Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

Zápis z jednání Senátu RG ČR dne 30. A 31. 10. 2002 v ZČG v Pzni

Přítomni: viz presenční listina

I. Zahájení

Přítomné v plzeňské Západočeské galerii srdečně přivítala ředitelka galerie dr. Potužáková a ak.mal. J. Zapletal, předseda organizačního výboru Středoevropského bienále kresby, který přítomné pozval na právě probíhající Bienále.

Předsedkyně RG dr. Nováková pak zahájila jednání a seznámila přítomné s jeho programem. D. Jelínková pořádala, aby část jejího referátu o konferenci Muzeum a změna – „Systémy registrace muzeí“ byla zařazena na závěr středečního jednání. Přítomní program jednání chváli bez připomínek.

Po té bylo navrženo sloučení mandátové a volební komise do jedné a navrženo její složení

dr. Ševeček, dr. Hyliš a Mgr. Soukup. Přítomní schválili komisi většinou hlasů, zdržel se 1, proti žádný člen senátu.

Návrhová komise byla navržena ve složení dr. Jelínková, Mgr. Beránek, A. Uxová. Komise byla schválena většinou hlasů, zdrželi se 3, proti žádný člen senátu.

Mandátová komise ověřila presenční listiny a schopnost senátu k usnášení. Z 26 členů komory ředitelů je přítomno 18, z 23 členů komory odborných pracovníků (3 galerie svého zástupce nejmenovaly) je přítomno 17, což je nadpoloviční většina a senát je schopen se usnášet.

II. Zpráva o hospodaření RG za rok 2001 a přehled hospodaření k 30.9. 2002

Zprávu o hospodaření přednesla paní Dana Ryšavá, která vede účetnictví RG. Přítomní obdrželi přesný rozpis jednotlivých příjmů a výdajů a účetní závěrku za rok 2001.

Účetní závěrka za r. 2001

Příjmy celkem 392 733,41 Kč

Výdaje celkem 483 879,90 Kč

z toho Regiontour 2002 74.000,– Kč

Ztráta za rok 2001 – 91 146,49 Kč

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2001 194 124,80 Kč

Pohledávky k 31.12. 2001 78 540,– Kč

Závazky k 31.12.2001 90 050,– Kč

Zásoby k 31.12.2001 (Průvodce, mapy, plakáty) 11 080,– Kč

Přehled hospodaření RG za leden – září 2002

Příjmy celkem 187 379,– Kč

z toho dotace MK ČR 120 000,– Kč

Výdaje celkem 169 557,90 Kč

z toho náklady na Regiontour 2002 126 260,10 Kč

Zůstatek účtu k 30.9. 2002 211 945,90 Kč

Přítomní opět obdrželi písemně podrobný rozpis příjmů a výdajů

Senát přednesenou zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky za rok 2001 bez připomínek schválil všemi hlasy.

V souvislosti se zprávou o zásobách k 31.12. 2001 senát hlasy všech přítomných rozhodl o odepsání těchto zásob ve výši 11 080,- Kč, protože Průvodce i Mapy obsahují neplatné informace a už jsou neprodejné. Galerie mohou tyto dát na Regiontour 2003 nebo s nimi naložit dle svého uvážení.

III. Regiontour 2003

Dr. Nováková provedla rekapitulaci stavu – žádost o grat MK ve výši 400.000,-Kč, RG obdržela 70.000,-Kč , tato částka bude vyčleněna na doprovodný program RG na balkoně pavilonu. Stánek RG – opět rohový – 36 m2 – registrační poplatek 70.000,-Kč. Dle rozhodnutí komory ředitelů se nebudou předělávat celé panely, opět pouze jejich hlavičky s telefonními čísly. Pokud by některá galerie chtěla svou prezentaci na panelu předělat, musí si to zajistit na své náklady. Stavba stánku – obeslané 3 firmy – dosud nedodaly své finanční nabídky, senát pověřuje dr. Novákovou k výběru nejvýhodnější firmy, protože věc spěchá a komora ředitelů se sejde až v prosinci.

Webová prezentace RG – v rámci Regiontouru 2003 – přítomní odsouhlasili její realizaci, každá galerie dodá do 30.11. 2002 do MU Olomouc k rukám Mgr. Soukupa svou webovou prezetaci, která bude navázána na stránky RG a of line se stane součástí doprovodného programu RG na balkóně. Prezentace by měla být více veletržní, méně zatížená odbornými texty, měla by obsahovat tyto náležitosti – prezentaci stálé expozice, výstavní plán na rok 2003, významný projekt/-y 1. čtvrletí 2003 a nabídková prezentace tiskovin k prodeji. Mgr. Soukup zjistí podmínky zapůjčení počítače a zhotovení této prezentace u firmy, která zhotovuje stránky RG ( budou hotové do konce listopadu). Další možnost půjčení počítače – požádat MG v Brně, dořeší komora ředitelů.

Organizační zajištění – katalogy a tiskoviny pouze na rozdávání, prodej je minimální a neodpovídá vynaložené agendě.

Místo svozu těchto tiskovin – domluví dr. Macharáčková v MMB, zajištění dozorů ve stánku RG – požádat opět o spolupráci NG (dr. Jelínková) a MG v Brně, nutno dořešit dozory v doprovodné části ( jednání s pedagogickou fakultou v Brně).

IV. Nový kolektivní člen RG

Senátu předložena žádost o členství městského Muzea umění v Benešově (Muzeum umění Benešov, Malé nám. 1/74, Malé nám. 1, 256 01 Benešov, muzeum.institut@iol.cz, www.muzeum-umeni-benesov.cz) – představení muzea se ujal dr. Neumann, neboť ČMVU s muzeem spolupracuje, a přijetí doporučil.

Muzeum se specializuje na fotografii, grafiku a desing a má velmi kvalitní výstavní program, doprovodné programy. Členství muzea v RG by bylo oboustranně prospěšné, muzeum nabízí Radě svůj časopis jako platformu odborné prezentace.

Po ověření usnášení schopnosti mandátovou a volební komisí bylo přikročeno k hlasování. Muzeum umění v Benešově bylo všemi hlasy přijato za člena RG ČR, pro 34; proti 0; zdržel se 0. Do komory ředitelů byl za nově přijaté Muzeum umění v Benešově kooptován dr. Tomáš Fassati.

V. Kooptace do předsednictva a volba zástupců do KOP

Dr. Nováková připomněla důvody opakované volby čtvrtého zástupce Komory odborných pracovníků v předsednictvu RG, protože původně zvolený Mgr. Binder jako člen rozhodčí komise nemohl být současně v předsednictvu. Proto KOP zvolila místo něho Mgr. Jiřího Jůzu z ostravské galerie. Senát většinou hlasů tuto kooptaci potvrdil ( pro 34, proti 0, zdržel se 1).

Svého zástupce do komory odborných pracovníků si nově přijaté Muzeum umění v Benešově zatím nenavrhlo, ke změně došlo v OGV Jihlava. Místo Bac. Věry Špetlové, která z galerie odešla, bude Alena Uxová, správkyně depozitáře, počítačové sítě a pracovnice vedoucí odbornou agendu galerie.

Senát tuto změnu potvrdil většinou hlasů ( pro 34, proti 0, zdržel se 1).

VI. Členské příspěvky RG ČR

Předsednictvo předneslo nový návrh změny výše ročních členských příspěvků RG ČR od r. 2003.

Kolektivní člen

výše příspěvku galerie členský příspěvek RG

do 3 milionů           4.000,- Kč

do 6 milionů           8.000,- Kč

do 10 milionů       12.000,- Kč

do 15 milionů       16.000,- Kč

nad 15 milionů      20.000,- Kč

Individuální člen         300,- Kč

Přítomní neměli k předloženému návrhu žádné připomínky, proto bylo po ověření mandátovou a volební komisí přikročeno k hlasování. Senát navrženou většinou hlasů schválil ( pro 34, proti 0, zdržel se 1).

VII. Závěrečná zpráva předsedkyně KOP o vyhodnocení péče o papírové sbírky

D. Jelínková seznámila přítomné se záveřečnou zprávou k vyhodnocení dotazníkové akce, kterou chce jménem Rady postoupit MK ČR, neboť ironií osudu letošní povodně ukázaly nedostatečnou péči o papírové sbírkové předměty. Zprávu již obě komory obdržely po neúspěšném jednání senátu v Brně, a proto k ní nebyly žádné připomínky.

Diskuse se rozvinula nad navrženými body usnesení senátu na postupné řešení současného stavu. Senát se dohodl na těchto krocích, které by měly směřovat ke změně v přístupu a k trvalému zlepšování péče o papírové sbírkové předměty:

1. Předsednictvo RG, postoupí výsledek dotazníkového průzkumu a zprávu předsedkyně KOP MK ČR a požádá, aby MK v rámci „Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví a jeho využívání na léta 2002-2005“ vypsalo grantové programy zaměřené přímo na péči o papírové sbírkové předměty.

2. Komora ředitelů přípraví program grémia zaměřený na téma „Péče o sbírky“, jehož součástí bude seznámení členů grémia s vyhodnocením dotazníku péče o papírové sbírkové předměty

3. Komora odborných pracovníků během r. 2003 připraví na základě zahraničních i domácích odborných materiálů jednoduché zásady základní nezbytné péče o papírové sbírky, které by RG ČR posléze přijala jako svůj materiál a který by sloužil jako odborná podpora jednotlivým institucím při jednáních s krajskými úřady o finanční pokrytí péče o sbírky.

4. Ředitelé jednotlivých členských galerií zajistí, aby v jejich galeriích byla na základě zásad preventivní péče mezinárodní organizace ICCROM vydaných v r. 2001 Národním muzeem v Praze v materiálu „Preventivní ochrana sbírkových předmětů“ provedena klasifikace citlivosti papírových sbírkových předmětů podle norem ISO a do pěti let na základě této klasifikace připraví specializované vnitřní normy péče o papírové sbírkové předměty včetně dlouhodobých plánů neutralizace a konzervace papírových sbírek.

5. RG ČR se bude nadále zabývat otázkou společného financování nákupu nekyselých papírů na prokládání a pasparty a eventuelní kooperace s AMG, protože vzhledem k nestabilitě papírenských firem na českém trhu, může jen dostatečně velká zakázka uspokojit galerijní potřeby.

6. RG ČR bude usilovat o jednotný systému velikosti paspart a čímž se usnadní vzájemné zápůjčky papírových děl v nově pořizovaných nekyselých paspartách. Bude-li tato cesta shledána možnou, potvrdí příští senát tyto velikosti paspart jako závazné.

V rámci diskuse bylo vysloveno poděkování D. Jelínkové za odvedenou práci při vyhodnocení dotazníku. Přítomní se také 000000000dohodli, že v rámci webové prezentace RG budou informace o jednotlivých galeriích doplněny o jména kurátorů sbírek a odborných pracovníků majících vztah ke správě a ochraně sbírek včetně jejich specializace a zařazení v galeriích. Tyto údaje zasílejte do konce roku 2002 do MU v Olomouci.

Kurátoři také žádají předsednictvo, aby vyjednalo s prof. Knížákem možnost prohlídky depozitáře papíru v NG.

VIII. Žádost o novelizaci Vyhlášky MK ČR, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.

KOP přednesla požadavek na zjednodučení změn zápisu v CES. Navrhuje, aby pro galerie a muzea výtvarného umění MK umožnilo provádět zápis změn také najednou na jednom formuláři (tedy přírůstkové a inventární číslo současně) a to vždy v tříměsíčních termínech podle data zápisu v CES. Uspoří se tak nabytečná administrativa. Předsednictvo se v tomto obrátí na odbor muzeí a galerií.

IX. Vytvoření jednotného vzoru zápisu do přírůstkové a inventární knihy

Mgr. Beránek referoval o potížích s krajem, který v souladu se zákonem 122/ 2000Sb. pokládá jejich sbírkovou evidenci jako nedostatečnou a požaduje doplnění popisů děl. Odpověď MK – krajům nepřísluší výklad zákona, řešení sporu – prověrka MK ČR v Ostravě (leden, únor 2003) ukáže, zda je evidence ze zákona dostatečná nebo ne.

Předsednictvo se obrátí na ing. Jiráska s žádostí, aby RG mohla do těchto kontrolních komisí vyslat svého zástupce. Dále se předsednictvo obrátí na odbor muzeí, aby pro výtvarné umění platil výklad § 9 zákona 122/2000 odst. 1. písm. d) 1. název a stručný popis jednotlivých sbírkových předmětů = autor, název díla, datace, technika, materiál, rozměr

X. Systémy registrace muzejních institucí jako východisko při řešení standardů veřejných služeb muzeí v ČR ?

D. Jelínková přečetla tento stěžejní příspěvek Dagmar Fialové, tajemnice AMG, který přednesla na konferenci Muzeum a změna v bloku Transformace ekonomických a organizačních podmínek (viz příloha).

V diskusi k tématu se přítomní shodli, že zatím hrozí vznik další instituce, která si bude přisvojovat právo určovat bytí a nebytí galerií, aniž by toto bylo podloženo dostatečnými finančními prostředky, které by umožnily změnu současného nedobrého stavu, jako např. byla akce delta v Nizozemí. Protože však AMG vidí v systému registrace svůj cíl, nesmí RG ztratit kontakt s vývojem této otázky v AMG a musí se v dohledné době pokusit sama formulovat jakási kvalitativní hlediska, jimiž by se dala vzájemně poměřovat práce v galeriích, aby byla na tento kontakt dostatečně připravena. Jak už bylo řečeno na grémiu hejtmanem Tošenovským, i krajům chybí způsob, jak hodnotit galerijní práci a hledají jej. Pokud tato měřítka nezpracujeme sami, budou nás hodnotit úředníci bez jakékoliv znalosti naší práce. Je to jedno z témat, které by RG měla předložit také grémiu.

Pokračování jednání 31. 10. 2002

XI. Výklad autorského zákona

Stanoviska právníků jsou nejednoznačná, nově spor v NG co je a co ještě není sdělování a rozšiřování i výklady dr. Telce se liší podle skupiny k níž mluví (tj. pracovníci galerií x výkonní umělci).

Protože MK bylo zadavatelem zákona, je třeba, aby jeho legislativní odbor udělal výklad pro galerie, hlavně v otázce poskytování diapozirivů a fotografií sbírkových předmětů na něž se vztahuje autorský zákon a nejde o výstavu a katalog k výstavě.

Předsednictvo se s touto žádostí obrátí na MK ČR

XII. Průkazy RG

Nedisciplinovanost některých galerií, které přes několik urgencí do dnešního dne nebyly schopny nahlásit počty průkazů, které chtějí, je příčinou, že dosud nebyly vytištěny.

Předsednictvo proto na jednání 15.10. 2002 rozhodlo, že tyto galerie dostanou paušální počet a RG zadá výrobu celkem 750 ks průkazů, z toho 200 ks přenosných na galerii a 550 ks na jméno, průkazy budou číslované, s lepící folií v celkové ceně 14.500,-Kč.

Průkazy budou hotovy do konce roku a RG je rozfakturuje jednotlivým galeriím podle objednávky. Ředitelé budou zodpovědní za jejich distribuci a ochranu před zneužitím.

Je již dohodnuta platnost průkazů v členských muzeích AMG , ostatní slevy na vstupech musí předsednictvo teprve vyřídit.

XIII. Různé

1. Mezinárodní konference Muzeum a změna

O konferenci referovala dr. Jelínková, která zdůraznila hlavně ty části programu, které mohou mít vazbu na činnost galerií. Z celé konference vyjde sborník.

V 1. bloku – Transformace ekonomických a organizačních podmínek – kam patřil i referát o registračních systémech muzeí – vystoupili hlavně zahraniční účastníci ze zemí, kde již registrační systémy fungují a jejichž zkušenosti byly kladné. Velký blok byl věnován i nesystémové a chaotické transformaci muzeí na Slovensku, kterou po převodu na kraje od 1.4.2002 charakretizovala pracovnice Muzea vo Svätom Antone jako zodpovědnost s prázdnou kapsou. Mgr. Krušinová z MŠMT informovala o novém zákoně č. 130 /2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje, platném od 1.7.2002, který nově upravuje pojmy, návrh výdajů státního rozpočtu, zohledňuje soukromé instituce, upravuje vlastnická práva, hlava IX § 37 mluví o poskytování grantů kraji. Nařízení vlády č. 541/2002 upravuje veřejnou soutěž pro vědu a výzkum, ukládá správcům rozpočtových kapitol k 31.12.2003 ukončit poskytování grantů podle dosavadních předpisů (týká se hlavně dlouhodobých projektů), usnesení vlády č. 400/ 2002 a č. 462 /2002 obsahuje Národní program výzkumu a vývoje na období 2004 –2008, cílem je odstranit roztříštěnost podpory, sjednotit právní postavení různých výzkumných institucí, nová právní úprava státních příspěvkových organizací.

V 2. bloku – Transformace sbírkotvorné činnosti – uvedl dr. Žalman shrnutím všech dosavadních předpisů a základní charakteristikou sbírkotvorné činnosti. Na něj navázal dr. Beneš, nestor československé muzeologie, upozorněním na skutečnost, že muzea ve své práci vždy nevychází z principů muzeologizace předmětu, neboť muzejní sbírka není jen o shromažďování předmětů. Rozdíl muzejní práce je v jejich řádné dokumentaci a výkladu vztahů, 3 nutné kroky – a) popsat fungování předmětu v jeho původním prostředí, b)zajištění odborné dokumentace a uchování sbírkového předmětu v muzeu podle předpisů, c) interpretace předmětů, tlumočení jeho role a jeho místa jako znaku či symbolu kulturní identity místa v rámci expozic a výstav. Dále referovali dr. M Lukeš, nový ředitel NM a jeho náměstek dr. M. Stehlík o hledání nové koncepce činnosti Národního muzea a proměně vniřní organizace práce a větším posílením role a zodpovědnosti kurátora sbírky při dodržení centrální sbírkotvorné strategie. Pak vystopil prof. Knížák s koncepcí akviziční činnosti NG, zaměřené hlavně na mladé současné světové umělce a koncepcí zkvalitnění současných sbírek vyřazování balastních sbírkových předmětů. Frank Bergevoet z Nizozemského institutu kulturního dědictví referoval o Průvodci vyřazování předmětů z r. 1999 a likvidaci muzea vah a měřidel, které ztratilo svého soukromého zřizovatele a nikdo nechtěl jeho provoz převzít v celku – 4 důležité kroky – rozhodování na základě etického kodexu ICOM, důsledné ospravedlnění a zdůvodnění vyřazování, důsledné a pečlivé zdokumentování celého procesu likvidace včetně jednotlivých sbírkových předmětů a schopnost řádně doložit každý podniknutý krok.

V 3. bloku – Transformace vztahu muzeí a veřejnosti – informovala dr. Brabcová o projektu Brána muzea otevřená. Ve vztaku k veřejnosti je třeba rozdělení aktivit na vzdělávací – mají odborný charakter, opírají se o sbírky, návaznost na systém celoživotního vzdělávání a školní osnovy a komunitní – vycházejí z tradic místa, kde muzeum sídlí, vytváří z muzea středisko místního společenství, vyvážení obou složek je nutné. Příspěvek dr. Kesnera nazvaný Marginální role role muzea v soudobé české společnosti neměnná a (ne)změnitelná? Analyzuje postavení muzeí ve společnosti, vše se točí okolo nedostatku peněz a náprava v nedohlednu, proto shrnuje, že jsou 3 možnosti vývoje – a) spokojíme se se současným stavem – neproduktivní; b) akceptujeme současný stav, tj. uspokojí nás role, že jsme pouze nedokonalými depozitáři; c) pokusíme se bludný kruh rozetnout – k tomu je nutná hluboká, bolestivá reflexe a reforma muzeí. Následovaly jednotlivé prezentace muzeí a zkušenosti s otevíráním se veřejnosti v zahraničních muzeích.

Závěrečný den a blok byl věnován Transformaci muzeologického vzdělání – výsledkem referátů a bouřlivé diskuse bylo, že je třeba prosazovat, aby každý muzejní pracovník prošel jakýmsi muzeologickým minimem (podobně jako učitelé), ideál by byl muzeologické minimum jako součást obecného profilu vzdělance bez ohledu na studijní obor a úmysl působit v muzeu – posílení role muzeí ve společnosti. K tomu je však třeba rozvíjet muzeologii i jako vědecký obor na vysokých školách, nutno zlepšit současnou výuku, nelze jen produkovat známé zkušenosti, ale je třeba navázat kontak se současnou vědou, muzeologii nelze degradovat jen na „vitrinologii“.

2. Výroční zasedání německého ICOMu 2002 ve Varšavě

Jednání se účastnila za českou stranu Mgr.Anna Strnadová, odborná pracovnice Oblastní galerie v Liberci. Cílem bylo seznámit s problémy především německo – polské spolupráce na výstavních projektech a o problémech polského muzejnictví. To nejvíce trápí – nelze oddělovat kulturní politiku od ostatního dění; málo informací o postavení muzeí ve společnosti; všeobecná je znalost výsledků muzejní a galerijní práce, ale minimální je znalost, jak se k těmto výsledům dospěje, vnitřní práce muzea; malá propagace akcí; problém dlouhodobého financování projektů; problém právního postavení muzeí, platí pro ně stejné zákony jako pro výrobní podniky, nezájem vojvodských politiků; privatizační nároky, spolupráce statní istituce asoukromé, nadace. Druhý blok byl věnován konkrétním výstavním počinům. Představeny plány a stav jejich realizace na výstavbu 3 muzeí – Muzeum historie polských Židů ve Varšavě, Muzeum komunismu v Krakově, Muzeum solidarnośći v Gdaňsku. Dále bylo prezentováno státní muzeum Auschwitz-Birkenau. Hlavní problémy bloku – varšavská centralizace, monopol státních institucí, partnerská spolupráce měst – snaha z německé strany vybírat si jen známé věci.

3. Problematika falz

Policií ČR zřízeny webové stránky pod názvem Falza (http://www.mvcr.cz/patrani/falsa.html), pokud se setkáte při své práci s nějakým falzem je třeba informovat úřad služby kriminální policie tel. 261 434 554 nebo e-mail: ukpvkd@mvcr.cz

V Plzni vykraden ateliér malíře Maura – objevíte-li na trhu nějaké Maurovy práce dejte informaci dr. Potužákové do ZČG nebo policii.

4. Připomínkování zákonů pro Unii zaměstnavatelských svazů

RG se po letech snažení stala připomínkovým místem, ale ředitelé nereagují na e-mailové materiály rozesílané dr. Novákovou. Původně navržené vytvoření užší pracovní skupiny, která by se zákonům věnovala, bylo pro nezájem o členství v ní a nemožnost jejích svolávání v krátkém připomínkovém čase odloženo, předsednictvo apelovala na ředitele, aby vždy na zaslané materiály zareagovali, neboť dr. Nováková je také pracovně vytížena a nemůže nadále sama vše připomínkovat. Není podstatný právní rozbor zákona, ale upozornění na možné chyby, které mohou negativně ovlivnit naši činnost v praxi. Pokud ředitelé nebudou na tyto materiály reaogovat nebude RG plnit svou funkci připomínkového místa.

5. Otázka pracovních náplní pro nové funkce v galeriích

Požádat AMG, zda má podobné náplně vypracovány, pro zvýšení spolupráce mezi oběmi organizacemi požádat AMG, zda by se zástupce RG nemohl účastnit jejich jednání a obráceně nabídnout účast zástupce AMG na jednání RG.

6. Výběrová řízení na ředitele galerií v kraji Vysočina

Obrátit se na hejtmana kraje se žádostí o podmínky výběrového řízení a úmožnění účasti zástupce RG ve výběrové komisi.

Zapsala: D. Jelínková

USNESENÍ SENÁTU RG ČR NA JEDNÁNÍ 30. A 31. 10. 2002

Senát schvaluje:

1. zprávu o hospodaření RG ČR a účetní závěrku za rok 2001 a bere na vědomí aktuální finanční situaci bez připomínek

2. změnu výše členských příspěvků od roku 2003 podle návrhu předsednictva

3. přijetí nového kolektivního člena – Muzea umění v Benešově

4. kooptaci ředitele MU v Benešově do komory ředitelů, kooptaci Mgr. Jiřího Jůzy do předsednictva RG ČR a změnu zastoupení OGV Jihlava v komoře odborných pracovníků

5. závěrečnou zprávu vyhodnocení péče o papírové sbírkové předměty a navržené kroky k nápravě situace (viz zápis VII, bod 1. – 6. ).

6. odepsání zásob průvodců a map ve výší 11 080,-Kč s tím, že galerie s nimi mohou naložit dle svého uvážení nebo je poskytnout na Regiontour 2003

Senát pověřuje předsednictvo RG :

1. učinit nabídku kraji Vysočina na kooptaci zástupce RG ČR do konkurzní komise na obsazení míst ředitelů krajských galerií a požádat o podmíky výběrového řízení

2. požádat MK ČR: a) o zjednodušení postupu při změně zápisu v CES pro galerie; b) o odsouhlasení vzoru zápisu do přírůstkové a inventární knihy; c) o výklad autorského zákona pro potřeby poskytování fotografií a diapozitivů galeriemi; d) jednat s AMG o spolupráci

3. dokončení výroby průkazů RG ČR a jejich distribucí galeriím do konce roku 2002

Senát pověřuje předsedkyni RG ČR:

1. zajištěním firmy pro realizaci stánku RG ČR na Regiontour 2003 podle nejvýhodnější nabídky

Senát pověřuje Mgr. M. Soukupa:

1. vyúčtováním grantu na zhotovení webových stránek RG ČR a prověřením možností využít této prezentace a prezentací jednotlivých galerií of line na počítači v rámci Regiontouru 2003

Senát pověřuje komoru ředitelů:

1. zaměřit příští jednání grémia RG ČR na problematiku péče o sbírky

Senát bere na vědomí:

1. zprávu o konferenci Muzeum a změna

2. zprávu o výročním zasedání německého ICOMu v Polsku

3. informaci o distribuci falz

Senát apeluje na členy komory ředitelů, aby nepodceňovali nutnost spolupráce s předsednictvem na připomínkovém řízení řízení legislativních procesů.

Usnesení senátu bylo schváleno všemy hlasy přítomných, proti 0, zdržel se 0.

Archiv aktualit