Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvkové organizace.

Rada Jihomoravského kraje
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvkové organizace,
se sídlem Úprkova 601/2, 695 01 Hodonín


Kvalifikační a osobní předpoklady uchazečů:
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
• vítána minimálně tříletá praxe na místě vedoucího zaměstnance
• praxe v řídící funkci v organizaci zaměřené na kulturní činnost/kulturní instituci vítána

• organizační a řídící schopnosti
• svéprávnost, bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• schopnost efektivní komunikace
• flexibilita, rozhodnost, analytické myšlení
• schopnost práce v zátěžových situacích
• schopnost komunikace v pracovním kolektivu
• znalost legislativy v oblasti kultury a památkové péče
• orientace v systému fungování příspěvkových organizacích kraje
• znalost financování a pravidel hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků v oblasti kultury
• znalost postupů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
• vítána zkušenost s řízením investičních projektů
• vítána základní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj, Fj)


Rámcová pracovní náplň:
• plnění úkolů vedoucího organizace
• jednání ve všech věcech jménem organizace
• plná zodpovědnost za činnost organizace a její rozvoj
• spolupráce se zřizovatelem příspěvkové organizace

Obsah přihlášky:
• název pracovního místa a označení zařízení, v němž má být vedoucí pracovní místo vykonáváno,
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom i vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně dodatek k diplomu),
• strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa,
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče (uznávaný elektronický podpis v případě podání přihlášky prostřednictvím e-mailu),
• koncepce organizace řízení a rozvoje organizace (v rozsahu max. 5 stran formátu A4).

Doplňující informace:
• součástí výběrového řízení může být i psychologické testování uchazečů/uchazeček
• předpokládaný nástup do funkce: od 01.01.2024, případně dle vzájemné dohody
• informace o platu: 12. platová třída (rozpětí platového tarifu při týdenní pracovní době 40 hodin od 27.250 Kč do 40.120 Kč – podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu) a další zákonné složky platu (platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 27. října 2023, tj. v této lhůtě
• zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kancelář ředitele
oddělení personální
Martina Kučerová
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno
• podané osobně na podatelnu úřadu na výše uvedené adrese
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty úřadu (posta@jmk.cz)
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky úřadu: x2pbqzq).


Informace pro uchazeče:
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před jmenováním na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

INZERÁT V PDF

ODKAZ NA WEB JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Archiv aktualit