Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

Zápis z jednání Senátu RG ČR dne 21. 4. 2004 v Národní galerii

Přítomni: dle presenční listiny

Zahájení

Jednání zahájila v 10.00 předsedkyně RG ČR uvítáním nových ředitelů a seznámením s programem jednání, který byl přijat bez připomínek a doplňků :

1. zpráva o hospodaření RG ČR + účetní závěrka za rok 2003

2. výroční zpráva za rok 2003

3. zpráva o činnosti komory ředitelů a komory odborných pracovníků

4. změny v zastoupení v komoře ředitelů a komoře odborných pracovníků

5. aktuální stav financí RG ČR a jejich organizační zajištění

6. dořešení otázky financování grantových projektů na rok 2004

7. otázka navýšení členských příspěvků

8. projednání žádostí o kolektivní členství v RG ČR

9. příprava 3. grémia RG ČR

10. schválení a podepsání textu dohody o bezúplatné výměně katalogů mezi členskými

galeriemi

11. různé – dořešení správy webových stránek RG a jejich aktualizace

 • exkurze RG ČR do MOG v Řezně
 • otázka projektu na ideální depozitář – projekt pro Vědu a výzkum

Předsedkyně přednesla návrh na volbu do komisí a orgánů RG a volbu nových členů aklamací, všichni přítomní jednohlasně návrh schválili, proto mohla být zvolena mandátová a volební komise dohromady. Na základě návrhů z pléna přítomní jednomyslně zvolili příslušné komise v tomto složení:

komise mandátová a volební: Mgr. Jiří Jůza, Mgr. Michal Soukup, Anna Strnadová M.A.

komise návrhová: Mgr. Petr Beránek, PhDr. Dagmar Jelínková, PhDr. Tomáš Rybička

Mandátová komise ověřila na základě presenční listiny (příloha č.1 zápisu) počet skutečně přítomných delegátů a ohlásila senátu, že z 59 řádných delegátů je v okamžiku zahájení jednání senátu přítomno 38 delegátů a senát je usnášení schopný. Delegáti v následujícím hlasování schválili bez doplňků navržený program jednání senátu, který byl přijat hlasy všech přítomných delegátů a senát oficiálně začal svou práci.

 1. zpráva o hospodaření RG ČR a účetní závěrka za rok 2003

Zprávu účetní RG ČR pí . Dany Ryšavé přednesla D. Jelínková.

Podrobný přehled příjmů a výdajů za období leden – prosinec 2003

P ř í j m y

Členské příspěvky RG pro rok 2003 (některé uhrazeny již v 2002) 100 000,– Kč

Dotace ministerstva kultury 200 000,– Kč

Příjmy z prodeje publikace “Průvodce po státních galeriích ČR ” 2 700,– Kč

Příjem – účastnický poplatek (jednání senátu RG ČR 26.11.2003) 1 100,– Kč

Úrok z  bankovního účtu za rok 2003 2 715,87 Kč

Průběžná položka 2 700,– Kč

P ř í j m y c e l k e m 309 215,87 Kč

V ý d a j e

Režijní výdaje celkem 14 168,80 Kč

v tom: Přeúčtování nákladů GVU Havlíčkův Brod 3 356,40 Kč

Přeúčtování nákladů – GVU Cheb 324,80 Kč

Cestovné 3 292,60 Kč

Inzerce 4 270,– Kč

Občerstvení při jednání RG (komora ředitelů) 2 925,– Kč

Výstava Regiontour 2003 183 391,– Kč

v tom: – pronájem plochy 72 000,– Kč

Ostatní služby a výdaje spojené s realizací expozice: 111 391,– Kč

příprava výroby, nátěry, aranžérské práce,

drobná oprava panelů, přívod a revize elektroinstalace,

grafické a architektonické práce, instalace výstavy

Seminář Litomyšl – Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů … 119 950,70 Kč

v tom: – pronájem KC a techniky 10 000,– Kč

– náklady spojené s organizací (honoráře, režijní náklady) 64 453,– Kč

– překlady textů a tlumočení přednášky Michaela Kotterera 10 000,– Kč

– přednáška a text do sborníku (”Chování papíru po ozáření”) 5 000,– Kč

– grafická úprava příručky ”Rukověť péče o papírové ….” 25 000,– Kč

– režijní materiál (kancelářské potřeby) 5 497,70 Kč

Vytvoření WWW stránek 79 958,– Kč

v tom: – anglická verze oficiálních stránek RG ČR v síti Internet – 1 úhrada 36 750,– Kč

– anglická mutace dle smlouvy ze dne 13.6.2003 – doplatek 43 208,– Kč

Překlad českých odborných termínů do NJ a AJ (2x 1350 výrazů) 5 400,– Kč

II. Grémium Rady galerií 18 491,80 Kč

v tom: – cateringové služby 18 291,80 Kč

– režijní náklady 200,– Kč

Výroba průkazů + pouzdra pro členy RG 21 738,– Kč

Vedení účetnictví 14 040,– Kč

HVB Bank Czech Republik Praha – poplatky za běžný účet 2 125,– Kč

Průběžná položka 2 700,– Kč

V ý d a j e c e l k e m 461 963,30 Kč

R e k a p i t u l a c e příjmů a výdajů k 31.12.2003

Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2003 292 744,46 Kč

Celkové příjmy + 309 215,87 Kč

Celkové výdaje – 461 963,30 Kč

Zůstatek účtu k  31.12.2003 139 997,03 Kč

Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka za rok 2003 byly schváleny většinou hlasů: pro 37 hlasů, proti 0, zdržel se 1.

 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

Výroční zprávu sestavenou předsednictvem RG ČR přednesla D. Jelínková. Úplné znění zprávy viz příloha č. 2. Z pléna nebyly žádné doplňky, ani připomínky a zpráva byla po vyslechnutí zpráv o činnosti komory ředitelů a komory odborných pracovníků jednomyslně schválena 39 hlasy. Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách RG ČR.

 1. ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY ŘEDITELŮ A KOMORY ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ ZA ROK 2003

Zprávu za komoru ředitelů (KŘ) přednesla její předsedkyně dr. Laštovková. Ředitelé jednali hlavně o přípravě obou grantových projektu RG na rok 2003, přípravě 2. grémia RG ČR v Brně, novele zákona 122/2000Sb., vydání propagační tiskoviny RG (nakonec nebylo uskutečněno), o problematice slučování galerií a konkurzech na ředitele galerií, o semináři na téma falza. Schválili přistoupení RG ČR k českému komitétu Modrého štítu (úplné znění zprávy viz příloha č. 3).

Zprávu za komoru odborných pracovníků (KOP) přednesla předsedkyně KOP dr. Dagmar Jelínková. KOP se věnovala převážně provedení grantových projektů RG ČR – přípravě semináře na téma “Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích” v Litomyšli a přípravě webových stránek RG v angličtině – dále problematice ukládání papírových sbírek, připomínkám novely zákona 122/ 2000 Sb., burze výstav na rok 2004 a návrhům na grantové projekty v roce 2004 (úplné znění zprávy viz příloha č. 4).

Senát vzal obě zprávy na vědomí.

 1. ZMĚNY V ZASTOUPENÍ V KOMOŘE ŘEDITELU A KOMOŘE ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

Senát vzal na vědomí změny v KŘ v těch galeriích, kde došlo k výměně statutárních zástupců: v Muzeu města Brna – nový ředitel PhDr. Pavel Ciprián

v Galerii umění Karlovy Vary – nový ředitel Mgr. Jan Samec

v Moravské galerii v Brně – nový ředitel Mgr. Marek Pokorný

ve Východočeské galerii v Pardubicích – nový ředitel Mgr. Martin Dostál

Volba nového zástupce do KOP byla navržena pouze za galerii Klatovy / Klenová.

Pan ředitel představil novou v klatovské galerii řádně zvolenou zástupkyni v KOP Mgr. Magdalenu Krejčovou – historičku umění, zaměřující se na moderní umění, v galerii zastává funkci zástupkyně ředitele a kurátorky.

Mgr. Magdalena Krejčová byla většinou 38 hlasů zvolena do KOP, zdržel se jeden, proti žádný.

 1. AKTUÁLNÍ STAV FINANCÍ RG ČR

Přehled hospodaření za období od 1.1.2004 do 14.4.2004, zpracovaný pí. Ryšavou a doplněný předsednictvem o plánované výdaje přečetla D. Jelínková.

P ř í j m y

Příjmy z prodeje publikace “Průvodce po státních galeriích ČR ” 150,– Kč

Členské příspěvky 80 000,– Kč

P ř í j m y c e l k e m 80 150,– Kč

V ý d a j e

Členský poplatek ČKMŠ 5 000,– Kč

Vedení účetnictví – říjen, listopad a prosinec 2003 3 510,– Kč

Přeúčtování nákladů – GVU Havlíčkův Brod 2 103,40 Kč

OPUS – K. Mědílková – Rukověť péče o papírové sbírkové předměty 89 880,– Kč

Unie svazu zaměstnavatelů – příspěvek (část) 7 000,– Kč

Poplatky za vedení běžného účtu 488,– Kč

Doplatek na webové anglické stránky 50 000,– Kč

V ý d a j e c e l k e m 157 981,40 Kč

R e k a p i t u l a c e příjmů a výdajů k 14.04.2004

Počáteční zůstatek účtu k 01. 01. 2004 139 997,03 Kč

Celkové příjmy + 80 150,00 Kč

Celkové výdaje – 157 981,40 Kč

Zůstatek účtu k 14. 04. 2004 62 165,63 Kč

Očekávané příjmy v  Roce 2004

Členské příspěvky pro rok 2004 204 000,00 Kč

Mimořádný členský příspěvek 184 000,00 Kč

+ zůstatek účtu 62 000,00 Kč

Celkem 450 165,63 Kč

očekávané Výdaje v  Roce 2004:

Cestovní příkaz – Dr. Sekera (chybí číslo bank. účtu) 270,00 Kč

Faktura za občerstvení – komora ředitelů 1 595,00 Kč

Smlouva o dílo – účetní (leden – březen) 3 510,00 Kč

Členský příspěvek Modrý štít 5 000,00 Kč

Samolepky s logem RG 7 000,00 Kč

Unie zaměstnavatelských svazů (člen.příspěvek 2003 dopl.+2004) 58 000,00 Kč

Grémium RG ČR 20 000,00 Kč

Nové metody práce s veřejností (+ grant MK) 48 000,00 Kč (+ 92 000,00)

Vedení účetnictví II. – IV. čtvrtletí 10 530,00 Kč

Náklady galerie v Havlíčkově Brodě cca 5 000,00 Kč

Poplatky za vedení účtu cca 3 000,00 Kč

Rezerva 50 000,00 Kč

Celkem 206 530,00 Kč

 1. dořešení otázky financování grantových projektů na rok 2004

1. Nové metody práce s veřejností v galerii

Tento grantový projekt RG ČR byl MK ČR přijat v plném rozsahu předloženého rozpočtu (viz příloha č. 5). Celkový rozpočet je 140 000,-Kč, dotace MK ČR 92 000,00 Kč, z prostředků RG ČR 48 000,00 Kč. Projekt má 3 části – teoretický dvoudenní seminář předpokládaný termín cca 19. – 21. 10. 2004; praktickou část (exkurse do galerií – účastníků projektu OSF Brána muzea otevřená) – konec listopadu, začátek prosince; interaktivní webovou stránku – práce v průběhu roku. Problém s vedoucím projektu za RG – Mgr. Lenka Grimová, současná vedoucí projektu, odchází v květnu na mateřskou dovolenou, nutno vybrat nového garanta za RG ČR, který bude zajišťovat hlavně organizační náležitosti. Senát nástupce za L.Grimovou též neurčil.

D. Jelínková přítomné seznámila s výsledkem dotazníkové akce KOP ke stavu lektorské činnosti v galeriích – z 27 členů Rady mají 4 galerie lektorské oddělení, 15 samostatného lektora (ale jen ve 4 je na 100% úvazek, ostatní mají kumulované funkce), 10 galerií nemá žádného lektora, průvodcovské služby vykonávají různí zaměstnanci. Většinou lektorské aktivity zahrnují komentované prohlídky, přednášky, besedy, různé tvůrčí dílny připravuje cca polovina lektorů, rozsáhlé tématické projekty jsou v menšině. Cílovými skupinami jsou převážně žáci základních škol, pro předškolní děti připravují specializované programy v 9 galeriích, pro rodiče s dětmi v 5 galeriích, pro středoškolskou mládež ve 14 galerií, pro vysokoškoláky ve 2 galerie, pro seniory v 7 galeriích. Spolupráce s pedagogickými školami je v 9 galeriích vždy hodnocena jako dobrá. Své lektorské programy prezentuje na vlastních webových stránkách pouze 12 galerií, ve 4 galeriích je připravují. O účast na semináři RG Č projevilo zájem 35 pracovníků členských galerií RG ČR.

2. VÝSTAVA ČESKÉ KRESBY 80.LET V ZÁPADOČESKÉ GALERII V PLZNI

Vzhledem k tomu, že MK ČR na tento grantový projekt nepřiznalo žádnou dotaci, předsednictvo RG ČR připravilo na základě předchozích ujednání komory ředitelů krizový scénář k pokrytí nezbytných nákladů.

Výstavní komise zpracovala zredukovaný rozpočet výstavy:

Náklady na :

Katalog

– grafická úprava + výroba (J. Mědílek – OPUS) 169 000,00 + 5% DPH = 177 450,- Kč

– překlady AJ 30 normostran á 350,- 10 500,00

– honorář dr. Neumannová 20 000,00

– diapozitivy k reprodukování 0,00 na náklady vybraných galerií

mezisoučet 208 000,00

Vlastní výstavu

– kartony na pasparty 100 ks á 281,40 (DYTEC po slevě)

+ doprava a daň (19% x 22%) cca 30 000,00 + DPH = 35 700,-/36 600,- Kč

– honorář pro paspartérky 2 x 5 dnů 15 000,00

– pojištění 0,00 zajistí ZČG v rámci své pojistky

– transport děl do/z Plzně 0,00 na náklady členských galerií

mezisoučet 51 600,00

celkem výdaje na výstavu 259 600,00

Plánované příjmy na výstavu

ZČG Plzeň – grant 80.000,00

ZČG Plzeň – ze svého rozpočtu na katalog 20 000,00

RG ČR – (450 165,00 – 206 530,00) 243 635,00

Příjmy RG ČR jsou včetně plánovaného mimořádného navýšení členských příspěvků.

Rozvrh prací:

Svozy do Plzně v týdnu 13.9 – 19. 9. 2004 (prosíme všechny galerie o dodržení tohoto termínu)

Zahájení prací na instalaci 20.9. 2004 – první rozhození, měření paspart

Zhotovení paspart 21. – 22.9. 2004

Paspartování, rámování, definitivní rozmístění děl ve výstavě 23. – 24. 9. 2004

Zahájení instalace 27. 9. 2004

Vernisáž – 5. nebo 7. 10. 2004

Trvání výstavy – 5.10. – 28.11. 2004, bienále zahajuje 20.10. 2004

Plénum senátu vyslovilo přání, aby se výstavní komise pokusila udělat výběr reprodukcí tak, aby měl každý člen RG reprodukovaný sbírkový předmět. Požadavek bude tlumočen autorce odborné části, ale 100% tento požadavek asi zajistit nepůjde, protože obrazová příloha se bude vztahovat k výstavě, nikoliv k medailonům.

 1. navýšení členských příspěvků

Návrh na mimořádný členský příspěvek v roce 2004 na pokrytí nákladů výstavy projednala komora ředitelů na jednání 3.3. 2004 (viz zápis z KŘ 3.3.2004). Předsednictvem byl předložen klíč k rozpočítání navýšení shodný s klíčem pro řádný členský příspěvek pro rok 2004, platby ve výši 2 000,- / 6 000,- / 8 000,- / 10.000,- / 12.000,- Kč. Rozpočet plateb na jednotlivé členské instituce viz příloha zápisu č. 6.

Vzhledem k tomu, že jde o finanční záležitosti, hlasovali o navrženém navýšení pouze ředitelé nebo zástupci pověření řediteli. Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů ředitelů. Pro 17 hlasů, proti 2 hlasy, zdržel se 3 hlasy. Jednotlivé galerie dostanou na mimořádný členský příspěvek faktury a předsednictvo je žádá o jejich urychlené proplacení.

 1. žádost o kolektivní členství v RG ČR

Žádost podala Galerie 4 v Chebu, krajská galerie fotografie, kterou představil její ředitel Zbyněk Illek. Galerie 4 byla založena v roce 1985 při kulturním domě, v letech 1993-2002 se stala příspěvkovou organizací zřizovanou okresním úřadem, nyní je galerií krajskou, zaměřuje se na fotografii a film, vlastní digitální vybavení, které propůjčuje umělcům, pořádá různé projekty s mezinárodní účastí, kurzy fotografie apod. Zatím nemá sbírky zapsané v CES na MK ČR, ale zápis zvažují. Senát doporučil nové projednání žádosti o přijetí Galerie 4 po jejich zápisu do CES.

 1. Příprava 3. grémia RG ČR

Termín 20.5. 2004 ve Veletržním paláci, auditorium 6. patro od 10.00. Program schválen komorou ředitelů viz zápis z 3.3. 2004, moderování 1 .bloku – Práce s veřejností se ujme dr. Brabcová. V krátkých vstupech (max.15 min) bude  předestřena šíře problematiky – a) prezentace metodického centra ZČG, shrnutí problémů se zajišťováním programů a práce lektorských center (Mgr. Štýbrová); b) prezentace lektorských aktivit NG, otázky celoživotního vzdělávání (lektorky SMSU); c) problémy galerií, které nemají žádného lektora (dr. Ševeček). Pak diskuse k problémům, prezentace zkráceného lektorského programu NG v expozici VP.

2. informační blok – moderování někdo z ředitelů (dohodne se na příští KŘ) – problematika slučování galerií, otázky spolupráce mezi galeriemi – spolupráce na výstavách, výpůjčky sbírkových předmětů, společné vydávání katalogů, bezúplatná výměna tiskovin, akce RG v roce 2004 – krátké vstupní příspěvky. Otázka zastoupení galerií na REGIONTOURu v rámci krajských expozic – krátký úvod připraví dr. Vykoukal. Diskuse k jednotlivým bodům.

V diskusi, zda nechat či vypustit z programu otázku slučování galerií, se plénum dohodlo, prostudovat nabídnutý materiál AMG a na komoře ředitelů 5.5. definitivně rozhodnout, zda problém bude připomenut v diskusi, nebo členové grémia obdrží stanovisko RG písemně s ostatními schválenými materiály (Sborník z Litomyšle, příručku ICOM, kodex ICOM). Rovněž tak bude rozhodnuto o návrhu na nový bod – problematika pojišťování sbírkových předmětů.

 1. Dohoda o bezúplatné výměně katalogů mezi členskými galeriemi

Téma bylo již několikrát diskutováno na komoře ředitelů, problém jakou formou dohodu sepsat, aby byla platná. Text dohody přednesla dr. Laštovková. Senát se po diskusi rozhodl, že nejsnazší řešení problému bude změnou stanov RG ČR, které umožní případné bezúplatné poskytování tiskovin mezi členskými institucemi (v poloze dobrovolnosti). Návrh textu změny připraví dr. Vykoukal s právníkem a rozešle před konáním sněmu k prostudování.

 1. Různé

1. dořešení správy webových stránek RG a jejich aktualizace

Zprávu o aktuálním stavu stránek podal Mgr. Soukup. Stránky byly umístěny na nový server – jejich zrychlení, doplňují se klíčová slova pro vyhledávače. Do konce května by již měly být v naprostém pořádku. Nyní lze Mgr. Soukupovi posílat návrhy na změny a opravy chyb. Správa stránek je do konce roku zaplacena a bude ji provádět současná olomoucká firma.

2. exkurze RG ČR do MOG v Řezně

Uskutečnit by se mohla v druhé polovině letošního roku, RG by pouze zprostředkovala její program, náklady by šly na vrub účastníků nebo jejich domovských institucí (jako služební cesta).

Předsedkyně rozešle členům RG e-mail s předběžnou přihláškou na exkursi, sejde-li se alespoň 15 zájemců bude se exkurze konat. Návrh spojit její konání s vernisáží výstavy kresby v Plzni.

 1. projekt na ideální depozitář

Stále není vyjasněno jaké zadání projektu chceme, bod se stále odsouvá z jednání na jednání. Pokud by Rada chtěla využít grantů z evropského programu Culture 2000, musí projekt připravit do podzimu. Galerie, které do budoucna plánují nové depozitáře apelovaly na vypracování projektu, neboť u nás není projekční kancelář, která by se tímto problémem systematicky zabývala. Nové stavby jsou budovány cestou omylu a jejich náprav – viz podzemní depozitář Severočeského muzea v Liberci.

Rámcové možnosti zadání projektu připraví dr. Vykoukal a Neumann na příští KŘ.

Po přijetí usnesení předsedkyně jednání senátu RG ČR ukončila poděkováním všem přítomným za konstruktivní přístup k práci Rady.

USNESENÍ SENÁTU RG ĆR DNE 21. 4. 2004

Senát RG ČR

 1. schvaluje:
  1. Zprávu o hospodaření RG ČR a účetní závěrku za rok 2003
  2. Výroční zprávu za rok 2003
  3. Mimořádný členský příspěvek na rok 2004, diferenciovaný podle příspěvku zřizovatele na činnost a provoz jednotlivých institucí podle klíče uvedeného v zápise (viz bod. VII.)
  4. Změnu zastoupení v komoře odborných pracovníků: galerii Klatovy –Klenová bude v KOP zastupovat Mgr. Magdalena Krejčová
 1. doporučuje:
  1. Galerii 4 v Chebu předložit novou žádost o členství v RG ČR znovu po zapsání sbírky do CES
 1. ukládá:
  1. předsednictvu
 • zveřejnit výroční zprávu a výsledky hospodaření
 • svolat grémium RG ČR na 20.5. 2004
 • připravit pro jednání sněmu RG ČR 3. – 4. 11. 2004 návrh na změnu stanov Rady týkající se bezúplatné výměny katalogů

2. komoře odborných pracovníků

 • sledovat stav příprav výstavy kresby, včetně přípravy katalogu

3. komoře ředitelů

 • zajistit úhradu mimořádných příspěvků na účet RG ČR
 • rozpracovat záměr dlouhodobého projektu “Ideální depozitář” na nejbližším jednání komory ředitelů
 1. bere na vědomí:
  1. Zprávy o činnosti komory ředitelů a komory odborných pracovníků
  2. Změny v zastoupení v komoře ředitelů – MMB bude zastupovat PhDr. Pavel Ciprián, GU Karlovy Vary Mgr. Jan Samec, MG v Brně Mgr. Marek Pokorný a VČG v Pardubicích Mgr. Martin Dostál.
  3. Informaci o stavu a financování grantového projektu na rok 2004
  4. Informaci o lektorské práci v galeriích
  5. Informaci o rozpočtu výstavy kresby v Plzni
  6. Informaci o přípravě grémia
  7. Stav úprav webové stránky RG ČR, s tím, že správa stránek je stávající firmou zajištěna bez dalších nákladů do konce roku 2004. Upřesňující náměty je možno zaslat Mgr. Soukupovi do 30. 4. 2004

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi hlasy přítomných členu senátu RG ČR.

Zapsala: D. Jelínková, H. Nováková

Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 21.4. 2004 č. 1

Presenční listina

Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 21.4. 2004 č. 2

Výroční zpráva za rok 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2003

Úlohou RG je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea) umění s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého muzejnictví a v duchu platných právních úprav a předpisů podporovat a koordinovat základní směry jejich činnosti: péči, ochranu, prezentaci a rozšiřování jejich uměleckých sbírek jako jedinečné součásti národního movitého kulturního dědictví České republiky.”

(Statut RG ČR)

V roce 2003 Rada galerií ČR realizovala řadu úspěšných projektů – dvojnásobnou prezentaci v rámci Regiontouru 2003 – vedle tradičního stánku Rady byl připraven interaktivní program “Barevné proměny”zaměřený na význam barvy v umění – , webové stánky v angličtině, seminář “Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích”, který se konal v říjnu v Litomyšli a Rada vydala sborník zde uvedených přednášek, a seminář Problematika falz uměleckých děl, uskutečněný v listopadu 2004 v Národní galerii v Praze.

Většina odborných činností Rady v průběhu roku se konala na základě samostatných aktivit komory ředitelů a komory odborných pracovníků. Na podzimním jednání senátu v Praze byli přijati dva noví individuální členové RG ČR – PhDr. Miloslava Guerra, absolventka Masarykovy univerzity v Brně (obor tradiční lidové umění) nyní ředitelka Lobkowitz Collections, o.p.s. a PhDr. Ivan Žlůva, historik umění z Třeště, dlouholetý kastelán zámku v Telči, kurátor OGV v Jihlavě, učitel dějin umění na střední soukromé grafické škole v Jihlavě, nyní v důchodu.

GRÉMIUM

V červnu 2003 se na své druhé schůzce sešlo grémium RG ČR (poradní orgán Rady ustavený roku 2002), v němž jsou vedle členů komory ředitelů delegováni zástupci profesních, vědeckých a školských pracovišť oboru, zástupci státní správy a samosprávy. Grémium tentokrát zasedalo v budově Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně dne 17. 6. 2003.

Jednání grémia se zúčastnili: Doc.PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D., Katedra dějin umění FF PU, Filozofická fakulta Palackého univerzity, Olomouc; Ing. Kamila Hrabáková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje; Ing. Mojmír Chromý, Město Benešov; Mgr.Olga Kalčíková, radní pro kulturu a památkovou péči Plzeňského kraje; PhDr. Jan Kříž, předseda české sekce AICA; Ing. Jan Letocha, člen rady pro kulturu Jihomoravského kraje; Mgr. Pavel Landra, Město Kutná Hora; PaeDr. Martina Matějková, zástupce hejtmana pro oblast kultury Kraje Vysočina; Jiří Rokl, člen rady pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje, Mgr. Jiří Severin, člen rady pro kulturu Zlínského kraje; Ing. Zbyněk Šorm, člen rady pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje; PhDr. Katka Tlachová, předsedkyně Českého výboru ICOM; Ing.Jaroslav Zámečník, CSc., radní resortu kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Libereckého kraje; ředitelé galerií – Mgr. Josef Fantura, GVU Hodonín; Mgr. Marcel Fišer, Galerie Klatovy/Klenová; PhDr. Ivo Frolec, SM Uherské Hradiště; PhDr. Jiří Hyliš, OGV Jihlava; PhDr. Josef Chalupa; HG Nové Město na Moravě; Mgr. Jan Kapusta, GVU Náchod; PhDr. Věra Laštovková, OG Liberec; Mgr. Miroslav Lepší, GU Karlovy Vary; PhDr. Ivan Neumann, ČMVU Praha; Mgr. Hana Nováková, GVU Havlíčkův Brod; PhDr. Jana Potužáková, ZČG Plzeň; Mgr. Aleš Rezler, GFJ Kutná Hora; PhDr. Tomáš Rybička, GMU Hradec Králové; PhDr. Hana Řeháková, VČG Pardubice; PhDr. Ludvík Ševeček, KGVU Zlín; PhDr. Jan Štíbr, SČGVU Litoměřice; PhDr. Kateřina Tlachová, MG Brno; Ing. Miroslav Tajč, náměstek generálního ředitele NG v Praze; PhDr. Jiří Vaněk, MM Brna; PhDr. Jiří Vykoukal, GVU Cheb; PhDr. Pavel Zatloukal, MU Olomouc; Ak.mal. Václav Zoubek, RG Rakovník a hosté – PhDr. Dagmar Jelínková; PhDr. Jan Sekera; PhDr. Jaromír Zemina.

Program jednání byl převážně věnován problematice vztahu muzea umění (galerie) a výstavních síní (kunsthalle). V úvodu vystoupili Dr. Jaromír Zemina (dlouholetý kurátor sbírky NG a znalec umění), který konstatoval základní úkoly obou typů institucí a rozdíly mezi jejich posláním, a Dr. Jan Sekera (bývalý ředitel ČMVU Praha), který se věnoval genezi pojmu galerie v průběhu staletí (viz příloha č. 1).

V diskusi k této problematice zazněla řada odkazů na legislativní problémy – např. s převody sbírkových předmětů mezi státními a krajskými institucemi, na zatím stále špatně fungující vícezdrojové financování v kultuře i problémy okolo standardizace práce, která je předmětem novelizace zákona 122/2000 Sb.

Závěr Grémia byl věnován péči o papírové sbírkové předměty, výsledkům průzkumu současného stavu, který provedla v roce 2002 komora odborných pracovníků, a připravovanému semináři v Litomyšli. Zájemcům byl zpřístupněn i nově zrekonstruovaný depozitář fotografie Moravské galerie.

PŘEDSEDNICTVO

Předsednictvo jednalo v roce 2003 ve složení – předseda: Mgr. Hana Nováková; místopředseda: PhDr. Jiří Vykoukal; členové za komoru ředitelů: PhDr. Věra Laštovková, PhDr. Ivan Neumann, PhDr. Ludvík Ševeček; členové za komoru odborných pracovníků: PhDr. Dagmar Jelínková, PhDr. Alena Potůčková, Mgr. Michal Soukup. Mgr. Jiří Jůza; člen za kontrolní a rozhodčí komisi: ing. Miroslav Tajč. Komora individuálních členů vzhledem ke svému malému počtu členů dosud svého zástupce do předsednictva nenavrhla.

Předsednictvo se sešlo na čtyřech schůzkách, na nichž projednalo zejména tyto úkoly:

14.1.2003 – podání žádosti o granty MK ČR na rok 2003 ve dvou projektech:

a) metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích, b) anglická verze webových stránek RG ČR

29.4.2003 – přípravu grémia RG; dopis pracovníků MG s návrhem sloučení s AMG; prezentaci firmy Adjust art; potvrzení grantů MK ČR na rok 2003; výroční zprávu za rok 2002;

14.10.2003 – přípravu senátu RG ČR a semináře Problematika falz; granty MK ČR na rok 2004; poslední znění návrhu novely zákona 122/2000 Sb.

11.12.2003 – podání žádosti o granty na rok 2004; vyúčtování grantu za seminář v Litomyšli; přípravu a návrh programu 3. grémia RG ČR; mezigalerijní výměnu tiskovin; reflexe semináře o falzech, možnosti správy webových stránek RG.

Závěry schůzek předsednictva byly prostřednictvím předsedů obou komor prezentovány na pravidelných jednáních těchto komor.

KOMORA ŘEDITELŮ

V roce 2003 se scházela ve složení: Mgr. Tomáš Fassati, Muzeum umění, Benešov; PhDr. Kateřina Tlachová, Moravská galerie, Brno; PhDr. Jiří Vaněk, od prosince vystřídán PhDr. Pavlem Cipriánem, Muzeum města Brna; Mgr. Hana Nováková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod; PhDr. Hynek Rulíšek, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín; PhDr. Tomáš Rybička, Galerie moderního umění, Hradec Králové; PhDr. Jiří Vykoukal, Galerie výtvarného umění, Cheb; PhDr. Jiří Hyliš, od září vystřídán Mgr. MgA Kateřinou Pažoutovou, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Mgr. Miroslav Lepší, Galerie umění, Karlovy Vary; Mgr. Marcel Fišer, Galerie Klatovy – Klenová; PhDr. Aleš Rezler, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; PhDr. Věra Laštovková, Oblastní galerie, Liberec (předsedkyně komory); PhDr. Jan Štíbr, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; PhDr. Alice Štefančíková, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Mgr. Jan Kapusta, Galerie výtvarného umění, Náchod; PhDr. Josef Chalupa, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Doc.PhDr. Pavel Zatloukal, Muzeum umění, Olomouc; Mgr. Petr Beránek, Galerie výtvarného umění, Ostrava; PhDr. Hana Řeháková, Východočeská galerie, Pardubice; PhDr. Jana Potužáková, Západočeská galerie, Plzeň; Prof. Milan Knížák, Dr.A., Národní galerie, Praha; PhDr. Ivan Neumann, České muzeum výtvarných umění, Praha; Ak.mal. Václav Zoubek, Rabasova galerie, Rakovník; PhDr. Miroslava Hlaváčková, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; PhDr. Ludvík Ševeček, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín.

Komora ředitelů (KŘ) se do pololetí roku 2003 scházela pravidelně každou první středu v měsíci, pak v intervalu dvou měsíců. Během svých schůzek se ředitelé věnovali zejména: přípravě obou grantových projektu RG na rok 2003, přípravě 2. grémia RG ČR v Brně, novele zákona 122/2000Sb., vydání propagační tiskoviny RG (nakonec nebylo uskutečněno), o problematice slučování galerií a konkurzech na ředitele galerií, o semináři na téma falza, plánování exkurze v roce 2004 do Musea Ostdeutsche galerie v Regensburgu a do Schönbrunnu ve Vídni. Schválili přistoupení RG ČR k českému komitétu Modrého štítu, což umožnilo podíl RG ČR na krizovém plánování (viz příloha č. 2 – Zpráva o činnosti Komory ředitelů RG ČR).

Členové KŘ se v průběhu celého roku (i mimo pravidelná zasedání KŘ) vyjadřovali k novelám a návrhům nových zákonů, které díky členství v Unii zaměstnavatelských svazů RG pravidelně dostává k připomínkovému řízení.

KOMORA ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

KOP se v roce 2003 scházela ve složení: Mgr. Ivo Binder, Moravská galerie, Brno; PhDr. Marcela Macharáčková, Muzeum města Brna; Dana Machovcová v listopadu vystřídaná Mgr. Danielou Havlíčkovou, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod; Mgr. Vlastimil Tetiva, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; PhDr. Ilona Tunklová, Galerie výtvarného umění, Hodonín; Mgr. Petra Finfrlová, Galerie moderního umění, Hradec Králové; Anna Sochorová v listopadu vystřídaná Jiřím Gordonem, Galerie výtvarného umění, Cheb; Alena Uxová v listopadu vystřídaná PhDr. Jiřím Hylišem, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Mgr. Božena Vachudová, Galerie umění, Karlovy Vary; Helena Hrdličková, Galerie Klatovy – Klenová; zástupce nejmenován, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; Mgr. Martina Vokatá, vystřídaná Annou Strnadovou M.A., Oblastní galerie, Liberec; PhDr. Jiřina Kumstátová, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; ing. Jaroslava Kubíková, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Lenka Simonová-Grimová, Galerie výtvarného umění, Náchod; PhDr. Jaroslava Pelikánová, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Mgr. Michal Soukup, Muzeum umění, Olomouc; Mgr. Jiří Jůza, Galerie výtvarného umění, Ostrava; Mgr. Vít Bouček, Východočeská galerie, Pardubice; PaedDr. Ludislava Tomková, Západočeská galerie, Plzeň; PhDr. Dagmar Jelínková, Národní galerie, Praha (předsedkyně komory); PhDr. Alena Potůčková, České muzeum výtvarných umění, Praha; Mgr. Dalibor Blažek, Rabasova galerie, Rakovník; zástupce nejmenován, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; Marie Martykánová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; Mgr. Ladislava Horňáková, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín.

 11.3. 2003 se KOP věnovala otázkám přípravy a harmonogramu prací na obou grantových projektech RG ČR; otázkám výrobce či distributora nekyselých papírů vhodných na prokládání sbírkových předmětů v depozitářích a jejich společného nákupu; informacím o nápravě a zmírnění povodňových následků v kulturních.

12.6. 2003 byla pravidelná burze výstav na následující rok a konkretizovala se náplň semináře o papírových sbírkách a spolupráci s Institutem restaurování a konzervačních technik v Litomyšli na jeho uspořádání

 23.9. 2003 KOP projednala možnosti na podání grantových projektů pro rok 2004 a závěrečnou přípravu semináře v Litomyšli, který se uskutečnil 21. – 23. 10. 2003 ve spolupráci s IRKT v Litomyšli.

 Poslední schůzka 11.12.2003 se plně věnovala přípravě nových grantových projektů pro rok 2004, vyhodnocením semináře o falzech uměleckých děl, který se konal v listopadu v rámci jednání senátu RG ČR a poukázal na neradostnou situaci v oblasti znaleckých posudků na umělecká díla i problém se záměrných falšováním děl českého moderního umění.

(podrobněji viz příloha č. 3 – Zpráva o činnosti KOP za rok 2003)

HOSPODAŘENÍ RG ČR

Podrobný přehled příjmů a výdajů za období leden – prosinec 2003

P ř í j m y

Členské příspěvky RG pro rok 2003 (hrazeny v roce 2003) 100 000,– Kč

Dotace ministerstva kultury 200 000,– Kč

Příjmy z prodeje publikace “Průvodce po státních galeriích ČR ” 2 700,– Kč

Příjem – účastnický poplatek (jednání senátu RG ČR 26.11.2003) 1 100,– Kč

Úrok z bankovního účtu za rok 2003 2 715,87 Kč

Průběžná položka 2 700,– Kč

P ř í j m y c e l k e m 309 215,87 Kč

V ý d a j e

Režijní výdaje celkem 14 168,80 Kč

v tom: Přeúčtování nákladů GVU Havlíčkův Brod 3 356,40 Kč

Přeúčtování nákladů – GVU Cheb 324,80 Kč

Cestovné 3 292,60 Kč

Inzerce 4 270,– Kč

Občerstvení při jednání RG (komora ředitelů) 2 925,– Kč

Výstava Regiontour 2003 183 391,– Kč

v tom: – pronájem plochy 72 000,– Kč

Ostatní služby a výdaje spojené s realizací expozice: 111 391,– Kč

příprava výroby, nátěry, aranžerské práce,

drobná oprava panelů, přívod a revize elektroinstalace,

grafické a architektonické práce, instalace výstavy

Seminář Litomyšl – Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů … 119 950,70 Kč

v tom: – pronájem KC a techniky 10 000,– Kč

– náklady spojené s organizací (honoráře, řežijní náklady )- přefa 64 453,– Kč

– překlady textů a tlumočení přednášky Michaela Kotterera 10 000,– Kč

– přednáška a text do sborníku (”Chování papíru po ozáření”) 5 000,– Kč

– grafická úprava příručky ”Rukověť péče o papírové ….” 25 000,– Kč

– režijní materiál (kancelářské potřeby) 5 497,70 Kč

Vytvoření www stránek 79 958,– Kč

v tom: – anglická verze oficiálních stránek RG ČR v síti internet – 1 úhrada 36 750,– Kč

– anglická mutace dle smlouvy ze dne 13.6.2003 – doplatek 43 208,– Kč

Překlad českých odborných termínů do NJ a AJ (2x 1350 výrazů) 5 400,– Kč

II. Grémium Rady galerií 18 491,80 Kč

v tom: – cateringové služby 18 291,80 Kč

– režijní náklady 200,– Kč

Výroba kartiček + pouzdra pro členy RG 21 738,– Kč

Vedení účetnictví 14 040,– Kč

HVB Bank Czech Republik Praha – poplatky za běžný účet 2 125,– Kč

Průběžná položka 2 700,– Kč

V ý d a j e c e l k e m 461 963,30 Kč

R e k a p i t u l a c e příjmů a výdajů k 31.12.2003

Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2003 292 744,46 Kč

Celkové příjmy + 309 215,87 Kč

Celkové výdaje – 461 963,30 Kč

Zůstatek účtu k 31.12.2003 139 997,03 Kč

Vyúčtování dotace MK ČR

Vyúčtování neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2003, poskytnuté ze státního rozpočtu na základě vydaného

Rozhodnutí č. j. 1726/2003 – OMG ze dne 24. dubna 2003

Název programu: Kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Název projektu: Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích

Účelové určení dotace: Školení zaměstnanců muzeí

Termín konání projektu: rok 2003

Cíl dotace: Praktický nácvik péče o papírové sbírky

Výše poskytnuté dotace: 120 000,– Kč

Ú č e l použití dotace:

D o t a c e

Skutečné

celkové náklady

120 000,–

209 830,70

Školení zaměstnanců muzeí

120 000,–

209 830,70

Příloha číslo:

Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů … Celkem: 209 830,70

1

Pronájem KC a techniky

10 000,–

2

Mzdové a režijní náklady

64 453,–

3

Přednáška a text do sborníku

5 000,–

4

Překladatelské práce a tlumočení

10 000,–

5

Materiálové náklady

5 497,70

6

Grafická úprava příručky

25 000,–

7

Publikace “Rukověť …” – záloha 2004

50 000,–

8

Dtto – doplatek – 2004

39 880,–

Vyúčtování neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2003, poskytnuté ze státního rozpočtu na základě vydaného

Rozhodnutí č. j. 1727/2003 – OMG ze dne 24. dubna 2003

Název programu: Kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Název projektu: Anglická verze webových stránek RG ČR

Účelové určení dotace: Zpracování anglické verze webových stránek

Termín konání projektu: rok 2003

Cíl dotace: Poskytnout základní informace o Radě galerií

Výše poskytnuté dotace: 80 000,– Kč

Ú č e l použití dotace:

D o t a c e

Skutečné

celkové náklady

80 000,–

132 658,–

Anglická verze www stránek

80 000,–

132 658,–

Příloha číslo:

Anglická verze webových stránek RG ČR

Celkem: 132 658,–

1

Vytvoření angl. verze oficiálních stránek www

36 750,–

2

Webové stránky Rady galerií

43 208,–

3

Překlad odborných termínů do AJ

2 700,–

4

Doplatek v roce 2004

50 000,–

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ RG ČR V ROCE 2003

Příjmy za rok 2003

Výdaje za rok 2003

Příloha výroční zprávy za rok 2003 č. 1

Shrnutí úvodních vstupů 2. Grémia RG ČR

Jaromír Zemina

Hlavním úkolem Muzea umění (galerie) je zachovat do budoucnosti doklady hmotné kultury ve vymezeném oboru působnosti. Proto musí:

 • provádět soustavný průzkum teritoria své působnosti podle svého programu
 • získávat sbírkové předměty a odborně je zpracovávat,
 • pečovat o sbírky, tj. evidovat je, správně ukládat, dbát o jejich dobrý stav, prezentovat je veřejnosti (výstavy, publikační činnost – katalogy, další tiskoviny).

Prvotní tedy má být zpracování a tvorba vlastních sbírek, pak stálé expozice z těchto sbírek a dobře odborně zpracované sbírkové katalogy, a pak teprve další výstavní činnost, výběr autorů pro výstavy by měl být dán kvalitou a programovým zaměřením muzea.

Důležité je i pravidelné publikování sbírek. Stav okolo vydávání sbírkových katalogů u nás však není dobrý.

S péčí o sbírky souvisí také dobré restaurátorské a konzervátorské zázemí. Proto je nezbytné, aby měly galerie – muzea umění – dostatečně kvalifikované pracovníky, kteří budou schopni se systematicky starat o sbírky, což je činnost, která z pohledu veřejnosti je nejméně viditelná, a proto podceňovaná. Nezbytná je odborná kontinuita práce v galeriích, protože teprve dlouhodobým stykem se sbírkovými předměty vyrůstají fundovaní znalci v oboru. A předávání zkušeností starších kurátorů mladším je podmínkou kvalitní dlouhodobé systematické muzejní práce.

Výstavní síně (kunsthalle) se zaměřují na osvětovou a propagační práci, jsou místem pro střetávání se nových názorů, koncepcí a vytváření kulturního povědomí daného místa. Nemá takové nároky na odbornost pracovníků, kteří musí mít hlavně dostatečný rozhled, co se právě děje, co veřejnost zajímá a organizační zkušenosti. Tím, že nepečují o vlastní sbírky, mají daleko nižší náklady na provoz. Mnohdy naopak omezováním nákladů a odbornosti v těchto síních dochází k nedostatečné odborné péči o dočasně svěřené vystavované práce, protože výstavu nestačí jen přivést a nainstalovat. Často je však činnost kunsthalle zaměňována s posláním galerie jakožto muzea umění.

Jan Sekera

Podobné problémy působí sám výraz galerie. Z jeho geneze plyne specifikum užívání pojmu galerie u nás. Problém je, že v současnosti bývají komerční (prodejní) instituce i výstavní síně, které také nesou označení galerie, zaměňovány s muzeem výtvarného umění. Důležité je obnovit veřejné povědomí diferenciace pojmu a úkolů jednotlivých typů institucí.

Kořeny leží již v antice, ale v renesanci byla prvně úmyslně postavena chodba (= galerie) pro veřejné vystavení umění, umění bylo poprvé chápáno jako soubor děl z minulých dob, který má estetický i kulturní význam pro současného člověka, a do výtvarných sbírek se často investují větší peníze než do vojska. Nový impuls v pojetí galerie byl v 18. století – souvisí s vykopávkami v Pompejích – Winckelmann, poprvé začal budovat regulérní vědu o výtvarném umění. Umění je chápáno ve svém celku jako živý, proměnný organismus. Byl to i impuls ke vzniku významných evropských galerií. Konec 18. století je obdobím vzniku muzeí jako je v Louvre v Paříži, u nás Obrazárny vlasteneckých přátel umění, – veřejná muzea jsou poprvé chápána jako zařízení k výchově národa uměním. V 19. století došlo k demokratizaci umění, minulost lidstva, jeho hmotná paměť je třeba zpřístupnit současnému člověku. Umění není pouhá dekorace, ale čímsi posvátným – proto mnohé tehdy stavěné muzejní budovy připomínají chrámy. Vídeňská škola umění – teoretický základ oboru – překročí renesančně osvíceneckou představu ideálního umění, muzeu uloží úkol ukázat vývoj umění a jeho dobové souvislosti.

Nezbytně nutné je obnovení a zprovoznění městských a spolkových galerií a výstavních síní, které ukazují teprve vznikají současné umění (zvláště důležitý úkol pro regiony). Vytvářejí umělecké “podhoubí” daného místa, z něhož potom čerpá muzeum umění (galerie). Úkol galerie v regionu pregnantně formuloval dr. Jiří Kotalík (dlouholetý ředitele NG). “Galerie (= muzeum umění) má do regionu přinášet podstatné a důležité momenty národního i mezinárodního umění a tím nastavovat laťku a směrování tomu, co vzniká v regionu, a systematicky vyhledávat to, co z regionu obstojí v národním kontextu a to pak začlenit do národní kultury.” Ne vše, co v regionu vzniká, obstojí v těchto měřítcích, zanesení depozitářů bezvýznamnými díly zvyšuje náklady na péči o sbírky. Z výše řečeného plyne obrovská zodpovědnost ředitele a kurátora sbírky, kteří musí mít náležitou odbornou fundovanost.

Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 21.4. 2004 č. 3

Zpráva o činnosti komory ředitelů RG ČR za rok 2003

Komora ředitelů se v roce 2003 sešla celkem šestkrát. Ředitelé se domluvili, že se budou setkávat na pracovních jednáních KŘ pravidelně jednou za dva měsíce. Pouze v naléhavých případech, kdy nelze z časových důvodů počkat se závazným rozhodnutím KŘ na pravidelné následující jednání, svolává předsedkyně KŘ mimořádné jednání ředitelů.

Během svých pracovních setkání se ředitelé věnovali následujícím hlavním bodům:

– na prvním jednání v únoru 2003 hodnotili účast RG ČR na Regiotouru 2003, předsednictvo RG seznámilo KŘ se

žádostmi a tématy grantů, o něž požádalo za RG ČR Ministerstvo kultury ČR

zástupci RG ČR ve výběrových komisích na místa ředitelů galerií, na něž vypsali zřizovatelé výběrové řízení (kraj

Vysočina, MK ČR-MG v Brně)

– na dubnovém jednání se ředitelé zabývali novelami zákonů 122/2000 Sb. a 71/1994 Sb.

odsouhlasili přistoupení RG ČR k Českému komitétu Modrého štítu

– květnové jednání bylo věnováno hlavně přípravě grémia RG ČR, které se uskutečnilo 17. června 2003 v MG v Brně

přípravě semináře Péče o papírové sbírky a semináře o bezpečnosti sbírek

a anglické podobě webových stránek RG ČR

– na červnovém jednání informoval dr. Žalman z OMG MK ČR ředitele, že MK vyhovělo žádosti RG ČR a galerie

mohou hlásit změny do CES u nových přírůstků a to v podobě: přírůstkové a inventární číslo současně

JUDr. Kervitcerová z OMG MK informovala o podobě novely zákona č.122/2000 Sb.

závěrečná příprava grémia RG ČR

ředitelé na základě hlasování zamítli společnou účast RG na Regiontouru 2004 v Brně

– jednání v září bylo věnováno přípravě semináře Péče o papírové sbírky,

semináře o falzech a organizaci senátu RG ČR

– listopadové jednání (5.11.) dokončilo přípravu senátu RG (26.11.) a semináře věnovaného problematice falz

uměleckých děl (25.11.2003)

předsedkyně KK dr. Jelínková seznámila ředitele s průběhem semináře v Litomyšli, který byl věnován péči o

papírové sbírky a harmonogramem z něho vyplývajících činností ( vydání přednesených příspěvků tiskem atd.).

Vedle výše uvedených hlavních témat se ředitelé zabývali problémem knihoven v galeriích a jejich případném přihlášení jako veřejných a tím podléhajících novému knihovnickému zákonu, výběrovým řízením na funkce ředitelů v dalších galeriích (Karlovarský kraj), snahou o sloučení galerií v Ústeckém kraji, novou aktualizovanou informační tiskovinou o členských galeriích a muzeích umění RG ČR i aktuálními problémy jednotlivých institucí.

Věra Laštovková

Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 21.4. 2004 č. 4

Zpráva o činnosti Komory Odborných Pracovníků rg čr v roce 2003

Komora odborných pracovníků (dále KOP) se pravidelně scházela jednou za čtvrt roku, většinou druhé úterý v posledním měsíci čtvrtletí, a celkem se tedy sešla čtyřikrát.

Již prosincová schůzka roku 2002 byla věnována intenzivní organizační přípravě interaktivního programu pro prezentaci RG ČR na Regiontouru 2003. Program “Barevné proměny”, který autorsky připravila Mgr. Yvona Ferencová z Moravské galerie v Brně, se premiérově uskutečnil ve dnech 9. – 12. 1. 2003. Barevné proměny se staly první zdařilou akcí roku 2003.

Interaktivní instalace o barvě byla pojata jako její oslava. Barva, jež je elementárním výrazovým prostředkem i významovou složkou výtvarných děl, byla v rámci instalace prezentována několika způsoby. V podobě čistých pigmentů sypaných v malých pyramidách a sestavených s ohledem na jejich postupnou proměnu v čase. Formou barevných polí z průhledných fólií na oknech i mobilních plexisklech, které návštěvníkům umožňovali prožít tajemství míchání barev a jejich proměn vlivem světla. Tak i v uměleckých dílech samotných, která byla prezentována sérií reprodukcí sbírkových předmětů z různých galerií, které jsou členy RG ČR, a ilustrovala proměnu barevnosti a nakládání s barvami v průřezu staletími. Podstatnou složkou instalace se stal vlastní aktivní přístup návštěvníků, kteří mohli podobu části instalace proměňovat svými zásahy a aktivně se tak stát jejími spolutvůrci (prosvětlené plochy s barevnými skly, proměnné odrazy ve vodní hladině). Záměrně byla oslabena didaktická rovina, aby intenzita samotného vjemu barevné hry byla plnohodnotnou výpovědí o tématu. “Barevné proměny” byly úspěšně reprizovány v Oblastní galerii v Liberci, kde byl program trochu pozměněn a doplněn o nové prvky. Reprízy se mohou konat i v roce 2004.

Březnová schůzka roku 2003 byla věnována otázkám přípravy a harmonogramu prací na obou grantových projektech RG ČR – semináře na téma “Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích” a podobě anglické verze webových stránek RG ČR. Dále KOP jednala o otázkách vhodného výrobce či distributora nekyselých papírů na prokládání sbírkových předmětů v depozitářích a jejich společného nákupu. Tuto problematiku se dosud uspokojivě nepodařilo uzavřít, protože zahraniční dodavatelé nemají v nabídce nejtenčí papíry a ceny ostatních jsou velmi vysoké. České firmy, které by snad mohly papír na zakázku vyrobit, neposkytují garanci muzejní kvality nekyselých papírů. KOP v této problematice stále jedná, situaci zatím řeší každá galerie individuálně, dle svých finančních možností. Přítomní obdrželi kontakty na dosud zjištěné dodavatele papíru a jejich cenové nabídky. Závěrem si zástupci v KOP vyslechli zprávu předsedkyně o semináři “Povodeň – srpen 2002” v Senátu ČR a Státním ústředním archivu v Praze zaměřeném na nápravu a zmírnění povodňových následků.

Červnová schůzka byla věnována pravidelné burze výstav na následující rok, konkretizaci náplně semináře o papírových sbírkách a spolupráci s Institutem restaurování a konzervačních technik v Litomyšli na uspořádání semináře. Účastníci si vyslechli zprávu o artefiletickém semináři pořádaném Metodickým centrem výchovně vzdělávacích aktivit, které vzniklo v Západočeské galerii v Plzni, a shodli se na potřebě připravit podobný seminář o “Nových metodách práce s veřejností” v roce 2004 v rámci grantových aktivit Rady.

Dále byli odborní pracovníci galerií seznámeni se zjednodušením podávání změn zápisu v Centrální Evidence Sbírek na MK ČR (viz zákon č. 122/ 2000 Sb.), které oznámil dr. J. Žalman na komoře ředitelů. Již lze rovnou přihlásit inventární číslo. V příloze k žádosti, v níž bude nový přírůstek popsán podle povinných údajů z § 9 odst. 1. písm. d) zákona je však třeba uvést také přírůstkové číslo.

Zářijová schůzka KOP byla věnována závěrečným organizačním záležitostem spojeným se seminářem o papírových sbírkách v Litomyšli. Dále KOP projednala možnosti na podání grantových projektů pro rok 2004 a podpořila seminář nazvaný “ Nové pohledy na práci s veřejností v galeriích” a výstavu RG ČR věnovanou kresbě do Masných krámů ZČG v Plzni, která bude součástí Mezinárodního bienále kresby v Plzni v roce 2004, katalog k výstavě by zároveň měl obsahovat informaci o členských galeriích RG ČR. Na oba vybrané projekty sestavila KOP přípravné realizační týmy. Vedle různých doplňkových informací si přítomní vyslechli zprávu z kolokvia AMG v Brně – na téma muzeum jako právnická osoba.

Seminář “Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z  papíru v muzeích a galeriích” se konal 21. – 23. 10. 2003 v kongresovém centru na zámku v Litomyšli. Program semináře se skládal z teoretického bloku, v němž přednášeli pracovníci Státního ústředního archivu, Národní knihovny ČR v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze, IRKT v Litomyšli a host z Musea Ostdeutsche Galerie v Řezně, a praktických ukázek v dílnách Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli.

Zazněly tyto příspěvky, které byly publikovány ve Sborníku s názvem “Rukověť péče o papírové sbírkové předměty” vydaném RG ČR na přelomu roku 2003-2004:

Hana Paulusová: Příčiny rozpadu papíru a metody jeho konzervace; Bronislava Bacílková: Biologické poškození archivních dokumentů a metody jejich dezinfekce; Roman Straka: Podmínky správného uložení sbírek; Michal Ďurovič: Vystavování dokumentů; Jiří Neuvirt: Chování papíru po ozáření; Miloslav Němeček: Otázky měření a klimatu v galeriích; Michael Kotterer: Standardní klimatické hodnoty pro muzea? (Výsledky projektu EUREKA 1383 PREVENT); Jiří Vnouček: Řešení krizových situací; Jan Alt, Blanka Altová: Úloha historického vědomí a výtvarné citlivosti v práci restaurátora.

Poslední schůzka KOP v  prosinci se plně věnovala přípravě nových grantových projektů pro rok 2004. Vedoucí týmu Lenka Grimová seznámila přítomné s návrhem pracovní skupiny KOP, která připravila podklady pro grant na téma “Nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích”. Vzhledem k připravovaném školícímu cyklu aktivních lektorů z galerií, které bude pořádat NG od února 2004 do února 2005 pod názvem Škola a muzeum pod jednou střechou, byl seminář RG zaměřen hlavně na ty galerie, kde ještě lektorské pracoviště nemají. Program semináře by měl mít teoretickou část vedenou dr. Alexandrou Brabcovou, praktické exkurze v galeriích, které pracovaly v rámci programu Open society fund “Brána muzea otevřená”, a zvažuje se burza nápadů na Internetu. Východiskem pro grantový program bude dotazník o stavu současné lektorské práce v členských galeriích, jehož podobu komora schválila.

Mgr. Božena Vachudová přednesla zprávu o přípravě výstavy “česká kresba 2. poloviny 20. století ze sbírek galerií” (pracovní podtitul). Výstava se bude konat jako doprovodná akce k Mezinárodnímu bienále kresby v Plzni v říjnu až listopadu 2004, v Masných krámech Západočeské galerie v Plzni, předpokládaný rozsah bude 150 – 200 sbírkových kreseb, vzorová adjustace v nekyselých paspartách. Katalog – obdobně jako Záznam nejrozmanitějších faktorů… – bude mít dvě části. První o výstavě a situaci v české kresbě 80.let 20.století, v druhé budou medailony se stručnou charakteristikou sbírky kresby v každé členské galerii Rady.

Komora se zabývala i vyhodnocením semináře o falzech uměleckých děl, který se konal v listopadu v rámci jednání senátu RG ČR a poukázal na neradostnou situaci v oblasti znaleckých posudků na umělecká díla i na problém se záměrných falšováním děl českého moderního umění. KOP v diskusi iniciovala vznik komise, která by navrhla možné formy řešení situace zdola a možnosti zveřejnění restaurátorských posudků na Internetu. Dále doporučila navázání kontaktu s Uměleckohistorickou společností při řešení těchto otázek.

Dagmar Jelínková

Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 21.4. 2004 č. 5

Rozpočet na seminář o lektorských programech

– počítáno pro 40 účastníků (ti si budou hradit cestovné, ubytování, stravu, občerstvení)

Část semináře

Celkový náklad

Z prostředků grantu

Z prostředků Rady

1. Úvodní teoretická část semináře:– 3 přednášející

objednávka přednášek, cestovné, právo otisknout přednášku v materiálech

pro účastníky)

15.000 Kč

(3 x 5.000 Kč)

6.000 Kč 9.000 Kč
– honoráře lektorům za 6 příspěvků různých lektorských oddělení 12.000 Kč

(6 x 2 000 Kč)

12.000 Kč

– xerox. materiály pro účastníky přednášek 2.000 Kč 2.000 Kč
– potřeby k pracovní dílně (papíry, fixy,…) 3.000 Kč 3.000 Kč

Celkem

32.000 Kč 11.000 Kč 21.000 Kč
2. Praktická část – exkurze (dvě):– honoráře pro lektory hostitelských institucí 15.000 Kč 15.000 Kč
– metodické materiály pro účastníky (návody, ukázky pracovních listů, …) 14.000 Kč 14.000 Kč
– potřeby k programu 2.000 Kč 2.000 Kč
Celkem 31.000 Kč 16.000 Kč

15.000 Kč

3. Internet. stránky– vytvoření webové prezentace, design, programování

(rozsah do 200 MB)

40.000 Kč 40.000 Kč
– měsíční aktualizace, platba nájmu na internetu

(pro programátora)

12.000 Kč

(4 x 3.000 Kč –

září až prosinec)

12.000 Kč
Koordinátorsképráce 20.000 Kč 20.000 Kč
Poštovné – pozvánky na semináře 5.000 Kč 5.000 Kč
Celkem 77.000 Kč 65.000 Kč 12.000 Kč
Náklady celkem 140.000 Kč 92.000 Kč 48.000 Kč

Příloha zápisu z jednání senátu RG ČR 21.4. 2004 č. 6

Rozpočet mimořádných členských příspěvků na výstavu RG ČR

Název galerie Sídlo Mimořádný příspěvek v Kč
Moravská galerie Brno

12.000,00

Muzeum města Brna Brno

2 000,00

MU Benešov

6 000,00

GVU Havlíčkův Brod

6 000,00

Alšova jihočeská galerie Hluboká

10 000,00

GVU Hodonín

6 000,00

GMU Hradec Králové

8 000,00

GVU Cheb

8 000,00

Oblastní galerie Vysočiny Jihlava

6 000,00

GU Karlovy Vary

6 000,00

Galerie Klatovy Klenová

8 000,00

GFJ Kutná Hora

2 000,00

Oblastní galerie Liberec

8 000,00

SGVU Litoměřice

8 000,00

GBR Louny

6 000,00

GVU Náchod

6 000,00

Horácká galerie Nové Město n.M.

8 000,00

Muzeum umění Olomouc

12.000,00

GVU Ostrava

6 000,00

Východočeská galerie Pardubice

2 000,00

Západočeská galerie Plzeň

10 000,00

Národní galerie Praha

12.000,00

České muzeum VU Praha

12.000,00

Rabasova galerie Rakovník

2 000,00

GMU Roudnice n.L.

2 000,00

Slovácké muzeum Uherské Hradiště

2 000,00

Krajská galerie Zlín

8 000,00

Celkem

184 000,00

Archiv aktualit