Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Zápis z jednání V. sněmu Rady státních galerií ČR konaném ve dnech 3. – 4. 11. 2004 V Západočeské galerii v Plzni

1. den – 3. listopad 2004

Úvodem jednání V. sněmu Rady galerií ČR ředitelka Západočeské galerie v Plzni PhDr. Jana Potužáková pozdravila a přivítala delegáty a hosty, které představila. Dále popřála jednání sněmu úspěch a všem přítomným příjemný pobyt v Plzni a uvedla organizační podrobnosti k následnému oborovému setkání ke IV. mezinárodnímu bienále kresby Plzeň 2004. Uvítací zdravici přednesl i ak.mal. Jaroslav Zapletal, předseda Bienále kresby Plzeň, který pozval přítomné na prohlídku vystavených kreseb a ocenil výstavu Kresba, kresba …, kterou RG ČR připravila, jako doprovodný program bienále.

Po té se ujala řízení jednání prvního dne sněmu předsedkyně Mgr. Hana Nováková, která poděkovala dr. Potužákové a ZČG v Plzni za organizaci sněmu a v 13.20 zahájila protokolární část jednání, v kterém byly zvoleny příslušné komise, a to:

komise mandátová: PhDr. Věra Laštovková, Ing. Miloslav Tajč, PhDr. Tomáš Rybička

komise volební: PhDr. Ludvík Ševeček, Mgr. Michal Soukup, Mgr. Jiří Jůza

komise návrhová: PhDr. Dagmar Jelínková, PhDr. Alena Potůčková, Mgr. Petr Beránek

Mandátová komise ověřila na základě presenční listiny (příloha č. 1 zápisu) počet skutečně přítomných delegátů a ohlásila sněmu, že z původně 71 přihlášených delegátů je v okamžiku zahájení jednání sněmu přítomno 62 delegátů a sněm je usnášení schopný. Delegáti v následujícím hlasování schválili beze změn a doplňků navržený program jednání sněmu a sněm oficiálně začal svou práci.

Podle přijatého programu jednání sněmu pokračovalo zprávou dosavadní předsedkyně (příloha č. 2 zápisu). V uplynulém období došlo ke změně zřizovatele u většiny členských galerií, které přešly pod krajské samosprávy, a tím vzala za své dlouhodobá integrace a společný postup galerií. Některé galerie si polepšily, některé se ocitly na pokraji likvidace. Obavy vyjádřené na IV. sněmu se ukázaly jako oprávněné. Každá samospráva přichází s vlastní koncepcí, narostla administrativa, je zpochybňována odborná činnost galerií a řízení je často vedeno z laických pozic, galerie jsou hodnoceny podle kvantitativných ukazatelů, zvyšuje se tlak na regionalizaci sbírkových a výstavních programů. Se změnou samospráv po krajských volbách čeká galerie nové kolo obhajování jejich činnosti. To se projevuje i na rozkladných tendencích v Radě a na nechuti ke společné práci. Pro uchování oborové nezávislosti je tedy nezbytně nutná užší spolupráce a mezioborová komunikace nejen mezi galeriemi, ale i dalšími uměleckohistorickými ústavy a pracovišti. Závěrem předsedkyně poděkovala všem členům Rady i předsednictva, kteří aktivně pracovali a kteří ji podporovali ve funkci, do níž nebude znovu kandidovat.

Podrobné zprávy o hospodaření RG ČR za uplynulé období jsou součástí výročních zpráv zveřejněných na webu RG ČR, zprávu o hospodaření za třičtvrtě roku 2004 přednesla pí. Dana Ryšavá (příloha č. 3 zápisu).

Počáteční zůstatek účtu k 01. 01. 2004 139 997,03 Kč

Celkové příjmy + 519 530,– Kč

Očekávané příjmy + 44 600,– Kč

Celkové výdaje – 278 408,50 Kč

Očekávané výdaje – 194 365,80 Kč

Očekávaný zůstatek účtu k 30.10.2004 231 352,73 Kč

Ve výdajích ještě chybí vyúčtování pro část grantového projektu RG pro rok 2004 – Nové metody práce s veřejností v galeriích – která se uskuteční v listopadu a prosinci.

Zprávu revizní komise RG ČR přednesl ing. Tajč. Konstatoval, že revizní komise při své kontrole hospodaření RG ČR za r. 2002 a tři čtvrtletí r. 2003 neshledala žádné zásadní nedostatky ve vedení účetnictví ani hospodaření. Pouze otázku dluhu GMU v Roudnici, který narůstá od r. 2001 a galerie se nesnaží o splátkový kalendář, předala předsednictvu k řešení.

V diskusi k přeneseným zprávám nejprve přednesl zdravici Asociace muzeí a galerií její předseda dr. Pavel Ciprián a shrnul zásadní okruhy, kterými se AMG zabývá.

Mgr. Marek Pokorný poté svým vystoupením otočil diskusi k zásadní otázce další existence a smysluplné činnosti RG ČR a navrhl znovu diskutovat o rozpuštění RG ČR a vstupu do AMG, protože situace se změnila, snaha o udržení rady jede hlavně z řad malých galerií, které nemají ochranu MK, v rámci AMG by však byla podpora jednoho velkého sdružení, což vidí jako výhodu. Tuto myšlenku podpořili i dr. Anna Janištinová a prof. Milan Knížák. Dr. Jan Sekera znovu shrnul důvody, proč se po počátečních společných jednáních začátkem 90. let ustavila RG a AMG jako 2 samostatná sdružení. Nejpodstatnější je rozdílný přístup ke sbírkovému předmětu. Muzeum vyjímá sbírkový předmět z jeho původního prostředí a staví ho do nových kontextů. Muzeum umění (galerie) výtvarné dílo naplňuje tím, že jej umisťuje do kontextu vývoje umění. Tím galerie tvoří specifický muzejní obor, který řeší specifické problémy, z hlediska obecných muzeí obtížně zobecnitelné. Rozpuštění rady označil za nepraktické a nešťastné. Toto stanovisko podpořila i řada ředitelů. Oponoval mu prof. Knížák, který ho označil za romantické, a naopak jako pragmatický postup navrhl vytvořit speciální sekci v rámci AMG. Předseda AMG připomněl, že je pro úzkou spolupráci mezi oběma sdruženími a nevidí větší problém v jejich samostatné existenci, rozhodnout se musí sami galerie, upozornil však na skutečnost, že stanovy ani jednoho sdružení zatím nepřipouští splynutí dvou samostatných celků. Doc. P. Zatloukal připomenul důvody osamostatnění se olomoucké galerie z vlastivědného muzea, ale spolupráci s muzei v rámci AMG jako problém nevidí, navrhl ustavení pracovní skupiny, která by otázku sloučení řešila, neboť úkoly pro něž RG vznikla se vyčerpaly. Mgr. J. Jůza připomenul, že kvalita činnosti jakéhokoliv sdružení odvisí od ochoty jeho členů k práci, pokud ta nebude, je jedno, zda to bude pod hlavičkou RG nebo AMG. Dr. Jelínková tlumočila stanovisko komory odborných pracovníků, která se také staví za další samostatnou existenci RG, pouze je třeba určit její novou strategii činnosti. Ak.mal. V. Zoubek z Rabasovy galerie, která je členem RG i AMG, zdůraznil, že způsob jejich práce se opravdu odlišuje, ale vztah krajů k oběma sdružením je stejně přezíravý. Dr. Ševeček připomněl, že galerie jsou důležité výspy uměleckohistorického oboru v regionu a rada by měla být garantem oboru, který je rozdílným přístupem krajů v ohrožení.

Téměř dvouhodinovou diskusi uzavřela předsedkyně poukazem na možnost vyjádřit se k otázce další existence RG, kterou všichni dostali během léta v odpovědích na její 4 základní otázky. Z došlých odpovědí se většina vyslovila pro zachování Rady, proto předsednictvo připravilo dnešní jednání sněmu, jako řádné volební jednání a tato diskuse celý program posouvá jinam.

Po přestávce navrhla předsedkyně změnu v jednání programu – předřadit volbu předsedy a místopředsedy jednání o novele stanov – protože, nepodaří-li se je zvolit, nemá smysl pokračovat v dalším jednání. Plénum navrženou změnu jednomyslně odsouhlasilo.

VOLBA PŘEDSEDY RG ČR

Předsednictvo navrhlo jako kandidáta na předsedu PhDr. Ivana Neumanna, ředitele ČMVU v Praze, který kandidaturu přijal. Protinávrh z pléna nebyl žádný. Činnosti se ujala volební komise. Hlasování bylo tajné, delegáti na hlasovací lístek napsali jméno kandidáta nebo odevzdali lístek prázdný.

Volební komise konstatovala, že z 62 přítomných delegátů sněmu odevzdalo platný volební lístek 60 delegátů, 56 z nich hlasovalo pro dr. Neumanna, 4 byly proti.

V prvním kole byl zvolen předsedou RG ČR PhDr. Ivan Neumann.

Volba místopředsedy RG ČR

Předsednictvo navrhlo jako kandidáta na místopředsedu Mgr. Petra Beránka, ředitele Galerie výtvarného umění v Ostravě, který kandidaturu přijal. Protinávrhem z pléna byl navržen Mgr. Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně, který také kandidaturu přijal. Volba proběhla obdobně jako u předsedy.

Volební komise konstatovala, že z 62 přítomných delegátů odevzdalo platný volební lístek 61delegátů. Mgr. Petr Beránek získal 34 hlasů, Mgr. Marek Pokorný 25 hlasů, 2 lístky byly prázdné.

V prvním kole byl zvolen místopředsedou RG ČR Mgr. Petr Beránek.

Po přestávce byla započata novelizace stanov RG ČR. Jednání moderovala dr. Dagmar Jelínková. Přítomní obdrželi nakopírované stanovy s vyznačenými návrhy změn. Plénum odsouhlasilo postup schvalování změn hlasováním ke každému pozměněnému paragrafu a bodu samostatně. Nejprve bylo přečteno nově navržené znění, pokud byly připomínky z pléna, hlasovalo se nejprve o znění navrženém z pléna. Regulérnost hlasování hlídala volební komise, která v případě těsných výsledků přepočítávala hlasy.

Provedené změny stanov: § I. – název RG ČR zůstal nezměněn, v celém textu byla provedena úprava na galerie (muzeum umění); § II. doplněna věta v preambuli a nové body č. 15. a 16., pořadí původních bodů se neměnilo, protože všechny mají stejnou váhu; § III. upraveno znění bodu 2. o kolektivním členství; § V. doplněny dva nové body; § VII – po bouřlivé diskusi byla ustavena další komora senátu – komora edukačních pracovníků, z toho plyne změna bodu 1., dále byl upraven text bodu 3. a vypuštěn bod 4.; § VIII. bod 2. změna v periodě schůzek grémia, bod 3. upraven text a doplněn charakteristikou jednotlivých komor senátu, bod 4. změna ve složení předsednictva, doplněn 1 zástupce za komoru edukačních pracovníků a upraveno minimum jednání předsednictva, bod 6. doplněna věta o kooptaci členů rozhodčí komise; § IX. vypuštěna povinnost předkládat pololetní uzávěrky; § X. bod 2. doplněna věta o řízení likvidace RG; § XI. vypuštěn; § XII. přečíslován na 11 a upraven jeho text. (viz příloha zápisu č. 5 – úplné znění stanov)

Po schválení všech úprav stanov, vzhledem k časovému posunu programu, bylo v 19.00 jednání 1. dne se souhlasem pléna ukončeno a volba zbývajících členů předsednictva, KOP a komisí byla přesunuta na druhý den.

2. den – 4. listopad 2004

Jednání druhého dne bylo zahájeno v 9.00 prezentací firmy FoxCom s.r.o., jejíž multimediální aplikaci vhodnou pro ediční činnost a rozesílání pozvánek představil Norbert Odvárka. Prostředí je velmi přátelské k uživatelům. Ředitelé na poslední schůzce komory, obdrželi CD s vizuální prezentací firmy. Kontakt na firmu: FoxCom, Rooseveltova 21, 160 00 Praha 6, tel. 224 325 104, www.foxcom.cz .

Mandátová komise mezitím ověřila počet přítomných a konstatovala, že ze 71 přihlášených delegátů se na dopoledním jednání 2. dne sněmu RG ČR účastní 47 delegátů, což je stále nadpoloviční většina a jednání je usnášení schopné.

Volební komise proto v 9.30 přikročila k pokračování voleb do předsednictva RG ČR.

Delegáti obdrželi hlasovací lístky se jmény všech členů komory ředitelů, z niž tajným hlasováním volili 3 další zástupce v předsednictvu za komoru ředitelů.

Po sečtení všech hlasů volební komise konstatovala, že ke zvolení je třeba nejméně 24 hlasů. V prvním kole bylo odevzdáno 47 platných volebních lístků, z 27 sedmi ředitelů (kromě již zvoleného předsedy a místopředsedy) dostalo hlas 17 ředitelů, ale žádný neměl nadpoloviční většinu, proto všech 17 postupuje do druhého kola. Pořadí v kole prvním: Mgr. M. Pokorný 23 hlasů; dr. L. Ševeček 22; Mgr. H. Nováková 20; dr. V. Laštovková 10; Mgr. J. Samec 9; dr. P. Ciprián 8; dr. J. Potužáková a dr. J. Štíbr po 7; Mgr. T. Fassati 6; dr. T. Rybička, dr. J. Vykoukal a doc. P. Zatloukal 5; Mgr. A. Rezler a Mgr. J. Kapusta 2; Mgr. J. Fantura, dr. I. Frolec a prof. M. Knížák po 1 hlase.

Hlasovací lístky pro druhé kolo byly nejprve upraveny vyškrtnutím jmen předsedy a místopředsedy a těch ředitelů, kteří v 1. kole nedostali žádný hlas.

Po sečtení hlasů volební komise konstatovala, že ze 47 odevzdaných volebních lístků v druhém kole nadpoloviční většinu hlasů obdrželi: Mgr. Marek Pokorný 29 hlasů, dr. Ludvík Ševeček 29 a Mgr. Hana Nováková 26, proto se stávají dalšími členy předsednictva RG ČR za komoru ředitelů.

Pořadí v 2. kole na dalších místech podle obdržených hlasů: dr. P. Ciprián 14; dr. V. Laštovková 10; Mgr. J. Samec a doc. P. Zatloukal po 7; dr. J. Potužáková 5; Mgr. T. Fassati a dr. J. Štíbr 4; dr. T. Rybička 3; dr. J. Vykoukal 2; Mgr. J. Fantura 1 hlas.

Dalšího moderování se ujala D. Jelínková a přečetla nové složení komory odborných pracovníků a přítomní členové zvolení v jednotlivých členských galeriích se stručně představili. Plénum aklamací jednomyslně potvrdilo složení nové komory odborných pracovníků. Tím byl splněn předpoklad k volbě 4 členů předsednictva za KOP. Delegáti obdrželi hlasovací lístky se jmény všech členů nové komory k tajnému hlasování.

Po sečtení hlasů volební komise konstatovala, že ze 46 odevzdaných platných volebních lístků v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů obdrželi: dr. Dagmar Jelínková 34 hlasů; Mgr. Michal Soukup 27, Mgr. Jiří Jůza 24 a stali se tak členy předsednictva RG ČR.

Další hlasy obdrželi: Mgr. B. Vachudová 20 hlasů; dr. E. Neumannová 12; dr. M. Macharáčková a dr. J. Hyliš 10; Mgr. L. Horňáková 9; Mgr. I. Binder a R. Drury 6; Mgr. P. Finfrlová a Mgr.V. Tetiva 5; Mgr. M. Chmelařová 4; A. Fassatiová 3; A. Strnadová M.A. a Mgr. A. Löblová 2; Mgr. D. Havlíčková, J. Gordon, Mgr. P. Kočová a M. Martykánová po 1 hlase. Tito zástupci postoupili do druhého kola k volbě posledního zástupce v předsednictvu za KOP.

Hlasovací lístky pro druhé kolo byly nejprve upraveny vyškrtnutím jmen v 1. kole zvolených členů předsednictva a těch členů KOP, kteří v 1. kole nedostali žádný hlas.

Po sečtení hlasů volební komise konstatovala, že ze 46 odevzdaných platných volebních lístků v druhém kole nadpoloviční většinu hlasů obdržela a 4. členem předsednictva za KOP se stala Mgr. Božena Vachudová s 28 hlasy.

Další hlasy obdrželi: dr. E. Neumannová 9; dr. J. Hyliš 5; Mgr. L. Horňáková 3 a dr. M. Macharáčková 1 hlas.

Volby zbývajících členů předsednictva a členů kontrolní a rozhodčí komise proběhli na návrh z pléna, který byl jednomyslně odhlasován, aklamací.

Členem předsednictva za komoru edukačních pracovníků se stane po svém zvolení předseda této nově ustavené komory. Návrh byl schválen všemi hlasy.

Členem předsednictva za komoru individuálních členů byl jednomyslně zvolen dr. Jan Sekera.

Kontrolní komise byla většinou hlasů schválena ve složení ing. Iva Habichová (OGV Jihlava) – předsedkyně; ing. Luďka Kozibradková (ZČG Plzeň) a Marie Vetešníková (MU Olomouc) – členové.

Rozhodčí komise byla většinou hlasů schválena ve složení Mgr. Tomáš Fassati (MU Benešov), Mgr. Josef Fantura (GVU Hodonín), dr. Jiří Hyliš (OGV Jihlava), dr. Alena Potůčková (ČMVU Praha) a dr. Jan Štíbr (SČGVU Litoměřice).

STRATEGIE ČINNOSTI RG ČR NA DALŠÍ OBDOBÍ

Projednávání tohoto bodu probíhalo formou diskuse k návrhům předneseným z pléna. Mgr. Fassati nabídl jako tiskovou platformu RG ČR Bulletin Muzea umění v Benešově a zlepšení propagace RG – RG ČR, jak značka kvality.

Z diskuse nakonec vyplynuly tyto okruhy, jejichž další rozpracování provede předsednictvo:

 1. vzdělávací programy pro členy RG, pokračovat ve vydávání metodických příruček, kodifikujících zásady odborné praxe v galeriích;

 2. podporovat aktivity nově ustavené komory edukačních pracovníků a usilovat o jejich začlenění do širších systémů celoživotního vzdělávání;

 3. pokračovat v tradici uskutečňování společných výstav RG ČR, nejméně jednou za volební období, výstavy by se však měly více otevřít směrem k prezentaci dalších veřejných i soukromých sbírek výtvarného umění;

 4. pokračovat v projektu „Ideální depozitář“

 5. navázat užší spolupráci s AMG, UHS, vědeckými ústavy a oborovými vysokoškolskými pracovišti a otevřít se;

 6. pokračovat ve spolupráci s Policií ČR a MK ČR při řešení problematiky falz a soudních znalců – pracovní skupina byla ustavena za RG jsou jejími členy Mgr. J. Jůza a Mgr. M. Chmelařová;

 7. zabývat se analýzou dopadů novely zákona 122 v odborné oblasti jako partner MK ČR.

Zpráva o grantovém projektu RG ČR na rok 2004 „Nové metody práce s veřejností v galeriích “

D. Jelínková seznámila přítomné s průběhem projektu, jehož 1. část – seminář a tvůrčí dílna dr. A. Brabcové proběhly 21. a 22. 10. ve Veletržním paláci v NG v Praze. Shrnutí dílny od dr. Brabcové (viz příloha č. 4 zápisu) bude východiskem pro práci nově ustavené komory edukačních pracovníků (KEP), podmět pro její ustavení vzešel právě z práce v této dílně. Přednesené příspěvky z tohoto semináře budou zveřejněny na specializované webové stránce, která bude v provozu od prosince a je také součástí grantového projektu. V souvislosti s přípravou webové stránky se KOP dostala do problému s plánovanou „bankou nápadů“, která by měla být inspirací pro galerie bez lektorských pracovníků. S autory projektu byly sepsány smlouvy o zveřejnění na webu, ale většina projektů je i zaměstnaneckým dílem. Protože se jedná o grantový projekt RG ČR a v zájmu všech členů je jeho zdárné dokončení, odsouhlasilo plénum, že usnesení sněmu v tomto bodě nahradí jednotlivé souhlasy dotčených galerií se zveřejněním projektů v „Nápadníku“. Webová stránka pro edukační činnost bude mít tři části (první 2 budou přístupné veřejnosti) – a) informace o aktivitách RG v této oblasti – tam budou nyní příspěvky ze semináře v NG, b) informace o aktivitách jednotlivých členských galerií, tuto část si bude každá galerie spravovat sama, takže bude záležet na nich, jak budou údaje aktuální (v případě, že má galerie funkční vlastní stránky pro edukační činnost, bude zde jen odkaz na tyto stránky), c) třetí část – Nápadník – bude přístupná jen členským galeriím RG, proto každá galerie dostane svůj kód. Správě stránky by se měla věnovat Mgr. Š. Satrapová z GVU v Havlíčkově Brodě a její obsah již bude v kompetenci KEP.

Po přestávce bylo plénu návrhovou komisí předneseno usnesení. Jeho znění bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými delegáty.

Usnesení V. sněmu Rady galerií České republiky, konaného v Plzni ve dnech 3.a 4. 11. 2004

1. Sněm bere na vědomí:

a) po obšírné diskusi o další existenci rady námět na ustavení pracovní skupiny pro jednání o případném sloučení s AMG s tím, že se jím předsednictvo bude zabývat;

b) informaci o nabízených produktech firmy FoxCom (kontakt: GSM – 603417862, e-mail – norbert.odvarka@foxcom.cz, www.foxcom.cz);

c) zprávu o grantovém projektu RG ČR „Nové metody práce s veřejností v galeriích“;

d) nabídku tiskové komunikační platformy RG ČR ve formě bulletinu Muzea umění Benešov.

2. Sněm schvaluje:

a) zprávu o činnosti Rady od posledního sněmu;

b) zprávu o hospodaření;

c) zprávu revizní komise;

d) změny a doplňky stanov RG ČR. Jejich současné úplné znění tvoří přílohu zápisu z jednání sněmu;

e) následující složení komory odborných pracovníků

MU Benešov Anna Fassatiová, MG Brno Mgr. Ivo Binder, MM Brna PhDr. Marcela Macharáčková, GVU Havlíčkův Brod Mgr. Daniela Havlíčková, AJG Hluboká n.V. Mgr. Vlastimil Tetiva, GVU Hodonín PhDr. Ilona Tunklová, MU Hradec Králové Mgr. Petra Finfrlová, GVU Cheb Jiří Gordon, OGV Jihlava PhDr. Jiří Hyliš, GU Karlovy Vary Mgr. Božena Vachudová, Galerie Klatovy – Klenová Mgr. Magdalena Krejčová, Galerie Felixe Jeneweina – neobsazeno, OG Liberec Anna Strnadová M.A., SČGVU Litoměřice PhDr. Eva Neumannová, GBR Louny Mgr. Andrea Löblová, GVU Náchod Iva Dvořáčková, HG Nové Město n.M. PhDr. Jaroslava Pelikánová, MU Olomouc Mgr. Michal Soukup, GVU Ostrava Mgr. Jiří Jůza, VČG Pardubice Mgr. Marcela Chmelařová, ZČG Plzeň Mgr. Petra Kočová, ČMVU Richard Drury, NG Praha PhDr. Dagmar Jelínková, GMU Roudnice n.L. Mgr.Vladimíra Drahozalová, RG Rakovník Mgr. Dalibor Blažek, GSM Uherské Hradiště Marie Martykánová, KGVU Zlín Mgr. Ladislava Horňáková;

f) uveřejnění programů edukačních pracovišť jednotlivých galerií na webu ve formě „Nápadníku“ ;

g) strategické záměry pro další období činnosti RG ČR:

podporovat aktivity nově ustavené komory edukačních pracovníků a usilovat o jejich začlenění do širších systémů celoživotního vzdělávání

vypracovat vzdělávací programy pro členy RG, pokračovat ve vydávání metodických příruček, kodifikujících zásady odborné praxe v galeriích

pokračovat v tradici uskutečňování společných výstav RGČR nejméně jednou za volební období, které by se však měly více otevřít směrem k prezentaci dalších veřejných i soukromých sbírek výtvarného umění

příprava projektu „Ideální depozitář“

užší spolupráce s AMG, UHS vědeckými ústavy a oborovými vysokoškolskými pracovišti

spolupráce s Policií ČR a MK ČR při řešení problematiky falz a soudních znalců – pracovní skupina byla ustavena

h) zabývat se analýzou dopadů novely zákona 122 v odborné oblasti jako partner MK ČR.

3. Sněm zvolil nové orgány Rady:

a) předsednictvo ve složení

Předseda: PhDr. Ivan Neumann

Místopředseda: Mgr. Petr Beránek

členové: Mgr. Marek Pokorný

PhDr. Hana Nováková

PhDr. Ludvík Ševeček

PhDr. Dagmar Jelínková

Mgr. Michal Soukup

Mgr. Jiří Jůza

Mgr. Božena Vachudová

PhDr. Jan Sekera za komoru IP

předseda komory edukačních pracovníků

b) rozhodčí komisi ve složení

PhDr. Jiří Hyliš

Mgr. Josef Fantura

Mgr. Tomáš Fassati

PhDr. Jan Štíbr

PhDr. Jana Potůčková

c) kontrolní komisi ve složení

Předsedkyně – Ing. Iva Habichová

Ing. Luďka Kozibradková

Marie Vetešníková.

4. Sněm ukládá:

a) Předsednictvu RG ČR, aby urychleně svolalo své první jednání a rozpracovalo přijaté strategické záměry pro nastávající období

b) Předsednictvu RG ČR, aby urychleně vyřídilo přeregistraci schválených Stanov na MV ČR.

Závěrem Mgr. Beránek poděkoval odstupujícím členům předsednictva za odvedenou práci, zvláště bývalé předsedkyni Mgr. Haně Novákové. Dr. Jelínková připomenula povinnost galerií vyzvednout si své kresby z výstavy „Kresba, kresba …“ v termínu 1. – 10. 12. 2004 a schůzku nové komory odborných pracovníků, která se uskuteční v polovině prosince 2004.

Poslední slovo měl nový předseda RG ČR dr. Ivan Neumann, který věří, že jeho zvolení bylo aktem vyjádřené důvěry a naděje v další práci RG a nikoliv jen touha zbavit se aktuálního problému. Další integrita rady bude vyžadovat kolegialitu a spolupráci. Nové předsednictvo se bude snažit být lidmi spolupráce nejen mezi galeriemi, ale i s AMG a dalšími, bude se snažit o odbourání vzájemných animozit. Po té předseda jednání V. sněmu RG ČR ve 12.20 ukončil.

Zapsala: Dagmar Jelínková Ověřil: Mgr. Petr Beránek,

místopředseda RG ČR

Příloha č. 1 zápisu z V. sněmu RG ČR

PREZENČNÍ LISTINA DELEGÁTŮ A HOSTŮ V. SNĚMU RADY GALERIÍ ČR

Západočeská galerie v Plzni 3. – 4. 11. 2004

I. DELEGÁTI

Muzeum umění Benešov

Mgr. Tomáš Fassati, ředitel

Anna Fassati

Moravská galerie v Brně

Mgr. Marek Pokorný, ředitel

PhDr. Kateřina Svobodová

PhDr. Marta Sylvestrová

PhDr. Ludmila Horáková

Muzeum města Brna

PhDr. Pavel Ciprián, ředitel

PhDr. Marcela Macharáčková

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Mgr. Hana Nováková, ředitelka

Mgr. Daniela Havlíčková

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

PhDr. Hynek Rulíšek, ředitel

Hynek Rulíšek ml.

M. Růžička

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Mgr. Josef Fantura, ředitel

PhDr. Ilona Tunklová

Josef Sýkora

Galerie moderního umění v Hradci Králové

PhDr. Tomáš Rybička, ředitel

Mgr. Petra Finfrlová

Galerie výtvarného umění v Chebu

PhDr. Jiří Vykoukal, ředitel vz. Dana Ryšavá

Jiří Gordon, odborný pracovník

Dr. Josef Heřman

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Ing. Iva Habichová, ředitelka

PhDr. Jiří Hyliš

Alena Uxová

Galerie umění Karlovy Vary

Mgr. Jan Samec, ředitel

Mgr. Božena Vachudová

Galerie umění Klatovy-Klenová

Mgr. Marcel Fišer, ředitel (omluven)

Mgr. Magdalena Krejčová (omluvena)

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Mgr. Aleš Rezler, ředitel

Galerie výtvarného umění Liberec

PhDr. Věra Laštovková, ředitelka

Anna Strnadová, M.A.

Markéta Kroupová

Galerie výtvarného umění Litoměřice

PhDr. Jan Štíbr, ředitel

PhDr.Eva Neumannová

Alena Beránková

Galerie Benedikta Rejta Louny

PhDr. Alice Štefančíková, ředitelka (omluvena)

Mgr. Andrea Löblová

Galerie výtvarného umění Náchod

Mgr. Jan Kapusta, ředitel

Iva Dvořáčková

Horácká galerie Nové Město na Moravě

PhDr. Josef Chalupa, ředitel

PhDr. Jaroslava Pelikánová

Muzeum umění Olomouc

Doc. PhDr. Pavel Zatloukal

Mgr. Michal Soukup

PhDr. Anežka Šimková

Galerie výtvarného umění Ostrava

Mgr. Petr Beránek, ředitel

Mgr. Jiří Jůza

Ctirad Janečka

Východočeská galerie v Pardubicích

Mgr. Martin Dostál, ředitel (omluven)

Mgr. Ing. Marcela Chmelařová

Západočeská galerie v Plzni

PhDr. Jana Potužáková, ředitelka

PaeDr. Ludislava Tomková

Mgr. Petra Kočová

České muzeum výtvarných umění v Praze

PhDr. Ivan Neumann, ředitel

PhDr. Alena Potůčková

Richard Drury

Národní galerie v Praze

Prof. Milan Knížák, Dr.A.

Ing. Miloslav Tajč

PhDr. Anna Janištinová

PhDr. Dagmar Jelínková

Mgr. Eržika Kubínová

PhDr. Magda Němcová

PhDr. Jana Moravcová

Mgr. Adéla Holubová

Mgr. Jiří Fronek

Mgr. Helena Musilová (omluvena pro nemoc)

Rabasova galerie Rakovník
ak.mal. Václav Zoubek

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

PhDr. Miroslava Hlaváčková (omluvena)

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti

PhDr. Ivo Frolec, ředitel (omluven)

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

PhDr. Ludvík Ševeček, ředitel

Mgr. Ladislava Horňáková

Mgr. Václav Mílek

II. Individuální členové:

PhDr. Jan Sekera

III. Hosté:

Ministertsvo kultury České republiky

Ing. Pavel Jirásek, vedoucí oddělení muzeí a galerií (omluven)

Jiří Žalman, oddělení muzeí a galerií (omluven)

PhDr. Marcela Stránská, oddělení muzeí a galerií

Plzeňský kraj

Mgr. Vlasta Frouzová, vedoucí odboru

Mezinárodní bienále kresby Plzeň

Ak.mal. Jaroslav Zapletal, předseda

Mgr. Gabriela Hájková, ředitelka bienále

Asociace muzeí a galerií

PhDr. Pavel Ciprián, předseda AMG

Příloha č. 2 zápisu z V. sněmu RG ČR

Zpráva předsedkyně RG ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté,

srdečně vás vítám na již V.sněmu Rady galerií České republiky, který se tentokrát schází v prostorách Západočeské galerie v Plzni. Tímto chci jménem nás všech moc poděkovat vedení a všem pracovníkům Západočeské galerie v Plzni za vstřícnost a především za skvělé přijetí a vytvoření příjemného prostředí pro naše jednání nejen dnes, ale i při různých společných akcích v uplynulých letech.

Mým úkolem je nyní zhodnotit období téměř 4 let od IV.sněmu tehdy ještě RSG. Období, které nám všem, ale především našim institucím, přineslo celou řadu změn.

Změna stanov v roce 2000 umožnila přijímat další instituce, podmínkou je jejich sbírkotvorná činnost v oblasti výtvarného umění. V současné době rada sdružuje 27 galerií.

Důležitou aktivitou v uplynulém období byl podíl rady na přípravě některých zákonů navrhovaných Ministerstvem kultury ČR, či připomínkování řady dalších. Bohužel ne všechny připomínky a podněty rady byly vyslyšeny a zahrnuty do výsledné podoby zákonů.

V oblasti odborné činnosti jsme koordinovali výstavní činnost členských institucí, kde se vzájemný finanční podíl několika galerií na jedné výstavě stal nezbytností vynucenou neustálým reálným snižováním příspěvků na činnost. Dále jsme spolupracovali s Moravským zemským muzeem na modernizaci počítačové evidence sbírek výtvarného umění.

Velkou pozornost věnovala rada i přípravě a realizaci několika závažných projektů a prezentací. Z nich bych ráda připomněla např. vytvoření webových stránek RG. Ve spolupráci s Museum Ostdeutsche Galerie Regensburg a Institutem restaurování a konzervačních technik v Litomyšli rada připravila a realizovala seminář s následnou publikací „Rukověť péče o papírové sbírkové předměty“. V oblasti prezentace pak výstavu českého surrealismu ve Spolkové republice Německo /2001/ a v neposlední řadě pravidelná každoroční prezentace na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour. V roce 2003 se vedle stánku rada prezentovala i doprovodnou akcí, kterou byla výstava věnovaná materiálnímu procesu malby bez vztahu k zobrazovanému námětu. Posledním společným vystoupením je výstava Kresba, kresba… , která je završením několikaleté společné práce věnované ochraně sbírkových předmětů na papíře a z papíru.

Výčet činnosti rady je pravidelně zveřejňován ve výročních zprávách a jako takový je běžně přístupný na webových stránkách, proto se dále chci věnovat již zmíněným změnám, které provázely naši práci v uplynulých letech. Nejpodstatnější a rozhodující změnou byl přechod většiny našich členských galerií – muzeí umění ze státní správy pod nově budované krajské samosprávy. Některé instituce si změnou zřizovatele zlepšily své rozpočty nebo podmínky své další činnosti, pro jiné tento krok znamenal zhoršení podmínek, v některých případech i hrozbu ztráty samostatné existence. Především ale musím konstatovat, že pochybnosti a obavy o osud galerií formulované na IV.sněmu RG se mnohde ukázaly jako zcela opodstatněné.

O to více mne mrzí, že vzájemná spolupráce a kooperace budovaná s nemalým úsilím prvních deset let naší společné integrace v RSG, vzala hlavně v posledních dvou letech za své. Příčinou je vedle neochoty a vůle udělat něco navíc pro všechny, především nahrazení v minulosti jednotného přístupu MK ČR 14 novými krajskými samosprávami, které si formulují vlastní koncepce, postupy a podmínky, mnohdy značně rozdílné. Chápu, že každý z nás má stále méně času, že nárůst administrativy a hlavně stále sledování neustálých změn legislativy či ekonomických pravidel nám zabírá převážnou část pracovní doby. V některých krajích musíme čelit atakům, které limitují i samotnou odbornou činnost našich institucí, nebo ji přímo zpochybňují, různých regionálně založených kulturně politických a osvětových představ, které mají kořeny v době totality. Nejde však jen o vyvíjení tlaku na plnění určitých kvantitativních ukazatelů na úkor odbornosti, ale někdy i o snahu z „laických“ pozic usměrňovat činnost našich institucí. Týká se to např. zápůjček významných sbírkových předmětů do neadekvátních prostor nebo přímo prosazování určitého druhu „umění“. Na galerie je pak z různých pozic vyvíjen tlak, aby věnovaly pozornost hlavně místnímu „regionálnímu umění“. Představa, že výtvarné umění je v principu dvojí, na jedné straně to regionální – „méně významné“ a na druhé straně „vysoké umění“ je zavádějící a velmi nebezpečná, neboť je snadno zneužitelná. A mnozí z nás si ještě pamatují dobu, kdy i naše instituce byly záměrně ideologicky ovlivňovány .

Některé naše kolegyně a kolegové, kteří tyto problémy nyní nemají, považují společná setkání a snahy o hledání východiska za ztrátu času a odmítají participovat na společné práci. Jak je tento přístup neuvážený a krátkozraký nám mohou ukázat již víkendové komunální volby, které mohou přinést závratné změny v jednotlivých krajích. A se změnami nám opět nastane období, kdy novým zástupcům samosprávy budeme muset neustále znovu a znovu vysvětlovat podstatu činnosti specializované sbírkotvorné instituce našeho typu, její poslání a potýkat se s různými lokálně politickými vlivy a zásahy. A právě proto bychom se měli semknout a společně se snažit o uchování si odborné nezávislosti a ne lehkomyslně a neuváženě opouštět pozice, které jsme tak dlouho a těžce získávali. Ba naopak bychom měli stále více zainteresovávat do naší problematiky širší odbornou veřejnost. Více a úžeji spolupracovat s příslušnými uměleckohistorickými pracovišti a programově posilovat celo oborovou interní komunikaci.

Jsem si vědoma skutečnosti, že má předchozí slova jsou poznamenána faktem, že právě fungování galerií v našem kraji bylo ovlivněno řadou negativních zásahů a změn, ale o to více si uvědomuji potřebu a nutnost oborové integrace, vzájemné komunikace a podpory. A o to více si cením všech z vás a vašich spolupracovníků, kteří nám pomáhali v hledání cest a překonávání těchto nekompetentních a problematiky neznalých zásahů do naší práce. Děkuji vám všem, kteří jste se aktivně podíleli na práci pro RG a byli ochotni obětovali hodně svého volného času při přípravě a realizaci akcí a aktivit RG pořádaných.

Hana Nováková

Příloha č. 3 zápisu z V. sněmu RG ČR

Přehled hospodaření RG ČR za období od 1.1.2004 do 30.9.2004

P ř í j m y

Příjmy z prodeje publikace „Průvodce po státních galeriích ČR“ 1 950,– Kč

Příjmy z prodeje „Rukověti…“ 840,– Kč

Členské příspěvky 2004 424 600,– Kč

v tom za mimořádné členské příspěvky: 139 000,– Kč

Dotace Ministerstva kultury ČR 92 000,– Kč

Oblastní galerie Jihlava – neznámá platba 140,– Kč

P ř í j m y c e l k e m 519 530,– Kč

V ý d a j e

Členský poplatek ČKMŠ 5 000,– Kč

Přeúčtování nákladů – GVU Havlíčkův Brod 4 638,90Kč

OPUS – K. Mědílková – Rukověť péče o papírové sbírkové předměty 89 880,– Kč

DYTEC, s.r.o. Praha – nekyselý paspartovací karton Mosaica 34 657,60Kč

Unie svazu zaměstnavatelů – příspěvek 42 000,– Kč

SSV Studio Olomouc – aktualizace webových stránek 49 980,– Kč

Internetové aplikace (Tlučhořová M. – grant) 20 000,– Kč

Občerstvení na zasedání komory ředitelů 3 065,– Kč

Raut grémia RG 23 800,–Kč

Náklady za vedení účetnictví – doplatek za rok 2003 3 510,–Kč

Poplatky za vedení běžného účtu 1 877,–Kč

V ý d a j e c e l k e m 278 408,50 Kč

R e k a p i t u l a c e příjmů a výdajů k 30.09.2004

Počáteční zůstatek účtu k 01. 01. 2004 139 997,03 Kč

Celkové příjmy + 519 530,– Kč

Celkové výdaje – 278 408,50 Kč

Zůstatek účtu k 30.09.2004 381 118,53 Kč

Další očekávané :

Výdaje: celkem Úhrady Zbývá k 25.10. k úhradě

Příspěvky v rámci programu „Nové metody…“ 47 000,– Kč 24 000 23 000

Fa KP Troja – materiál „Nové metody…“ 9 196,– Kč 9 196 0

Fa Agrodat – samolepky 4 065,80 Kč 4 065,80 0

Fa Česal D., Praha – karton 6 307,– Kč 6 307 0

Výstava „Kresba“ 117 497,– Kč 77 497 0

15 000 25 000

Cestovní příkaz – Dr. Sekera 270,– Kč 270

Smlouva – účetní (leden – září 2004) 10 030,– Kč 10 030

C e l k e m 194 365,80 Kč 136 065,80 58 300

Příjmy:

Řádné členské příspěvky 12 000,– Kč

Z toho: GMU Roudnice nad Labem 4 000,– Kč

GBR Louny 8 000,– Kč

Mimořádné členské příspěvky 32 000,– Kč

Z toho: Moravská galerie Brno 12 000,– Kč

MUM Benešov 6 000,– Kč

GMU Hradec Králové 8 000,– Kč

GBR Louny 6 000,– Kč

Členské příspěvky fyzických osob 600,– Kč

C e l k e m 44 600,– Kč

Přehled pohledávek

Dlužník

Dlužná částka

Členský příspěvek

Poznámka

Galerie moderního umění

Roudnice nad Labem

Fa 20/00 2 000,–

Fa 22/01 4 000,–

Fa 08/02 4 000,–

za rok 2001

za rok 2002

za rok 2003

Neuhrazeno

Dtto

Dtto

R e k a p i t u l a c e včetně očekávaných příjmů a výdajů

Počáteční zůstatek účtu k 01. 01. 2004 139 997,03 Kč

Celkové příjmy + 519 530,– Kč

Očekávané příjmy + 44 600,– Kč

Celkové výdaje – 278 408,50 Kč

Očekávané výdaje – 194 365,80 Kč

Očekávaný zůstatek účtu k 30.10.2004 231 352,73 Kč

Zůstatek běžného účtu k 25.10.2004 337 549,73 Kč

Výpis z účtu za měsíc říjen 2004 v době sestavení zprávy ještě nebyl k dispozici.

V Chebu dne 1. listopadu 2004

Vypracovala: Ryšavá D.

Příloha č. 4 zápisu z V. sněmu RG ČR

NOVÉ METODY VÝCHOVNÉ PRÁCE V GALERIÍCH

Seminář Rady galerií ČR, Praha 21.-22.10.2004

Zpráva o průběhu pracovní dílny
 1. Očekávání účastníků

 • Seznámení s novými metodami a přístupy ve vzdělávací praxi muzeí umění

 • Inspirace

 • Kontakt s kolegy

 • Metodika tvorby programu

 • Psychologie návštěvníka (zejména dětského)

 • Zdroje financování projektů (včetně fondů EU)

 • Metodika zprostředkování plnohodnotného zážitku pro různé skupiny návštěvníků

 • Interakce galerie – divák

 • Praxe vzdělávací činnosti galerií v ČR v porovnání se zahraničními standardy

 1. Téma semináře

Projektový management – základní minimum

Semináře se účastnila skupina 35 osob – převážně pracovníků institucí zastoupených v Radě galerií ČR. Vzhledem k vysokému počtu zúčastněných bylo dáno účastníkům na vybranou z větší škály možností, vztahujících se projektovému managementu, tak, aby bylo přiměřeně vyhověno jejich rozdílným očekáváním. V rámci semináře byla věnována pozornost těmto tématům:

 • zdroje financování projektů (zejména možnosti financování ze Strukturálních fondů EU)

 • cílové skupiny návštěvníků pro muzeum umění

 • malá projektová dílna zaměřená na projekty účastníků

 • dílna zaměřená na doporučení pro RG ČR: Zajištění vnitřních i vnějších předpokladů pro vzdělávací práci v muzeích umění

 1. Výsledky dílny Zajištění vnitřních i vnějších předpokladů pro vzdělávací práci v muzeích umění

Účastníci semináře pracovali ve 3 skupinách, výsledky jejich práce jsou zde zpracovány souhrnně, protože jednotlivé vnitřní i vnější předpoklady byly poměrně shodně identifikovány ve všech 3 skupinách:

a) vnitřní předpoklady

 • činnost lektora není koordinována při přípravě výstavy nebo expozice s činností kurátora, náklady na přípravu doprovodného programu nejsou součástí rozpočtu výstavy nebo expozice

 • ve většině institucí je funkce vzdělávacího pracovníka (pokud je vůbec zřízena) kumulována s ostatními pracovními náplněmi, pro kvalitní činnost by bylo zapotřebí, aby většina institucí měla 1 odborného vzdělávacího pracovníka na plný úvazek

 • prosazování nových metod interpretace umění formou vzdělávacích programů je obtížné, často nemá dostatečnou podporu vedení instituce a odborných kolegů, zařazení edukátora do týmové práce muzea umění je zřídkavé

 • edukátor by měl být zařazen a respektován jako samostatný odborný pracovník, který má vymezenu pracovní náplň

 • vzdělávací činnost v muzeích umění potřebuje adekvátní prostor, vybavení a režim instituce (atelier, dílny, pracovní materiál, režim práce s dozorem apod).

b) vnější předpoklady

 • je zapotřebí zřídit profesní asociaci vzdělávacích pracovníků muzeí umění, která by dbala na jejich profesní růst, vytváření terminologie a standardů pro vzdělávací práci v galeriích a zajištění podmínek k jejímu výkonu a byla partnerem ostatním profesním asociacím – a to formou komory vzdělávacích pracovníků RG ČR

 • je zapotřebí zajistit plynulou výměnu informací mezi jednotlivými vzdělávacími pracovníky a se zainteresovanou veřejností – formou webových stránek, které by informovaly o vzdělávacích akcích muzeí umění jak pro veřejnost, tak pro další vzdělávání edukačních pracovníků

 • je třeba hledat adekvátní formy financování vzdělávacích projektů, ať již v rozpočtu muzeí umění, tak z veřejných prostředků

 • je třeba řešit tabulkové zařazení a platové ohodnocení pozice vzdělávacího pracovníka v muzeu umění

 • podpora zřizovatele při zavádění pozice edukátora je klíčová

 • absence dalších možností vzdělávání v oblasti metodologie práce s veřejností, je třeba zajistit pokračování programu Brána muzea otevřená jako certifikovaný vzdělávací cyklus v rámci celoživotního vzdělávání

 • je třeba rozšířit vzdělávací obory na vysokých školách pedagogických směrů o nové formy práce s veřejností v muzeích umění

 • je třeba dále pracovat na koordinaci vzdělávacích projektů muzeí umění s rámcovými vzdělávacími plány škol, tak aby umožnily návštěvu galerie v rámci školní docházky – a etablovaly galerii jako alternativní místo vzdělávání a výchovy

 • zajištění PR vzdělávacích projektů je obtížné, pro regionální média se nejedná o atraktivní téma

 • nutnost pozitivně ovlivnit trend marginalizace kultury, zejména paměťových institucí

 1. Výstupy z dotazníkového šetření mezi účastníky semináře

NOVÉ METODY VÝCHOVNÉ PRÁCE V GALERIÍCH

Dotazník pro účastníky semináře odborných pracovníků Rady galerií ČR

Semináře se účastnilo 35 pracovníků muzeí umění, 2 zaslali dotazník poštou, vyplnění bylo anonymní

Pociťujete potřebnost dalšího vzdělávání v oblasti práce galerií s veřejností?

ANO 37

NE 0

Pokud byste se chtěl/a zúčastnit dalších seminářů, dozvěděl/a byste se rád/a více

o:

 • metodách a formách práce s návštěvníky a veřejností (pedagogicko-psychologické minimum) 19

 • konkrétních programech institucí, které mají dlouholetou praxi v pořádání výchovně-vzdělávacích programů (s aktivní možností se těchto programů zúčastnit) 15

 • metodice tvorby výchovně-vzdělávacího programu 22

 • způsobech získávání prostředků na výchovně vzdělávací projekty, včetně psaní grantových žádostí 15

 • managementu výchovně-vzdělávacích projektů a práce s veřejností 17

 • strategickém plánování výchovně vzdělávací činnosti 18

Dával/a byste přednost:

 • jednodennímu semináři 17

 • vícedennímu (2-3 dny) 18

Jaká vzdělávací forma by pro Vás osobně byla nejvíc vyhovující:

 • přednáškový cyklus 14

 • interaktivní úvod do problematiky formou praktických dílen 19

 • stáže v jednotlivých institucích, které mají systémově zpracovanou výchovně-vzdělávací činnost 12

 • tréninkový cyklus, který by tyto prvky kombinoval završený získáním certifikátu 22

Domníváte se, že by Vaše instituce Vaše další vzdělávání v oblasti výchovně-vzdělávací činnosti:

 • vítala a podpořila finančně 17

 • nepodpořila finančně, ale umožnila Vám účast 14

 • tolerovala bez jakéhokoliv závazku ze své strany 4

 • chápala jako Vaši osobní věc bez jakýchkoliv nároků 1

 • spíše vnímala negativně 1

 1. Doporučení z dílny:

Dílna semináře RG ČR Nové metody výchovné práce v galeriích měla velmi dynamický a akční průběh. Přestože se skupina skládala jak z účastníků, kteří řeší velmi pokročilé systémové otázky (např. jak skloubit Rámcové vzdělávací plány škol s návštěvou galerie a včlenit ji tak do osnov jako pravidelnou součást školní výuky), tak ze začínajících pracovníků, kteří se teprve seznamují s problematikou, bylo patrné, že všichni účastníci mají zájem o nové informace, podněty, kontakty a další vzdělávání.

Ze semináře vzešla řada cenných podnětů. Jako systémově nejdůležitější se jeví 2 kroky, které je možno udělat v současné situaci:

 • Ustavení komory vzdělávacích pracovníků v muzeích umění – členech RG ČR, činnost komory by napomohla oborové profesionalizaci vzdělávacích pracovníků, zejména v oblastech, které se jeví jako klíčově důležité: profesionální interpretace umění k vzdělávacím účelům (která je vysoce profesionální činností a pokud je vykonávána amatérsky může nadělat víc škody než užitku) a vytváření týmové spolupráce všech důležitých profesí v galerii (která umožní řešení některých letitě zauzlených otázek – např. nedostatek finančních prostředků na propagaci činnosti galerie ovlivní návštěvnost a výše návštěvnosti se pak zpětně stává argumentem zřizovatele při projednávání rozpočtu, což vytváří začarovaný kruh)
 • Vytvoření systému dalšího profesionálního vzdělávání – názory a potřeby účastníků v oblasti vzdělávání odráží výsledky dotazníkového šetření. Na jeho základě je možno připravit pod patronací RG ČR více etapový vzdělávací cyklus a usilovat o jeho akreditaci v rámci systému celoživotního vzdělávání, který by poskytl účastníkům semináře rozvrstvenou příležitost kombinovat jednotlivé vzdělávací moduly podle svých potřeb, včetně využití výsledků programu Brána muzea otevřená

Z výsledků vyplněných dotazníků lze usuzovat na to, že i když většina účastníků postrádá určitou větší míru podpory vedení instituce pro svou práci, na druhou stranu vnímá své instituce jako otevřené myšlence jejich dalšího vzdělávání. Zdá se, že jsou tedy v současné době poměrně příznivé podmínky pro rozvoj další etapy hledání nových forem zpřístupňování muzeí umění nejširší veřejnosti.

1. listopadu 2004 PhDr. Alexandra Brabcová

Příloha č. 5 zápisu z V. sněmu RG ČR

Stanovy

Rady galerií České republiky

§ I. Základní ustanovení

1. Rada galerií České republiky (dále jen RG) je nástupnickou organizací Rady státních galerií, registrovanou MV ČR pod č.j. VSC/1-9406/92-R ze dne 2. ledna 1992 a přebírá všechna její práva, závazky a majetek.

2. Rada galerií České republiky je dobrovolným sdružením sbírkotvorných galerií (muzeí umění) a fyzických osob činných v oboru jejich působnosti, založeným podle zákona čís. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v pozdějším znění.

3. Působnost RG se vztahuje na území České republiky.

4. RG je právnickou osobou, oprávněnou nabývat práv a zavazovat se.

Jménem RG jedná její předseda, případně v jeho zastoupení místopředseda RG, případně další funkcionáři nebo zaměstnanci RG v rozsahu práv daných stanovami, nebo jsou-li k jednání zmocněni rozhodnutím orgánů RG.

RG se ve své činnosti řídí českými zákony a ostatními platnými právními předpisy ČR a dále stanovami RG a usneseními a směrnicemi jejích orgánů.

5. Sídlem RG je Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Praha 1.

6. Oficiální zkratka názvu Rady galerií České republiky je RG ČR.

§ II. Úloha, cíle a základní směry činnosti

Úlohou RG je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého muzejnictví a v duchu platných právních úprav a předpisů podporovat a koordinovat základní směry jejich činnosti: péči, ochranu, prezentaci a rozšiřování jejich uměleckých sbírek jako jedinečné součásti národního movitého kulturního dědictví České republiky. Základem společného zájmu členských institucí je udržení profesionality postavené na vědecké práci při veškeré práci s uměním.

RG chce k naplňování své úlohy, cílů a základních směrů činnosti přispívat tím, že zejména:

1. Podílí se na přípravě základních dlouhodobých i krátkodobých koncepčních materiálů, upravujících úlohu a postavení českého muzejnictví a spolupracuje v této oblasti s dalšími muzejními sdruženími a korporacemi.

2. Na základě zplnomocnění členy sdružení, zastupuje jejich zájmy ve vztahu k orgánům státní správy, územních a obecních samospráv a dalším právnickým i fyzickým osobám a všestranně propaguje a popularizuje hlavní úlohy a cíle sdružení i jeho jednotlivých členů.

3. Na požádání orgánů státní správy nebo samosprávy se podílí na řešení problémů legislativní povahy, dotýkajících se správy a ochrany uměleckých sbírek i samotné existence galerií (muzeí umění).

4. Podává orgánům státní správy a samosprávy podněty, návrhy a připomínky ke koncepci a rozsahu sítě galerií (muzeí umění).

5. Poskytuje ochranu a záštitu svobodné odborné a vědecké práci v oboru a ochranu a záštitu kvalifikované řídící práci vedoucích pracovníků a manažerů galerií (muzeí umění), pokud je vykonávána v rámci platných právních předpisů.

6. Na požádání deleguje své zástupce do výběrových řízení a konkursů vyhlášených zřizovateli galerií (muzeí umění).

7. Podporuje různé formy odborného vzdělávání pracovníků galerií (muzeí umění), podílí se na jejich zajišťování, případně takovéto formy vzdělávání (odborné kurzy, semináře a školení) organizuje.

8. Formou smírčího řízení řeší případné spory mezi členy sdružení.

9. Podle svých možností poskytuje členům odborné služby nebo jejich zprostředkování, případně tyto služby na požádání poskytuje jiným subjektům.

10. V případě potřeby zřizuje organizační nebo administrativní složky pro prezentační, ediční, agenturní, hospodářské nebo jiné podobné činnosti sdružení.

11. Se zaměřením na hlavní předmět své muzejní oborové specializace, výtvarné umění, provádí vlastní ediční činnost a podporuje ediční činnost svých členů.

12. Samostatně pořádá výstavy, přehlídky a jiné podobné akce nebo se takovýchto akcí, pořádaných jinými subjekty, korporativně nebo v zastoupení jednotlivými členy účastní.

13. Koordinuje spolupráci s odborníky ze všech oblastí oboru dějin umění s cílem aplikovat výsledky historické, teoretické a metodologické práce oboru v odborné praxi galerií (muzeí umění) a na tomto základě připravuje koncepci a strategii jejich odborné práce.

14. Aktivně spolupracuje s podobně profesně zaměřenými spolky, organizacemi a jinými kulturními korporacemi v tuzemsku i zahraničí.

15. Odborně a morálně podporuje členské instituce.

16. Společnou prezentací členských institucí garantuje veřejnosti profesionální standard práce s uměním, který je pro ni rozhodujícím orientačním prvkem vzdělávacího procesu.

Uvedené činnosti RG realizuje prostřednictvím komory ředitelů, komory odborných pracovníků, komory edukačních pracovníků a komory individuálních členů.

§ III. Členství v RG

1. Členy Rady galerií se mohou stát sbírkotvorné galerie (muzea) umění a to formou kolektivního členství v RG.

Členy RG se mohou stát fyzické osoby činné v oboru působnosti galerií (muzeí umění), a to buď jako individuální členové nebo čestní členové.

O přijetí nového člena rozhoduje senát RG.

Žadatel, jehož žádost o přijetí byla senátem odmítnuta, se může odvolat ke sněmu RG.

2. Kolektivním členem RG se může stát galerie (muzeum umění), která jako své hlavní poslání vyvíjí systematickou činnost v oblasti ochrany, správy, rozšiřování a veřejné prezentace sbírek výtvarného umění, a to na základě písemné přihlášky podepsané jejím statutárním zástupcem a zaplacením vstupního příspěvku.

Galerie (muzeum umění), která nemá právní subjektivitu, je přihlášena svým zřizovatelem nebo statutárním představitelem organizace, jejíž je součástí.

3. Individuálním členem RG se na základě přihlášky může stát fyzická osoba, která není v zaměstnaneckém poměru u kolektivního člena RG a je činná v oboru působnosti galerií (muzeí umění).

4. Čestným členem RG se může stát na písemný návrh kteréhokoliv člena RG fyzické osoba, která se významnou měrou zasadila o ochranu, rozšiřování a prezentaci veřejně přístupných uměleckých sbírek v České republice nebo o celý obor teorie a dějin umění.

§ IV. Zánik členství

Členství v RG zaniká:

1. Zánikem právnické osoby nebo úmrtím fyzické osoby, která byla členem RG.

2. Písemným prohlášením člena o vystoupení z RG.

3. Odnětím členství v RG členu, který obzvláště závažným způsobem porušil stanovy RG. O odnětí členství takovémuto členu rozhoduje sněm RG po předchozím pozastavení členství senátem RG.

4. Zánikem členství nevzniká právnické nebo fyzické osobě nárok na vrácení příspěvků a dalších prostředků, které svým jménem do majetku RG vložili.

§ V. Práva členů RG

1. Člen RG má právo podílet se na veškeré činnosti RG.

2. Člen RG má právo volit a být volen do všech orgánů RG s výjimkou komory ředitelů, jejímiž členy se mohou stát pouze statutární představitelé kolektivních členů RG.

3. Člen RG má právo být informován o všech činnostech RG a jejích rozhodnutích, tyto informace požadovat a obracet se na orgány RG s návrhy, podněty, stížnostmi a žádostmi.

4. Na základě řádně potvrzené členské legitimace RG ČR mají zaměstnanci kolektivních členů a individuální členové právo bezplatného vstupu na výstavy a další vybrané akce u ostatních kolektivních členů RG a smluvně potvrzených partnerů RG.

5. Kolektivní členové si vzájemně bezúplatně vyměňují tiskoviny, které vydávají, pro zhodnocování svých odborných knihoven.

§ VI. Povinnosti členů RG

1. Člen RG má povinnost dodržovat stanovy RG a napomáhat naplňování jejich úkolů, cílů a činností.

2. Člen RG má povinnost dodržovat všechna řádně přijatá usnesení RG.

3. Člen RG má povinnost řádně vykonávat funkce, které mu byly svěřeny.

4. Člen RG má povinnost řádně a včas platit roční příspěvek. Povinnost platit příspěvky se nevztahuje na čestné členy RG.

§ VII. Orgány RG

1. Orgány RG jsou:

– sněm

– grémium

– senát složený z:  komory ředitelů

 komory odborných pracovníků

 komory edukačních pracovníků

 komory individuálních členů

­ – předsednictvo

– kontrolní komise

– rozhodčí komise

2. Úkolem orgánů RG je koordinovat a zajišťovat činnosti RG v souladu s jejími stanovami.

3. Orgány RG jsou voleny podle volebního řádu, s výjimkou členů komory ředitelů senátu RG (viz. § V. odstavec 2), a jednají podle jednacího řádu RG.

§ VIII. Struktura orgánů RG

1. Sněm RG je nejvyšším orgánem RG. Rozhoduje o stanovách RG a jejich případných změnách, určuje hlavní směry a cíle činností RG, projednává zprávu o činnosti a hospodaření RG, předkládanou předsedou RG za příslušné volební období a rozhoduje o jejím schválení.

Sněm RG odvolává a volí předsedu, místopředsedu a předsednictvo RG, kontrolní komisi a jejího předsedu a rozhodčí komisi a jejího předsedu.

Řádná jednání sněmu svolává předsednictvo RG pravidelně jedenkrát za tři roky. Navrhne-li to jedna třetina kolektivních členů RG nebo vyžádají-li si to mimořádné okolnosti, svolá předsednictvo RG mimořádný sněm.

Jednání sněmu RG se kolektivní členové a individuální členové účastní prostřednictvím delegátů volených podle volebního řádu RG. Při hlasování má každý delegát jeden hlas.

Usnesení sněmu jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční, případně dvoutřetinová většina přítomných delegátů.

2. Grémium RG je konzultativním orgánem RG, jehož hlavním posláním je systematická odborná a metodická pomoc a podpora ochraně, správě, prezentaci a dalšímu rozšiřování sbírek galerií (muzeí umění).

Grémium tvoří předsednictvo RG a dále na základě dobrovolnosti delegovaní zástupci profesních, vědeckých a školských pracovišť oboru (např. Umělecko-historická společnost v Českých zemích, Ústav dějin umění ČAV, Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze, AICA), zástupci státní správy a samosprávy (VÚSC, MK ČR), případně i zástupci dalších právnických osob nebo i osoby fyzické.

Grémium RG se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za volební období určené sněmem RG. Grémium svolává předseda RG.

3. Senát RG je odborným a koordinačním orgánem RG, který rozpracovává a realizuje cíle a úkoly stanovené sněmem.

Senát je složen z komory ředitelů, komory odborných pracovníků, komory edukačních pracovníků a ze zástupců komory individuálních členů, volených členy komory v počtu ne vyšším, než kolik činí počet kolektivních členů RG (galerií). Jednotlivé komory senátu se scházejí i samostatně, podle svých potřeb.

Senát RG se schází na společném jednání nejméně jedenkrát ročně. Jednání senátu svolává předseda RG. V případě potřeby může předseda RG svolat mimořádné jednání senátu.

Senát schvaluje výroční zprávu předsedy RG o činnosti, hospodaření a účetní uzávěrku za uplynulý rok, zprávu předsedy kontrolní komise o činnosti za uplynulý rok a upravuje výši členského přípěvku.

3. a) Komora ředitelů (dále jen KŘ) – je složena ze statutárních zástupců kolektivních členů RG ČR, kteří se stávají jejími členy z automaticky, z titulu své funkce. Členem komory ředitelů se může stát i zástupce takové galerie (muzea) umění, které nemá právní subjektivitu, jestliže jeho zřizovatel nebo statutární představitel organizace, jejíž je součástí, tohoto zástupce zplnomocní za tuto galerii (muzeum umění) jednat a zavazovat se. Sněm nebo senát bere nového zástupce v KŘ pouze na vědomí.

Zástupci v KŘ volí na svém prvním jednání po sněmu předsedu, který svolává jednání KŘ. KŘ se schází dle potřeby, nejméně dvakrát do roka.

3. b) Komora odborných pracovníků (dále jen KOP) – je složena z volených zástupců z řad odborných pracovníků kolektivních členů RG, které ve funkci schvaluje sněm RG, případně senát RG.

Volby zástupců do KOP v jednotlivých členských galeriích, musí proběhnout nejméně jeden měsíc před konáním sněmu RG. Voleb do KOP se mohu účastnit a být zvoleni všichni zaměstnanci členské galerie RG ČR, kteří z titulu své funkce pracují se sbírkovými předměty nebo o ně pečují, kromě ředitele, který galerii zastupuje v KŘ. Změny zastoupení v KOP během funkčního období jsou přípustné z důvodu odchodu zaměstnance z příslušné galerie nebo na jeho vlastní žádost a schvaluje je senát RG. Senát také může požádat svého kolektivního člena o změnu zástupce v KOP, pokud dosavadní dlouhodobě neplní své povinnosti.

Zástupci v  KOP volí na svém prvním jednání po sněmu předsedu, který svolává jednání KOP. KOP se schází dle potřeby, zpravidla čtyřikrát do roka. Dle potřeby a schválených úkolů může KOP vytvářet různé pracovní skupiny zapojující do své činnosti ostatní zaměstnance kolektivních členů i další odborníky.

3. c) Komora edukačních pracovníků (dále jen KEP) – je složena z volených zástupců z řad řádných zaměstnanců pro práci s veřejností kolektivních členů RG, které ve funkci schvaluje sněm RG, případně senát RG.

Zástupci v KEP volí na svém prvním jednání po sněmu předsedu, který svolává jednání KEP. KEP se schází dle potřeby, zpravidla čtyřikrát do roka. Dle potřeby a schválených úkolů může KEP vytvářet různé pracovní skupiny zapojující do své činnosti ostatní zaměstnance kolektivních členů i další odborníky.

3. d) Komora individuálních členů (dále jen KIČ) – je složena ze senátem RG nebo sněmem RG přijatých individuálních nebo čestných členů RG.

Tito členové ze svého středu volí podle volebního řádu a ustanovení § VIII bodu 3 těchto stanov delegáty na jednání sněmu a senátu RG ČR a kandidáty na svého zástupce do předsednictva. KIČ se schází podle potřeby, její jednání svolává zvolený člen předsednictva. Členové KIČ se mohou individuálně podílet na práci KOP a dalších pracovních skupin.

Má-li KIČ méně než 5 členů (včetně), mohou se jednání sněmu a senátu účastnit všichni.

4. Předsednictvo je exekutivním orgánem RG, uskutečňujícím úkoly a činnosti zadané senátem nebo sněmem RG.

Předsednictvo má jedenáct členů a je voleno sněmem RG na dobu tří let ve složení:

5 členů za komoru ředitelů

4 členové za komoru odborných pracovníků

1 člen za komoru individuálních členů

1 člen za komoru edukačních pracovníků

Jednání předsednictva se zúčastňuje předseda kontrolní komise s hlasem poradním.

Předsednictvo tvoří:

Předseda RG – je volen sněmem RG z členů komory ředitelů. Je statutárním představitelem RG, zastupuje RG navenek a je oprávněn jednat a zavazovat se jménem RG. Je reprezentantem RG.

Místopředseda RG – je volen sněmem RG z členů komory ředitelů. Je statutárním zástupcem předsedy RG.

Členové předsednictva: tři další členové volení z komory ředitelů, čtyři členové volení z komory odborných pracovníků, jeden člen komory edukačních pracovníků a jeden člen volený z komory individuálních členů RG.

Předseda kontrolní komise – je volen sněmem RG z kandidátů navržených delegáty sněmu RG. Vede a organizuje práci kontrolní komise.

V případě, že dojde ze závažných důvodů k odstoupení či odvolání některého z členů předsednictva v průběhu volebního období, může být na jeho místo, na návrh senátu, kooptován nový člen z téže komory, za kterou byl zvolen člen odstoupivší nebo odvolaný.

Odstoupí-li v průběhu volebního období předseda RG, převezme jeho funkci do konce volebního období místopředseda RG.

Odstoupí-li v průběhu volebního období předseda i místopředseda RG, musí být svolán mimořádný sněm RG k volbě jejich nástupců.

Předsednictvo RG se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka.

5. Kontrolní komise RG je revizním a kontrolním orgánem RG. Členy komise a jejího předsedu volí sněm RG na tříleté volební období.

Komisi tvoří tři členové a předseda kontrolní komise, který je nevoleným členem předsednictva z titulu svého zvolení do funkce sněmem RG a pravidelně se účastní jeho jednání s hlasem poradním. Předseda vede administrativní agendu komise.

Kontrolní komise je oprávněna kdykoliv nahlížet do vedení účetnictví RG a provádět kontroly správnosti jeho vedení, uskutečňovat revize vyúčtování výnosů a nákladů RG, provádět kontroly účetních uzávěrek, kontrolovat placení členských příspěvků a v případě zjištění závad předkládat předsednictvu RG návrhy na opatření.

Kontrolní komise je povinna o každém kontrolním aktu sepsat kontrolní zprávu, podepsanou všemi členy komise a se zprávou seznámit na nejbližším jednání předsednictvo RG.

Předseda kontrolní komise je povinen, nevynutí-li si to mimořádné okolnosti dříve, referovat nejméně jedenkrát ročně na jednání senátu RG o činnosti kontrolní komise.

6. Rozhodčí komise je smírčím orgánem, kterému přísluší řešit stížnosti a spory členů RG a jejich pracovníků.

Pětičlennou komisi volí sněm RG na tříleté volební období. V čele komise stojí předseda rozhodčí komise, volený sněmem RG na tříleté volební období. Předseda rozhodčí komise vede agendu komise.

Rozhodčí komise se při svém jednání řídí statutem a jednacím řádem rozhodčí komise.

Za odstoupivšího nebo odvolaného člena může rozhodčí komise kooptovat jeho nástupce, kterého schválí nejbližší senát RG.

§ IX. Hospodaření RG

1. RG hospodaří s prostředky, které jako svůj příspěvek poskytují členové RG, s příspěvky a dary fyzických a právnických osob a s prostředky, které RG získá z vlastních činností (např. vstupné z výstav, platby z prodeje výstavních a sbírkových katalogů aj.).

2. Hospodaření RG řídí předsednictvo RG na základě úkolů a plánů přijatých sněmem nebo senátem RG.

Předsednictvo také zodpovídá za vedení účetnictví RG ve smyslu právních předpisů platných pro sdružení svého typu.

Vlastní vedení účetnictví RG může předsednictvo sjednat s kvalifikovanou fyzickou nebo právnickou osobou za úplatu.

3. Předsednictvo RG připravuje rozpočtovou politiku RG na každý kalendářní rok, sleduje vyrovnanost hospodaření RG a předkládá senátu zprávy o hospodaření RG, včetně ročních finančních uzávěrek.

4. Kontrolu hospodaření a vedení účetnictví RG provádí kontrolní komise.

§ X. Zánik RG

1. RG zanikne, zruší-li své členství v RG více jak dvě třetiny jejích kolektivních členů nebo rozhodne-li o jejím zániku tří pětinová většina delegátů sněmu RG.

2. Způsob likvidace a vypořádání majetkových nároků všech členů RG ve smyslu platných právních předpisů určí poslední sněm RG. Likvidaci podle sněmem schváleného postupu provede poslední předsednictvo.

§ XI. Zrušující ustanovení

Stanovy RG ČR platné od 27. 2. 2001 se tímto zněním ruší. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení 3.11. 2004.

V Plzni dne 3. listopadu 2004

Archiv aktualit