Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Výroční zpráva za rok 2004

Zpráva o činnosti a hospodaření Rady galerií České republiky 2004

Výroční zpráva za rok 2004 [PDF]


Úlohou RG je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého muzejnictví a v duchu platných právních úprav a předpisů podporovat a koordinovat základní směry jejich činnosti: péči, ochranu, prezentaci a rozšiřování jejich uměleckých sbírek jako jedinečné součásti národního movitého kulturního dědictví České republiky. Základem společného zájmu členských institucí je udržení profesionality postavené na vědecké práci při veškeré práci s uměním. (Stanovy RG ČR)

Rok 2004 byl rokem konání sněmu Rady galerií, a proto rokem bilančním, ale i rokem hledání nových cílů a smyslu další existence sdružení. Sněm konaný v listopadu 2004 v Plzni potvrdil další samostatnou existenci Rady a provedl úpravu stanov, aby lépe odrážely postavení a úkoly galerií na počátku 21. století. Rada také završila své odborné téma pro roky 2001-2004 – péče o papírové sbírky – velkou výstavou kreseb konanou 7. října až 28. listopadu 2004 v Západočeské galerii v Plzni pod názvem Kresba, kresba…, na níž představila obraz rozvoje české kresby v 80. letech 20. století ve sbírkových fondech členských galerií a v katalogu k této výstavě byly poprvé souhrnně prezentovány jednotlivé sbírky kreseb těchto galerií. Tisk katalogu byl dodatečně podpořen grantem MK ČR ve výši 80.000,-Kč, které byly přiděleny Moravské galerii v Brně.

Grantovými prostředky MK ČR byl podpořen i projekt KOP – “Nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích” – zaměřený na vzdělávací činnosti a nové možnosti prezentace umění, v rámci něhož proběhla řada programů pro zaměstnance členských galerií a byla vytvořena nová webová stránka, na níž se může veřejnost seznámit s příspěvky z říjnového semináře i najít odkazy na další aktivity edukačních pracovníků jednotlivých galerií (podrobněji viz příloha č. 6).

SNĚM RG ČR

Nejvyšší orgán Rady galerií – sněm – se po třech letech sešel 3. – 4. 11. 2004 v Západočeské galerii v Plzni. Sněm schválil zprávu o činnosti a hospodaření rady za minulé volební období, změny a doplňky stanov RG ČR, nové složení komory odborných pracovníků a ustavil svou čtvrtou komoru – edukačních pracovníků (KEP). Dále sněm zvolil své nové orgány – předsednictvo, kontrolní komisi a rozhodčí komisi. (Podrobněji viz příloha č. 1 – usnesení V. sněmu RG ČR).

GRÉMIUM RG ČR

3. jednání grémia Rady galerií České republiky se uskutečnilo 20. května 2004 v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci. Hlavním tématickým blokem jednání byla problematika práce s veřejností, podíl galerií na celoživotním vzdělávání a prezentace lektorských center. Jednání uvedla dr. Alexandra Brabcová informací o šesti letech trvání programu OSF – Brána muzea otevřená – (1997-2002) a nových možnostech práce s veřejností. Dr. Jana Potužáková představila Metodické centrum v  Západočeské galerii v Plzni, Mgr. L. Vobořilová informovala o činnosti lektorského oddělení Národní galerie ve Veletržním paláci a dr. Ludvík Ševeček promluvil o odborných aktivitách krajské galerie ve Zlíně, která ač nemá stálé lektorské pracoviště, utváří představu o uměleckohistorickém oboru v místě svého působení jinými aktivitami – mezinárodními sympozii věnovanými archtektuře, uměleckým trienále Prostor Zlín, Zlínskými salony mladých a vydáváním odborného časopisu.

Přes atraktivní program zaměřený na prezentaci pro veřejnost, byl zájem o jednání ze strany krajů i odborných kolegů minimální a odpolední program grémia byl zkrácen. Tento neúspěch vedl k nutnosti změnit práci grémia a četnost jeho schůzek. Z jednání grémia bude nutno udělat spíše společenskou událost u příležitosti pořádání zajímavé výstavy než pracovní setkání a hlavně vše medializovat.

Jednání 3. grémia se zúčastnili: Ing. Jiří Behenský (v zastoupení), Karlovarský kraj; Ing. Miroslav Brýdl, Pardubický kraj; Ing. Mojmír Chromý, Město Benešov; PhDr. Jan Kříž, předseda české sekce AICA; Jiří Rokl, Královéhradecký kraj, Mgr. Jiří Severin, Zlínský kraj; PhDr. Katka Tlachová, předsedkyně Českého výboru ICOM; ředitelé galerií – Mgr. Petr Beránek, GVU Ostrava; PhDr. Pavel Ciprián, MM Brna; Mgr. Martin Dostál (v zastoupení), VČG Pardubice; Mgr. Josef Fantura, GVU Hodonín; Mgr. Tomáš Fassati, MU Benešov; Mgr. Jan Kapusta, (v zastoupení), GVU Náchod; PhDr. Věra Laštovková, OG Liberec; PhDr. Ivan Neumann, ČMVU Praha; Mgr. Hana Nováková, GVU Havlíčkův Brod; Mgr.MgA. Kateřina Pažoutová, OGV Jihlava; PhDr. Marek Pokorný (v zastoupení), MG Brno; PhDr. Jana Potužáková, ZČG Plzeň; Mgr. Aleš Rezler, GFJ Kutná Hora; PhDr. Hynek Rulíšek, AJG Hluboká n. Vltavou; PhDr. Tomáš Rybička, GMU Hradec Králové; Mgr. Jan Samec, GU Karlovy Vary; PhDr. Ludvík Ševeček, KGVU Zlín; PhDr. Jan Štíbr, SČGVU Litoměřice; Ing. Miroslav Tajč, náměstek generálního ředitele NG v Praze; PhDr. Pavel Zatloukal, (v zastoupení), MU Olomouc; Ak.mal. Václav Zoubek, RG Rakovník a hosté – PhDr. Alexandra Brabcová, Nadace OSF; PhDr. Dagmar Jelínková RG ČR-KOP; PhDr. Marcela Stránská MK ČR.

PŘEDSEDNICTVO

Předsednictvo jednalo do listopadu 2004 ve složení – předseda: Mgr. Hana Nováková; místopředseda: PhDr. Jiří Vykoukal; členové za komoru ředitelů: PhDr. Věra Laštovková, PhDr. Ivan Neumann, PhDr. Ludvík Ševeček; členové za komoru odborných pracovníků: PhDr. Dagmar Jelínková, PhDr. Alena Potůčková, Mgr. Michal Soukup. Mgr. Jiří Jůza; člen za kontrolní komisi: ing. Miroslav Tajč. Od V. sněmu ve složení – předseda: PhDr. Ivan Neumann; místopředseda: Mgr. Petr Beránek; členové: Mgr. Marek Pokorný, PhDr. Hana Nováková, PhDr. Ludvík Ševeček (za KŘ), PhDr. Dagmar Jelínková, Mgr. Michal Soukup, Mgr. Jiří Jůza, Mgr. Božena Vachudová (za KOP), Mgr. Marcela Štýbrová, (za novou komoru edukačních pracovníků), PhDr. Jan Sekera (za komoru individuálních členů), Ing. Iva Habichová (za kontrolní komisi).

Předsednictvo se sešlo na šesti schůzkách, na nichž projednalo zejména tyto úkoly:

· 18. 2. 2004 – vyúčtování grantů za rok 2003, členské příspěvky na rok 2004, přípravu senátu na duben 2004, přípravu grémia na květen 2004 a přípravu sněmu na podzim 2004;

· 7. 4. 2004 – přípravu senátu a grémia; návrh UHS – sekce muzeí a galerií na uspořádání kulatého stolu s tématem “Muzeum umění a region”; situaci okolo grantových projektů pro rok 2004 – RG byl udělen pouze jeden grant na projekt “Nové metody práce s veřejností v galerii”, podpora výstavy Kresba, kresba… byla zamítnuta;

· 21. 4. 2004 – návrh výše mimořádných členských příspěvků na náklady na výstavu Kresba, kresba…v ZČG v Plzni, která byla zařazena jako výstavní akce v rámci Mezinárodního bienále kresby Plzeň 2004, a objednávku občerstvení na grémium;

· 2. 6. 2004 – přípravu výstavy Kresba, kresba …, přípravu grantového projektu KOP – “Nové metody práce s veřejností v galerii”, přípravu sněmu v listopadu 2004 v Plzni, zákon č. 214 / 2002 Sb. o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství a vrátilo se k problematice uměleckých falz zprávou o ustavení pracovní komise;

· 7. 10. 2004 – přípravu programu V. sněmu, dohoda o klíči k distribuci katalogu výstavy Kresba, kresba …

· 15. 12. 2004 – rozpracování hlavních cílů RG ČR v novém volebním období, registrace stanov, grantové projekty na rok 2005, přípravu smlouvy s webmasterem stránek RG.

KOMORA ŘEDITELŮ

V roce 2004 se scházela ve složení: Mgr. Tomáš Fassati, Muzeum umění, Benešov; PhDr. Kateřina Tlachová, od 1. 3. 2004 Mgr. Marek Pokorný, Moravská galerie, Brno; PhDr. Pavel Ciprián, Muzeum města Brna; Mgr. Hana Nováková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod; PhDr. Hynek Rulíšek, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín; PhDr. Tomáš Rybička, Galerie moderního umění, Hradec Králové; PhDr. Jiří Vykoukal, Galerie výtvarného umění, Cheb; Mgr. MgA. Kateřina Pažoutová, od 6. 10. 2004 Ing. Iva Habichová, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Mgr. Miroslav Lepší, od 1. 2. 2004 Mgr. Jan Samec, Galerie umění, Karlovy Vary; Mgr. Marcel Fišer, Galerie Klatovy – Klenová; PhDr. Aleš Rezler, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; PhDr. Věra Laštovková, Oblastní galerie, Liberec (předsedkyně komory); PhDr. Jan Štíbr, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; PhDr. Alice Štefančíková, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Mgr. Jan Kapusta, Galerie výtvarného umění, Náchod; PhDr. Josef Chalupa, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Doc.PhDr. Pavel Zatloukal, Muzeum umění, Olomouc; Mgr. Petr Beránek, Galerie výtvarného umění, Ostrava; PhDr. Hana Řeháková, od 1. 4. 2004 Mgr. Martin Dostál, Východočeská galerie, Pardubice; PhDr. Jana Potužáková, Západočeská galerie, Plzeň; Prof. Milan Knížák, Dr.A., Národní galerie, Praha; PhDr. Ivan Neumann, České muzeum výtvarných umění, Praha; Ak.mal. Václav Zoubek, Rabasova galerie, Rakovník; PhDr. Miroslava Hlaváčková, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; PhDr. Ludvík Ševeček, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín.

Komora ředitelů se pravidelně scházela jednou za dva měsíce a sešla se v roce 2004 celkem pětkrát. Ředitelé se věnovali hlavně finančním otázkám rady – vyúčtování grantových úkolů za rok 2003, členským příspěvkům na rok 2004, přípravě grémia, přípravě výstavy Kresba, kresba… v Plzni a vydání katalogu k ní, přípravě exkurze do MOG v Řezně (posléze byla odložena na rok 2005), projektu na “ideální depozitář uměleckých děl” a dalším aktuálním problémům členských galerií a muzeí umění (podrobněji viz příloha č. 2).

KOMORA ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

KOP se v roce 2004 scházela ve složení: Anna Fassatiová, Muzeum umění, Benešov; Mgr. Ivo Binder, Moravská galerie, Brno; PhDr. Marcela Macharáčková, Muzeum města Brna; Mgr. Daniela Havlíčková, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod; Mgr. Vlastimil Tetiva, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; PhDr. Ilona Tunklová, Galerie výtvarného umění, Hodonín; Mgr. Petra Finfrlová, Galerie moderního umění, Hradec Králové; Jiří Gordon, Galerie výtvarného umění, Cheb; PhDr. Jiří Hyliš, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Mgr. Božena Vachudová, Galerie umění, Karlovy Vary; Helena Hrdličková, od 21.4. 2004 Mgr. Magdalena Krejčová, Galerie Klatovy – Klenová; zástupce nejmenován, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; Anna Strnadová M.A., Oblastní galerie, Liberec; PhDr. Jiřina Kumstátová, od 4.11.2004 PhDr. Eva Neumannová, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; ing. Jaroslava Kubíková, od 4.11.2004 Mgr. Andrea Löblová, Galerie Benedikta Rejta, Louny; Lenka Simonová-Grimová, od 4. 11. 2004 Iva Dvořáčková, Galerie výtvarného umění, Náchod; PhDr. Jaroslava Pelikánová, Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Mgr. Michal Soukup, Muzeum umění, Olomouc; Mgr. Jiří Jůza, Galerie výtvarného umění, Ostrava; Mgr. Vít Bouček, od 4. 11. 2004 Mgr. Marcela Chmelařová, Východočeská galerie, Pardubice; PaedDr. Ludislava Tomková, od 4. 11. 2004 Mgr. Petra Kočová, Západočeská galerie, Plzeň; PhDr. Dagmar Jelínková, Národní galerie, Praha (předsedkyně komory); PhDr. Alena Potůčková, od 4. 11. 2004 Richard Drury, České muzeum výtvarných umění, Praha; Mgr. Dalibor Blažek, Rabasova galerie, Rakovník; od 4.11. 2004 Mgr. Vladimíra Drahozalová, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; Marie Martykánová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště; Mgr. Ladislava Horňáková, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín.

KOP se v tomto roce sešla čtyřikrát a věnovala se hlavně dvěma projektům – grantovému projektu na téma “Nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích” a přípravě výstavy nazvané “Kresba, kresba …” s podtitulem Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR. Obměněná komora na svém prosincovém jednání stanovila své prioritní úkoly na další volební období, jimiž se staly: a) Rozvoj digitální evidence a standardizace pracovních postupů v galeriích; b) Práce komise pro potírání falz; c) Ediční a propagační činnost (podrobněji viz příloha č. 3).

Členové komory individuálních členů se spolupodíleli na práci KOP.

Komora edukačních pracovníků

Z tvůrčí dílny, která byla součástí grantové aktivity KOP v roce 2004, vzešel požadavek na ustavení komory edukačních pracovníků. Komora byla ustavena na V. sněmu a jejími členy se stali: Markéta Skotáková, MG Brno, Alena Novotná, MM Brna, Šárka Satrapová, GVU Havlíčkův Brod, Ivana Johnová, AJG Hluboká n.V., Romana Navrátilová, GVU Hodonín, Lenka Tóthová, GU Karlovy Vary, Petra Křečková, OG Liberec, Olga Kubelková, SČGVU Litoměřice, Helena Müllerová, GVU Náchod, Jitka Nováková, HG Nové Město na Moravě, Marek Šobáň, MU Olomouc, Andrea Weglarzyová, GVU Ostrava, Petra Lášková, VČG Pardubice, Marcela Štýbrová, ZČG Plzeň, (předsedkyně komory) Adéla Holubová, NG Praha, Claudine Končinská, ČMVU Praha a Václav Mílek, KGVU Zlín. Ostatní galerie zatím z různých důvodů své zástupce nejmenovaly (podrobnosti viz příloha č. 4.).

HOSPODAŘENÍ RG ČR

Příjmy uskutečněné v roce 2004 545 792,36 Kč

Výdaje uskutečněné v roce 2004 469 137,30 Kč

Závazky k 31.12. 2004 (uhrazeny do 7.1. 2005) – 85 380,60 Kč Pohledávky k 31.12. 2004 + 20 000, — Kč

R e k a p i t u l a c e příjmů a výdajů k 31.12.2004

Počáteční zůstatek účtu k 01. 01. 2004 139 997,03 Kč

Celkové příjmy + 545 792,36 Kč

Celkové výdaje – 469 137,30 Kč

Zůstatek účtu k 31.12.2004 216 652,09 Kč

Příjmy za rok 2004

Výdaje za rok 2004

Příloha č. 1 výroční zprávy RG ČR za rok 2004

Usnesení V. sněmu Rady galerií České republiky, konaného v Plzni ve dnech 3. a 4. 11. 2004

1. Sněm bere na vědomí:

a) po obšírné diskusi o další existenci rady námět na ustavení pracovní skupiny pro jednání o případném sloučení s AMG s tím, že se jím předsednictvo bude zabývat;

b) informaci o nabízených produktech firmy FoxCom (kontakt: GSM – 603417862, e-mail – norbert.odvarka@foxcom.cz, www.foxcom.cz);

c) zprávu o grantovém projektu RG ČR „Nové metody práce s veřejností v galeriích“;

d) nabídku tiskové komunikační platformy RG ČR ve formě bulletinu Muzea umění Benešov.

2. Sněm schvaluje:

a) zprávu o činnosti Rady od posledního sněmu;

b) zprávu o hospodaření;

c) zprávu revizní komise;

d) změny a doplňky stanov RG ČR. Jejich současné úplné znění tvoří přílohu zápisu z jednání sněmu;

e) následující složení komory odborných pracovníků

MU Benešov Anna Fassatiová, MG Brno Mgr. Ivo Binder, MM Brna PhDr. Marcela Macharáčková, GVU Havlíčkův Brod Mgr. Daniela Havlíčková, AJG Hluboká n.V. Mgr. Vlastimil Tetiva, GVU Hodonín PhDr. Ilona Tunklová, MU Hradec Králové Mgr. Petra Finfrlová, GVU Cheb Jiří Gordon, OGV Jihlava PhDr. Jiří Hyliš, GU Karlovy Vary Mgr. Božena Vachudová, Galerie Klatovy – Klenová Mgr. Magdalena Krejčová, Galerie Felixe Jeneweina – neobsazeno, OG Liberec Anna Strnadová M.A., SČGVU Litoměřice PhDr. Eva Neumannová, GBR Louny Mgr. Andrea Löblová, GVU Náchod Iva Dvořáčková, HG Nové Město n.M. PhDr. Jaroslava Pelikánová, MU Olomouc Mgr. Michal Soukup, GVU Ostrava Mgr. Jiří Jůza, VČG Pardubice Mgr. Marcela Chmelařová, ZČG Plzeň Mgr. Petra Kočová, ČMVU Richard Drury, NG Praha PhDr. Dagmar Jelínková, GMU Roudnice n.L. Mgr.Vladimíra Drahozalová, RG Rakovník Mgr. Dalibor Blažek, GSM Uherské Hradiště Marie Martykánová, KGVU Zlín Mgr. Ladislava Horňáková;

f) uveřejnění programů edukačních pracovišť jednotlivých galerií na webu ve formě „Nápadníku“ ;

g) strategické záměry pro další období činnosti RG ČR:

· podporovat aktivity nově ustavené komory edukačních pracovníků a usilovat o jejich začlenění do širších systémů celoživotního vzdělávání

· vypracovat vzdělávací programy pro členy RG, pokračovat ve vydávání metodických příruček, kodifikujících zásady odborné praxe v galeriích

· pokračovat v tradici uskutečňování společných výstav RG ČR nejméně jednou za volební období, které by se však měly více otevřít směrem k prezentaci dalších veřejných i soukromých sbírek výtvarného umění

· příprava projektu „Ideální depozitář“

· užší spolupráce s AMG, UHS vědeckými ústavy a oborovými vysokoškolskými pracovišti

· spolupráce s Policií ČR a MK ČR při řešení problematiky falz a soudních znalců – pracovní skupina byla ustavena

h) zabývat se analýzou dopadů novely zákona 122/ 2000 Sb. v odborné oblasti jako partner MK ČR.

3. Sněm zvolil nové orgány Rady:

a) předsednictvo ve složení

Předseda: PhDr. Ivan Neumann

Místopředseda: Mgr. Petr Beránek

členové: Mgr. Marek Pokorný

PhDr. Hana Nováková

PhDr. Ludvík Ševeček

PhDr. Dagmar Jelínková

Mgr. Michal Soukup

Mgr. Jiří Jůza

Mgr. Božena Vachudová

PhDr. Jan Sekera za komoru IČ

předseda komory edukačních pracovníků

b) rozhodčí komisi ve složení

PhDr. Jiří Hyliš

Mgr. Josef Fantura

Mgr. Tomáš Fassati

PhDr. Jan Štíbr

PhDr. Jana Potůčková

c) kontrolní komisi ve složení

Předsedkyně – Ing. Iva Habichová

Ing. Luďka Kozibradková

Marie Vetešníková.

4. Sněm ukládá:

a) Předsednictvu RG ČR, aby urychleně svolalo své první jednání a rozpracovalo přijaté strategické záměry pro nastávající období

b) Předsednictvu RG ČR, aby urychleně vyřídilo přeregistraci schválených Stanov na MV ČR.

Příloha č. 2. výroční zprávy RG ČR za rok 2004

Zpráva o činnosti komory ředitelů Rady galerií ČR v roce 2004

Komora ředitelů RG ČR se sešla v roce 2004 pětkrát. Ve středu 21.ledna 2004 se zabývala vyúčtováním grantů, které RG získala od MK ČR na své aktivity v roce 2003 a zároveň byla předsednictvem RG informována o podaných žádostech o granty na rok 2004 (podáno na MK ČR 2.1.2004). Proběhla diskuse o podobě grémia, které mělo být uspořádáno v roce 2004 (návrh termínu, místa konaní, programu). Ředitelé se rovněž vrátili k listopadovému semináři věnovanému falzům uměleckých děl a dohodli se na tom, že RG se musí této problematice věnovat ve spolupráci s MK ČR, MV ČR, restaurátory a dalšími subjekty. Březnové jednání KŘ se věnovalo ekonomické situaci RG ČR a některým nezaplaceným fakturám RG, z čehož vyplynul požadavek na ředitele, aby členské galerie a muzea umění platily včas členský příspěvek, aby se RG nedostávala do platební neschopnosti. Na programu byla příprava květnového grémia a komora rovněž schválila konání senátu RG ČR dne 21.dubna 2004 v auditoriu Veletržního paláce. Hlavním společným projektem RG v roce 2004, podpořeným grantem MK ČR, se stala výstava kreseb českých autorů vzniklých v 80.tých letech 20.století ze sbírek členů RG. Jejím odborným i organizačním zajištěním byla pověřena komora odborných pracovníků RG. Na svém květnovém jednání pokračovali ředitelé v přípravě grémia, které se uskutečnilo 20.května 2004, dále se zabývali připravovanou společnou výstavou kreseb v Západočeské galerii v Plzni, hlavně podklady pro katalog. Koncem června na svém setkání hodnotili ředitelé grémium, které nesplnilo očekávání pro nezájem a minimální účast ze strany zřizovatelů galerií. Z jednání grémia bude nutno udělat spíše společenskou událost u příležitosti pořádání zajímavé výstavy než pracovní setkání a hlavně vše medializovat. Byl stanoven termín konání sněmu RG v Plzni ve dnech 3.- 4.11.2004. Ředitelé byli seznámeni s grantovým projektem RG ČR věnovaným novým metodám práce s veřejností a určeným pracovníkům galerií, kteří se věnují doprovodným a výukovým programům. Seminář byl realizován 21. – 22.10.2004 ve Veletržnim paláci v Praze.

Poslední oficiální jednání komory ředitelů v roce 2004 se konalo 15.září a věnovalo se především blížící se společné výstavě kreseb a jednání sněmu v Plzni a říjnovému semináři ve Veletržním paláci.

Na svých setkáních se komora ředitelů vedle výše uvedených témat věnovala řešení webových stránek RG, bezplatné výměně katalogů mezi členy RG, věcnému záměru zákona o veřejné podpoře kultury, plánované exkurzi do MOG v Regensburgu, projektu na “ideální depozitář uměleckých děl” a dalším aktuálním problémům členských galerií a muzeí umění.

Příloha č. 3 výroční zprávy RG ČR za rok 2004

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ RG ČR V ROCE 2004

KOP se v tomto roce věnovala hlavně dvěma projektům – grantovému projektu na téma “Nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích” a přípravě výstavy nazvané “Kresba, kresba …” s podtitulem Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR.

K přípravě výstavy “Kresba, kresba …”, která se uskutečnila v termínu 7. října až 28. listopadu 2004 v Západočeské galerii v Plzni byla jmenována pracovní skupina ve složení Eva Neumannová, Jana Potužáková (ZČG Plzeň), Božena Vachudová (GU Karlovy Vary), Mgr. Ivo Binder (MG Brno), Richard Drury (ČMVU Praha), Dagmar Jelínková (NG Praha), kurátorkou výstavy za ZČG v Plzni byla dr. Luďka Tomková. Katalog k výstavě přinesl kromě tradiční informace o výstavní kolekci i jedinečnou informaci o struktuře sbírek kresby v jednotlivých členských galeriích, tyto medailony zpracovávali odpovědní kurátoři příslušných galerií.

“Nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích” byl grantový projekt složený ze tří samostatných částí a předcházela mu dotazníková akce KOP, která měla za úkol zjistit stav edukační činnosti v galeriích. Ukázalo se zde, že téměř třetina galerií zatím nemá stálého pracovníka, který by se edukační činnosti systematicky věnoval.

První částí grantového projektu byl odborný seminář mapující nové přístupy k práci s veřejností a tématická dílna dr. Alexandry Brabcové, které proběhly 21. a 22. října v Praze ve Veletržním paláci. Zásadním výstupem této části se stal požadavek na ustavení samostatné komora edukačních pracovníků v rámci RG ČR a potřeba pravidelného vzdělávání těchto pracovníků v galeriích.

Druhou částí projektu byly praktické exkurze ve vybraných galeriích, kde si mohli účastníci ověřit teoretické informace v praxi. První exkurze byla do Moravské galerie v Brně, kde Mgr. Yvona Ferencová připravila program Tvarová akrobacie secese k výstavě Vídeňské secese a dále seznámila přítomné s několika svými minulými projekty. Druhá exkurze se konala do Galerie umění v Karlových Varech, kde Mgr. Lenka Tothová a Božena Vachudová představily svůj projekt pro stálou expozici Přistupte blíže a nebojte se moderního umění, který mají rozpracován pro nižší a vyšší stupeň základních škol i pro důchodce z domovů důchodců, v druhé polovině exkurze se konala Zážitková dílna k výstavě S. Klimeše, kterou připravil M.Vybíral.

Třetí částí projektu je specializovaná webová stránka pro edukační činnost ( www.poezie.cz/radag ), kde jsou zveřejněny jednak přednášky ze semináře ve Veletržním paláci, tak některé vzorové projekty, které mohou kolegové replikovat, tak aktuální informace o edukační činnosti jednotlivých členských galerií RG ČR. Informační hodnota této části webu bude závislá na pravidelné aktualizaci příslušných galerií.

Vedle těchto základních úkolů je pozornost věnována pracovní skupině v čele s Mgr. Jiřím Jůzou, která se zaměřila na problematiku falz uměleckých děl. Členy skupiny jsou i odborníci mimo radu – doc.Lahoda (ÚDU AV ČR), dr. J. Hradilová, prof. Stretti (AVU Praha) a zástupci policie.

V závěru roku se podařilo zorganizovat nákup speciálního tenkého nekyselého papíru na proklady papírových sbírkových děl, který na zakázku vyrobila papírna NEOGRAPH Štětí.

Na podzimní sněmu RG ČR v Plzni, na němž se podařilo ustavit i žádanou komoru edukačních pracovníků (KEP), doznala KOP částečné proměny svých členů. Ti se poprvé sešli na prosincovém jednání, kde zvolili staronovou předsedkyni a připravili svůj program na následující volební období. Základními tématy KOP pro následující tři roky budou: a) Rozvoj digitální evidence a standardizace pracovních postupů v galeriích; b) Práce komise pro potírání falz; c) Ediční a propagační činnost, d) Spolupráce na projektu “Ideální depozitář”.

Zpracovala: D. Jelínková

Příloha č. 4 výroční zprávy RG ČR za rok 2004

Komora edukačních pracovníků RG ČR – zpráva za rok 2004

 1. Komora edukačních pracovníků /KEP/ Rady galerií ČR byla ustanovena na zasedání sněmu RG ČR 3. a 4. listopadu 2004 v Plzni. Do KEP byli jmenováni:

Markéta Skotáková, MG Brno

Alena Novotná, MUM Brna

Šárka Satrapová, GVU Havlíčkův Brod

Mgr. Ivana Johnová, AJG Hluboká n.V.

B.c. Romana Navrátilová, GVU Hodonín

Mgr. Lenka Tóthová, GU Karlovy Vary

Petra Křečková, Mg.A., OG Liberec

PhDr. Olga Kubelková, SČGVU Litoměřice

Helena Müllerová, GVU Náchod

Mgr. Jitka Nováková, HG Nové Město na Moravě

Mgr. Marek Šobáň, MU Olomouc

B.c. Andrea Weglarzyová, GVU Ostrava

Petra Lášková, VČG Pardubice

Mgr. Marcela Štýbrová, ZČG Plzeň

Mgr. Adéla Holubová, NG Praha

PhDr. Claudine Končinská, ČMVU Praha

Mgr.Václav Mílek, KGVU Zlín

 1. Na prvním zasedání KEP 13. prosince 2004 byla předsedkyní komory zvolena na první tříleté funkční období Mgr. Marcela Štýbrová /ZČG Plzeň/, místopředsedkyní Mgr. Adéla Holubová /NG Praha/

 1. Stanovení programu činnosti KEP – východiskem pro diskusi nad činností KEP byla jednak závěrečná zpráva od PhDr. A. Brabcové ze semináře RG ČR Nové metody práce s veřejností, dále očekávání jednotlivých členů komory. Jako hlavní okruhy činnosti KEP byly stanoveny:

 • vytvořit systém dalšího profesionálního vzdělávání edukátorů – příprava více etapového vzdělávacího cyklu /viz grantový projekt KEP pro rok 2005/

 • zajišťovat plynulou výměnu informací a zkušeností mezi vzdělávacími pracovníky jednotlivých galerií a muzeí (prostřednictvím webových stránek RG ČR – KEP jmenovala do redakční rady 2 zástupce: Mgr. V. Mílka z KGVU Zlín a Mgr. M. Šobáně z MU Olomouc; publikováním příspěvků v bulletinu MUZEUM, UMĚNÍ A SPOLEČNOST, vydávaným Muzeem umění v Benešově; aktivní účastí členů KEP na seminářích, exkurzích a konferencích k tématu)

 • vytvořit zázemí vedoucí ke stabilizaci pozice edukátora v rámci jednotlivých institucí

4. Grantový projekt KEP pro grantové řízení MK ČR v roce 2005

Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích – vzdělávací cyklus zaměřený na osvojování všeobecných i specifických lektorských dovedností, zahrnuje dva okruhy činností:

 • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT (lektorka PhDr. A. Brabcová, Open Society Fund Praha) – projektový management, fundraisingové minimum, strategické plánování

 • Koncepce oblasti Umění a kultura a nové pojetí výtvarného oboru v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (lektoři PhDr. Markéta Pastorová, Výzkumný ústav pedagogický Praha; PhDr. Jaroslav Vančát, Fakulta humanitních studií UK Praha)

Vzdělávací cyklus je určen pro 25 účastníků – odborných pracovníků muzeí a galerií ČR. Bude sestávat z 10 výcvikových dní (5 dvoudenních lekcí) složených z teoretických přednášek a praktických dílen. V rámci vzdělávacího cyklu každý z účastníků vypracuje projekt, který bude jednak nabídkou pro školy ke spolupráci, zároveň podkladem pro žádost o finanční prostředky na veřejné správě.

Realizátor grantového projektu : A. Holubová, NG Praha; pracovní skupina KEP: M. Štýbrová, A. Holubová, A. Weglarzyová, C. Končinská, Š. Satrapová

Příloha č. 5 výroční zprávy RG ČR za rok 2004

Přehled hospodaření za období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004

P ř í j m y

Příjmy z prodeje publikace “Průvodce po státních galeriích ČR” 2 700,– Kč

Příjmy z prodeje “Rukověti…” 1 750,– Kč

Členské příspěvky 2004 446 600,– Kč

v tom za mimořádné členské příspěvky: 153 000,– Kč

Dotace Ministerstva kultury ČR 92 000,– Kč

Úrok z bankovního účtu 2 742,36 Kč

P ř í j m y c e l k e m 545 792,36 Kč

V ý d a j e

Členský poplatek ČKMŠ 5 000,– Kč

Přeúčtování nákladů – GVU Havlíčkův Brod 4 638,90 Kč

Fa Agrodat – samolepky a síto s logem RG ČR 4 065,80 Kč

OPUS – K. Mědílková – Rukověť péče o papírové sbírkové předměty 89 880,– Kč

Seminář – Nové metody práce s veřejností … 61 196,– Kč

v tom: KP Troje s.r.o. – materiál 9 196,– Kč

Smlouvy a dohody 32 000,– Kč

Internetové aplikace (Tlučhořová M.) 20 000,– Kč

Výstava – Kresba, kresba… 158 461,60 Kč

v tom:OPUS – K. Mědílková – publikace 70 000,– Kč

OPUS – K. Mědílková – pozvánka 7 497,– Kč

Smlouvy a dohody 40 000,– Kč

DYTEC, s.r.o. Praha – nekyselý paspartovací karton Mosaica 34 657,60 Kč

DANTIC, Danilo Česal – nekyselý karton, pokl. bílý karton 6 307,– Kč

Unie svazu zaměstnavatelů – příspěvek 42 000,– Kč

SSV Studio Olomouc – aktualizace webových stránek 49 980,– Kč

Občerstvení na zasedání komory ředitelů 3 710,– Kč

Raut grémia RG 23 800,– Kč

Raut sněmu RG 20 000,– Kč

Cestovní náhrady 270,– Kč

Náklady za vedení účetnictví – doplatek za rok 2003 3 510,– Kč

Poplatky za vedení běžného účtu 2 625,– Kč

V ý d a j e c e l k e m 469 137,30 Kč

Příjmy uskutečněné v roce 2004 545 792,36 Kč

Výdaje uskutečněné v roce 2004 469 137,30 Kč

C e l k e m rozdíl příjmů a výdajů + 76 655,06 Kč

R e k a p i t u l a c e příjmů a výdajů k 31.12.2004

Počáteční zůstatek účtu k 01. 01. 2004 139 997,03 Kč

Celkové příjmy + 545 792,36 Kč

Celkové výdaje – 469 137,30 Kč

Zůstatek účtu k 31.12.2004 216 652,09 Kč

Závazky

Rozpis k 31. prosinci 2004

Název dodavatele

Částka

Popis

Poznámka

GU Karlovy Vary

7 000,–

Nové metody…”

přeúčtování nákladů

Uhrazeno 3.1.2005

MG Brno

7 000,–

Nové metody…”

přeúčtování nákladů

Uhrazeno 3.1.2005

Smlouvy a dohodyMgr. Ferencová 7 000,–Mgr. Vachudová 5 000,–

Mgr. Sehnalíková 2 000,–

PhDr. Sekera 1 000,–

p. Satrapová 2 000,–

p. Tóthová 5 000,–

p. Grimová 2 000,–

24 000,–

Nové metody…”

Za příspěvky a práce

Uhrazeno 3.1.2005

Tlučhořová M., Praha

20 000,–

Nové metody…”

Vytvoření webové prezentace

Uhrazeno 3.1.2005

GVU Havlíčkův Brod

15 733,60

Nové metody…”

Přeúčtování nákladů

Uhrazeno 3.1.2005

GVU v Chebu

695,–

Přeúčtování nákladů

Uhrazeno 3.1.2005

PhDr. Jelínková D.

435,–

Přeúčtování poštovného

Uhrazeno 3.1.2005

PhDr. Neumannová E.

517,–

Cestovní náhrady – výstava Kresba, kresba …

Uhrazeno 3.1.2005

Mgr. Holubová

10 000,–

Nové metody…”

Správa webové stránky

IV. čtvrtletí 2004

Uhrazeno 7.1.2005

C e l k e m

85 380,60

 

Uhrazeno 2005

 

P o h l e d á v k y

Rozpis k 31. prosinci 2004

Dlužník

Dlužná částka

Členský příspěvek

Poznámka

Galerie moderního uměníRoudnice nad LabemGBR Louny

Fyzické osoby:

Maršálková, Hornerová

Fa 20/00 2 000,–

Fa 22/01 4 000,–

Fa 08/02 4 000,–

Fa 15/04 4 000,–

Fa 46/04 6 000,–

za rok 2001

za rok 2002

za rok 2003

za rok 2004

mimořádný za rok 2004

Neuhrazeno

 

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

C e l k e m

20 000,–

 

Zpracovala: Dana Ryšavá

Příloha č. 6 výroční zprávy RG ČR za rok 2004

ZHODNOCENÍ PROJEKTU

uskutečněného za finanční podpory Ministerstva kultury v roce 2004

Název projektu:

Nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích

Název dotačního programu:

Kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví,

muzeí a galerií

Účel: Seznámení kurátorů a lektorů s novými možnostmi prezentace uměleckých sbírek

Projekt Nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích, jehož schválená účelová dotace na proškolení kurátorů v nových možnostech výkladu, byl předložen jako třífázový a jednotlivé části byly odlišně koncipovány. Seminář byl řízen dle schváleného projektu:

 1. část byla uskutečněna ve formě teoretických přednášek a doplněna tématickou dílnou. Konala se ve dnech 21.a 22. října 2004 ve Veletržním paláci NG Praha. Celodenních seminářů se účastnilo 45 odborných pracovníků členských galerií. Zásadním výstupem této části semináře byla potřeba zřízení komory, která by zaštiťovala zájmy edukačních pracovníků galerií a fungovala jako místo, kde si lze předávat cenné zkušenosti a za pomocí dalších seminářů a přednášek se vzdělávat tak, aby došlo k  rozvoji výchovy uměním v galeriích ČR. První zasedání Komory edukačních pracovníků RG ČR se konalo 13.12. 2004. Komora ustanovila předsedu a výkonného místopředsedu.

Příloha A Program a obsah semináře, kopie propagačních materiálů

Příloha B Zhodnocení semináře PhDr. Alexandrou Brabcovou

 1. část byla uskutečněna jako praktická, při níž se kurátoři a lektoři účastnili konkrétních programů připravených lektorským oddělením Moravské galerie v Brně a Galerií umění v Karlových Varech. Exkurze se konaly v různých termínech – 23.11. a 3.12. 2004 tak, aby se všichni přihlášení mohli zúčastnit obou exkurzí. Program Mgr. Yvony Ferencové v Moravské galerii v Brně byl pro velký zájem reprizován ještě 30.11. 2004.

Příloha C Exkurze v  Moravské galerii v Brně – “Tvarová akrobacie secese”, program k výstavě Vídeňské secese v UPM

Příloha D Exkurze v Galerii umění v Karlových Varech – “Přistupte blíže aneb Nebojte se moderního umění”, program s pracovními listy ve stálé expozici českého umění 20. století; Zážitková dílna J. Vybírala k výstavě Svatopluka Klimeše.

 1. výstupem třetí části projektu jsou nové webové stránky pro edukační pracovníky galerií. Od r. 2005 bude webová stránka sloužit hlavně pro potřeby nově vzniklé Komory edukačních pracovníků, která byla ustavena na V. sněmu RG ČR jako jeden z konkrétních výstupů projektu. Webové stránky mohou postupně proměnit svou strukturu, která nyní odráží grantové zadání a to podle nových potřeb edukačních pracovníků. Je však připravena i tak, aby se zájemci z širší veřejnosti mohli vyjádřit k současným trendům nebo ke konkretním programům konaným v Čechách nebo v zahraničí. Na těchto stránkách by mělo především docházet k odborné diskusi.

Příloha E Přední strana nových webových stránek, které naleznete na adrese: www.poezie.cz/radag

Nebo můžete volně přejít přímo ze stránek Rady galerií ČR a to z adresy: www.cz-gallery.com

Tento projekt úspěšně otevřel problematiku dalšího systematického vzdělávání edukačních pracovníků galerií v České republice a potřebu jejich pravidelných vzájemných kontaktů. Ustavená Komora edukačních pracovníků RG ČR (KEP) by se tak měla stát zárukou správného a rozmanitého naplňování muzejního standardu v oblasti prezentování uměleckých sbírek, jak jej nastolila novela zákona 122/2000Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy č. 483/2004 Sb. V nastoupené cestě vzdělávání a odborné diskuse k otázkám rozdílných forem prezentace výtvarného umění různým skupinám naší veřejnosti bude KEP pokračovat i v následujících letech.

Příloha F Tiskové výstupy z přednášek

Dotace byla využita v plné výši a očekávání grantového projektu bylo 100% naplněno. Správné nastavení i načasování celé akce se odrazilo i v rozvinutí široké diskuse (která bude pokračovat i

v následujícím roce) mezi všemi členy Rady galerií ČR o způsobech a rozsahu vzdělávacích aktivit v galeriích a jejich dalším napojení na nově se rodící projekty celoživotního vzdělávaní všech vrstev obyvatel.

Zpracovala: Šárka Satrapová

Vyúčtování neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2004, poskytnuté ze státního rozpočtu na základě vydaného

Rozhodnutím č. j. 42/2004 ze dne 13. 4. 2004 odborem ochrany movitého kulturního dědictví muzeí a galerií

Název programu: Společné problémy ochrany a prezentace movitého kulturního dědictví

Název projektu: Nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích

Účelové určení dotace: Ochrana, prezentace movitého kulturního dědictví – proškolení kurátorů v nových možnostech výkladu

Termín konání projektu: rok 2004

Cíl dotace: Zhodnocení dosavadní prezentace výtvarného umění

Výše poskytnuté dotace: 92 000,– Kč

Ú č e l použití dotace:

D o t a c e

Skutečné

Celkové náklady

92 000,– 142 697,60
Proškolení kurátorů v nových možnostech výkladu -vyúčtováno

91 653,60

142 697,60

Proškolení kurátorů v nových možnostech výkladu Celkem: 142 697,60
I. Teoretická část

1

Přednášky – honoráře vč. práva pro zveřejnění

16 000,–

2

Honoráře lektorům

16 000,–

3

Materiálové náklady

9 196,–

II. Praktická část

4

Exkurze (2x) – honoráře pro lektory

15 000,–

5

Materiálové náklady

14 044,–

III. Webové stránky

6

Vytvoření webové prezentace, design, programování

40 000,–

7

Měsíční aktualizace, nájem

10 000,–

8

Koordinátorské práce

9 000,–

9

Poštovné,pozvánky,potřeby na semináře

13 457,60

V Praze dne 26.1.2005

PhDr. N e u m a n n Ivan v.r.

předseda RG ČR

Příloha č. 7 výroční zprávy RG ČR za rok 2004

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE RG ČR

Kontrola byla provedena 12. 4. 2005 členy kontrolní komise ve složení: ing. Iva Habichová (předseda, OGV Jihlava), ing. Luďka Kozibratková (člen, ZČG Plzeň), Marie Vetešníková (člen, MU Olomouc) za účasti p. Ryšavé.

Předložené doklady: kniha faktur, peněžní deník, účetní doklady za roky 2003, 2004 a 2005.

Kontrola vedení účetnictví byla provedena za účetní období roku 2004. Podle předloženého výkazu příjmů a výdajů za rok 2004 hospodařila RG ČR s celkovými příjmy ve výši 545 792,36 Kč a výdaje činily 469 137,30 Kč.

Stav finančních prostředků na účtu činil k 1.1.2004 139 997,03 Kč a zůstatek k 31.12.2004 byl 216 652,09 Kč, který souhlasí na výpis z účtu k poslednímu dni hospodaření za rok 2004.

Revizní komise prověřila podle údajů v peněžním deníku všech 62 příjmových a 84 výdajových dokladů.

Účelová dotace 92 000,- poskytnutá MK ČR “Nové metody výchovné práce s veřejností” byla prověřena.

Z j i š t ě n í :

1) účetní zápisy jsou vedeny přehledně a pečlivě. Zobrazují průběh hospodaření RG v roce 2004.

2) účelové dotace byly správně použity. Vzhledem k  tomu, že předložené náklady MK ČR byly nižší o 302,40 Kč (91 697,60), komise doporučuje tuto částku MK ČR vrátit.

U výpisu č. 17 z  27. 4. 2004 není doložen doklad – smlouva k poskytnuté dotaci MK ČR.

3) v případě úhrady příspěvku Unii zaměstnavatelských svazů ve výši 7 000,- Kč (výpis č. 6 ze dne 12.3. 2004), není tato platba doložena přílohou smlouvy, ale pouze dokladem o provedené úhradě.

4) účetní závěrka za rok 2004 byla zaslána k projednání, ale dosud není podepsána.

5) za rok 2004 nebyl vyplacen honorář za vedení účetnictví p. Ryšavé. Jeho vyplacení se uskuteční po provedené revizi hospodaření.

6) galerie moderního umění Roudnice nad Labem, která dluží členské příspěvky od r. 2001

(dluh 14 000,-) nereaguje na upomínky. Galerie Benedikta Rejta Louny neuhradila mimořádný členský příspěvek (dluh 6 000,- uhrazeno v r. 2005). Fyzické osoby Maršálková a Hornerová neuhradily členský příspěvek ve výši 2×300,- Kč.

Z á v ě r

 1. Revizní komise doporučuje poskytnout paní Ryšavé (vedení účetnictví) IČa a DIČa všech právnických osob, které jsou členy RG ČR.

 2. Účetnictví je úplné, průkazné, srozumitelné a poskytuje věrný obraz hospodaření RG ČR.

Zpracoval: Habichová, 13.4.2005.

Archiv aktualit