..

 5. Bc. Markéta Bártová. OGV v Jihlavě souhlasí

 6. Mgr. Lenka Tóthová, GU Karlovy Vary souhlasí

 7. Petra Křečková Mg.A, OG Liberec souhlasí

 8. PhDr. Olga Kubelková, SČGVU Litoměřice ……………………………………………….

 9. Bc. Helena Müllerová, GVU Náchod souhlasí

 10. Jitka Nováková, HG Nové Město na Moravě ……………………………………………….

 11. Mgr. Marek Šobáň, MU Olomouc ……………………………………………….

 12. Bc. Andrea Weglarzyová, GVU Ostrava souhlasí

 13. Mgr. Petra Lášková, VČG Pardubice souhlasí

 14. Mgr. Marcela Štýbrová, ZČG Plzeň souhlasí

 15. Mgr. Adéla Holubová, NG Praha ……………………………………………….

 16. PhDr. Claudine Končinská, ČMVU Praha ……………………………………………….

 17. Lucie Haškovcová, GHMP souhlasí

 18. Mgr. Václav Mílek, KGVU Zlín souhlasí

Komora individuálních členů:

 1. Veronika Hornerová – Krištofová souhlasí

 2. dr. Daniela Maršálková ………………………………………………..

 3. PhDr. Jan Sekera ………………………………………………..

 4. PhDr. Miloslava Guerra – Waldman ………………………………………………..

 5. PhDr. Ivan Žlůva souhlasí

☺☺☺

Příloha č. 3. výroční zprávy RG ČR za rok 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY ŘEDITELŮ RG ČR ZA ROK 2006.

Komora ředitelů se v roce 2006 sešla celkem 3 x. /1.2. účast: 16; omluveno: 5, neomluveni: Fantura, Frolec, Hlaváčková, Kapusta, Rezler, Štefančíková, Štíbr; 21.6. účast: 15; omluveno 7, neomluveni: Fišer, Frolec, Hlaváčková, Rezler, Ševeček, Štefančíková, Vykoukal; 15.11. účast: 15; omluveni 4, neomluveni: Bednář,°Beránek, Dostál, Fišer, Hlaváčková, Kapusta, Potužáková, Rezler, Štefančíková, Zatloukal/

Na prvním jednání 1. 2. 2006 byl představen nový ředitel AJG v Hluboké n. Vl.. Ing. Luboš Bednář. Poté komora projednala návrh programu exkurze, který navrhl Mgr.M. Kotterer. Dále byla informována o 2 podaných žádostech na MK ČR na příspěvek a to na tyto projekty – Komunikace galerií s veřejnou správou – obsah projektu byl KŘ prodiskutován a schválen 7. 12. 2005 (viz zápis); Regiontour 2007 – prezentace členských galerií-muzeí uměníCílem projektu je prezentace RG ČR jako profesního sdružení a zároveň prezentace jednotlivých členských galerií – muzeí umění na Regiontouru 2007 prostřed-nictvím moderních médií. Proti tomuto návrhu se vyslovil Mgr. M. Dostál, protože výsledek nebude relevantní vloženým prostředkům a doporučil obrátit se na reklamní agenturu nebo jednat o koprodukci s TV. Mgr. Ciprián nabídl společný stánek s AMG, aby se nemrhalo prostředky. V bohaté diskusi o smysluplné prezentaci na Regiontouru se ředitelé dohodli na vytvoření pracovní skupiny ve složení Mgr. M.Pokorný, dr. P.Ciprián a Mgr. M. Dostál, která vypracuje návrh zadání, s nímž bude oslovena některá PR agentura, aby zpracovala koncept dlouhodobější prezentace RG na veřejnosti, jehož součástí bude i stánek RG na Regiontouru 2007. Otázka výběru agentur PR by se měla uzavřít do dubna.

V rámci diskuse přenesl Mgr. Fassati výsledek svého jednání s firmou Adjust Art o převzetí jejich systému reklamních stojanů, jak se usnesla KŘ v prosinci. V jednání bude pokračovat a koordinovat je s pracovní skupinou pro PR.

Komora ředitelů se zabývala i žádostí UHS, aby členské galerie umožnily bezplatný vstup na výstavy členům UHS. Protože tak dosud činily pouze 2/3 členských galerií RG, navrhlo předsednictvo, aby všechny členské galerie RG umožnily volný vstup. KŘ tento návrh odsouhlasila.

Poté se komora zabývala konceptem výstavního projektu Mgr. Fišer s názvem “Mimo centra”, který ředitelé obdržely e-poštou. V bouřlivé diskusi se utvořily dva názorové tábory. První podporoval navržený koncept, protože veřejná prezentace odborných problémů dodá RG váhu. Druhý také návrh nezavrhl, ale je nutné jej ještě důkladně prokonzultovat v rámci RG a pro rok 2007 prosazoval tradičněji založenou výstavu, která by poukazovala na význam sbírkotvorné práce galerií (muzeí umění). Prosazování regionálních hodnot do celostátního kontextu by galerie měly více využívat bilaterálních vztahů a výměn svých výstav. Přítomní se nakonec dohodli, že pokud se projekt bude realizovat, musí být vystavená díla ze sbírek členských galerií, KŘ se musí shodnout na kurátorech výstavy, kteří ponesou odbornou záruku za projekt. Odborné texty do katalogu budou zpracovávat znalí kurátoři z jednotlivých prezentovaných regionů. V každém případě však bude návrh redukován, ať zúžením časového rozsahu nebo osobností a vybraných center, to by bylo úkolem kurátorského týmu. Navrženi jsou J. Valoch, M. Fišer a L. Daněk. D. Jelínková jej pošle kurátorům, aby zjistili, jak jsou zatím navržení umělci zastoupeni ve sbírkách a případně doplnili další jména opomenutých osobností z regionu. Shromážděné materiály budou postoupeny Mgr. Fišerovi, který zjistí možnost získání bezplatného výstavního termínu v Mánesu pro rok 2007, eventuelně by, bude-li na příštím jednání KŘ projekt schválen, mohla výstava začít v roce 2007 v Brně nebo jiné větší výstavní síni v regionu a na rok 2008 jednat o termínu s NG.

Body z různého nemohly být z časových důvodů projednány a byly zařazeny do zápisu jako informace, k níž se ředitelé mohou do týdne předsedkyni KŘ vyslovit, pak bude považováno za projednané. Jednalo se o úvodní seminář grantového cyklu Komunikace galerií s veřejnou správou; Žádost MK ČR o nominaci 2 kandidátů do Státního fondu kultury za RG ČR.

Podruhé se komora ředitelů sešla 21. 6. 2006 se v Praze v NG ve Veletržním paláci a zabývala se úkoly, které ji uložil senát v Ostravě. Jednalo se především o společnou výstavu grafiky 60.let, konkrétně o potvrzení termínu a místa konání. Premiéra bude v Oblastní galerii v Liberci v termínu 4.10. – 25. 11. 2007. Pozornost byla věnována i organizačním postupům při výstavě Grafiky 60.let.

Dále se KŘ zabývala virtuální galerií V. Boudníka. – KOP zjistí zastoupení tohoto autora v členských galeriích a rozsah jeho zpracování v databázi DEMUS 01-VUM, předseda osloví ing. Psohlavce, aby specifikoval požadavky a představu AiP Beroun o realizaci projektu, na příští komoře ředitelů v září s tím budou seznámeni ředitelé a dohodne se další postup.

Organizační tým pro přípravu výstavy “Mimo centrum” v roce 2009 – pro neúčast Mgr. Fišera odloženo na podzimní jednání.

Dalším bodem programu jednání byla změna v grantech na rok 2006 a to vzhledem k poskytnuté výši 20 % žádaných finančních prostředků na “Regiontour 2007” a na “Komunikaci galerií s veřejnou správou” pouze 28%, RG ČR nemá finanční prostředky – 520 000,-Kč – na uskutečnění obou plánovaných projektů, proto senát navrhl zrušení projektu “Regiontour 2007”. Po telefonickém jednání Mgr. Novákové na MK ČR o možnostech řešení, bylo RG ČR doporučeno, aby se peníze nevraceli, ale RG požádala o převedení 90.000,-Kč z Regiontouru na druhý projekt. Předsednictvo zpracovalo a odeslalo žádost. Nebude-li tato změna schválená, učiní pokus o změnu projektového záměru na vydání mapy a minimalizovanou účast na Regiontouru 2007, kde by se Rada prezentovala jen malým stánkem s mapou a ostatními propagačními materiály galerií nebo zváží společnou prezentaci s AMG. Projekt “Komunikace galerií s veřejnou správou” pokračuje v druhém pololetí 2006 – pro ředitele 3x celodenní dílnou na strategické plánování, pro kurátory 3x dvoudenní dílny na projektový management a pro edukační pracovníky 2x dvoudenní dílny na případovou studii a prezentaci edukační činnosti galerie veřejnosti. V lednu 2007 každá pracovní skupina na jednom semináři připraví své práce pro veřejnou prezentaci a závěrem ledna budou projekty, které z dílen vzešly prezentovány všem členům RG ČR jako inspirační zdroj pro jejich činnost.

V rámci diskuse k výstavě byla otevřena problematika novely autorského zákona (zákon č. 216/2006 Sb.), platná od 22.5. 2006. Přítomní se dohodli na nezbytnosti uspořádat k novele seminář (v říjnu letošního roku), na který pozvou právníky MK ČR a zástupce odboru umění (dr. Musila), právníky věnující se autorskému právu (např. JUDr. Fr.Vyskočil) a právníky DILIA (dr. Srstka) a OOA-S, abychom si nastavili společná pravidla pro galerijní provoz. Jedna z nejaktuálnějších současných otázek pro RG. Nabídka, že by se seminář mohl konat v MG v Brně.

Členové KŘ byli informováni, že Český komitét Modrého štítu plánuje na listopad 2006 (asi 21 – 23.11.) jednodenní celostátní konferenci věnovanou klimatickým podmínkám v archivech, knihovnách a muzeích, která bude v Národním archivu na Chodovci. Od RG ČR žádá zajištění vystoupení p. Kotterera a ing. Grossenschmidta. Semináře by se měli hlavně zúčastnit zástupci majetkových odborů krajských úřadů i architekti a projektanti, kteří se věnují úpravám muzejních budov. ČK MŠ také plánuje na letošní rok překlad sborníku od p. Kotterera, vydán bude příští rok na CD.

V rámci Různého byla KŘ informována o situaci v GHMP, kde magistrát uzavřel smlouvu s firmou Logika CMN na přípravu organizačního provázání Galerie hl.m.Prahy a Muzea hl.m.Prahy. Předmětem má být analýza sbírek, zdrojů a aktivit obou institucí, segmentace publika, návrh organizační struktury, společné využívání infrastruktury a využití značky nového subjektu. RG ČR musí na tuto situaci jasně negativně reagovat, neboť je nebezpečná i ostatním galeriím. Předseda připravil dopis, který po odsouhlasení ředitelů byl odeslán jako otevřený dopis a postoupen médiím.

Dr. Stránská vyzvala ředitele, aby urychleně jmenovali jednoho odborníka do poroty, která uděluje ceny za rok 2006.

PhDr. Neumann byl jmenován do přípravného výboru, který má připravit vládní usnesení a nastavit odborná kritéria výběru k novému grantovému programu zaměřenému na roční výstavní plány pro instituce, v první roce by se mělo rozdělovat cca 30.mil. korun, v následujících letech cca 60.mil.

PhDr. Fassati rozeslal ředitelům návrh a ceník ADJUST ARTu a na základě doporučení předsednictva KŘ rozhodla o vydání mapy v  rozsahu 50.000 ks map a ceně 150.000,-Kč. Grafická podoba mapy bude předložena ke schválení e-mailovou poštou, nulová reakce bude považována za souhlas.

Dále byla KŘ informována, že členské Muzeum umění v Olomouci je od 1. 6. 2006 státní galerií pod MK ČR, pod hlavičkou MU bude arcidiecézní muzeum a budova v Denisově ul., která je přejmenována na muzeum moderního umění.

KŘ se vyjádřila k materiálu z odd. krizového řízení MK ČR – galerie jsou povinny reagovat podle zákona 122/2000 Sb., i když jsou krajské a vypracovat tzv. krizové plány. Byla diskutována otázka utajení těchto dokumentů. Důležité je, aby krizové plány s konkrétně určenými odpovědnými osobami byly v nějaké podobě uloženy na krajském krizovém centru. Předejde se tak problémům, kdy pověřené osoby nejsou při krizové situaci vpuštěny do objektu, kde mají zachraňovat sbírky a majetek galerie (viz povodně 2002 v Praze).

Potřetí se jednání uskutečnilo 15.11.2006 a KŘ se věnovala otázce mapy a odběru stojanů z Adjut artu.

Dále byla informována o přípravě 2 žádostí o granty:

1/ analýza služeb a činností galerie – muzea umění v 21.století

2/ výstava grafiky 60.let 20.století

Analýza činností je nezbytně nutná pro další fungování galerií. Je nutné vytvořit pracovní skupinu pro provedení analýzy, zmapovat, co vše se již vykonává např. na muzeologii v Brně, členy skupiny by měli být i externisté a především moderátor musí být externista a v pracovní skupině by měl být i právník – otázky praktického využití. Zpracovaná koncepce grantového projektu bude ředitelům předložena k připomínkám mailem.

Dále byla diskutována otázka prezentace RG ČR na Regiontouru 2008 ve spolupráci s edukačními pracovníky ohledně návrhu možného programu. KŘ byla informována o rozšíření časového ohraničení 1958-1972 připravované výstavy Grafiky 60. let s důrazem na zajímavé regionální osobnosti a zahraniční díla ovlivňující český prostor v našich sbírkách. Dále byla informována o Konferenci o klimatizaci, která proběhne v Národním archivu ČR 21.11.2006. RG zajistila účast Mgr. Kotterera, H. Großeschmidta a J. Käferhause.

V různém byli ředitelé seznámeni s dopisem MK ČR ohledně vyhlášení výběrového řízení na obsazení ředitele odboru movitého kulturního dědictví muzeí a galerií. RG navrhuje na kandidáta Mgr. Beneše a návrh zástupce RG do výběrové komise podá předseda RG do 16.11.2006. Členové KŘ byli informováni o poradě ředitelů svolávané MK ČR na 7.12.2006 v Olomouci.

Dr. Jelínková informovala o čerpání finančních prostředků letošního grantu. Z celkové sumy 220.000,- Kč, kde od MK ČR jsme získali 150.000,- Kč a RG ČR vložila 70.000,- Kč. Proúčtováno je 196.000,- Kč. Dále byli informováni, že mezi 14. – 20.12. bude seminář o novém plánovacím období a fondech EU, do konce roku bude utracena plná výše.

Vyslechli informace o sněmu AMG a nově zvolených představitelích o postupu Karlovarského kraje, který navrhl sloučit 3 muzea v KV, Sokolově a Chebu. Do půl roku by se to mělo týkat i galerií. AMG reagovala dopisem hejtmanovi a radě kraje. RG upozorní na to, jaké škody byly tímto slučováním napáchány v minulosti.

Seminář k autorskému zákonu připraví MG v Brně.

Mgr. Hana Nováková, předsedkyně KŘ


Příloha č. 4 výroční zprávy RG ČR za rok 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOP ZA ROK 2006

Komora odborných pracovníků se v roce 2006 sešla na čtyřech pravidelných schůzkách a to 23.3., 27.6., 26.9. a 12.12. Hlavním úkolem komory pro tento rok byl grantový vzdělávací projekt, dotačně podpořený MK ČR, nazvaný „Komunikace galerií s veřejnou správou“, v rámci jehož dílen se odborní pracovníci učili základy projektového managementu. Účastníci tohoto modulu vzdělávacího projektu rozvinuli velmi podnětnou diskusi na téma služby galerie pro veřejnost v 21. století. Toto téma by se mělo podrobněji diskutovat také na schůzkách komory v následujícím roce. Druhým úkolem, kterým se komora průběžně zabývala celý rok, byl výběr tématu pro výstavu RG ČR v roce 2007 a jeho zpracování. Z dvou konečných návrhů senát v Ostravě zvolil téma Grafiky 60. let 20. století, na jehož zpracování se kromě přípravného výboru v čele s Richardem Drurym a Markétou Kroupovou podíleli všichni kurátoři grafických sbírek z členských galerií.

Komora na svých schůzkách vedle obou hlavních úkolů projednávala následující problémy a organizační náležitosti:

 •  23. 3. 2006 – zhodnocení grantového projektu pro rok 2005 „Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích“, zabývala se dubnovou studijní exkurzí do Kunstfora Ostdeutsche Museum v Řezně, kde udržují klima pomocí temperace stěn, záměry CITeM v Brně na další rozvoj DEMUS 01 – VUM, webovými stránkami RG ČR a přípravou na jednání senátu RG ČR v Ostravě, vedle toho se přítomní mohli seznámit s nabídkou firmy TR Instruments s.r.o., Brno, od níž měli k dispozici materiály k novým přístrojům pro měření UV záření a intenzity osvětlení se záznamovým zařízením;
 •  27. 6. 2006 – na jednání KOP tradičně proběhla burza výstavních projektů na následující rok, bylo projednáno a schváleno usnesení senátu v Ostravě, diskutovalo se o podobě pilotního projektu Virtuální galerie Vladimíra Boudníka, který by RG měla realizovat ve spolupráci s AIP Beroun, o plánovaném vydání nové mapy RG ČR, o novém zákonu č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury, který umožnil pojišťování výstav a definuje podmínky státní záruky a o novele autorského zákona č. 213/2006 Sb., přítomní byli informováni o připravovaném II.sjezdu historiků umění, o konferenci AMG v Brně, o databázi archivu výtvarného umění Jiřího Hůly abART a plánované grafické dílně na AVU, kterou pro zájemce z řad galerijních zaměstnanců připraví ak.mal. Vovsová.
 •  26. 9. 2006 – byly členové KOP informováni mimo výše popsané hlavní úkoly o postupu poslední aktualizace DEMUS 01 – VUM před opuštěním současného programovacího prostředí Access 97, o iniciativě EU k autorským právům, o proběhnuvším grafickém kurzu na AVU, který se setkal s velkou odezvou a plánuje se jeho pokračování, a o změnách na webu RG, který funguje již pouze na adrese www.radagalerii.cz;
 •  12. 12. 2006 – se na schůzce vedla diskuse o grantových projektech Rady v roce 2007, z nichž jedním bude výstava Grafiky 60. let v OG v Liberci a druhý projekt navazuje na diskutované téma z pracovních dílen současného grantového projektu „Komunikace galerií s veřejnou správou“ a rozpracuje otázku katalogu služeb a činností galerií v 21. století, dále byli členové seznámeni s výstupy ze semináře Českého komitétu Modrého štítu o klimatizaci v muzeích archivech a knihovnách, na jehož organizaci se spolupodílela i RG ČR, a s jednáním tripartitní rady pro kulturu na MK ČR, v závěru se KOP rozloučila se dvěma dlouholetými členkami, z nichž jedna odchází na mateřskou dovolenou a druhá opouští členskou galerii.

Zpracovala: Dagmar Jelínková, předsedkyně KOP


Příloha č. 5 výroční zprávy RG ČR za rok 2006

KOMORA EDUKAČNÍCH PRACOVNÍKŮ RG ČR

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006

KEP RG pracovala v r. 2006 ve složení: Markéta Skotáková (MG Brno), Alena Novotná (MM Brna) – zastoupena Alicí Stuchlíkovou, Ivana Johnová (AJG Hluboká n. V.), Romana Navrátilová (GVU Hodonín) , Markéta Bártová (OGV v Jihlavě), Lenka Tóthová (GU Karlovy Vary), Petra Křečková (OG Liberec), Olga Kubelková (SČGVU Litoměřice), Helena Müllerová (GVU Náchod), Jitka Nováková – zast. Evou Buchtovou (HG Nové M. na Moravě), Marek Šobáň (MU Olomouc), Andrea Weglarzyová (GVU Ostrava), Petra Lášková (VČG Pardubice), Marcela Štýbrová (ZČG Plzeň), Adéla Holubová (NG Praha), Claudine Končinská (ČMVU Praha), Lucie Haškovcová (GHMP), Václav Mílek (KGVU Zlín).

/Usnesením Senátu RG ČR ze dne 17.5.2006 byly schváleny změny v zastoupení členských galerií v KEP: z GVU v Havlíčkově Brodě odešla Šárka Satrapová, za GVU Hodonín Romana Navrátilová, za OGV v Jihlavě Markéta Bártová a se vstupem nového člena RG – GHMP, přibyla Lucie Haškovcová/.

Členové KEP se sešli na jednání komory třikrát:

V březnu (15. 3. 2006) vyhodnotili grantový projekt minulého roku „Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích“ a věnovali se koncepci nového grantového projektu „Komunikace galerií s veřejnou správou“, který byl určen pro všechny komory Rady galerií. Současně byla členům odprezentována 1.část informací, týkající se Programu mobilit – možnosti tzv. výměn a stáží v rámci EU a byly jim nabídnuty další možnosti rozšiřující rozšiřujícího studia při pedagogických fakultách v ČR.

V červnu (12.6. 2006) byli členové na jednání seznámeni s výší finálního finančního příspěvku MK ČR na realizaci grantového projektu a organizací celého semináře, včetně navržených termínů. Zároveň proběhla uzávěrka přihlášek na seminář a informace o zasedání Senátu RG, který proběhl 16. a 17. 5. v Ostravě. Účastníci jednání se pak ve 2. části informací o vzdělávání v zahraničí dozvěděli praktické rady, kterak postupovat při hledání zahraničních stáží,jak navázat kontakt s partnerskou institucí a uzavřít smlouvu s Národním vzdělávacím fondem.

V listopadu (13.11. 2006) byly podány informace o průběhu vzdělávacího grantového projektu, včetně vyúčtování a návrhu zakoupit v rámci semináře výukové publikace. Dalším bodem jednání byla diskuse k návrhům nových grant. projektů na r. 2007:

 • Regiontour 2008 (Prezentace RG)

 • Analýza služeb a činností v galeriích 21.stol. (Téma, které vzešlo z právě probíhajícího vzděl.cyklu a aktuální potřeby)

 • Vydání mapy RG ČR

 • Výstava grafiky 60.let ze sbírek členských galerií

V závěrečné 3. části, věnované celoživotnímu vzdělávání v mezinárodním rozměru, si členové KEP vyslechli přednášku a shlédli prezentaci Mgr. Veroniky Mališové o programech EU Leonardo da Vinci a Mládež .

Členům KEP RG se i v roce 2006 podařilo naplnit hlavní okruh činnosti, a to podpořit systém dalšího profesionálního vzdělávání edukátorů v galeriích a muzeích umění – do projektu „Komunikace galerií s veřejnou správou“, který byl na 1. setkání (28.2.2006) zaměřen na čerpání finančních toků z fondů EU, se při dalších setkáních (12.6., 25.-26.9. a 13. – 14.11.2006) zapojilo celkem 14 účastníků (12 z RG a 2 z nečlenských institucí). Edukátoři se věnovali powerpointové prezentaci jako efektivnímu nástroji komunikace, pracovali na svých případových studiích a tzv. příkladech dobré praxe. Finální výstupy byly postupně korigovány lektorkou projektu – PhDr. Alexandrou Brabcovou při pracovních workshopech a připravovány pro závěrečnou prezentaci na Konferenci frekventantů všech komor RG, která byla plánována na začátek roku 2007. Všichni zúčastnění členové KEP odvedli v semináři kus dobré práce – jejich výstupy budou vypáleny na CD a poskytnuty jako studijní materiál ostatním účastníkům grantového projektu.

Zapsala: Marcela Štýbrová, předsedkyně KEP RG


Příloha č. 6 výroční zprávy RG ČR za rok 2006

Přehled hospodaření RG ČR za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

k 31.12.2006

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

Rada galerií ČR

Husova 19-21

IČO

Praha 1

69060924

110 00

A K T I V A

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 – 40

1

0

0

I.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

2

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek

Software

(013)

3

0

0

Ocenitelná práva

(014)

4

0

0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

0

0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

0

0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

8

0

0

Součet ř. 2 až 8

9

0

0

II.

Pozemky

(031)

10

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek

Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

0

0

Stavby

(021)

12

0

0

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

(022)

13

0

0

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

14

0

0

Základní stádo a tažná zvířata

(026)

15

0

0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

0

0

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

0

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

19

0

0

Součet ř. 10 až 19

20

0

0

III.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

(061)

21

0

0

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly v osobách pod podstatných vlivem

(062)

22

0

0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

0

0

Půjčky organizačním složkám

(066)

24

0

0

Ostatní dlouhodobé půjčky

(067)

25

0

0

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

26

0

0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

(043)

27

0

0

Součet ř. 21 až 27

28

0

0

Odesláno dne: Razítko:

Podpis

Odpovídá

vedoucího

za údaje :Boušková

účetní

jednotky :

Telefon: 602 297 595

1

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

a

b

1

2

IV.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

29

0

0

Oprávky k dlouho- dobému majetku

Oprávky k softwaru

(073)

30

0

0

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

31

0

0

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

0

0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

0

0

Oprávky k stavbám

(081)

34

0

0

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

(082)

35

0

0

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(085)

36

0

0

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

37

0

0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

0

0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39

0

0

Součet ř. 29 až 39

40

0

0

B.

Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84

41

399

516

I.

Materiál na skladě

(112)

42

71

71

Zásoby

Materiál na cestě

(119)

43

0

0

Nedokončená výroba

(121)

44

0

0

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

0

0

Výrobky

(123)

46

0

0

Zvířata

(124)

47

0

0

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

0

0

Zboží na cestě

(139)

49

0

0

Poskytnuté zálohy na zásoby

( 314)

50

0

0

Součet ř. 42 až 50

51

71

71

II.

Odběratelé

(311)

52

0

0

Pohledávky

Směnky k inkasu

(312)

53

0

0

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

0

0

Poskytnuté provozní zálohy

(314-ř.50)

55

0

0

Ostatní pohledávky

(315)

56

0

0

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

0

0

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

(336)

58

0

0

Daň z příjmů

(341)

59

0

0

Ostatní přímé daně

(342)

60

0

0

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

0

0

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

0

0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem

(346)

63

0

0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC

(348)

64

0

0

2

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

a

b

1

2

II.

Pohledávky za účastníky sdružení

(358)

65

0

0

Pohledávky

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

0

0

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

0

0

Jiné pohledávky

(378)

68

33

19

Dohadné účty aktivní

(388)

69

0

0

Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

0

0

Součet ř. 52 až 69 minus 70

71

33

19

III.

Pokladna

(211)

72

0

3

Krátkodobý finanční majetek

Ceniny

(213)

73

0

0

Bankovní účty

(221)

74

295

423

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

0

0

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

0

0

Ostatní cenné papíry

(256)

77

0

0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

(259)

78

0

0

Peníze na cestě

(+/-261)

79

0

0

Součet ř. 72 až 79

80

295

426

IV.

Náklady příštích období

(381)

81

0

0

Jiná aktiva celkem

Příjmy příštích období

(385)

82

0

0

Kursové rozdíly aktivní

(386)

83

0

0

Součet ř. 81 až 83

84

0

0

ÚHRN AKTIV

ř. 1+41

85

399

516

Kontrolní číslo

ř. 1 až 83

997

1 596

2 064

3

P A S I V A

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

c

d

3

4

A.

Vlastní zdroje č.87 + 91

84

381

505

1.

Jmění

Vlastní jmění

(901)

85

381

381

Fondy

(911)

86

0

0

Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků

(921)

87

0

0

Součet ř. 85 až 87

88

381

381

2.

Účet výsledku hospodáření

(+/-963)

89

X

124

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(+/-931)

90

0

X

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

(+/-932)

91

0

0

Součet ř. 89 až 91

92

0

124

B.

Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130

93

18

11

1.

Rezervy

(941)

94

0

0

2.

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé bankovní úvěry

(953)

95

0

0

Vydané dluhopisy

(953)

96

0

0

Závazky z pronájmu

(954)

97

0

0

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

98

0

0

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

99

0

0

Dohadné účty pasivní

(389)

100

0

0

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

101

0

0

Součet ř. 94 až 101

102

0

0

3.

Krátkodobé závazky

Dodavatelé

(321)

103

18

0

Směnky k úhradě

(322)

104

0

0

Přijaté zálohy

(324)

105

0

0

Ostatní závazky

(325)

106

0

0

Zaměstnanci

(331)

107

0

9

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

108

0

0

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění

(336)

109

0

0

Daň z příjmů

(341)

110

0

0

Ostatní přímé daně

(342)

111

0

2

Daň z přidané hodnoty

(343)

112

0

0

Ostatní daně a poplatky

(345)

113

0

0

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

(346)

114

0

0

Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků

(348)

115

0

0

Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů

(367)

116

0

0

Závazky k účastníkům sdružení

(368)

117

0

0

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

118

0

0

Jiné závazky

(379)

119

0

0

Krátkodobé bankovní úvěry

(231)

120

0

0

Eskontní úvěry

(232)

121

0

0

Vydané kratkodobé dluhopisy

(241)

122

0

0

Vlastní dluhopisy

(255)

123

0

0

Dohadné účty pasivní

(389)

124

0

0

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(379)

125

0

0

Součet ř.103 až 125

126

18

11

5.

Výdaje příštích období

(383)

127

0

0

Jiná pasiva

Výnosy příštích období

(384)

128

0

0

Kursové rozdíly pasivní

(387)

129

0

0

Součet ř. 127 až 129

130

0

0

ÚHRN PASIV

ř.84 + 93

131

399

516

Kontrolní číslo (ř.84 až 129)

998

1 596

2 064

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

4

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2006

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

Rada galerií ČR

Husova 19-21

IČO

Praha 1

69060924

110 00

Číslo účtu

Název ukazatele

Číslo řádku

Činnosti

hlavní

hospodářská

celkem

5

6

7

8

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy celkem

33

1

0

34

501

Spotřeba materiálu

1

33

0

0

33

502

Spotřeba energie

2

0

0

0

0

503

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

3

0

0

0

0

504

Prodané zboží

4

0

1

0

1

II. Služby celkem

123

0

0

123

511

Opravy a udržování

5

0

0

0

0

512

Cestovné

6

9

0

0

9

513

Náklady na reprezentaci

7

6

0

0

6

518

Ostatní služby

8

108

0

0

108

III. Osobní náklady celkem

132

0

0

132

521

Mzdové náklady

9

132

0

0

132

524

Zákonné sociální pojištění

10

0

0

0

0

525

Ostatní sociální pojištění

11

0

0

0

0

527

Zákonné sociální náklady

12

0

0

0

0

528

Ostatní sociální náklady

13

0

0

0

0

IV. Daně a poplatky celkem

0

0

0

0

531

Daň silniční

14

0

0

0

0

532

Daň z nemovitostí

15

0

0

0

0

538

Ostatní daně a poplatky

16

0

0

0

0

V. Ostatní náklady celkem

2

0

0

2

541

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

17

0

0

0

0

542

Ostatní pokuty a penále

18

0

0

0

0

543

Odpis nedobytné pohledávky

19

0

0

0

0

544

Úroky

20

0

0

0

0

545

Kursové ztráty

21

0

0

0

0

546

Dary

22

0

0

0

0

548

Manka a škody

23

0

0

0

0

549

Jiné ostatní náklady

24

2

0

0

2

1

Číslo účtu

Název ukazatele

Číslo řádku

Činnosti

hlavní

hospodářská

celkem

5

6

7

8

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

0

0

0

0

551

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

25

0

0

0

0

552

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

26

0

0

0

0

553

Prodané cenné papíry a podíly

27

0

0

0

0

554

Prodaný materiál

28

0

0

0

0

556

Tvorba rezerv

29

0

0

0

0

559

Tvorba opravných položek

30

0

0

0

0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

45

0

0

45

581

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

31

0

0

0

0

582

Poskytnuté členské příspěvky

32

45

0

0

45

VIII. Daň z příjmů celkem celkem

0

0

0

0

595

Dodatečné odvody daně z příjmů

33

0

0

0

0

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )

335

1

0

336

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

1

0

1

601

Tržby za vlastní výrobky

1

0

0

0

0

602

Tržby z prodeje služeb

2

0

0

0

0

604

Tržby za prodané zboží

3

0

1

0

1

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

0

0

611

Změna stavu zásob nedokončené výroby

4

0

0

0

0

612

Změna stavu zásob polotovarů

5

0

0

0

0

613

Změna stavu zásob výrobků

6

0

0

0

0

614

Změna stavu zvířat

7

0

0

0

0

III. Aktivace celkem

0

0

0

0

621

Aktivace materiálu a zboží

8

0

0

0

0

622

Aktivace vnitroorganizačních služeb

9

0

0

0

0

623

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

10

0

0

0

0

624

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

11

0

0

0

0

IV. Ostatní výnosy celkem

0

4

0

4

641

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

12

0

0

0

0

642

Ostatní pokuty a penále

13

0

0

0

0

643

Platby za odepsané pohledávky

14

0

0

0

0

644

Úroky

15

0

4

0

4

645

Kursovné zisky

16

0

0

0

0

648

Zúčtování fondů

17

0

0

0

0

649

Jiné ostatní výnosy

18

0

0

0

0

2

Číslo účtu

Název ukazatele

Číslo řádku

Činnosti

hlavní

hospodářská

celkem

5

6

7

8

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

0

0

0

0

652

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

19

0

0

0

0

653

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

20

0

0

0

0

654

Tržby z prodeje materiálu

21

0

0

0

0

655

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

22

0

0

0

0

656

Zúčtování rezerv

23

0

0

0

0

657

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

24

0

0

0

0

659

Zúčtování opravných položek

25

0

0

0

0

VI. Přijaté příspěvky celkem

455

0

0

455

681

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

26

0

0

0

0

684

Přijaté příspěvky (dary)

27

150

0

0

150

684

Přijaté členské příspěvky

28

305

0

0

305

VII. Provozní dotace celkem

0

0

0

0

691

Provozní dotace

29

0

0

0

0

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )

455

5

0

460

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

120

4

0

124

591

Daň z příjmů

65

0

0

0

0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM

120

4

0

124

Kontrolní číslo

999

2 152

14

0

2 166

Odesláno den: Razítko: Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje: Boušková

Telefon:

602 297 595

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

3

PŘÍLOHA Č. 2 K ZÁPISU Z JEDNÁNÍ SENÁTU RG ČR 30.5.2007

Zpráva o činnosti kontrolní komise Rady galerií ČR,

přednesená na jednání Senátu Rady galerií ČR dne 30.5.2007 v Praze

Tato povinnost vyplývá z ustanovení § VIII., odstavec 5., poslední věta platných stanov Rady galerií ČR, která zní: Předseda kontrolní komise je povinen, nevynutí-li si to mimořádné okolnosti dříve, referovat nejméně jedenkrát ročně na jednání Senátu RG ČR o činnosti kontrolní komise.

Kontrolní komise Rady galerií ČR je tříčlenná a pracuje od posledního jednání Senátu ve dnech 16. až 17.5.2006 v Ostravě ve složení

Ing. Lubomír Bednář – předseda komise, AJG Hluboká nad Vltavou

Ing. Luďka Kozibratková – člen komise, ZČG Plzeň

pí. Marie Vetešníková – člen komise, MU Olomouc,

když na uvedeném jednání Senátu RG ČR došlo ke změně na postu předsedy komise za odstupující Ing. Ivu Habichovou, tehdy GV Jihlava.

V uplynulém období 12 měsíců se kontrolní komise sešla na svém zasedání celkem 3x:

 1. dne 18.12.2006 v Praze s tímto programem:

  1. Inventura skladu tiskovin RG ČR

  2. Převzetí agendy o činnosti kontrolní komise RG ČR

  3. Plán činnosti kontrolní komise RG ČR na rok 2007

  4. Zjištění stavu vedení účetních RG ČR a stav hospodaření ke dni jednání komise, včetně provedení namátkové inventury pokladny

Na jednání byla přizvána Ing. Magdaléna Boušková, která dodavatelsky zajišťuje vedení účetnictví RG ČR.

Závěr: U prověřovaných skutečností nebylo shledáno závad.

 1. dne 26.4.2007 v Praze tímto programem:

  1. Kontrola účetní uzávěrky na rok 2006

  2. Inventura pokladny RG ČR

  3. Kontrola placení členských příspěvků RG ČR

  4. Stanovení termínu mimořádného jednání kontrolní komise

K jednání byla opět přizvána Ing. Magdaléna Boušková.

Závěry: V případě účetní uzávěrky za rok 2006 a inventury pokladny nebylo zjištěno závad, komise pouze formulovala podnět související s vymáháním dlužné částky po lhůtě splatnosti a k přehodnocení přínosů z členství RG ČR v Unii zaměstnavatelských svazů vzhledem k ročnímu členskému příspěvku 40.000,- Kč.

V případě placení členských příspěvků byl konstatován dlouhodobý dluh Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem za období let 2000 – 2005 ve výši 18.000,- Kč.

 1. Mimořádné jednání kontrolní komise dne 30.5.2007 v Praze před zahájením jednání Senátu RGČR, jehož jediným bodem bylo projednání a schválení této zprávy kontrolní komise, určené pro dnešní jednání Senátu RG ČR.

Předseda kontrolní komise se v souladu se stanovami pravidelně zúčastňuje jednání předsednictva RG ČR.

V Praze dne 30.5.2007

PŘÍLOHA Č. 3 K ZÁPISU Z JEDNÁNÍ SENÁTU RG ČR 30.5.2007

Analýza služeb a činností galerií pro 21. století

Upravený projekt po odmítnutí v grantovém řízení MK ČR

 1. úvod

Východiskem pro nově zformulované zadání projektu Rady galerií na rok 2007 je vládou schválená Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007 – 2013, která v bodě 2.6.1 definuje Kulturní potenciál a v bodě 2.6.2 Kulturní infrastrukturu a služby (str. 56-58) a jejich problémy.

Formulace „budování i modernizaci infrastruktury kulturních služeb a způsobu účasti na nich, k jejich poskytování bude nutné lokalizovat do kulturních center, která se postupně profilovala. To si vyžádá vymezení rozsahu i obsahu garantovaných kulturních služeb a jejich případnou standardizaci.“ představuje nebezpečí, že nebudou-li galerie spolupracovat na standardizaci svých služeb a nastavení hodnotících kritérií, budou jim nastaveny jejich zřizovateli bez hlubší znalosti potřeb a provozu galerií.

Jasný model řešení neexistuje ani v západním muzejnictví, s krátícími se veřejnými prostředky se však i tam stupňuje politický tlak na nastavení exaktních mechanismů pro rozhodování o dotacích a grantech (viz podmínky pro strukturální fondy EU), takže se české muzejnictví řešení těchto otázek nevyhne.

 1. NOVÝ CÍL PROJEKTU

Zmapovat služby galerií se zřetelem ke specifikům muzeí výtvarného umění, nastínit jejich základní charakteristiku a připravit metodický rámec pro sledování dat, která dosud nejsou rozkličována ve výkaznictví galerií, a proto tyto výkazy proporčně neodpovídají činnostem a službám, které galerie poskytují.

 1. STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Zpracovatelky projektu vyhledají podklady (příklady dobré praxe) pro nastavení kritérií veřejných služeb poskytovaných galeriemi dle specifik sbírkotvorného programu v místě jejich působení a to ze dvou hledisek:

 1. unikátnosti (dopad odbornosti, expertnosti) galerií

 2. územní (definovaná spádová oblast a data pro její sledování).

Dále budou zpracovány teze základních služeb, které galerie poskytují, a navrženy možné měřitelé indikátory služby pro místní společenství. Teze se stanou podkladem pro vnitřní diskusi v RG ČR o kritériích hodnocení galerijní práce (evaluace), které je nezbytné pro grantové projekty EU.

 1. Spolupráce na projektu

Zpracování RG ČR smluvně dohodne s vedením NG a zdá referentce referátu muzejní metodologie v Národní galerii v Praze, která se bude podílet na zpracování výstupních tezí projektu, a dr. Alexandře Brabcové, která provede rešeršní práce, vyhledá nezbytné srovnávací materiály a připraví podklady pro výstupní teze.

Původní projekt byl plánován pro tým sestavený ze zkušených členů RG ČR různých profesí, proto zpracovatelky budou průběžně požadovat od jednotlivých komor RG ČR informace a korekce dílčích materiálů, bez jejichž včasného dodání nemůže být plánovaný výstup v úplnosti realizován.

5. Cílové skupiny:

 • Rada galerií ČR (RG ČR) – metodické podklady (teze) by měly být výchozím podkladem pro širokou oborovou diskusi o základních službách, které galerie poskytují veřejnosti a mají v jejich poskytování nezastupitelnou úlohu, a pro nastavení měřitelných indikátorů služeb ve výkaznictví galerií;

 • Ředitelé členských galerií – usnadnění argumentace se zřizovateli v oblasti prezentace a hodnocení vlastní práce.

6. časový harmonogram:

Započetí práce v měsíci červnu 2007, průběžná zpráva o postupu prací na jednání sněmu RG ČR v říjnu 2007, předání výstupních materiálů předsednictvu RG ČR v prosinci 2007. Předpokladem dodržení harmonogramu je uzavření nezbytných smluv (viz bod 4) v měsíci květnu 2007 a spolupráce komor RG ČR.

7. Rozpočet:

Odměna za práci a služby pro dr. Brabcovou 60.000,-Kč

Konzultace s odborníky mimo RG ČR 5.000,-Kč

Služby referátu muzejní metodologie NG v Praze 15.000,-Kč

Celkem z prostředků RG ČR 80.000,-Kč

Zpracovaly: PhDr. A.Brabcová, PhDr. D. Jelínková

Archiv aktualit