Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ I. GRÉMIA RG ČR DNE 1. 7. 2002. V PRAZE NG – ANEŽSKÝ KLÁŠTER

Hlavní aktivitou RG ČR v roce 2002 bylo ustavení grémia ( poradního orgánu Rady daného novými stanovami RG ČR, schválenými v roce 2001), v němž jsou vedle členů komory ředitelů delegováni zástupci profesních, vědeckých a školských pracovišť oboru, zástupci státní správy a samosprávy. Grémium bylo po půl roce intenzivních příprav ustaveno na svém první jednání 1. července 2002 v Národní galerii v Praze v Anežském klášteře.

Členy grémia se stali: Ing. Jiří Behenský, zástupce hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Karlovarského; Ing. Miroslav Brýdl, zástupce hejtmana pro oblast kultury, památek a spolkové činnosti Pardubického kraje, PhDr. Lenka Bydžovská, CSc., Ústav dějin umění, Akademie věd České republiky; Doc.PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D., Katedra dějin umění FF PU,  Filozofická fakulta Palackého univerzity, Olomouc; Doc. PhDr. Mojmír Horyna, CSc., Ústav dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Ing. Kamila Hrabáková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje; PhDr. Vladimír Juračka, člen rady Olomouckého kraje; Mgr.Olga Kalčíková, radní pro kulturu a památkovou péči Plzeňského kraje; PhDr. Jan Kříž, předseda české sekce AICA; PhDr. Vojtěch Lahoda, Uměleckohistorická společnost v českých zemích, Praha; Ing. Jan Letocha, člen rady pro kulturu Jihomoravského kraje; PaeDr. Martina Matějková, zástupce hejtmana pro oblast kultury Kraje Vysočina; JUDr. Petr Pithart, předseda Senátu Parlamentu České republiky;  Jiří Rokl, člen rady pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje,
Mgr. Jiří Severin, člen rady pro kulturu Zlínského kraje; Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., vedoucí Semináře dějin umění FF Masarykovy univerzity Brno; Ing. Zbyněk Šorm, člen rady pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje; PhDr. Katka Tlachová, předsedkyně Českého výboru ICOM;  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje;  Ing.Jaroslav Zámečník, CSc., radní resortu kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu   Libereckého kraje; zástupce Krajského úřadu, Ústí nad Labem a všichni ředitelé 26 členských galerií RG.

Posláním grémia je být orgánem, na jehož půdě by se soustřeďovaly  a vyměňovaly informace a poznatky z  činnosti galerií (muzeí umění) a  hledala se společná systémová řešení a cesty vedoucí k překonání  potenciálních  disproporcí a problémů,  vyplývajících z různosti pohledů na úlohu a poslání těchto institucí ze strany zástupců zřizovatelských orgánů na jedné straně  a odborné  veřejnosti na  straně druhé, jako důsledku reformy veřejné správy.

Přítomné přivítal a pozdravil na půdě Národní galerie v Praze její generální ředitel prof. Knížák. Ve svém proslovu zdůraznil nezastupitelnou roli galerií v regionech a oslovil především zástupce krajů s žádostí o podporu činností těchto institucí.

Programem 1. jednání bylo seznámení se s posláním, problematikou a činností Rady galerií České republiky. Se změnami stanov v návaznosti na změny zřizovatelské funkce většiny členských galerií. Dále s postavením a posláním nově vzniklého poradního orgánu – grémia Rady galerií České republiky.

Na základě diskusních příspěvků bylo doporučeno, aby grémium bylo poradním orgánem RG ČR a scházelo se minimálně 2 x ročně nebo častěji a aby jednotlivá zasedání byla tematicky zaměřena.

Další diskusní příspěvky se týkaly otázky financování galerií a podílu státu na financování těchto institucí, otázky přístupu MK ČR a koncepce činnosti galerií, koncepce sbírkotvorné činnosti galerií, otevření galerií směrem k veřejnosti.

Druhé jednání grémia, které se mělo uskutečnit na podzim opět v areálu Anežského kláštera a jehož tématem měla být problematika sbírek, se v důsledku srpnových povodní nekonalo.

Archiv aktualit