V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.

— Paul Cézanne

výběrové řízení na funkci Ředitele/Ředitelky v Galerii moderního umění v Hradci Králové

RADA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

vyhlašuje výběrové řízení na funkci
ŘEDITELE – ŘEDITELKY

příspěvkové organizace
Galerie moderního umění v Hradci Králové

Požadavky na uchazeče:
• státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR
• vysokoškolské vzdělání
• praxe v oboru výhodou
• občanská a morální bezúhonnost
• znalost právní problematiky v oblasti řízení a hospodaření příspěvkových organizací, ochrana sbírek muzejní povahy
• znalost jednacího jazyka a minimálně jednoho světového jazyka na komunikační úrovni
• komunikační a organizační schopnosti, schopnost vést pracovní kolektiv
• samostatnost, časová flexibilita
• přehled o ekonomických zásadách řízení příspěvkové organizace
• praxe na vedoucím místě příspěvkové organizace v oblasti kultury výhodou
• orientace v oblasti dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů výhodou
• aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost výhodou
• řidičský průkaz skupiny B

Požadované doklady k přihlášce:
• písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní a e-mailové spojení, datum a podpis uchazeče
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně kopie vysvědčení ze státních závěrečných zkoušek
• kopie lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
• čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
• souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění
• návrh koncepce řízení a rozvoje organizace v rozsahu cca 5 stran strojopisu formátu A4 pro následující šestileté období

Místo, čas a termín podání přihlášky:
Přihlášku zašlete na adresu Mgr. Kateřina Churtajeva, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Přihláška musí být doručena na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději do 12:00 hodin dne 14. září 2018. Obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení Galerie moderního umění v Hradci Králové“
Předpokládaný nástup
Od 1. 1. 2019.

Kontaktní osoba pro získání bližších informací:
Mgr. Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury a památkové péče, tel. 495 817 330
Mgr. Pavlína Mazánková, vedoucí oddělení kultury, tel. 495 817 322

Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána doporučeně zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Archiv aktualit