Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Zápis z jednání IV. sněmu Rady státních galerií ČR konaném ve dnech 27. – 28. února 2001 v Muzeu umění Olomouc

27. února 2001

Úvodem jednání IV. sněmu Rady státních galerií ředitel Muzea umění Olomouc Doc. PhDr. Pavel Zatloukal pozdravil a přivítal delegáty a hosty, jednání sněmu popřál úspěch a všem přítomným příjemný pobyt v Olomouci i v samotném muzeu.

Po uvítání se dalšího vedení jednání sněmu ujali dosavadní členové předsednictva RSG ve složení: PhDr. Dagmar Jelínková, PhDr. Věra Laštovková, Mgr. Petr Beránek, PhDr. Ivan Neumann, PhDr.Ludvík Ševeček, a PhDr. Jiří Vykoukal.

V 13,30 hodin byl sněm zahájen protokolární části jednání, v kterém byly zvoleny příslušné komise, a to:

komise mandátová: PhDr. Jiří Hyliš, Mgr. Jan Kapusta, PhDr. Ludvík Ševeček,

komise volební : PhDr. Naďa Blažíčková-Horová, PaeDr. Luďka Tomková, Mgr. Božena

Vachudová

komise návrhová : Ing. Miloslav Tajč, PhDr. Jiří Vykoukal, Doc. PhDr. Pavel Zatloukal

Mandátová komise ověřila na základě presenční listiny (příloha čís. 1 zápisu) počet skutečně přítomných delegátů a ohlásila sněmu, že z původně 67 přihlášených delegátů je v okamžiku zahájení jednání sněmu přítomno 59 delegátů a sněm je usnášení schopný. Delegáti v následujícím hlasování schválili beze změna doplňků navržený program jednání sněmu, který byl přijat hlasy všech 59 přítomných delegátů a sněm oficiálně začal svou práci.

Podle přijatého programu jednání sněmu pokračovalo zprávou (příloha čís. 2 zápisu) dosavadního předsedy RSG PhDr. Jiřího Vykoukala, který sněmu úvodem svého vystoupení přečetl dopis (příloha čís. 3 zápisu) vedoucího oddělení muzeí a galerií MK ČR RNDr. Jiřího Žalmana, jenž z pracovních důvodů nemohl pozvání na jednání sněmu přijmout.

Zpráva předsedy zhodnotila uplynulé tříleté volební období, podala informace o hospodaření RSG za roky 1998-2000 doložené finančními uzávěrkami a poukázala na nejzávažnější problémy a úkoly, které před Radou i jednotlivými galeriemi v nejbližších letech stojí (podrobnosti ve zprávě). V závěru svého vystoupení PhDr,. Jiří Vykoukal oznámil svou resignaci na případnou další kandidaturu na funkci předsedy RSG s ohledem na závažné zdravotní obtíže, nabídl však svou podporu novému vedení prací v předsednictvu Rady.

Vzhledem k tomu, že delegáti sněmu neměli k přednesené zprávě předsedy Rady připomínky, nekonala se ani v programu předpokládaná rozprava a první část jednání sněmu byla zakončena poděkováním dosavadnímu předsedovi RSG za jeho dlouholetou práci ve vedení sdružení.

15,00 – 15, 30 přestávka

Na úvod další části programu, věnovanému vystoupení hostů, požádal o slovo Doc. PhDr. Tomášek Vlček CSc, ředitel sbírky moderního umění NG v Praze a tlumočil přítomným delegátům omluvu a současně přání generálního ředitele NG prof. Milana Knížáka Dr. A., který se z pracovních důvodů jednání nemohl zúčastnit, aby jednání sněmu bylo úspěšné, neboť dle jeho názoru je jedním z nejpotřebnějších aspektů činnosti českých galerií a muzeí umění v současné době je jejich vzájemná partnerská spolupráce a soudržnost.

S ohledem na skutečnost, že v programu plánované vystoupení hostů sněmu odpadlo, navrhl předseda Rady změnu v programu, a to přikročením k jednání o změně dosavadního názvu sdružení a novele jeho stanov, kterou delegáti odsouhlasili.

V úvodu k diskusi o novele stanov a názvu sdružení, které delegáti obdrželi spolu s novým volebním řádem, jednacím řádem a statutem rozhodčí komise Rady vystoupil předseda PhDr. Jiří Vykoukal a vysvětlil důvody, které ke změně názvu a novele stanov sdružení vedou.

Jsou to jednak skutečnost, že s výjimkou Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně přestanou být všechny galerie a muzea umění v důsledku reformy veřejné správy institucemi státními a jejich zřizovateli se stanou orgány nových krajských samospráv, dále vytvoření možností pro vstup do Rady i těm sbírkotvorným galeriím, jejichž zřizovateli jsou nestátní právnické osoby (města, nadace, spolky, církve apod.) a v neposlední řadě i potřeba rozšíření základny individuálních členů o zástupce odborné veřejnosti, aby v rámci Rady vzniklo širší spektrum možností práce v odborných sekcí. Velký význam , zdaří-li se, by měl i záměr využít novely stanov sdružení k integraci zástupců např. kulturních komisí krajských zastupitelstev nebo vedoucích referátů kultury zejména do koncepčních činností Rady; byl by to účinný způsob jak předejít v relativně uzavřeném prostředí nových regionů možnému zpřetrhání dosavadních vzájemných kontaktů, vazeb, a spolupráce mezi jednotlivými galeriemi a muzei umění a čelit potenciálnímu nebezpečí jejich izolovanosti a upadání do provincionalismu.

Po krátké rozpravě o novém názvu sdružení sněm přijal doporučení z posledního jednání senátu RSG v Galerii moderního umění v Hradci Králové, aby nový název sdružení zněl: Rada galerií České republiky.

V následující diskusi nad jednotlivými články novely stanov, byly vedle drobných technických připomínek a oprav, vzneseny a přijaty tyto pozměňovací návrhy:

1. V § II. Úloha, cíle a základní směry činnosti, uzavřít celé znění tohoto paragrafu o 14 článcích a úvodní preambuli závěrečným dovětkem ve znění:

„Uvedené činnosti RG uskutečňuje prostřednictvím komory ředitelů, komory odborných pracovníků a komory individuálních členů.“

2. V § VII. Orgány RG, přeformulovat postavení senátu takto:

„Senát tvořený komorou ředitelů, zástupci komory odborných pracovníků, kterou mohou tvořit všichni odborní pracovníci kolektivních členů RG a zástupci komory individuálních členů.“

3. V § XI. Symbolika RG: změnit orgán schvalující logo sdružení a to tak, že na místo původně navrženého sněmu bude orgánem, schvalujícím logo sdružení senát RG.

K dalším materiálům, doprovázejícím novelu stanov Rady, k volebnímu řádu a volebnímu klíči a k jednacímu řádu RG nebyly připomínky, teprve k statutu rozhodčí komise bylo vzneseny a přijaty tyto pozměňovací návrhy:

V § III. Rozhodčí řízení, upravit znění odstavce 3 takto:

„Rozhodnutí rozhodčí komise musí být písemné, podepsané všemi členy rozhodčí komise i v případě, že některý z členů komise s rozhodnutím nesouhlasí a předává se se účastníkům rozhodčího řízení, jejichž práva a povinnosti jsou rozhodnutím dotčena a předsedovi RG. Rozhodnutí komise nesmí být v rozporu se zákony ČR a stanovami RG.“

V §IV. Závaznost rozhodnutí komise a odvolací řízení, upravit znění odstavce 3 takto:

„O výsledku odvolacího řízení vydá komise písemné rozhodnutí, podepsané všemi členy odvolací komise, a to i v případě, že některý člen komise pro odvolací řízení s rozhodnutím nesouhlasí. Rozhodnutí odvolací komise nesmí být v rozporu s platným právním řádem ČR a stanovami RG.“

Vzhledem k tomu, že další připomínky ani pozměňovací návrhy již vzneseny nebyly, přikročil sněm k hlasování o usnesení o novém názvu sdružení a novele jeho stanov.

Mandátní komise kontrolou počtu přítomných delegátů zjistila, že v jednacím sále je přítomno

58 delegátů.

O usnesení, že:

– ke dni 27. února 2001 se název občanského sdružení Rada státních galerií České republiky, registrované MV ČR pod č.j. VSC/1-9406/92-R ze dne 2. ledna 1992, mění na název Rada galerií České republiky, která je nástupnickou organizací Rady státních galerií,

– dosavadní stanovy Rady státních galerií České republiky se ke dni 27. února 2001 ruší a nahrazují je stanovy Rady galerií České republiky

hlasovalo

pro toto usnesení: 58 delegátů

proti : 0

zdržel se hlasování : 0

Volební komise konstatovala, že navržené usnesení bylo přijato přítomnými delegáty jednomyslně.

V 18,00 hodin předseda sdružení PhDr. Jiří Vykoukal první den jednání sněmu ukončil.

28. února 2001

Jednání sněmu bylo zahájeno v 9,00 hodin za mandátní komisí ověřené přítomnosti 57 delegátů sněmu.

Prvním bodem jednání byly volby do nových orgánů Rady galerií České republiky, které po vyjasnění procedurálních otázek na základě volebního řádu Rady galerií započaly v 9,30 hodin za účasti 57 přítomných delegátů.

– Prvním volebním aktem byla tajná volba nového předsedy Rady galerií. Z pléna delegátů byli na funkci předsedy Rady galerií navrženi Mgr. Hana Nováková, PhDr. Ludvík Ševeček, Doc. PhDr. Pavel Zatloukal a PhDr. Ivan Neumann, kandidaturu však přijala pouze mgr. Hana Nováková, ostatní navržení se kandidatury z důvodů mimořádného pracovního vytížení nebo důvodů zdravotních vzdali. V následujícím volebním aktu byla v prvním kole potřebnou dvoutřetinovou většinou zvolena za předsedkyni Rady galerií Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, a to hlasy 53 delegátů (čtyři volební lístky neplatné pro špatné vyplnění).

– Druhým volebním aktem byla tajná volba místopředsedy Rady galerií. Z pléna delegátů byli navrženi PhDr. Jiří Vykoukal, PhDr. Věra Laštovková a PhDr. Jiří Hyliš, z kterých kandidaturu přijal pouze PhDr. Jiří Vykoukal, který byl v prvním kole potřebnou dvoutřetinovou většinou zvolen místopředsedou Rady galerií, a to hlasy 57 delegátů.

– Třetím volebním aktem byla tajná volba tří členů předsednictva na které byli z pléna navrženi:

PhDr. Věra Laštovková, PhDr. Alice Štefančíková, PhDr. Josef Chalupa, PhDr. Ivan Neumann, PhDr. Jiří Hyliš, Mgr. Petr Beránek, PhDr. Ludvík Ševeček, Doc. PhDr. Pavel Zatloukal, PhDr. Jan Štíbr a Mgr. Josef Fantura. Z jmenovaných kandidaturu nepřijali PhDr. Josef Chalupa a Doc. PhDr. Pavel Zatloukal.

V prvém kole získali potřebnou nadpoloviční většinu hlasů pouze PhDr. Věra Laštovková (47 hlasů) a PhDr. Ivan Neumann (37 hlasů), proto se konalo druhé kolo voleb, v kterém dosáhl nejvyšší počet hlasů PhDr. Ludvík Ševeček (31 hlasů). Členy předsednictva za komoru ředitelů se tak stali PhDr. Věra Laštovková, PhDr. Ivan Neumann a PhDr. Ludvík Ševeček.

– Čtvrtým volebním aktem byla volba zástupců do komory odborných pracovníků. Vzhledem k tomu, že se plénum sněmu dohodlo hlasovat o volbě zástupců do komory odborných pracovníků aklamací, bylo hlasováno o každém z předložených návrhů ihned. Do komory odborných pracovníků byli z pléna navrženi a většinou hlasů přítomných delegátů zvoleni:

Mgr. Ivo Binder Moravská galerie Brno,

Mgr. Vlastimil Tetiva Alšova jihočeská galerie,

Dana Machovcová Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod,

Mgr. Petra Finfrlová Galerie moderního umění Hradec Králové,

Anna Sochorová Galerie výtvarného umění Cheb,

PhDr. Dagmar Jelínková Galerie Vysočiny Jihlava,

Mgr. Božena Vachudová Galerie umění Karlovy Vary,

Helena Hrdličková Galerie Klatovy-Klenová,

Helena Bajziková Oblastní galerie Liberec,

PhDr. Jiřina Kumstátová Galerie výtvarného umění Litoměřice,

Ing. Jaroslava Kubíková Galerie Benedikta Rejta Louny,

Ing. Petr Suchánek Státní galerie umění Náchod,

Mgr. Michal Soukup Muzeum umění Olomouc,

Mgr. Jiří Jůza Galerie výtvarného umění Ostrava,

PaeDr. Luďka Tomková Západočeská galerie Plzeň,

PhDr. Alena Potůčková České muzeum výtvarných umění Praha,

PhDr. Anna Janištinová Národní galerie v Praze,

Mgr. Ladislava Horňáková Státní galerie umění Zlín.

– Pátým volebním aktem byla tajná volba členů předsednictva ze zástupců komory odborných pracovníků, na které byli navrženi: PhDr. Anna Janištinová, Mgr. Ivo Binder, PaeDr. Luďka Tomková, Mgr. Ladislava Horňáková, PhDr. Jiřina Kumstátová (rezignovala), Ing. Petr Suchánek (rezignoval), Mgr. Michal Soukup, Mgr. Jiří Jůza, Mgr. Vlastiml Tetiva (rezignoval), PhDr. Alena Potůčková, Mgr. Božena Vachudová, PhDr. Dagmar Jelínková a PhDr.Ilona Tunklová.

V prvním kole získali potřebnou nadpoloviční většinu hlasů pouze PhDr. Anna Janištinová Národní galerie v Praze, PhDr. Alena Potůčková České muzeum výtvarných umění v Praze a Dagmar Jelínková Galerie Vysočiny Jihlava, uskutečnilo se druhé kolo voleb, v kterém získal nejvyšší počet hlasů Mgr. Michal Soukup z Muzea umění Olomouc. Členy předsednictva Rady za komoru odborných pracovníků se tak stali PhDr. Anna Janištinová, PhDr. Alena Potůčková, PhDr. Dagmar Jelínková a Mgr. Michal Soukup.

– V závěrečném programu voleb byly volby kontrolní komise a rozhodčí komise Rady galerií.

Přítomní delegáti sněmu se dohodli volit členy těchto dvou komisí aklamací a to tak, že

do kontrolní komise byli zvoleni:

Ing. Miroslav Tajč Národní galerie v Praze,

Ing. Marcela Vostřáková Oblastní galerie Liberec

Ing. Anežka Rejnová Západočeská galerie Plzeň

Dr. Josef Heřman Galerie výtvarného umění Cheb.

Předsedou kontrolní komise a členem předsednictva Rady s hlasem poradním byl zvolen Ing. Miroslav Tajč.

Do rozhodčí komise byli zvoleni:

PhDr. Jiří Hyliš Galerie Vysočiny Jihlava,

Mgr. Petr Beránek Galerie výtvarného umění v Ostravě,

Mgr. Josef Fantura Galerie výtvarného umění v Hodoníně,

PaeDr. Luďka Tomková Západočeská galerie v Plzni

Mgr. Ivo Binder Moravská galerie v Brně.

Předsedkyní rozhodčí komise byla zvolena PaeDr. Luďka Tomková.

Po diskusi o nejbližších úkolech Rady galerií České republiky, bylo přijato hlasy 48 přítomných delegátů následující usnesení:

1. IV. sněm Rady státních galerií České republiky schvaluje změnu názvu svého sdružení na Radu galerií České republiky a stanovy tohoto sdružení, jeho volební a jednací řád a statut rozhodčí komise (příloha čís. 4), přijaté 58 hlasy 58 přítomných delegátů sněmu.

2. IV. sněm schvaluje volbu nových exekutivních orgánů Rady a zprávu své volební komise o průběhu a výsledcích těchto voleb (příloha čís. 5 tohoto zápisu), podepsanou členy volební komise.

3. IV. sněm schvaluje zprávu předsedy sdružení za volební období 1998 – 2000 a účetní uzávěrku hospodaření sdružení za rok 2000.

4. IV. sněm ukládá předsednictvu Rady galerií České republiky aby urychleně svolalo své první jednání a připravilo návrh zásad koncepce činnosti Rady pro nastávající období přechodu galerií pod samosprávné orgány nových krajů.

5. IV: sněm ukládá předsednictvu Rady urychleně vyřídit přeregistraci sdružení na Ministerstvu vnitra České republiky.

Podle zápisu PhDr. Dagmar Jelínkové

zpracoval PhDr.Jiří Vykoukal.

Příloha č. 1

PREZENČNÍ LISTINA DELEGÁTŮ A HOSTŮ

IV. SNĚMU RADY STÁTNÍCH GALERIÍ

Muzeum umění Olomouc 27. – 28. února 2001

I. DELEGÁTI

Moravská galerie v Brně

Mgr. Ivo Binder

PhDr. Katka Tlachová

Mgr. Netopil

Mgr. Ciupková

Mgr. Eppingerová

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod

Mgr. Hana Nováková, ředitelka –

Dana Machovcová, odborný pracovník

Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou

PhDr. Hynek Rulíšek, ředitel (omluven pro nemoc)

Mgr. Vlastimil Tetiva, odborný pracovník

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Mgr. Josef Fantura, ředitel

PhDr. Ilona Tunklová, odborný pracovník

Renata Měsíčková, ekonomka

Galerie moderního umění Hradec Králové

Mgr. Martina Vítková

Mgr. Petra Finfrlová

Galerie výtvarného umění v Chebu

PhDr. Jiří Vykoukal, ředitel

Anna Sochorová (omluvena pro nemoc)

Jiří Gordon, odborný pracovník

Galerie Vysočiny Jihlava

PhDr. Jiří Hyliš, ředitel

PhDr. Dagmar Jelínková, odborný pracovník

Věra Špetlová, asistent kurátora sbírek

Galerie umění Karlovy Vary

Mgr. Miroslav Lepší, ředitel (omluven pro nemoc)

Mgr. Božena Vachudová

Stanislava Poživilová (omluvena pro nemoc)

Galerie umění Klatovy-Klenová

Mgr. Marcel Fišer, ředitel

Helena Hrdličková, odborný pracovník (omluvena pro nemoc)

Galerie výtvarného umění Liberec

PhDr. Věra Laštovková, ředitelka

Helena Bajziková

Božena Fibrichová

Galerie výtvarného umění Litoměřice

PhDr. Jan Štíbr, ředitel

PhDr. Jiřina Kumstátová

Hubert Gall

Galerie Benedikta Rejta Louny

PhDr. Alice Štefančíková, ředitelka

Ing. Jaroslava Kubíková

Galerie výtvarného umění Náchod

Mgr. Jan Kapusta, ředitel

Ing. Petr Suchánek, odborný pracovník

Horácká galerie Nové Město na Moravě

PhDr. Josef Chalupa, ředitel

PhDr. Jaroslava Pelikánová, odborný pracovník

Muzeum umění Olomouc

Doc. PhDr. Pavel Zatloukal

Mgr. Michal Soukup

Ing. Miroslava Týralová

PhDr. Anežka Šimková

Mgr. Gabriela Elbelová

Galerie výtvarného umění Ostrava

Mgr. Petr Beránek, ředitel

Mgr. Jiří Jůza

Mgr. Martin Mikoláše .

Východočeská galerie v Pardubicích

Mgr. Vít Bouček, odborný pracovník (neomluven)

Západočeská galerie v Plzni

PhDr. Jana Potužáková, ředitelka (omluvena pro nemoc)

Ing. Rejnová

PaeDr. Ludislava Tomková

Josef Šik

České muzeum výtvarných umění v Praze

PhDr. Ivan Neumann, ředitel

PhDr. Alena Potůčková (omluvena z rodinných důvodů)

Vladěna Mazačová, odborný pracovník

Národní galerie v Praze

Ing. Miloslav Tajč

Doc. PhDr. Ladislav Daniel Ph. D.

PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

Mgr. Eva Janáčková

PhDr. Anna Janištinová

PhDr. Zdena Klimtová

Mgr. Eržika Kubínová

PhDr. Ivana Kyzourová (omluvena pro nemoc)

Mgr. Zuzana Novotná

Mgr. Radana Spálenková

Doc. PhDr. Tomáš Vlček CSc.

Mgr. Jaromíra Nováková

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

PhDr. Miroslava Hlaváčková, ředitelka (omluvena z rodinných důvodů)

Státní galerie ve Zlíně

PhDr. Ludvík Ševeček, ředitel

Mgr. Ladislava Horňáková

Jana Polášková

II. Hosté:

Ministertsvo kultury České republiky

Ing. Zdeněk Novák, 1. náměstek ministra kultury ČR

Mgr. Daniela Maršálková, oddělení muzeí a galerií MK ČR

PhDr. Helena Dvorská , oddělení muzeí a galerií MK ČR

Uměleckohistorická společnost v Českých zemích

PhDr. Gabriela Šimková

Příloha č. 2

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté!

Dovolte mi, abych vás srdečně uvítal na již čtvrtém sněmu Rady státních galerií České republiky a při této příležitosti připomenul, že letos je tomu právě rovných deset let, co se z iniciativy řady kolegyň a kolegů myšlenka ustavit naše profesní sdružení zrodila, a že v březnu příštího roku završí deset let své právní existence. Nelze si ovšem při této příležitosti současně nepřipomenout, že s těmito deseti uplynulými lety jedno období existence státních galerií a muzeí umění končí a otevírá se období nové, očekávané většinou z nás s pochybnostmi a obavami o osud našich zařízení a sbírek, které stěží mohou odstranit opakovaná ujišťování, že vše je právně dokonale zajištěno a podchyceno, a že záleží jen na nás, jak se k nové situaci postavíme.

Myslím, že nebudu přehánět řeknu-li, že oněch minulých deset let pro většinu z nás představovalo léta tvrdého učení, během kterých jsme vpravdě za pochodu zvládali základní problémy managementu a řízení v podmínkách, které byly mnohdy více než složité, učili se, že peníze – samozřejmě pokud jsou – mají konečně reálnou cenu a lze za ně pořídit pro naše zastaralá zařízení spoustu užitečných a potřebných věcí a také jsme poznali, jaké výhody může mít a má kooperace, spolupráce a možnost opřít se jeden o druhého. Za těch deset let jsme získali samostatnost v rozhodování, jistou míru sebevědomí a vůli učinit z našich zařízení moderní muzea umění s kvalitními sbírkami a co nejvíce otevřená veřejnosti.

Nepochybně všechno naše snažení a jeho výsledky měly a ještě i dnes mají daleko k dokonalosti a není to jen důsledek nedostatku finančních prostředků, kterých náš dosavadní tolerantní a velmi liberální patron – ministerstvo kultury – ostatně nikdy neměl dost, rozhodně ne tolik, kolik bylo skutečně potřeba, i když musíme objektivně přiznat – rozhlédneme-li se právě zde v Olomouci po prostorách zdejšího muzea a připomeneme si novou galerii v Havlíčkově Brodu nebo nedávno otevřený Dům u Jonáše patřící pardubickým kolegům – že jich zase nebylo tak úplně málo. Odhlédneme-li tedy od problémů ekonomických, musíme si přiznat, že jsme mohli být o ještě větší kus cesty dále, kdybychom bývali uměli a chtěli vzájemnou kooperaci využívat ještě efektivněji a až do finiše dotahovat řadu těch dobrých a dokonce i vynikajících nápadů a podnětů, kterých se v průběhu minulých roků zrodila celá řada, a které jsme mnohdy nechali spadnout pod stůl právě jen pro nedostatek ochoty a vůle k aktivnější práci na společném díle.

I tak si však myslím, že se nemáme za co stydět, a že bilance naší práce není nijak bezútěšná. Uspořádat během pěti let, při běžném provozu našich zařízení a jejich personálním obsazení dvě velké společné výstavy v Jízdárně Pražského hradu a připravovat v současné době výstavu třetí, tentokrát dokonce v zahraničí, uskutečnit takový významný počin, jakým bylo vydání Průvodce po sbírkách státních galerií, iniciovat vznik databáze DEMUS a aktivně se podílet na jejím rozvíjení a aplikaci v praxi našich galerií, včetně vybavení většiny z nich potřebnou počítačovou technikou a již čtvrtá, velmi úspěšná prezentace galerií na veletrhu turistického ruchu REGIONTOUR v Brně, abych zmínil alespoň projekty nejzávažnější, to není výsledek práce nikterak špatný.

Dnes, kdy je situace v našich institucích relativně stabilizovaná a bývali bychom mohli v procesu integrace našich činností výrazně pokročit vpřed, po sice usilovném, nicméně bezúspěšném zápase o budoucnost galerií pod jedním zřizovatelem na půdě Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR, stojíme v jistém slova smyslu na rozcestí a záleží bohužel do značné míry právě jenom na nás, zda naše zařízení, po změnách v rámci reformy veřejné správy, si i nadále uchovají pocit odborné sounáležitosti, spolupráce a vzájemné podpory, dál budou schopny rozšiřovat a zkvalitňovat své sbírkové fondy a prezentovat je na společných výstavních projektech, nebo zda se znovu stanou oněmi provinčními institucemi, importujícími prefabrikované pražské výstavy a manipulované tentokrát sice již nikoliv komunistickými aparáty, ale zato zájmovými skupinami nejrůznější umělecké i neumělecké provenience, napojenými na místní zákulisí politických stran, které nebudou váhat prosazovat své zájmy i tlakem na exekutivu nových regionálních úřadů. Neboť jakkoliv nám nechybí dobrá vůle i víra v odbornou kvalitu a demokratické cítění aparátu nových krajských úřadů, nemůžeme se zbavit tísnivého pocitu, že nový systém řízení, správy a financování kultury prostřednictvím krajských úřadů tak, jak se před námi postupně rýsuje, až příliš připomíná časy, kterou nejsou ještě natolik vzdálené, abychom na ně zcela zapomněli.

Proto potřebou současné chvíle je maximální otevřenost našeho sdružení co nejširší spolupráci s odbornou veřejností a rozšiřování jeho členské základny o nové členy – sbírkotvorné galerie zřizované městskými úřady, galerie, které jsou relativně samostatnými segmenty muzeí vlastivědného typu, muzea umění, která vznikají na principu soukromých iniciativ a nadací a zdaleka ne v neposlední řadě i o členy individuální, kolegy z našeho oboru z vědeckých i vysokoškolských pracovišť, stejně jako o představitele a zástupce státní správy i samosprávy, podaří-li se nám je pro náš projekt takové hranice krajů překračující spolupráce mezi galeriemi získat. Pluralita názorů, demokratické rozhodování, kvalifikovanost a odbornost a vysoké pracovní nasazení by měly být určujícími prvky této nové orientace Rady galerií České republiky.

Dotkl jsem se výsledků práce i problémů našeho sdružení a je třeba, abych Vás také seznámil s tím, jak v minulých třech letech hospodařilo s prostředky, které v souladu se svými stanovami získalo. V materiálech, které máte k dispozici ve svých složkách, a o kterých budeme jednat za malou chvíli, jsou i účetní uzávěrky za roky 1998, 1999 a 2000. První dvě účetní uzávěrky byly projednány a schváleny podle stanov Rady na jednáních senátu v letech 1999 a 2000, uzávěrku za rok 2000 bychom měli projednat na tomto sněmu a já jsem připraven Vám k jednotlivým příjmovým a nákladovým položkám podat potřebné podrobné vysvětlení. Při této příležitosti Vám rovněž oznamuji, že účetnictví Rady, počínaje dnem 1. února 2001, vede na základě smlouvy o dílo uzavřené na 1 rok nová pracovnice, paní Dana Ryšavá, vedoucí referátu kontroly Městského úřadu v Chebu za měsíční odměnu 1.170.- Kč hrubého platu, který bude vyplácen ve čtvrtletnících splátkách. Současný stav účtu Rady podle posledního bankovního výpisu ze dne 22. února 2001 činí 140.045,69 Kč.

A nyní mi dovolte závěrem mé jak doufám ne příliš dlouhé a únavné zprávy i několik slov soukromějšího rázu. Především bych se chtěl omluvit těm z vás, kteří byste mne i v dalších třech letech rádi viděli v čele našeho sdružení za mou rezignaci na kandidaturu předsedy Rady státních galerií, diktovanou mým ne zrovna nejlepším zdravotním stavem. Rád bych však, budete-li to pokládat za vhodné a užitečné a vyjádříte-li s tím samozřejmě ve volbách souhlas, se podílel na práci předsednictva Rady galerií. Radostnou povinností pak mi je poděkovat všem z vás, kteří mne po celých minulých devět let v práci předsedy Rady podporovali, účinně mi pomáhali a pro prosperitu státních galerií a úspěch jejích společných projektů obětovali mnoho ze svého volného času a soukromí. Mé poděkování, jako stále ještě úřadujícího předsedy, samozřejmě také platí panu řediteli Muzea umění Olomouc, docentu Pavlu Zatloukalovi a jeho spolupracovníkům za pohostinství a skvělé pracovní prostředí, které jednání našeho sněmu připravili.

Jiří Vykoukal

Příloha č. 3

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

byl bych se býval rád zúčastnil IV. sněmu rady státních galerií, ale mám nějak příliš nabitý program, který se dnes především točí kolem krajských seminářů ke správě, evidenci a ochraně sbírek, které se konají každý týden v jednom z krajů. Pokud jsme se na nich už neviděli, určitě se na nich budeme potkávat v následujících týdnech.

Protože jsem byl tak či onak v kontaktu s radou státních galerií od jejího vzniku už více než deset let, a v Olomouci právě tato dekáda skončí – přinejmenším tím, že Rada změní název, dovolte mi, abych vám všem poděkoval za – snad oboustranně- obohacující spolupráci a popřál vám všem osobně hodně radosti z další práce a všem galeriím hodně úspěchů.

Myslím, že pokud jde o galerie, bylo pro ně uplynulé desetiletí mimořádně úspěšné, pokud jde o zlepšování prostorových a technických podmínek. Přehled rekonstruovaných budov, nových depozitářů a nových expozic by byl docela dlouhý. Potěšující je i to, že při všech finančních problémech se podařilo zajistit i nevídané akvizice. A taky byl byl přijat nový zákon o ochraně sbírek, který představuje alespoň elementární záruku uchování sbírek v jejich celistvosti, což je v době velkých majetkových změn zvláště důležité.

Pokud jde o Radu státních galerií, můj názor na ni je všeobecně znám, naposledy jsem jej veřejně vysvětlil na setkání s řediteli galerií v Hradci Králové. Nicméně oceňuji všechno, co Rada vykonala, její práce si vážím, zejména toho co Rada vykonala např. pro počítačové zpracování sbírek, ale také třeba dvou nádherných výstav v Jízdárně pražského hradu a vynikající publikace o galeriích.

Přeji IV. sněmu Rady státních galerií úspěšné a konstruktivní jednání a těším se na další setkávání.

Jiří Žalman

vedoucí oddělení muzeí a galerií OMG MK ČR

Archiv aktualit